Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

14. Сѣрска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Турци христ. Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Сѣръ (Сяръ, Сересъ) 2200   11500 400 11000         2500 500   28100
  2 Горно Борди (Вронди) 6100                       6100
  3

Орѣхово (Ряхово) (Тахтали Кьой)

440               30       470
  4 Баница 840                       840
  5 Горно Фращанъ 545                       545
  6 Долно Фращанъ 780                       780
  7 Мертатово 500                       500
  8 Метохъ 192                       192
  9 Лакосъ 400                       400
 10 Дутлия (Горенъ) 430                       430
 11 Вишенъ 200                       200
 12 Мелникичъ 550                       550
 13 Христосъ 240                       240
 14 Кула 510                       510
 15 Елшенъ 1400                       1400
 16 Просяникъ 900                       900
 17 Чучулигово 560                       560
 18 Неволенъ 600                       600
 19 Топалово 90   140                   230
 20 Ени Кьой 100 220                     320
 21 Календра 660                       660
 22 Кавакли 270                       270
 23 Хомондосъ 200   50 120                 370
 24 Горно Караджово 480                       480
 25 Камила Долна 180                       180
 26 Агова Махала 240                       240
 27 Джами Махала 240                       240
 28 Виржиния 300                       300
 29 Кешишлъкъ 200                       200
 30 Бейликъ Махала 450                       450
 31 Вернаръ 20                   180   200
 32 Ени Махала 70                       70
 33 Какараска 500                       500
 34 Адата 180                       180
 35 Късъ Пикеси 270                       270
 36 Салъ Махала 210                       210
 37 Ново Село 180                   48   228
 38 Ени Чифликъ 60                       60

 

177

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Турци христ. Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 39 Али Бей Кьой 60                   50   110
 40 Тополянъ         1080               1080
 41 Зили     20   140               160
 42 Тумба         210               210
 43 Сармусакли         1120               1120
 44 Довища         1500               1500
 45 Везникъ     125   1120               1245
 46 Субашъ Кьой     15   820               835
 47 Соколъ         180             100 280
 48 Патрикъ         45               45
 49 Мъкленъ 250                       250
 50 Дрѣново (Дряново) 340     20                 360
 51 Горна Нуска                       240 240
 52 Дервешенъ (Дервищани) 180                       180
 53 Карли Кьой 480               120       600
 54 Сѣрска Джумая (Баракли-Джумая, Долна Джумая) 4100   400           1250   300   6050
 55 Ерни Кьой 300   120 75             180   675
 56 Мърсна Махала 420                   120   540
 57 Голѣма Махала 420                   60   480
 58 Бахтияръ Махала 380                       380
 59 Мантаръ Махала 540                   120   660
 60 Пурлида 160                       160
 61 Али Паша 384                       384
 62 Хазнатаръ 500                   60   560
 63 Бурсукъ 360                       360
 64 Ени Махала 55                       55
 65 Бутково 220   160 225             50   655
 66 Орманли 300                       300
 67 Старошево 460                       460
 68 Джума Махала 150                       150
 69 Чаиръ Махала     200                   200
 70 Дели Хасанъ Махала 280   140               55   475
 71 Арнаутъ Махала 120                       120
 72 Тузчели     500                   500
 73 Чали Махале     120               50   170
 74 Канли     300               120   420
 75 Ложище     400               90   490
 76 Фадие     510                   510
 77 Алма     100                   100
 78 Азизие     200                   200

 

178

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Турци христ. Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 79 Арпаджикъ     160                   160
 80 Паясали     160                   160
 81 Алмадаръ     220                   220
 82 Брандарджикъ     100                   100
 83 Доксанъ     180                   180
 84 Шабанларъ     160                   160
 85 Бешъ Таукли     300                   300
 86 Дере Махала     270                   270
 87 Демиръ Ханъ     240                   240
 88 Демиръ Чифликъ     60                   60
 89 Деде Чифликъ     220                   220
 90 Гюзелдже     60                   60
 91 Икметли     130                   130
 92 Касъкъ     220                   220
 93 Къзърба     300                   300
 94 Калчово     220                   220
 95 Чавдаръ Чифликъ 210                       210
 96 Кръгъ Тачъ     160                   160
 97 Коджаларъ     250                   250
 98 Кара Сули 180                       180
 99 Късли     55                   55
100 Кехая     130                   130
101 Манавъ     140                   140
102 Кърджали     200                   200
103 Овая     210                   210
104 Джумали     300                   300
105 Кулакъ 150                       150
106 Орта Кьой     170                   170
107 Черкезъ Махала       20                 20
108 Чалъкъ Махала     385                   385
109 Чакларъ     160                   160
110 Чешмели     150                   150
111 Мраморъ     300                   300
112 Мархмутли     240                   240
113 Джума Махала 560                       560
114 Грозанли     140                   140
115 Кочанъ     300                   300
116 Кранъ Махала     120                   120
117 Копачъ Махала     110                   110
118 Кюлакли     80                   80
119 Кюрекли     120                   120

 

179

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Турци христ. Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

120 Кумаре     360                   360
121 Динчекли     55                   55
122 мерджанъ     75                   75
123 Догларъ     100                   100
124 Мусаджели     320                   320
125 Егнели     350                   350
126 Мусали     140                   140
127 Емиръ Дерлеръ     50                   50
128 Майдарджикъ     160                   160
129 Ески али бей                     130   130
130 Ени Махала     80                   80
131 Исмаили     95                   95
132 Рахманли     250                   250
133 Кадрие     250                   250
134 Фересъ     55                   55
135 Кюсели     170                   170
136 Джелепъ 150                       150
137 Къръ Шейтанъ     600                   600
138 Долна Ова 180                       180
139 Лъджа Дере     300                   300
140 Басели     320                   320
141 Узунъ Бегъ     400                   400
 
   Нигритска Нахия
142 Нигрита         2500               2500
143 Сърпа         750               750
144 Чирпища     460   500               960
145 Суха Баня       200 260               460
146 Нягославъ 130   120   200               450
147 Абдамалъ     50   450               500
148 Копачъ 620                       620
149 Апидия         350           50   400
150 Мерянъ 420                       420
151 Димитричъ 200   150   350               700
152 Търбешъ 350                       350
153 Фитокъ     80               120   200
154 Байрактаръ                     70   70
155 Горгуля 60   20               150   230
156 Хункосъ         600               600
157 Джинджосъ         660               660
158 Стара Баня (Пали Отросъ) 90   140                   230
159 Монухъ         300               300

 

180

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Турци христ. Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

160 Гайдарохоръ (Айдонохори)         1500               1500
161 Жервохоръ         120               120
162 Чакалари     120                   120
163 Ежово     350   400               750
164 Кучосъ 250       250               500
165 Кастри         150               150
166 Горно Крушово         330               330
167 Долно Крушево         300               300
168 Ниверо (Иверосъ)         80               80
169 Сайта         150               150
170 Турица (Тройца) 300                       300
171 Малешъ 240                       240
172 Равна 840   320                   1160
173 Орлякъ 600   450                   1050
174 Долно Караджово 240                       240
175 Турска Камила 210   110                   320
176 Сякавче 360                       360
177 Абдула Махале 120                   60   180
178 Гудели 360                       360
179 Драгошъ 400                   60   460
180 Коприва 350                   140   490
181 Омиръ Бей         600               600
182 Тахиносъ         650               650
 __ Незаписани                 400   1800   2200
 
 

Всичко

40316 220 28220 1060 28665       1800 2500 4563 340 107684

 

 

За Сѣрската Каза имаме двѣ турски изчисления на рѫцѣ. Едното е отъ салнамето за 1303 год., а другото отъ 1312. Обаче числата на първото сѫ земени отъ едно прѣсмѣтание направено още прѣзъ 1882 год., [1] когато е ставалъ прѣписъ на населението. Тѣ сѫ много стари, но сѫ по-прави, понеже тогава властитѣ не ги измѣнявали произволно. Споредъ това изчисление въ Сѣрската Каза има българи (булгаръ милетъ) 22 780, гръци (урумъ милетъ) 27 145, турци 30 940, евреи 1 007 и цигани 4 355. Въ числото на гръцитѣ като „урумъ милетъ” сѫ записани власитѣ отъ Джумая и доста българи отъ южнитѣ села и отъ Нигритската Околия,

 

 

1. *** Пѫтуванье по долинитѣ на Струма, Места и Брегалница. Сб. М. Х., 500.

 

181

 

които тогава съвсѣмъ не бѣха събудени национално. Споредъ по-новитѣ изчисления отъ 1312 год. въ казата има мухамедани 31 336 и немухамедани 52 129. Ако извадиме циганитѣ отъ мухамеданското число, ще имаме за турцитѣ сума по-малка отъ оная, която е показана въ старата статистика. Още единъ пѫть имаме случай, дѣто по официаленъ пѫть се посочва намаление на турското население.

 

Въ наши изчисления, правени прѣзъ 1890 год. българското население въ казата е опрѣдѣлено на около 30 000 души. [1] Това число още тогава е било низко. Па и въ послѣднитѣ 10 години българското население въ Сѣрско Поле силно се е увеличило по число, едно защото поминъкътъ на земледѣлцитѣ тамъ е сносенъ, а друго защото прѣзъ тоя периодъ никакви особени злочестини не сѫ върхлитали това поле. Плодородието е било добро, епидемии не е имало и политически смущения тукъ сѫщо не сѫ ставали. Споредъ първитѣ наши изчисления с. Кула е имало 75 кѫщи, Елшанъ 100, Чучулигово 45, Просяникъ 100. Споредъ единъ прѣписъ отъ турскитѣ официални книжя отъ 1895 год. Кула има 82 кѫщи, Елшанъ 134, Чучулигово 74, Просяникъ 160. Споредъ още по-нови статистики на Сѣрската Българска Община с. Кула има 85 кѫщи, Елшанъ 180, Чучулигово 112 и Просяникъ 140. Това показва едно бързо увеличение на селското българско население.

 

Верковичовата статистика дава българи 46 703, гръци 30 662, турци 24 500 и евреи 1 600, а въ Пловдивската срѣщаме пакъ много низки и невѣрни числа.

 

 

1. *** Пѫтуванье по долинитѣ на Струма, Места и Брѣгалница. Сб. М. Х. 495-501.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]