Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

22. Драмска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Драма 350   6300 50 1500       300 150 240 150 9040
  2 Чаталджа     300   1750               2050
  3 Доксатъ 120   850   900       120   200   2190
  4 Едренеджикъ 500       450           50   1000
  5 Кърларъ     950                   950
  6 Буджакъ     450                   450
  7 Дебизмакли     234                   234
  8 Арапли     332                   332
  9 Каясли     180                   180
 10 Чалъ     45                   45
 11 Пазарларъ     180                   180
 12 Яси Авренъ (Иси Оранъ)     250                   250
 13 Тимурджи Авренъ (Тимурджи Оранъ)     370                   370
 14 Кавакли     280                   280
 15 Геджеликъ     108                   108
 16 Исе Ялиларъ     40                   40
 17 Бунаръ Баши     120                   120
 18 Боренъ     400           120   150   670
 19 Каланбакъ     300                   300
 20 Ода Чешме     202                   202
 21 Меджелеръ     50                   50

 

198

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 22 Еди Пере     700                   700
 23 Кара Кавакъ     550                   550
 24 Султание     339                   339
 25 Ески Кьой   650 250                   900
 26 Тилкохоръ (Туркохоръ) 132   40                   172
 27 Просѣченъ (Просоченъ) 1600   800           480   50   2930
 28 Кобалища 350   360               20   730
 29 Волакъ 1130                       1130
 30 Гиреджикъ (Гюреджикъ) 500                       500
 31 Боболецъ 240 245                 7   492
 32 Сидерево   195                     195
 33 Плѣвня (Плевна) 2140                   12   2152
 34 Височанъ 1150   250               12   1412
 35 Дрѣново (Дряново) 380   220                   600
 36 Козица     410                   410
 37 Шипша     241                   241
 38 Пепелашъ   520                     520
 39 Джирновица   610                     610
 40 Крапица   224                     224
 41 Чали Баши     1162                   1162
 42 Загушъ     440                   440
 43 Тухалъ     157                   157
 44 Рачникъ     192                   192
 45 Ряховица     1050                   1050
 46 Равня (Ревена)     550                   550
 47 Микрошъ (Мукорашъ)     250                   250
 48 Допресима (Добросадъ)     280                   280
 49 Корталаръ     130                   130
 50 Калбучаръ     232                   232
 51 Орманли     250                   250
 52 Рабешъ     117                   117
 53 Лейлилеръ     120                   120
 54 Тифута (Тахута)   301                     301
 55 Теклево (Тиклиево)   217                     217
 56 Драчища   368                     368
 57 Кючукъ Кьой     356                   356
 58 Льотинъ (Левотинъ)   188                     188
 59 Загоричъ   720                     720
 60 Нусретли     900                   900
 61 Кара Буджакъ     270                   270
 62 Ула Бекъ Ташъ     450                   450

 

199

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 63 Козлу Кьой     900                   900
 64 Берчища   850                     850
 65 Лишенъ (Лишянъ)   144                     144
 66 Бюреклеръ     300                   30
 67 Карагьозъ     260                   260
 68 Пасрево   120                     120
 69 Хазъръ     304                   304
 70 Азисъ Бейликъ     81               36   117
 71 Османдже Баля                     16   16
 72 Османдже Изиръ                     19   19
 73 Фотелиго (Фотилово, Сачивелъ) 60                   120   180
 74 Чай Чифликъ 55                   60   115
 75 Кючукъ Чифликъ 50                   60   110
 76 Минаре                     80   80
 77 Ени Чифликъ 150                   150   300
 78 Сивендрикъ (Селенджикъ) 40                   50   90
 79 Азисъ Бей                     36   36
 80 Караджали 80                   67   147
 81 Бошиносъ                     150   150
 82 Сандъкъ Чифликъ 40                   20   60
 83 Лачища (Ладжиста)                     25   25
 84 Кутрилово                     35   35
 85 Мехмедъ Бей 25                   48   73
 86 Букъ (Бюке)     400                   400
 87 Караджа     209                   209
 88 Хелванъ (Халванъ)   340                     340
 89 Балабанъ   650                     650
 90 Кюркчилеръ     62                   62
 91 Калово   194                     194
 92 Горуново   255                     255
 93 Чора (Жура)   396                     396
 94 Кътънъ   650                     650
 95 Пелпанъ   295                     295
 96 Краново   98                     98
 97 Чернягово   140                     140
 98 Радибошъ   430                     430
 99 Бахова   348                     348
100 Ейлидже     392                   392
101 Аали     467                   467
102 Чирешово   546                     546

 

200

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

103 Бичово   237                     237
104 Лещенъ   291                     291
105 Конищанъ   280                     280
106 Хамидие     338                   2238
 __ Незаписани                 250   1900   250
 
 

Всичко

9092 10502 26450 50 4600       1270 150 3613 150 55877

 

 

Селата, които се намиратъ на сѣвероизтокъ отъ Драма около пролома на Места, сѫ мѫчнодостѫпни за християни, пакъ и властьта нѣма голѣма сила въ оня край, за това числата, които се посочватъ за населението на тоя край, не сѫ много сигурни. Въ Верковичовата статистика тия села съвсѣмъ липсуватъ, а Z. ги е показалъ безъ да означава населението имъ [1], като е смѣсилъ при това Драмската Каза съ Правишката и съ Чечъ. Въ Драмската Каза влиза само часть отъ Чечъ.

 

Въ салнамето отъ 1312 г. за тая каза сѫ посочени 39 831 мухамедани (турци, помаци, цигани и черкези) и 10 573 немухамедани (българи, гръци, власи и евреи). Споредъ нашитѣ изчисления мухамеданитѣ сѫ около 40 600, а немухамеданитѣ около 15 300 души.

 

 

1. Пер. Сп. кн. XXXVII-XXXVIII, стр. 308-312.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]