Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

 2. Берска Каза

 

 

 

 

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Беръ (Верея, Кара Фери) 350   6500   2000       300 500 850   10500
  2 Аркудохоръ 240                       240
  3 Кумщица (Куму Кьой)         80               80
  4 Микрогушь (Макросъ)         365               365
  5 Мечъ (Межъ)         140               140
  6 Колура (Кулкра)         250               250
  7 Расоманикъ (Рапсиманикъ)         135               135
  8 Костемаръ         55               55
  9 Ставросъ         120               120
 10 Скиличъ (Шкиличи)         80               80
 11 Пожари (Бугаринъ)         210               210
 12 Лутросъ         300               300
 13 Капсохоръ         200               200
 14 Голѣмо Алаборъ         110               110
 15 Малко Алаборъ 165                       165
 16 Мильово (Милево) 155                       155
 17 Свинца (Свинче)         60               60
 18 Голѣмо Нишелъ (Биюкъ Ай-неселъ, Ниши) 265                       265
 19 Малко Нишелъ (Кючукъ Ай-неселъ) 65                       65
 20 Гриселъ 150                       150

  

144

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 21 Продромъ         190               190
 22 Миликъ (Менликъ)         400               400
 23 Нео Кастро         145               145
 24 Вълчица         42               42
 25 Садина         75               75
 26 Спорлита (Сполта)         150               150
 27 Братинища (Брайнатъ) 80                       80
 28 Палатичъ (Палатица)         150               150
 29 Барбешъ         50               50
 30 Кутлишъ         60               60
 31 Радинъ         54               54
 32 Ретинаки         480               480
 33 Кестаня         60               60
 34 Кукова         300               300
 35 Весово (Вешова)         255               255
 36 Бощани (Постанъ)         420               420
 37 Драчкупъ (Дирачко)         330               330
 38 Асамати         40               40
 39 Аги Яни         185               185
 40 Дрихалево         35               35
 41 Ераки         35               35
 42 Кара Чали         30               30
 43 Голѣмо Аги Яни (Меле)         2260               2260
 44 Мало Аги Яни (Устеджи Баля Айлаги)         835               835
 45 Лидагосъ         235               235
 46 Райко         150               150
 47 Ретина         160               160
 48 Решани         45               45
 49 Шеразменъ (Ксеразмени)         200               200
 50 Нѣгушъ (Няхуста, Агустосъ) 1500   800   3500       300       6100
 51 Вѣщица 500                       500
 52 Ново Село 90                       90
 53 Жервохоръ 240                       240
 54 Янчища 320                       320
 55 Горно Купаново 175                       175
 56 Долно Купаново 240                       240
 57 Минощица (Моноснита) 170                       170
 58 Св. Марина 185                       185
 59 Туркохоръ 170                       170
 60 Луковица 165                       165

 

145

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 61 Тарамонъ (Тавромунъ) 60                       60
 62 Яворница 72                       72
 63 Хоропанъ 80                       80
 64 Нихоръ 100                       100
 65 Трихлево 200                       200
 66 Чорново 280                       280
 67 Пископи 250                       250
 68 Долно Шелъ (Селя)                 3000       3000
 69 Горно Шелъ (Друго Селя)                 1200       1200
 70 Маруша                 740       740
 71 Ксероливадонъ                 850       850
 72 Кастания                 400       400
 73 Царковиянъ (Царовчанъ)                 300       300
 74 Валода                 300       300
 75 Доляни                 500       500
 __ Незаписани                     850   850
 
 

Всичко

6267   7300   14976       7890 500 1700   38633

 

 

Въ салнамето отъ 1312 год. въ тая каза сѫ показани 9 317 мухамедани и 26 672 немухамедани, а въ салнамето отъ 1315 г. сѫ показани турци 5 596 (мѫже 3 068, жени 2 528), гръци и българи 14 782 (мѫже 8 176, жени 6 606), власи 2 505 (мѫже 1 310, жени 1 195), цигани 1 444 (мѫже 801, жени 643) и евреи 392 (мѫже 209, жени 183). Ако приравнимъ числото на женитѣ къмъ онова на мѫжетѣ, то споредъ турскитѣ статистики числото на населението въ Берската Каза ще бѫде: турци около 6 150, гръци и българи около 16 400, власи 2 600, цигани 1 600 и евреи 420. Тия числа не сѫ далечъ отъ нашитѣ. Влашкото население само е прѣдставено много малко. Види се, че влашкитѣ пастири отъ Берската Планина сѫ успѣли да прикриятъ по-голѣмата часть отъ своитѣ другари отъ турската власть.

 

Въ Верковичовата статистика Берската Каза е съставена отъ други села, а въ Пловдивската тя липсува.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]