Готов е проектът "Социална харта на българите в Сърбия"

Зденка Тодорова

в-к "Македония", брой 33, 16 септември 1998 г.

До края на септември в рамките на Хуманитарната организация "Солидарност" приключва работата по проекта "Социална харта на българското национално малцинство в Сърбия" - с анализ на социалните, демографските, икономическите и човешките проблеми на населението край границата. В продължение на една година – 1997/1998, работи екип от сътрудници, ангажирани по един или друг начин с проблемите на българското национално малцинство в Сърбия.

Проектът ще бъде първият от този род, в който изцяло се прави анализ на социално-икономическата изостаналост на районите покрай югославско-българската граница, населени с българи. Той ще хвърли светлина върху живеещото там население, върху неговия поминък, демография, асимилация, образование, инфраструктура и пр. В проекта се разглеждат административното разделяне на Царибродска и Босилеградска община през 1960 г., както и понататъшното раздробяване на българското малцинство вследствие на делението.

Екипът, работещ върху проекта, отделя особено внимание на различните мнения на хората в селските райони на двете населени с българи общини, на техните проблеми и неволи, на безпътиците в босилеградските села, на рухналите църкви и манастири там, както и на обезлюдяването на цели райони в тези две общини. Особено тревожен е фактът, че в периода - от 1948-1981 г., от Царибродско са се изселили към вътрешноотта на Сърбия 7910 души, което ще рече още един Цариброд.

Проектът ще бъде публикуван, придружен от богат снимков материал, направен при обиколката на районите, както и от препоръки за по-нататъшната му практическа реализация. В "Социалната харта на българекото национално малцинство в Сърбия" са запланувани отделни инициативи за подпомагане на социално слабите в тези два района, включително и на старческите домакинства в селските райони на двете общини.

Проектът е реализиран благодарение подкрепата и финансовата помощ на фондация "Отворено общество" в Белград. Представянето на печатното издание на проекта ще бъде в края на септември в Цариброд.

[Back]