Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

17. Петричка Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Петричъ 2450   4600           40   100   7190
  2 Ляшница     100                   100
  3 Елешница 600   230                   830
  4 Коларово 130   1100                   1230
  5 Чърново 150   150                   300
  6 Каменно 150   180                   330

 

187

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  7 Яворница 120   230                   350
  8 Демидово     350                   350
  9 Скъртъ 150   205                   355
 10 Ключъ 200   800                   1000
 11 Габрене 400   50                   450
 12 Дражово     380                   380
 13 Смоларъ (Смалари) 750                       750
 14 Байково 200                       200
 15 Стипекъ 700                       700
 16 Баделенъ (Бадиле) 750                       750
 17 Горна Крушица 120                       120
 18 Долна Крушица 100                       100
 19 Обрадово 100                       100
 20 Боровичъ (Боровица) 150                       150
 21 Игуменецъ [1] 3500                       3500
 22 Зарадалъ 120                       120
 23 Долене 600                       600
 24 Мисли (Масларъ)     130                   130
 25 Вишня     250                   250
 26 Дрѣновци 200                       200
 27 Право Бърдо 108                       108
 28 Рибница 750                       750
 29 Мендово     300                   300
 30 Чоричене 720                       720
 31 Урмане (Орманъ) 220                       220
 32 Михново 270                       270
 33 Гюргево     400                   400
 34 Дрѣново 200                       200
 35 Яково 360                       360
 36 Иваново 175                       175
 37 Драгушъ (Драгошево) 246                       246
 38 Тонско Дѫбе 120                       120
 39 Кранджилица (Крижилница) 285                       285
 40 Занога 63                       63
 41 Кърналово 700                       700
 42 Старчево 620                       620
 43 Ширбаново 252                       252
 44 Митиново 200                       200
 45 Тополница 220                       220
 46 Долна Махала     365                   365
 47 Срѣдня Махала     390                   390

 

 

1. Селото се състои отъ 12 отдѣлни пастирки махали, пърснати на голѣмо разстояние.

 

188

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 48 Горна Махала     140                   140
 49 Крестилци 550                       550
 50 Вуксанъ 40   190                   230
 51 Райковче 240                       240
 52 Палатъ 700                       700
 53 Игралища 780                       780
 54 Микрово 112                       112
 55 Велюшецъ 340                       340
 56 Махалата 260                       260
 57 Седелецъ 300                       300
 58 Добра Лѫка 620                       620
 59 Либница 50                       50
 60 Цапарево 1000                       1000
 61 Дабали 180                       180
 62 Никодинъ 252                       252
 63 Вѣтрово 360                       360
 64 Колибитѣ 140                       140
 65 Раздолъ 168                       168
 66 Горня Рибница 450                       460
 67 Гореме 800                       800
 68 Кърпелово 200                       200
 69 Рѣчково 172                       172
 70 Трошково 180                       180
 71 Вракуповица 180                       180
 72 Каменица     220                   220
 73 Брѣзница 300 460                     760
 74 Сливница   155                     155
 75 Бодилци     255                   255
 76 Клепало 120                       120
 77 Моравци 200 250                     450
 78 Богородица 630                       630
 79 Селене 90                       90
 80 Топлица 180                       180
 81 Занополъ 160                       160
 82 Заичанъ 200                       200
 83 Караджикъ     225                   225
 84 Стеникъ 350                       350
 85 Троянъ 240                       240
 86 Чайръ 80   70                   150
 __ Незаписани                     1000   1000
 
 

Всичко

27773 865 11310           40   1100   41088

 

189

 

Сравнение съ по-старитѣ статистики неможе да се прави, понеже Петричката Каза въ ново врѣме е увеличена с много села от Мелнишката.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]