Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

3. Енидже-Вардарска Каза

 

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Енидже Вардаръ áзаръ) 4000   5100   25       24 90 300 60 9599
  2 Плугаръ 70                   30   100
  3 Власи Долно и Горно 330                   40   370
  4 Голото Село 380                   25   405
  5 Пласничево 200                   56   256
  6 Групиново (Гропино) 224                       224
  7 Колибитѣ 30     40                 70
  8 Св. Георги (Дортъ Армутларъ) 160                       160
  9 Кадийно Село (Сукютли) 248                   60   308
 10 Лозаново 120   150                   270
 11 Кара Амзинъ (Карамзино) 40   250                   290
 12 Сенделчево 80                   60   140
 13 Калиница (Ячъ Кьой) 140   700                   840
 14 Недирчево     290                   290
 15 Сарбегово 300   100                   400
 16 Гюпчево 260                       260
 17 Призна 65                   90   155
 18 Врежотъ 160                   210   370
 19 Трифулчево (Кади Кьой)     240                   240
 20 Мандалево 118                       118
 21 Маврейново 56                       56
 22 Бабяни 168                       168
 23 Спирлитово     600                   600
 24 Въдрища (Сари Кади) 800                       800
 25 Вехти Пазаръ 240                       240
 26 Къшларъ (Късаларъ) 60   450                   510
 27 Пъргасъ                     140   140
 28 Градище (Паликастра) 106                       106
 29 Оборъ (Дерменликъ) 21                       21
 30 Чеши Гъсъ (Чичегъсъ) 420                       420
 31 Балъджа 94                   30   124
 32 Липариново 100                   30   130
 33 Долно Крушари 420                       420
 34 Корнишоръ 400                   80   480
 35 Крушари (Армутчи) 320                       320
 36 Лъжичари 80                       80
 37 Пилорикъ 166                       166
 38 Рамна 150                       150

 

147

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 39 Цигарево 200                       200
 40 Радомиръ 165                       165
 41 Геракарци (Доганджи) 290                       290
 42 Литовой 200                       200
 43 Дамянъ (Сулукли) 90                       90
 44 Романово 60                       60
 45 Гуменджа 3150                       3150
 46 Баровица 750                       750
 47 Крива 1300                       1300
 48 Петгъсъ 330                       330
 49 Либаво (Либахово) 145                       145
 50 Карайотица (Врастия) 120                   30   150
 51 Киркалово (Чекре) 198                       198
 52 Постолъ (Али Клисе) 520                       520
 53 Кушиново (Икизлеръ) 130                       130
 54 Ашъклари 30   655                   685
 55 Текри Вермишли (Тогармишево)     95                   95
 56 Аларе 160                       160
 57 Чаушлиево                     50   50
 58 Кониково 170                       170
 59 Грубевци 400                       400
 60 Рамелъ 200                       200
 61 Тумба 540                       540
 62 Тушилово 220                       220
 63 Валгатъ (Валгаци) 140                       140
 64 Оризарци (Челтикъ) 380                       380
 65 Баба Кьой 346   60               46   452
 66 Неворъ     630                   630
 67 Бозецъ 655                       655
 68 Петрево 620                       620
 69 Ново Село 65                       65
 70 Неврамъ 260                       260
 71 Попово Село 55                       55
 
   Мегленъ
 72 Фуштани 650 1750                     2400
 73 Търстеникъ   1000                     1000
 74 Рониславци   400                     400
 75 Габровци 96 570                     666
 76 Кара Дере 80   165                   245
 77 Козишоми (Кожушани) 72 1150                     1222

 

148

  

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 78 Карладово 105 675                     780
 79 Новоселци 300 250                     550
 80 Страища 150 130                     280
 81 Продромъ   430                     430
 82 Гостолюби   1300                     1300
 83 Слатино   950                     950
 84 Севрели 130 1200                     1330
 85 Корово 100 565                     665
 86 Рожени   400                     400
 87 Капиняни 175 1400                     1575
 88 Изворъ 70                       70
 89 Тодорци 336                       336
 90 Вълчища 110                       110
 91 Ливадица (Суя Бакиджа)                 250       250
 __ Незаписани                     550   550
 
 

Всичко

24789 12170 9485 40 25       274 90 1827 60 48760

 

Салнамето отъ 1312 дава на тая каза 22 196 д. мухамедани и 20 646 д. немухамедани. Споредъ салнамето отъ 1315 г. казата има 21 625 д. мухамедани, 20 683 християни и 1 730 цигани. Тия числа ни показватъ, че въ турскитѣ официални книжа не може да се отбѣлѣзва редовно прираста на населението. Споредъ нашитѣ изводи мухамеданитѣ сѫ около 22 500 д., а християнитѣ около 25 500.

 

Въ Верковичовата и Пловдивската статистика административното дѣление е друго.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]