Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

24. Кавалска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Кавала     5000   3500         400 400 200 9500
  2 Ески Кавала   850                     850
  3 Кюсе Елиасъ     360                   360
  4 Йоренъ Дере     280                   280
  5 Хореше (Хорша)     400                   400
  6 Корита   540                     540
  7 Кокала   770                     770
  8 Канали (Кънали)   300 300                   600
  9 Прѣнчово   250 250                   500
 10 Къзели     400                   400
 11 Наипли     500                   500
 12 Кюртли     600                   600
 13 Суютчикъ     450                   450
 14 Мухалъ     500                   500

 

203

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 15 Куридже     450                   450
 16 Зигошъ     1100                   1100
 17 Силянъ     800   200               1000
 18 Рахче     480                   480
 19 Берекетли     220                   220
 20 Джари     100                   100
 21 Чинаръ     80                   80
 22 Кузуджа (Къзчагъсъ)     100                   100
 23 Василакъ Чифликъ                     50   50
 24 Чапрънли Чифликъ                     60   60
 25 Бадемли Чифликъ                     30   30
 26 Балчика Чифликъ                     45   45
 __ Незаписани                     500    
 
 

Всичко

  2710 12370   3700         400 1085 200 20465

 

 

Споредъ турското салнаме отъ 1303 год. Кавалската Каза брои турци 12 075, гръци 1 699 и цигани 1 078. Споредъ по-новото салнаме отъ 1312 год. въ тая каза има мухамедани 13 282 и християни 814. Явно е тукъ, колко турската статистика е негодна. Гръцкото население въ Кавала въ послѣднитѣ двѣ десетилѣтия бърже расте поради развитието на търговията въ града, а турската статистика го е намалила на половина за 10 години.

 

Верковичъ не ни дава статистиката на тая каза, а Z. изброява само селата безъ да опрѣдѣля населението имъ.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]