Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

25. Сари-Шабанска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Сари Шабанъ 180   450           150       780
  2 Баракли     320                   320
  3 Караманли     150                   150
  4 Муратли     200                   200
  5 Дари Ова (Дере Ова)     100                   100

 

204

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  6 Байрамли     250                   250
  7 Късъ Богу     200                   200
  8 Къя Бунаръ         200               200
  9 Ашикларъ     125                   125
 10 Халебъ     150                   150
 11 Мурадчикъ     150                   150
 12 Боюва     160                   160
 13 Дрѣнова     400                   400
 14 Челейкенъ     460                   460
 15 Мунджаносъ     350                   350
 16 Качъ Уларъ (Кочъ Олари)     90                   90
 17 Мустафа Уларъ (Мустафа Олари)     120                   120
 18 Газилеръ     150                   150
 19 Узунъ Кьой     900                   900
 20 Недерли (Надерли)     260                   260
 21 Каваджикъ     215                   215
 22 Елканли     150                   150
 23 Караджа Ова     80                   80
 24 Куладжикъ     100                   100
 25 Коджаларъ     125                   125
 26 Сепетчилеръ     130                   130
 27 Олуджакъ     210                   210
 28 Кьоселеръ Изиръ     90                   90
 29 Емренли     175                   175
 30 Кьоселеръ Бааля     75                   75
 31 Ески Кьой     200                   200
 32 Ени Кьой     220                   220
 33 Домошли     360                   360
 34 Деде Дагъ     160                   160
 35 Каздеръ     200                   200
 36 Караджиларъ     620                   620
 37 Караджа Коюнъ     930                   930
 38 Дойранли     456                   456
 39 Бойну Къзълъ     125                   125
 40 Куру Дере     1560                   1560
 41 Кара Кадъли     90                   90
 42 Чобанли     125                   125
 43 Беклемишъ     830                   830
 44 Инджелеръ     175                   175
 45 Кури Хумаюнъ     125                   125
 46 Су Сигари     100                   100

 

205

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 47 Катуница     150                   150
 48 Органджиларъ     90                   90
 49 Кади Ова     125                   125
 50 Тунлеръ     75                   75
 51 Ески Сари Шабанъ     300                   300
 52 Бекчели     400                   400
 53 Кенесъ     475                   475
 54 Кьопри Баши     360                   360
 55 Али Бей Чифликъ                     60   60
 56 Юсуфъ Бей Чифликъ                     46   46
 57 Мустафа Паша Чифликъ                     44   44
 58 Сафетъ Бей Чифликъ                     40   40
 59 Юрукъ Хусеинъ Чифликъ                     50   50
 60 Хаджи Еминъ Ага Чифликъ                     80   80
 61 Билялъ Ага Чифликъ                     85   85
 __ Незаписани                     200   200
 
 

Всичко

180   14586   200       150   605   15721

 

Споредъ салнамето отъ 1303 год. въ тая каза има турци 15 944, гръци 118 и цигани 548. А по-новото салнаме отъ 1313 год. посочва 16 448 мухамедани и 404 немухамедани. Въ Верковичовата статистика липсуватъ нѣколко села. Тамъ сѫ показани 7 719 души мѫжко турско население. Z посочва само имената на селата, безъ да означава населението имъ.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]