Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика

 

20. Разлогъ

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Мехомия 3200 1460 80           30   200   4970
  2 Банско 6500                       6500
  3 Бѣлица 2700 550             50       3300
  4 Якоруда 2500 1900                 90   4490
  5 Годлево 800                       800
  6 Горно Драглища 1200                       1200
  7 Долно Драглища 620                       620
  8 Недобърско (Недобратско) 780                       780
  9 Елешница 1650                       1650
 10 Бачево 650 570             60   65   1345
 11 Добринища 1540 240                 45   1825

 

193

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 12 Баня 960 550                     1510
 13 Бабекъ   3600                     3600
 14 Софанъ                 360       360
 15 Кара Мандра                 150       150
 __ Незаписани                     250   250
 
 

Всичко

23100 8870 80           650   650   33350

 

Споредъ салнамето отъ 1303 год. въ Разлогъ е имало тогава 8 264 мухамедани, 8 310 българи и 570 цигани. Около 1880 год., когато е правена тая статистика голѣма часть отъ българското население въ Разлога не бѣ се върнало отъ бѣгството си въ Княжество България. Салнамето отъ 1313 год. посочва за сѫщата каза мухамедани (помаци, турци и цигани) 10 352 и немухамедани (българи и власи) 19 122. Отъ другитѣ статистики тая каза се срѣща само въ труда на Z. Тамъ сѫ смѣтнати българи 19 620 и помаци 10 100. Въ двѣтѣ послѣдни статистики не е смѣтано с. Елешница, което до скоро припадаше къмъ Неврокопската Каза. Помашкото население тогазъ е било повечко, понеже цѣлия Бабекъ принадлежеше на Турция. Сега една часть отъ това помашко пърснато селище е завземено отъ Княжество България.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]