Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

4. Воденска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Воденъ 7000   4000           30   40   11070
  2 Месимеръ 880                       880
  3 Подъ 350                       350
  4 Яворени 66                       66
  5 Котугери 60                       60

 

149

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  6 Ошляни (Ослянъ) 50                       50
  7 Янаково 70                       70
  8 Цър-Мариново (Църно Мариново) 400                       400
  9 Ново Село 75                       75
 10 Арсенъ 310   150                   460
 11 Каменикъ 220                       220
 12 Праняни 230                   60   290
 13 Ризово 180                       180
 14 Орманъ Чифликъ 90                       90
 15 Баня (Байна) 84                       84
 16 Въгени 180   240                   420
 17 Оризари 210                   90   300
 18 Въртокопъ 300                       300
 19 Липооръ     250               120   370
 20 Требулецъ 90                   42   132
 21 Колудей 60                       60
 22 Св. Илия (Мечкили) 310   220                   530
 23 Върбени                     21   21
 24 Прѣвъртенецъ 54                       54
 25 Самаръ 244                       244
 26 Църковени 320 3                     320
 27 Вълкоянево 300                       300
 28 Теово 604                       604
 29 Нисия 340                       340
 30 Ослой (Ослави) 50   1100                   1150
 31 Русилово 250                       250
 32 Друшка 68                       68
 33 Патичино 100                       100
 34 Жерви 290                       290
 35 Чеганъ 750                       750
 36 Острово 750   450                   1200
 37 Гугово 260                       260
 38 Къдрево     13                   13
 39 Владово 740                       740
 40 Пископия 340                       340
 41 Голишани 50                       50
 42 Голѣма Рѣка 280                       280
 43 Корнишоръ 700                       700
 
   Мегленъ
 44 Манастиръ   350                     350
 45 Сборско 880                       880

 

150

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 46 Църнешево 210 580                     790
 47 Баово 560                       560
 48 Прѣбѫдица (Прибѫдище) 250 1080                     1330
 49 Струпино 260 300                     560
 50 Пожарско 2004                       2004
 51 Тресино 430 250                     680
 52 Сѫботско 460 800                     1260
 53 Костурени (Костурчани) 250 700                     950
 54 Рудино   550                     550
 55 Драгоманци 220 1000                     1220
 56 Поляни 150 1100                     1250
 57 Бизово 150 650                     800
 58 Горно Родиво 200                       200
 59 Долно Родиво 250                       250
 60 Саракиново 700                       700
 61 Кронцелово 300 280                     580
 62 Луковицъ 300                       300
 63 Джедидъ   100                     100
 64 Почепъ 200                       200
 65 Кърладово   200                     200
 66 Цакони 260                       260
 67 Цаконъ Махале     550                   550
 68 Биджо Махале     700                   700
 69 Тороминъ Махале     225                   225
 70 Ени Махале     200                   200
 __ Незаписани власи пастири                 400       400
 __ Незаписани подвижни цигани                     500   500
 
 

Всичко

25839 7940 8098           430   873   43180

 

 

Власитѣ, които притуряме, нѣматъ постоянни жилища, а живѣятъ лѣтѣ въ врѣменни колиби по планинитѣ. Цигани има пърснати по 1—2 кѫщи въ много села, които не сѫ записани, понеже сѫщо нѣматъ постоянни жилища.

 

Турскитѣ статистики много се различаватъ отъ нашитѣ, особено за Мегленската Нахия. Споредъ салнамето отъ 1312 год. въ казата има 35 308 мухамедани и 27 155 немухамедани, а споредъ салнамето отъ 1315 год. въ казата има турци (мѫже 7 510, жени 4 874) 12 384, българи (мѫже 6 745, жени 5 937) 12 682, цигани

 

151

(мѫже 440, жени 350) 790, власи (мѫже 617, жени 579) 1 193. По всѣка вѣроятность въ послѣднитѣ изчисления не е влѣзла Мегленската Нахия, а въ първитѣ числото на населението въ Мегленъ е смѣтано съвършено намѣрки, понеже не е имало за него редовни нофузни книги. Интересна е играта съ цифритѣ на християнитѣ. До дѣто споредъ по-старата турска статистика числото имъ е 27 155, което е близко съ числата, които ние даваме, въ по-новата числото имъ е умалено на половина!

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]