Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

13. Св. Гора

 

 

 

 

 

 

Св. Гора съставлява особена каза съ особено мѣстно самоуправление. Въ нея има 20 манастири, 13 скита (манастири подвѣдомствени на други) и около 800 килии и пустинически колиби (каливи). Централно мѣсто на Св. Гора е монашескиятъ градецъ Карея, който се състои отъ манастирски метоси и килии. Монашеското население на Св. Гора не може да се прѣсмѣтне добрѣ, понеже манастиритѣ криятъ числото на монаситѣ си за да умаляватъ даньта, която плащатъ на държавата.

 

Споредъ управлението на манастиритѣ, скитоветѣ и килиитѣ и господствующиятъ езикъ, на който се върши богослужението въ тѣхъ, тѣ се дѣлятъ на гръцки, български, руски, влашки и грузински. Въ гръцкитѣ манастири има доста арнаути, българи и власи, въ българскитѣ има по малко власи, а въ главния руски манастиръ има останали малко гръци.

 

Манастири и скитове сѫ слѣднитѣ:

 

Население на манастира На коя народностъ принадлежи

Приб-лизит. число на монаситѣ

Скитове подвластни на манастира На коя народностъ принадлежатъ

Приб-лизит. число на монаситѣ

Забѣлѣжка
Лавра Гръцки 250 Нови скитъ Св. Богородица Гръцки ? Къмъ него се числятъ около 30 килии
Св. Ана Гръцки ? Съ около 20 килии
Кавсокаливи Гръцки 250 Съ 40 килии. Въ килиитѣ има много българи и руси.
Молдавски скитъ Богоявление Влашки 80  
 
Ватопедъ Гръцки 300 Сарай (Св. Андрей) Руски 500  
Св. Димитъръ Гръцки ?  
 
Иверъ Гръцки 180 Св. Иванъ Богословъ Грузински 60  
Прѣдтеча Гръцки 40  
 
Каракалъ Гръцки 70 ___ ___ __  

 

175

 

 

Население на манастира На коя народностъ принадлежи

Приб-лизит. число на монаситѣ

Скитове подвластни на манастира На коя народностъ принадлежатъ

Приб-лизит. число на монаситѣ

Забѣлѣжка
Филотей Гръцки 60 ___ ___ __ Въ Филотейската килия Св. артеми има 50 руски монаси, които считатъ килията за скитъ, но не получаватъ манастирско разрешение за това
 
Св. Павелъ Гръцки 100 Молдовански скитъ Лакъ Влашки  

Има между тѣхъ значително чилсо българи отъ Бесарабия, отъ дѣто са и влашкитѣ монаси

 
Дионисиатъ Гръцки 60 ___ ___ __  
 
Григориатъ Гръцки 60 ___ ___ __  
 
Симонъ Петъръ Гръцки 50 ___ ___ __  
 
Ксиропотамъ Гръцки 110 ___ ___ __  
 
Русикъ (Панталеймонъ) Руски 2500

Богородица (Ксилугра)

Български 30  
 
Ксеновъ Гръцки 60 Кацари Гръцки ?  
 
Дохиаръ Гръцки 40 ___ ___ __  
 
Костамонитъ Гръцки 100 ___ ___ __  
 
Зографъ Български 300 ___ ___ __
 
Хилендаръ Български 150 ___ ___ __  
 
Есфигменъ Гръцки ? ___ ___ __  
 
Пандократоръ Гръцки 100

Илински скитъ

Руски

350 Има прочута килия "Достойно естъ", която е българска
 
Ставроникита Гръцки 60 ___ ___ __  
 
Кутлумушъ Гръцки 50

Панталеймонъ

Гръцки

?  

 

 

Повечето отъ килиитѣ сѫ гръцки, но тѣ постоянно минуватъ въ рѫцѣтѣ на руски монаси. Рускитѣ килии сѫ всѣкога населени съ много монаси, обикновено повече отъ 50, когато гръцкитѣ обикновено иматъ по 3-4 монаси. Трето мѣсто държатъ българскитѣ килии. Споредъ приблизителни прѣсмѣтвания въ Св. Гора има: 

Гръци    около  ...........   4500

Руси          „      ...........   4000 [1]

Българи   „      ...........   1100

Власи       „      ...........     250

Грузини  „      ...........        60

                   Всичко  ....  9910

Въ салнамето отъ 1312 год. сѫ означени за Св. Гора 5 190 жители. Въ руския „Путеводитель по Св. Аθонской горѣ” (стр. 10) числото на монаситѣ е опрѣдѣлено на около 8 000.

 

1. Числото на рускитѣ монаси щѣше да бѫде сега много по-голѣмо, ако гръцкитѣ манастира не бѣха взели мѣрки да пазятъ своитѣ килии и свитове отъ тѣхното нахлуванье. При все това числото на рускитѣ монаси бързо се увеличава, а на гръцкитѣ бавно се умалява. Така щото въ недалечно бѫдѫще Св. Гора може се обруси.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]