Македония. Етнография и Статистика

В. Кѫнчовъ

 

I. Етнография
B. Н
ароди въ Македония

 

12. Негри

 

 

Въ Солунъ и Енидже Вардаръ има зачувани по нѣколко кѫщи африкански негри или арапи, както ги нарича мѣстното население. Това сѫ останки отъ едноврѣмешнитѣ роби, които сѫ служили по турскитѣ богати кѫщи и отъ които сѫ взимани скопци за харемитѣ, както става и днесь въ Цариградъ. Една часть отъ тѣхъ и до сега се навърта около по-богатитѣ турски кѫщи, гдѣто слугуватъ за прѣхраната си. Тия негри говорятъ турски, изповѣдатъ мухамеданската вѣра и се броятъ сами за турци. Обаче тѣ сѫ запазили добрѣ своя африкански негърски типъ и се отличаватъ ясно отъ турцитѣ. Запазили сѫ много езически обичаи и въ извѣстни дни прѣзъ годината се събиратъ въ купъ при голѣмитѣ явори на Чинаръ Бахче и играятъ религиозни игри. На това мѣсто прѣданието опрѣдѣля послѣднята битка между християнския юнакъ Боленъ Дойчинъ и Чърнъ Арапъ. Не далеко отъ тукъ е и селото Араплий, миналото на което трѣба да има нѣкоя свързка съ това прѣдание.

 

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]