Формиране на старобългарската култура VI-XI век

Станчо Ваклинов

 

Съдържание

 

 

Увод . . . . . . . . . . . 9

Глава първа. Материална и духовна култура на славяните и прабългарите до образуването на българската държава

1. Произход, прародина, ранна история на славяните и прабългарите . . . . . . . . . . . 13

2. Археологически култури, свързани със славяните . . . . . . . . . . . 17

3. Прабългарската култура и нейното развитие . . . . . . . . . . . 25

 

Глава втора. Славяните и византийското културно наследство в балканските области

1. Балканските провинции на византия и техните градски центрове през VI—IX в. . . . . . . . . . . . 47

2. Славяни и прабългари в културната история на Долния Дунав (VII—VIII в.) . . . . . . . . . . . 62

 

7

 

 

Глава трета. Старобългарската култура през езическия период (края на VII—средата на IX в.)

1. Организиране на българската държава и изграждане на първите ѝ центрове . . . . . . . . . . . 79

2. Строителството и архитектурата през първата половина на IX в. . . . . . . . . . . . 103

3. Изкуство и духовна култура на езическа България . . . . . . . . . . . 132

 

Глава четвърта. Изграждане на единната старобългарска култура (втората половина на IX—началото на XI в.)

1. Отражение на християнизацията в културното развитие на България . . . . . . . . . . . 167

2. Преславската цивилизация и нейните достижения . . . . . . . . . . . 180

3. Поява на нови тенденции в развитието на старобългарската култура (край на X—началото на XI в.) . . . . . . . . . . . 227

 

Заключение . . . . . . . . . . . 246

 

Използувани съкращения . . . . . . . . . . . 248

Именен и географски показалец . . . . . . . . . . . 250

Предметен показалец . . . . . . . . . . . 256

Списък на илюстрациите . . . . . . . . . . . 259

 

Резюме на руски език . . . . . . . . . . . 260

Резюме на френски език . . . . . . . . . . . 268

Резюме на немски език . . . . . . . . . . . 277

Резюме на английски език . . . . . . . . . . . 286

 


 

 

Рецензенти: Петър Петров, Димитър Ангелов

Редактор: Васил Гюзелев

Художник: Светлозар Писаров

Технически редактор: Ронка Кръстанова

Коректор: Юлия Стефанова

Дадена за набор на 17. VIII. 1976 г.

Подписана за печат на 15. III. 1977 г.

Излязла от печат на 15. IV. 1977 г.

Печатни коли 31

Издателски коли 35,64

Издателски № 22589

Литературна група Н-6

Формат 16/70/100

Тематичен № 02 9531478611 / 0636-5-77

Тираж 10 124

Цена 6,01 лв.

Издателство Наука и Изкуство

Полиграфически комбинат Димитър Благоев

 

[Next]

[Back to Index]