Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

23. Правишка Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Правища     1250   1100           1200   3550
  2 Дрѣничъ     400                   400
  3 Мешели     160                   160
  4 Палихоръ     450   500               950
  5 Гориянъ (Горени)     400                   400
  6 Никишянъ (Никша)         860               860

 

201

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  7 Нузла Чифликъ [1]                          
  8 Левтера [2]         300 300             600
  9 Кале Чифликъ [3]                          
 10 Кучкаръ   500                     500
 11 Дрезна         350               350
 12 Чиста         85               85
 13 Фтиръ         110               110
 14 Орфанъ [4]     20                   20
 15 Кочанъ (Коченъ)     200                   200
 16 Дрѣново     250                   250
 17 Бостанджили     400                   400
 18 Османли     300                   300
 19 Елиджикъ     250                   250
 20 Авли Кьой         180               180
 21 Кулали     100                   100
 22 Рехимли     240                   240
 23 Четакли (Чатакли)     320                   320
 24 Самоковъ [5]     1000                   1000
 25 Мощиянъ (Мищена)     900   1300               2200
 26 Кусоробъ (Косрупъ)         780               780
 27 Есирли     125                   125
 28 Атларъ     80                   80
 29 Чифликъ                     66   66
 30 Подохоръ (Будохоръ)     200   450               650
 31 Сърли     125                   125
 32 Кариянъ     150   400           50   600
 33 Ени Кьой         85               85
 34 Бобленъ     150   400               550
 35 Толиянъ (Толенъ)     350                   350
 36 Деве Каранъ     250                   250

 

 

1. Този чифликъ принадлежи на Русия Свето-Горски Илински Ситъ. Въ него има само ратаи, които се числятъ по селата, отъ дѣто сѫ родени, и монаси, което се числятъ къмъ манастира.

2. Седалище на Мюдуръ. Мухамеданското население на селото се отличава отъ околнитѣ коняри много. То говори покрай турския езикъ и гръцкия като домашенъ, затова е за вѣрванье, че потеклото му е гръцко (Верковичъ Топ. этн. очеркъ Македонiи, 51).

3. Кале Чифликъ е пристанище на Левтера и къмъ него се числи малочисленото му население. Той принадлежи на единъ турски бегь и е поставенъ на мѣстото на стария градъ Елевторополъ.

4. Орфанъ е почти запустѣло турско село. До скоро въ него сѫ били останали само 4 турски кѫщи. Вероятно сега и тѣ сѫ се дигнали.

5. Населението на Самоковъ е по всѣка вѣроятность смесено отъ коняри и помаци, сѫщото ще е и въ други нѣкои села на тая каза.

 

202

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 37 Мурсали     200                   200
 38 Демирли     360                   360
 39 Дормушлу     220                   220
 40 Велиджиляръ     200                   200
  __ Незаписани                     300    
 
 

Всичко

  500 9050   6900 300         1616   18366

 

Салнамето отъ 1313 год. посочва за тая каза 12 503 мухамедани (турци, потурняци и цигани) и 4 791 немухамедани (гръци). Споредъ нашитѣ числа мухамеданитѣ достигатъ около 11 400 души, а християнитѣ гръци 6 500. Споредъ Верковичовата статистика въ Правишката Каза има 8 158 гръци, около 4 800 помаци, 6 000 турци и около 1 100 цигани. Обаче въ него липсуватъ нѣкои села, а други 3 сѫ прѣнесени отъ съсѣднитѣ кази.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]