Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

I. Етнография
B. Н
ароди въ Македония

 

15. Руси

 

Въ Атонския Полуостровъ има значително число руски монаси. Още прѣзъ срѣднитѣ вѣкове руситѣ имали манастиря Св. Богородица Ксилурга. Въ XII. в. руски монаси завзели манастира Св. Пантелеймонъ, който се нарекълъ отъ тогава Русикъ. Прѣзъ врѣме на турското владичество руситѣ изгубили и двата манастира. Въ Св. Богородица се настанили български монаси, а въ Русикъ гръци и българи съ малки останки отъ руси. Отъ начало на XIX. в. руското монашество почнало наново да се увеличава въ Русикъ и добило прѣднина въ началото на втората му половина. Отъ тогава управлението на тоя манастиръ минава въ руски рѫцѣ и той прави бързи успѣхи. Днесь Русикъ е най-многолюденъ и най-богатъ въ Св. Гора. Въ сѫщото врѣме руски монаси населили множество келии по всичкото продължение на полуострова, и двѣ отъ тѣхъ обърнали на скитове (полузависими манастири), именно Св. Илия, нареченъ още Илиински Скитъ, или Сарай и Св. Андрей, нареченъ Андреевски Скитъ. Сега половината отъ монашеското население на Атонъ е руско. Напослѣдъкъ гръцкото монашество е взело най-енергични мѣрки да упази своитѣ манастири отъ опаснитѣ сѣверни гости; затуй се води люта борба между рускитѣ и гръцки калугери, която често добива и политически характеръ. При всичко това въ недалечно бѫдеще Атонскиятъ Полуостровъ ще се поруси, понеже гръцкитѣ монаси постоянно намаляватъ, а рускитѣ се увеличаватъ.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]