Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

18. Мелнишка Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Мелникъ 500   950   2650       30   200   4330
  2 Сѣнокосъ (Клисе) 800                       800
  3 Мечкулъ 620                       620
  4 Крѣсна 700                       700
  5 Ощава (Хощава) 1350                       1350
  6 Влахи 1850                       1850
  7 Ново Село 50 140                 30   220
  8 Грънчаръ   260                     260
  9 Градешница   300 700               250   1250
 10 Вранци 220                       220
 11 Бѣлица 90   1200               240   1530
 12 Турски Чифликъ     325                   325
 13 Плоски 400   750               190   1340
 14 Св. Врачъ 600   360               150   1110
 15 Лешница 25   30                   55
 16 Лиляново 412                       412
 17 Стоя 240                       240
 18 Лѣски (Ляски) 180                       180
 19 Вакъвъ Цалимъ 210                       210
 20 Тимаръ Цалимъ 185                       185
 21 Бождово 250               460       710
 22 Любовка 520                       520
 23 Лопово                 200       200
 24 Държаново (Държани) 210                       210
 25 Шатрово                 325       325
 26 Горна Сушица 500               15       515
 27 Долене (Долянъ) 200                       200
 28 Сугарево 194                       194
 29 Златково 120                       120
 30 Кърланово 192                       192
 31 Дебрене 560                       560
 32 Бѣлебезчево 340                       340
 33 Поляница 200   200                   400
 34 Джигурево 145   300           120       565
 35 Ласкарево (Долне Орманъ) 160                       160

 

190

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 36 Ладарево (Горно Орманъ) 360                       360
 37 Славе (Склаве) 300   200               96   596
 38 Спатово 132                       132
 39 Хотово 270                       270
 40 Левуново 348   250                   598
 41 Орманъ Чифликъ 135                       135
 42 Припѣчено 114   80                   194
 43 Ени Чифликъ 50   6                   56
 44 Канатово 255                       255
 45 Хърсово 582                       582
 46 Зевзили 100   90                   190
 47 Батъкъ 50                       50
 48 Дере Мислимъ 210                       210
 49 Манчо Чифликъ 300                       300
 50 Роженъ 210                       210
 51 Лебовица 200   50                   250
 52 Долня Сущица 440                       440
 53 Опалникъ 95                       95
 54 Калиманци 610                       610
 55 Смилево 150                   30   180
 56 Ливадица 64   60               36   160
 
 

Всичко

16998 700 5551   2650       1150   1222   28271

 

 

За съединенитѣ двѣ кази, Мелнишка и Петричка, старото турско салнаме отъ 1303 год. посочва турци 16 044, българи 28 510, гръци 2 346 и цигани 2 422. Споредъ салнамето отъ 1313 год. въ сѫщитѣ двѣ кази има мухамедани (турци, помаци и мнозинството отъ циганитѣ) 16 527 и немухамедани (българи, власи, гръци съ малка часть отъ циганитѣ) 31 306. Очевидно е че въ по-новото салнаме сѫ поставени старитѣ числа безъ измѣнения. Споредъ нашитѣ смѣтки въ двѣтѣ кази има мухамедани 20 200 и немухамедани около 48 200. Както се вижда числото на немухамеданитѣ е много по-голѣмо отъ онова, което дава турската статистика. Нека се има прѣдъ видъ, че турската статистика е 15 години по-стара отъ нашата и че за тоя периодъ българскиятъ елементъ се е твърдѣ много усилилъ.

 

Верковичъ дава за двѣтѣ кази българи 55 003 (заедно съ гръцитѣ и власитѣ) и мухамедани 10 855. Споредъ Z. българитѣ сѫ 50 214, турци и помаци 12 350.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]