Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

21. Неврокопска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Неврокопъ 850   5000           190 110 65   6215
  2 Баничанъ 410                       410
  3 Ючъ Дурукъ 560                       560
  4 Дагъ Чифликъ 620                       620
  5 Срѣдна Чифликъ (Срядна) 150                       150
  6 Борджова Чифликъ 70                       70
  7 Заимъ Чифликъ 90                       90

 

194

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  8 Новъ Чифликъ 165                       165
  9 Мусомища 523   100                   623
 10 Корпивленъ     340                   340
 11 Садово 288   113                   401
 12 Горна Сингартúя 250   45                   295
 13 Долна Сингартúя 420   360                   780
 14 Петреликъ 90   300                   390
 15 Гущерякъ     200                   200
 16 Перица     300                   300
 17 Тепленъ   360                     360
 18 Басленъ (Бесленъ)   300                     300
 19 Кашица   200                     200
 20 Ракищенъ   620                     620
 21 Ливадища 450                       450
 22 Бутимъ 400                       400
 23 Блатченъ     200                   200
 24 Черяшово 1100   100                   1200
 25 Лозна (Лозена)   219                     219
 26 Лѫкавица Горна     500                   500
 27 Вълково   550                 60   610
 28 Либяхово 1660                   60   1720
 29 Бѣлотúнци 1800               120       1920
 30 Въземъ (Везме) 750   522           15       1287
 31 Куманичъ 750                       750
 32 Зърново 1950   170                   2120
 33 Елисъ (Лисе) 280   730                   1010
 34 Долно Броди 800   770                   1570
 35 Старчища 1700   520           45       2265
 36 Търлисъ 1560   520           24       2104
 37 Кара Кьой (Манастиръ) 1400                       1400
 38 Ловча 1300                       1300
 39 Парилъ 300                       300
 40 Папасъ Чаиръ                 294       294
 41 Ляльово           620             620
 42 Лѫки 300   110               30   440
 43 Ляски 695                       695
 44 Гайтаниново 1000                       1000
 45 Тешово 1200   120               60   1380
 46 Обидимъ 1400                       1400
 47 Кременъ 1220                       1220
 48 Брѣзница   850                     850

 

195

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 49 Корница   680                     680
 50 Лъжница   400                     400
 51 Гостунъ 630                       630
 52 Осеново 600                       600
 53 Илпово (Филипово) 120 280                     400
 54 Буково   255                     255
 55 Рибново   560                     560
 56 Цирополъ   270                     270
 57 Осиково 464 240                     704
 58 Ковачовица 1400                       1400
 59 Скребатно 780 290                     1070
 60 Горно Дрѣново (Горно Дряново)   300                     300
 61 Балдюво 325                       325
 62 Фотовища 540   200               30   770
 63 Хисарлъкъ (Сисрликъ, Градище) 420                       420
 64 Марчовъ Чифликъ 280                       280
 65 Гърменъ 950                       950
 66 Лѣщенъ (Лященъ) 480                   50   530
 67 Орѣшово (Ореше)   225                     225
 68 Долно Дрѣново (Долно Дряново)   337                     337
 69 Долянъ 1170 352                     1522
 70 Сатовица (Сатовче) 650 832                     1482
 71 Плетена   770                     770
 72 Дѫбница   355                     355
 73 Фустáня   250                     250
 74 Блатенъ   300                     300
 75 Крушово (Крушюво)   340                     340
 76 Дебренъ   550                     550
 77 Фъргово   260                     260
 78 Боболинъ   65                     65
 79 Манастиръ   200                     200
 80 Слащенъ   750                     750
 81 Вълкоселъ   800                     800
 82 Абланица     1030                   1030
 83 Берисченъ (Бархово)   220                     220
 84 Витово   340                     340
 85 Избища   440                     440
 86 Туховища   500                     500
 87 Годешево   650                     650
 88 Крабулъ   250                     250

 

196

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

   Чечъ (Чечка Нахия)
 89 Борово (Борюво)   500 250                   750
 90 Попово Село (Папась Кьой)   380                     380
 91 Владиково   370                     370
 92 Гурджелъ (Гражделъ)   375                     375
 93 Сърдчанъ   350                     350
 94 Глумъ   225                     225
 95 Колюшъ   380                     380
 96 Росилово (Русково)   160                     160
 97 Любанъ   400                     400
 98 Бугленъ (Боренъ)   157                     157
 99 Осеница   735                     735
100 Ловчища   390                     390
101 Прибойна   230                     230
102 Дѫбленъ   300                     300
103 Малошийца   420                     420
104 Стиренъ   66                     66
105 Шурдилово   160                     160
106 Колябра (Кулария)   165                     165
107 Добряжилъ   320                     320
108 Калчово   250                     250
109 Кочанъ (Коченъ)   773                     773
110 Тисово   400                     400
111 Върщенъ   184                     184
112 Жижово (Държилово)   503                     503
113 Любче   320                     320
114 Марулево   300                     300
115 Бучанъ (Божанъ)   250                     250
116 Вердженица   200                     200
117 Долна Лакавица   250                     250
118 Страня (Страненъ)   284                     284
119 Барщенъ   220                     220
120 Костенъ (Кустонъ)   100                     100
121 Вощица (Ошица)   550                     550
122 Осина (Усина)   250                     250
123 Перухъ   320                     320
124 Рашово   565                     565
 __ Незаписани                 300   800   1100
 
 

Всичко

35310 26962 12500     620     988 110 1155   77645

 

197

 

За Неврокопската Каза имахме на рѫка само официалнитѣ числа отъ салнамето за 1303 г. Споредъ тѣхъ въ казата има мухамедани 48 248 души, българи 29 943, цигани 1 809 и гръци 872. Подъ името гръци сѫ записани тогазъ власитѣ неврокопски и гръчеющитѣ се българи въ града и въ нѣкои села. Числото на мухамеданитѣ е много голѣмо, понеже тогазъ мѣстностьта Тъмръшъ се причисляваше къмъ тая каза въ официалнитѣ турски книжя, както я е причислилъ и Z. въ неговитѣ статистики. Отъ другитѣ статистики за тая каза заслужава особено внимание само Верковичовата, която е правена внимателно. Споредъ нея българи има 34 013, помаци само мѫже 11 655, турци само мѫже 9 730 и власи 317. За врѣмето, когато е правена, тия числа сѫ били доста високи, а числото на турцитѣ е много прѣувеличено.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]