Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

II. Статистика
 

1. Солунска Каза

 

 

 

 

(Хр. - Християни, Мух. - Мухамедани)

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

  1 Солунъ (Тесалоники, Селеникъ) 10000   26000   16000         55000 2500 8500 118000
  2 Киречъ Кьой (Пейзаново) 4200                       4200
  3 Айватово 1580                       1580
  4 Лайна (Лъгиново)         700               700
  5 Арманъ Кьой 260                       260
  6 Даутъ Балъ 250                       250
  7 Акъ Бунаръ 70                       70
  8 Лембетъ 42                       42
  9 Кара Усеинъ 71                       71
 10 Ново Село (Ени Кьой) 772                       772
 11 Градоборъ 800                       800
 12 Наръшъ 200                       200
 13 Сарамурово 120                       120
 14 Бугариово 590                       590
 15 Коритенъ (Гьордже) 370                       370
 16 Пърнаръ     150                   150
 17 Рахманли     500                   500
 18 Доганджиево 28   200               84   312
 19 Верланица (Варланджа) 35   560               35   630
 20 Кара Оглу (Караглово)     150               60   210
 21 Ехлово     112               48   160
 22 Кушь Бали     505               35   540
 
   Вардарѝя
 23 Ватилѫкъ (Кади Кьой) 600                       600
 24 Дърмица 248                   14   262
 25 Топчиово 266                       266
 26 Ингилизъ 95                       95
 27 Горно Каваклиово 115                       115
 28 Долно Каваклиово 85                       85
 29 Къяли     348                   348
 30 Саръдже (Сараклово)     175                   175
 31 Текелиево (Текели) 240   100               85   425

 

141

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 32 Даутово (Даутче)     250                   250
 33 Ментешли     150                   150
 34 Яйладжикъ     497                   497
 35 Чолжелеръ     187                   187
 36 Горно и Срѣдно Куфалово 1325                   30   1355
 37 Долно Куфалово 480   25               6   511
 38 Арапли 155                       155
 39 Додулари 180                       180
 40 Трикала 215                       215
 41 Коняри 1220                       1220
 42 Юнчии 890                       890
 43 Куликия         1720               1720
 44 Колопанци 175                       175
 45 Махмудово 105                       105
 46 Лапра 106                       106
 47 Чалъково 200                       200
 48 Кънгличъ 240                   60   300
 49 Кърджалиево (Кърджаларъ) 250                   35   285
 
   Урумлъкъ
 50 Клиди         600           80   680
 51 Гида (Гидахоръ)         410           60   470
 52 Зорбатово 225                   60   285
 53 Плати         210           48   258
 54 Каляни         107           48   155
 55 Чинаръ Фурнусъ         300           35   335
 56 Лампоръ         175           30   205
 57 Неохориди (Чаталъ)         60               60
 58 Карба         100               100
 59 Кючукъ Фурнусъ         48               48
 60 Шкинатъ         220               220
 61 Палихоръ         370               370
 62 Нихоръ         250               250
 63 Неохори         350               350
 
   Гелимерска Нахия
 64 Капуджиларъ         1200               1200
 65 Аксаклѫ     205                   205
 66 Коранъ Махале   }                          
 67 Кая Чали  „ }     106                   106
 68 Съгърли  „  }                          
 69 Седесъ 200                       200
 70 Маджарлъкъ         80               80

 

142

 

№ по ре-дъ

Име на населеното мѣсто

Брой на населението

Българи Турци Чер-кези Гръци Арнаути Власи Евреи Цигани Разни Всичко

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

Хр.

Мух.

 71 Турханли     85                   85
 72 Гидикли     80                   80
 73 Асанли     330                   330
 74 Бурназли     128                   128
 75 Пишона         84               84
 76 Василика         2000               2000
 77 Сюрвекли Махале     35                   35
 78 Ени Кьой 121                       121
 79 Касанли     90                   90
 80 Учъ Евлеръ     80                   80
 81 Караба         100               100
 82 Месимеръ         120               120
 83 Апанами         2300               2300
 84 Буюкъ Кара Бурунъ         150               150
 85 Кючукъ Кара Бурунъ         200               200
 86 Бахчели     40                   40
 87 Чаиръ         30               30
 88 Узунъ Али         240               240
 89 Хаджи Бали         20               20
 90 Замбатъ        

1000

              1000
 91 Кара Човали     200                   200
 92 Бехшишли     180                   180
 93 Загърджа     40                   40
 94 Пърнаръ 40                       40
 95 Башсъсъ Метохъ        

17

              17
 96 Адали     470                   470
 97 Ортачъ         1600               1600
 __ Незаписани                     200   200

 

  Всичко 27164   31978   30761         55000 3553 8500 156956

 

[Поправки, стр. 299: Отъ Солунската Каза сѫ изпуснати 2 гръцки села, които се намиратъ на границата между тая каза и Лѫгадинската. Тѣ сѫ: Балджа съ около 1 700 жители и Дремиглавъ съ около 1 300 жители.]

 

Тия числа неможемъ да сравняваме нито съ числата, които ни дава Верковичовата статистика, нито съ Пловдивската, [1] понеже, кога сѫ правени тѣ, административното дѣление е било друго. Голѣма часть отъ Лѫгадинската Каза тогава се е числила къмъ Солунската.

 

Въ вилаетския солунски календаръ (салнаме) отъ 1312 год. (1895) сѫ поставени за Солунската Каза 28 215 души мухамедани

 

 

1. Тъй ще наричаме за краткость статистиката, направена въ „Ethnographie de la Macédoine.”

 

143

и 71 431 немухамедани. Очевидно е, че числото на немухамеданитѣ е много умалено. Най-лошави сѫ турскитѣ официални числа за градъ Солунъ. Споредъ вилаетския календаръ отъ 1315 г. (1898) градътъ брои 88 000 жители. Въ календаря за 1307 г. (1890) намираме пакъ сѫщото число, [1] когато е извѣстно, че въ двѣтѣ послѣдни десетилѣтия Солунъ извънредно се е уголѣмявалъ. Числото на жителитѣ отъ еврейскитѣ махли е записвано на редъ 10 години сé 30000, когато на дѣло то се е уголѣмило още половинъ пѫть повече. Числото на циганитѣ трѣбва да се увеличи, понеже въ нѣкои села, дѣто има по една или двѣ кѫщи, не сѫ отбѣлѣзвани. Такива случаи имаме въ много още кази. Обикновено циганитѣ не сѫ записвани когато не сѫ постоянни жители на селата.

 

1. Солунский Вилаетъ (споредъ официална извори). Книжици за прочетъ. Кн. IV. стр. 236. 

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]