Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

12. Касандра

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Полигеро         3000               3000
  2 Румиля (Румилянъ, Ормиля)         1500               1500
  3 Никитъ         800               800
  4 Ая Никола         950               950
  5 Партиноне (Партенонъ)         340               340
  6 Шикя         1600               1600
  7 Мариана         40               40
  8 Мериовто         110               110
  9 Аймама (Агиосъ Мамонта)         350               350
 10 Суфларъ (Софиларъ)         150               150
 11 Суфалръ Махала     12                   12
 12 Босаланъ Махала     225                   225
 13 Доброли Махала     85                   85
 14 Даутли Махала     90                   90
 15 Тилекели Махала     530                   530
 16 Чобанли Махала     10                   10
 17 Селели Махала     150                   150
 18 Ченгенели Махала     182                   182
 19 Атмаджали Махала     310                   310
 20 Кара Юсуфларъ Махала     60                   60
 21 Сенджили Махала     56                   56
 22 Дораджаиларъ Махала     50                   50
 23 Кючукли Махала     120                   120
 24 Дуанджи Махала     50                   50
 25 Калаузли Махала     35                   35
 26 Чили Махала     98                   98
 27 Чепешли Махала     40                   40
 28 Кюрсе Махала     200                   200
 29 Аванли Махала     382                   382
 30 Емирджали Махала     90                   90
 31 Баракли Махала     150                   150
 32 Пазарли Махала     110                   110
 33 Кара Тепе Махала     75                   75
 34 Румъ Съртъ Махала     120                   120
 35 Каркара Махла     562                   562
 36 Акъ Бунаръ Махала     140                   140
 37 Вавдосъ         1200               1200
 38 Галерино         175               175

 

173

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 39 Галачища (Галатища)         2600               2600
 40 Рунеи Рая         560               560
 41 Тумба         220               220
 42 Сине (Асана)         400               400
 43 Топликъ         265               265
 44 Сопотникъ         320               320
 45 Палехоръ         400               400
 46 Решетникъ         550               550
 47 Герменъ (Гримна)         170               170
 48 Стано (Стеносъ)         550               550
 49 Леригово         2000               2000
 50 Капу Махала     51                   51
 51 Атито         350               350
 52 Пазаракя         180               180
 53 Полихронъ         200               200
 54 Ханьотъ         70               70
 55 Капсохоръ         280               280
 56 Каяджикъ         225               225
 57 Луково (Лукивитъ)         830               830
 58 Правита         10               10
 59 Метиргичъ         300               300
 60 Гомати         520               520
 61 Ревеникъ         1120               1120
 62 Ерисо         1500               1500
 63 Изворъ         500               500
 64 Ново Село         500               500
 65 Палюхоръ         560               560
 66 Варвара         600               600
 67 Ая Параскева         384               384
 68 Джайранъ         65               65
 69 Каландра         410               410
 70 Фурка         420               420
 71 Касандрино         185               185
 72 Валта [1]         800               800
 73 Портария         250               250
 74 Ливадия         1000               1000
 75 Епано Равна         550               550
 76 Като Равна     100   300               400
 
 

Всичко

    4088   30359               34442

 

 

1. Седалище на Мюдуръ

 

174

 

Въ казата Касандра има 73 метоси, които принадлежатъ на светогорски манастири. Въ всѣки единъ отъ тия метоси има по 5—6 души слуги, въ нѣкои и повече. Ние ги не туряме въ нашата смѣтка, понеже тѣ иматъ по разни села домове и къмъ тѣхъ се причисляватъ.

 

Споредъ салнамето отъ 1312 год. въ тая каза има мухамедани (турци) 3 691 и немухамедани (гръци) 29 290.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]