Българите са били християни преди 865 г.

Здравко Даскалов

в-к "Македония", брой 34, 23 септември 1998 г.

Българите са християни преди 865 г. Били са арияни. Оспорвали са триединосъщността на св. Троица и кръщението с вода. Затова решение 19 на Първия вселенски събор в Никея през 325 г. задължава отказалите се от ереста си арияни да бъдат кръщавани. Кубрат до края на живота си е бил християнин. Това се потвърждава от откритото през 1912 г. съкровище в гроба му край с. Малая Перешчепчина, Полтавско, в Украйна. Върху три от блюдата, поставени в гроба, има кръстове, на държателя на ножницата, на меча му кръстовете са 5, на златната тока на колана му има още 3.

Сребърният орел Пак в Украйна, край с. Вознесенка, Полтавско, е открит гробът на хан Аспарух. В него е намерен сребърен орел, на чиито гърди е изкован кръст, около раменете му е написано Испор, едно от имената на Аспарух.

Акад. Иван Снегаров пише: "Византийските хронисти не съобщават първите български ханове (Аспарух, Тервел и др.) да са гонили християнството като религия." Лъв Граматик в хрониката си за победата на Аспарух над Константин IV прев 681 г. не нарича българите езичници, а "нечестив народ", както тогава са казвали на еретиците.

 Отец Паисий твърди, че хан Тервел бил християнин и покръстил българите. Той пише историята си, ползвайки "Царството на българите" на Мавро Орбини, който съобщава, че и хан Сабин бил християнин, заради иконоборството му бил свален от народен събор. Мадарският конник е издълбан по поръка на Тервел заедно с надписите, под втория има издълбан голям кръст.

Медальонът на ОмуртагНамерен е печат на Тервел с надпис: "Богородице, помагай на цезаря Тервел." На другата му страна е изписан кръст. Открити са и два печата на хан Телериг с надпис: "Богородице, помагай на твоя раб богохранения патриций Телерюг", с кръст. А на златния си медальон хан Омуртаг е изобразен с корона, на която има кръст, и самият той, държащ кръст. Доказателство за старото българско християнство са 38-те каменни надписа. На 30 от тях в началото има кръст, а текстовете им са съставени като от християни. Във всички се употребява не Тангра, а Бог, и то християнският. В надписите на Омуртаг, Маламир и Пресиян е записано: "Поставеният от бога кхан ювиги..." Бог се употребява не само официално, но и в чисто човешки порив при различни събития, както Омуртаг при построяването на двореца му : "Нека Бог да го удостои да живее 100 г."

Ако беше езичник, би го поискал от Тангра. Същото иска от бога и Крум в Хамбарлийекия надпис: да живее много години. В другия му надпис, Кадъкьойския, моли Бога да го закриля във войната с Никифор.

В българското съкровище от Наг Сен Миклош, което се твърди, че е Омуртагово, също има кръстове.

В житието на Тивериопулските мъченици от Теофилакт Охридски е предаден спорът между хан Маламир и брат му Ернавот, който му казва: "Аз знам, че ще ме убиеш, но знай, че тук ще има чисти църкви и в тях ще пеят чисти свещеници." Такива в България има, но са нечисти, значи еретически. В надписа си Маламир се обръща не към Тангра, а към Бога: "Да преживее с Исбул много години." Убийството на Ернавот не е религиозно, а династично, твърди проф. Иван Венедиков.

Дори и при възпоминателните надписи, нямащи представителен държавен характер, също има издълбани кръстове, като тези за смъртта на Турдачис - кандидат при Омуртаг, Неваванон и Корсис. Намерени са християнски печати и на знатни държавни служители преди 865 г., като тези на Баян, Хумир, Богатур кхана йоан и на Мавър, за когото се предполага, че е най-малкият брат на Аспарух и Кубер. Знаменателно е, че сестрата на хан Крум е била женена за християнина Константин Пацик, който му е бил един от най-близките съратници придружил го е заедно със сина си при преговорите пред Цариград в 813 г., където с измама се опитали да убият Крум, а Пацик и синът му били пленени. Типичен християнски е и надписът на хан Пресиян от Филипи, който е взидан в християнски храм. В него освен официално поставения от Бога кхан ювиги е записано още: "Който търси истината, Бог вижда, и който лъже, Бог вижда."

Има още много други доказателства, установяващи старото християнство на българите. Това е голяма тема.

(Из подготвената за печат книга "Българите са били християни преди 865 г.")

[Back]