Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

19. Горно-Джумайска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Горна Джумая (Йокари Джумая) 1250   4500   60       250 180 200   6440
  2 Сърбиново 1900                   20   1920
  3 Ораново 620                       620
  4 Градево 1650                       1650
  5 Осеново 300 1550                 14   1864
  6 Церово   700                 12   712
  7 Марулево 450                       450
  8 Еленово 120                       120
  9 Телкиево 180                       180
 10 Делвино 136                       136
 11 Ръсово 240               250       490
 12 Бистрица 1300               240       1540
 13 Добрана 440                       440
 14 Бараково 460                       460
 15 Асарлъкъ 190                       190
 16 Бѣло Поле 84                       84
 17 Грамада 250                       250
 18 Струмски Чифликъ (Корчево) 140               150       290
 19 Бачиново 370 75                     445
 20 Дрѣново 760                       760
 21 Лисия 780                       780
 22 Клисура 230                       230
 23 Логодашъ 540                       540
 24 Бучино (Баиръ Кьой) 442   75 [1]                   445
 25 Селище 800                       800
 26 Кърджево 380                       380
 27 Дилямзино (Дели Хамза) 200                       200
 28 Покровникъ 750                       750
 29 Лешко 1300                       1300
 30 Падешъ 1250                       1250
 31 Дебочица 450                       450
 32 Тросково 800                       800
 33 Габрово 480                       480
 34 Докатичево 70                       70
 35 Желѣзница 1100                       1100

 

 

1. На стр. 57 е отбѣлѣжено погрѣшно, че турцитѣ въ Бучино съвсѣмъ изчезнали. Тѣ сѫ били повече, намалѣли сѫ на 15 кѫщи и вече 20 години не се увеличаватъ нито съ една кѫща.

 

192

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 35 Мошанецъ 220                       220
 36 Симитлий   780                 40   820
 37 Крупникъ   660                 65   725
 38 Сушица 650                       650
 39 Симитлийски чифликъ   135                     135
 40 Арзачъ                 240       240
 
 

Всичко

21282 3900 4575   60       1130 180 351   31478

 

 

Споредъ салнамето отъ 1313 год. въ сѫщата каза има мухамедани (турци, помаци и цигани) 7 005 и немухамедани (българи, власи, евреи и гърци) 17 433. Нашитѣ изчисления показватъ около 8 750 мухамедани и около 22 700 немухамедани. Z. дава на тая каза 28 323 д. българи, 4 240 помаци, 875 турци и 250 власи. Много български села въ него сѫ прѣдставени по-голѣми отъ колкото си сѫ, а турското население въ Джумая е много намалено. Верковичъ нѣма тая каза, сѫщо и въ Пловдивската статистика тя не фигурира.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]