Македония и българската самоличност
Македония е не само огледало на българската историческа съдба, но и критетий за моралните човешки качества и недостатъци на българския народ

Стефан Чурешки

в-к "Македония", брой 45, 9 декември 1998 г.

В бр. 246 на в-к "Континент" от 24-26.10.1998 г., с. 7, в рубриката "Конфликти" е публикубана статия на г-жа Дияна Иванова, прочетена по Радио "Свободна Европа", в която статия на основата на неправомерни примери за направени няколко неверни твърдения и заключения относно бъдещето на отношенията между България и бившата югославска република Македония. Нападайки традиционната българска позиция по отношение на Република Македония, авторката прави няколко тънки внушения, които изглеждат правдоподобни, ако обаче идеше реч за отношение между далечни презокеански държави, които българите за пръв път чуват. Но тъй като българите отлично знаят историята и фактите около отношенията между тях и югозападните ни роднини зад граница, то статията на г-жа Иванова за познавача и логично мислещия човек остава висяща във въздуха.

Напоследък в поведението на водещите и журналистите от Радио "Свободна Европа" се наблюдава една насока на отрицание на три основни твърдения, неоспорвани от никого и стоящи в основата на нашето самопознание, създавайки представата за културна и народностна самоличност. Първото от трите твърдения е тезата за изключително православния дух на българската култура, второто е тезата за старобългарската книжнина като изразителка на българската дарба и духовно призвание, а третото твърдение е обосновката на преимуществено народностния характер на държавността, защитена във философията на своето битие чрез исторически и етнографски факти.


СМЕСВАНЕ НА АБСТРАКЦИИ

Основният проблем на коментарите и анализите от тови род се състои в смесването на исторически и атеистично-философски абстракции. Това смесване става на основата на погрешния метод, следващ политико-културното сравнение между различни по място и историческо време култури.

Тук се спираме по-подробно на славянската книжнина и старобългарския език. Нещата в тази насока изглеждат направо трагични, защото освен непознаване на историята на българския език коментарите на "Свободна Европа" издават неспособност за различаване на събитията или деянията в родната и световната история. Славянският език се възприема като национален, което е грешка, защото той не е от същия порядък, както националният език на французи, англичани или германци. Старобъпгарският е език, чрез който бива предадена божествената мъдрост на св. Библия. Като такъв той е език на богопознанието и дълбоката философия на човешкото битие. Неслучайно св. Константин Кирил философ превежда ключовото за цялата философия елинско понятив "логос" като "слово".

Старобългарският език за Европа е равнозначен на онова, което е латинският за културната идентичност на западната цивилизация. И сравнението е не наше дело, а на американския публицист и журналист Робърт Каплан. Но докато латинския е научният и академично-обстоятелствен език на европейците християни, то старобългарският е езикът на вдъхновението и прозрението, на непосредственото богопознание. Старобългарският език е езикът на сърдечната съпричастност с Бога. Затова възраженията срещу кирилицата като писмена изрззност на славянския език на дело е възражение срещу цялостната културна идентичност на Европа. И ако някои говорят за някакъв "културен национализъм" сред българите, то те в светлината на прежните разсъждения рискуватда си навлекат определения като поддръжници на "културен геноцид". Защото обезличаването на културния вариетет, какъвто е стремежът за отстраняване на кирилицата и по-задълбочено латинизиране на българския език, не може да бъде наречено по никакъв друг начин. Както Хитлер искаше да има една раса с един език - германския, така и хората, атакуващи старобългарския език и кирилицата, искат да има един език и една азбука - латинската.

Възраженията срещу факта на народностния характер на българската държава и нейните исторически основания пък оспорват не друго, а общата европейска история и модерните ценности, които самото Радио "Свободна Европа" прокламира, че защитава. Защото

ДЪРЖАВАТА БЪЛГАРИЯ Е РЕЗУЛТАТ ОТ БОРБАТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

потъпкани през епохата на турското робство. Раждането на народностна България осигурява по естествен път правото на всеки човек да живее свободен по местата, където е роден, да наследява културно родителите си, да изповядва официално отческата си вяра в собствена държава, към която принадлежи телесно и духовно, както и да бъде собственик и наследник на имота на дедите си. Атаката срещу историческото развитие на българската държавност и народностния дух на модерното общество по същество е нападка срещу модерните ценности, изповядвани от повечето възрожденци и от всички национални герои.

Затова остава все пак любопитен фактът, че бидейки уж "западно" радио, "Свободна Европа" остава неотделима част от чисто българските парадокси на парадоксалната нова българска история. И парадоксът се състои в обстоятелство че защитавайки основна категория в човешкото мислене като "свобода", радиото атакува нейния исторически стожер и философски символ в съзнанието на българина - борбата за освобождение от турско робство. А тази борба без идеала за Македония остава един слаб разказ за хайдути и въстания.

И в трите основни твърдения на българската самоличност съдбата на Македония стои като обобщителен израз на българското битие. Затова филипиките против правилната и неотстъпчива позиция на българите са най-много. Макар и допуснали грубата грешка да наричат Югозападна България "Македония" в политическата терминология на Възраждането, българите много достойно и много интелигентно отстояват правилото: самосъзнанието на народността да се изразява във фактите от историята и културните постижения на географската област Македония. Нашите предци със свойствената им проницателност са направили много правилен избор относно стратегията и принципите на бъдещото политическо развитие, в което съдбата на югозападните българи е повелителна не само за насоките на външната политика, но и за културната самоличност на българите в свободната България.

КРАЖБА НА ИСТОРИЯ

Отказът да бъде призната някаква македонска национална самоличност с нейните характеристики (език, история, традиции и обществена организация) е отказ да се изврати историческата фактология. Това е стремеж да бъде запазена българската самоличност. Но не само на територията на Македония, а предимно в пределите на държавата България. Защото ако се признае за факт македонската нация, то това веднага означава да бъде отхвърлено християнското и културно самоопределение на българите, както и характеристиките на българската самоличност. Твърдението за македонска нация претендира св. Константин-Кирил философ и брат му св. Методий, както и св. Климент Охридски и неговите ученици да бъдат обявени за македонци. Подобно признание означава, че българите се самолишават от религиозната и културната си памет през средновековието. Македонската нация също така претендира, че Охридската аркиепископия е македонска, което означава, че българите губят историческите доводи за автокефалната си църква и принизяват себе си неимоверно в семейството на християнските народи. "Македонската нация" желае да присвои делото на братя Миладинови, на Григор Пърличев и на голяма част от възрожденците, което означава, че по този начин българите се лишават от доводи за европеизирането и модернизацията на историческото им битие.

Да не говорим за празнотата, която ще настъпи, ако стотиците хиляди войводи и четници от новата епоха, паднали жертва в борбата за българско име, бъдат дарени на македонското национално самоопределение.

Интересно как без всички тези символи от българското самосъзнание нашето общество би продължило в бъдеще? Очевидно то би продължило само в случай, при който България е схващана като територия (провинция), а българите като население (местна работна ръка). Дали обаче територията и работната ръка биха били достатъчни, за да се живее в "свободна Европа"?! И каква е тази свобода без самостоятелна идентичност, икономическа собственост и право на специфична историческа представа? Не е ли това една Европа на насилието и на сблъсъка, при които една представа - тази на либералния космополитизъм - трябва да властва над всичко, репресирайки по този начин религиозния и народностен консерватизъм на традиционните общества, каквото винаги е било българското?

НЕНУЖНИ ИДЕИ

Но да се върнем на конкретния повод - статиите на г-жа Дияна Иванова във в-к "Континент" от 24-25.10.1998 г., озаглавена "Време е България и Македония да оправят отношенията помежду си". На първо място странно впечатление прави използваният глагол "пораствам", когато иде реч за политиката на България, която през последните 120 години е извървяла не просто един страдалчески път, а пътя на жертвоприношението заради достойнството и истината на историческите си идеали. Използването на глаголи от подобен порядък обижда българското достойнство и вмъква оттенък на малоценност, който оттенък води след себе си дискриминационен подход в културната лексика.

На второ място какво значи "ненужни идеи"? "Идея" значи "представа" на български език и тук авторката сериозно се компрометира, защото представата българите да живвят свободни в територията на етническата си цялост е напълно законна и неотделима част от правата на човека. Става дума за такива права като свобода на съвестта, свобода на политическите и социалните схващания. Ако правото на самоопределение на българите в Македония е ненужна идея, то тогава авторкате на статията по-добре да каже коя идея е нужна на човека според нея.

ИЛИ МОЖЕ БИ ЕТНИЧЕСКА ДИСКРИМИНАЦИЯ,

на която българите в бившата югославска република непрекъснато стават жертва от 120 години насам без прекъсване, в нещо хубаво за г-жа Дияна Иванова?

Споменатата в текста с курсив "платформа на македонската идентичност" е насила въведена представа, изградена целенасочено от сръбския проф. Новакович с цел ограничаване свободата на съзнанието и промиване на мозъци в Македония. "Македонската идентичност" е защитена и продължена от политиката на Коминтерна за малцинствата.

Така историко-философското признаване на достоверността на тази платформа не засяга в глобален аспект толкова Македония, колкото глобалната теория на комунистическия интернационал. Ако Радио "Свободна Европа" и лично г-жа Дияна Иванова приемат интернационалното учение в неговия езиков и културен изказ, то те следва да приемат и социалното му учение заедно с постулата за отсъствието на частна собственост и присъствието на "народната собственост", както и правилото за неограничената власт на една партия. Но ако това наистина стане, то тогава радиото е заблуждавало своите слушатели през годините на комунизма, когато говореше срещу Коминтерна и подтикваше днес опасния, а тогава справедливия бъгларски национализъм срещу "съветското господство".

Инитересно как може човек да се счита българин, когато отказва българския характер и историческата свяст на най-българската част от родната му история? Неслучайно цар Борис III във външнополитическата си обосновка на българските искания спрямо Македония сравнява значението на Охрид за Бъглария със значението на Хайделберг за Германия.

БЕЗ БЪЛГАРСКО ПРИСЪСТВИЕ В МАКЕДОНИЯ  НЯМА БЪЛГАРСКА КУЛТУРНА САМОЛИЧНОСТ

и тогава проблемите за нас ще дойдат не от искането за признаване на Македония, а от възраженията срещу съществуването на България. Защото общобалканският контекст на етнически и държавни отношения е нещо като скачени съдове - ако се отпуши на едно място в държавните и политическите постулати, то веднага се променя съотношението на друго място, което на пръв поглед е отделено и няма връзка с първото.

Твърдението на г-жа Дияна Иванова за някаква благосклонност на света към "македонците" поради факта, че били по-слаба страна, е не само антиисторично и антиполитическо, но дори и смешно като логически довод. Във всеки учебник на произволно европейско дете като правило за обществено мислене стои максимата, че трябва да се поддържат правата, а не слабата страна.

За един идеал, какъвто е Македония, икономическото състояние е без значение. Защото ако се търси влияние и зависимост между икономическа мощ и политическа ориентация или близост, то Гърция би трябвало да има най-големи шансове, а най-тежък е конфликтът между гърци и македонци. Следователно на Балканите има нещо извъникономическо, което е неразбираемо за логиката на г-жа Иванова. Нещо, което не се побира в простата бакалска сметка на икономико-политическа изгода. Нещо, което се нарича вярност, постоянство и достойнство. Нещо, което българите притежават все още, макар физическите и психическите им сили да бъдат на изчерпване. И ако човек познава истински делата на българската народностна свяст в Македония и заедно с това чете статиите и слуша предаванията на г-жа Иванова, то в резултат на обективното сравнение на фактите той неизменно ще си спомни прочутата забележка на гузната съвест на Алековия герой "Абе българи сме, ама не чак дотам."

[Back]