Формиране на старобългарската култура VI-XI век

Станчо Ваклинов

 

Предметен показалец

__А_   —   __Б_   —   __В_   —   __Г_   —   __Д_   —   __Е_   —   __Ж_   —   __З_   —   __К_   —   __Л_   —   __М_   —   __Н_   —   __О_   —   __П_   —   __Р_   —   __С_   —   __Т_   —   __У_   —   __Ф_   —   __Х_   —   __Ц_   —   __Ч_   —   __Ю_   —   __Я_

 

А.

аил 29, 64, 86

айван (входно оформление на жилище) 205

амвон 196, 199, 213

амулет 185, 186

амфора 29, 32, 72, 183, 224, 227

ангоба 70

архитектура 88, 90, 92—98, 103, 106—112, 115—120, 132, 168, 169, 174, 176—182, 186—205, 211, 214, 221, 223, 232—235

атриум 170, 171, 179, 196, 198, 199, 232 аул 77, 83, 92, 96, 104, 106, 120—136, 151, 152, 154, 173, 176, 177, 180

 

 

Б.

базилика 176, 179, 180, 187, 188, 190—193, 196, 199, 203, 231—238

византийска 52, 95, 98, 124, 172—176, 199

Голямата 169—171, 176, 178—180, 187, 190, 191, 203, 232

Дворцова 87, 169, 179

«св. Ахил» 232—238

раннохристиянска 95, 171—173, 176, 199

романска 172

старобългарска 177, 178, 187, 188, 190, 191, 196, 231, 238

 

базиликална зала 106—109, 191—194, 232, 233

баня 91, 95, 110, 111, 118, 122, 194, 195

баптистер вж. кръщелня

басейн вж. водоснабдяване

бронзова епоха 18, 25

бронзолеярство 26, 27

Българска апокрифна летопис 37, 45, 79, 96, 165, 173, 180

 

 

В.

вал вж. землени укрепления

Велика китайска стена 15, 17, 85

Велико преселение на народите 10, 14, 22

вили (селски и градски имения) 22, 49, 50, 52, 53, 98

водоснабдяване басейни 90, 110—112, 118, 154, 169, 216

водопроводи 90, 95, 110, 117, 119, 126

водохранилища, цистерни 90, 110, 111, 118

военна демокрация 14, 23, 25, 34, 40, 116, 140, 141, 181

въоръжение 20, 23, 30, 31, 35, 36, 40, 45, 99, 100, 102, 126, 127—137, 149, 150, 183, 185

 

 

Г.

Герме вж. землени укрепления

глеч, глазура 70, 183, 215, 217, 218, 219

Голям дворец вж. дворци

градове 20, 22, 24, 31—34, 47, 48, 50—56, 59, 61—62, 65, 66, 72, 81, 82, 92—97, 105—108, 111, 115—118, 124, 129, 131, 152, 155, 165, 168, 180, 181, 228, 230, 231

градоустройство 48, 180, 181

графити 225, 226

гривни 141, 145

грифон 210, 237

гробници 25, 27, 30, 129, 135, 204—206, 235, 238

грънчарско колело 19, 20, 23, 26, 67—70

грънчарство 19, 20, 23, 26, 67— 70, 183, 215—217

 

 

Д.

дворци 25, 29, 91, 94—96, 104, 109—112, 117, 120, 121, 125—129, 169, 191—196, 200, 205, 206, 210, 214, 220, 224, 228, 230, 231

Голям дворец 87, 106—109, 112, 126, 191, 193, 194

Дворцови центрове 87—89, 95, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 120, 121, 124, 126, 169, 171, 174, 175, 191—196, 219, 224

Крумов дворец 88—90, 104, 106

Малък дворец 90, 109, 110, 112, 114, 116, 169

укрепени 29, 77, 90, 93—96, 106, 111, 128, 129 176, 228, 230, 231

 

256

 

 

 девташлари 135

декорация

архитектонична 95, 115, 133, 168, 191, 193, 194, 198, 199, 201, 205, 206, 208, 210, 211, 212—214, 218, 221, 232, 235—237

керамична 26, 69, 70, 198, 205, 214, 217—220, 226

мраморна 194, 198, 221

ръкописна 221

скулптурна 95, 100, 133, 168, 19i, 194, 198, 199, 205, 208, 209, 211—214, 235—237

 

дърворезба 236

дяконикон 189, 235, 238

 

 

Е.

евангелие: Изборно, Мстиславово, Остромирово, Учително 220, 221

езици

балтийски, индоевропейски, ирански, кавказки, келтски 13

гръцки 61, 152, 155, 156, 165, 223

славянски 24, 155, 165, 186, 222, 224

тюркски 15, 25, 27, 152, 154—156, 223

 

езичество 25, 56, 61, 84, 98, 99, 102, 105, 111, 112, 114, 118, 120, 121, 134, 136, 139, 165, 168

емайл 221

енколпион 219

епиграфски паметници 98, 151, 156, 178, 222, 225, 226

Еркесията вж. землени укрепления

 

 

Ж.

желязна епоха 18, 25

жертвеник вж. олтар

жертвоприношение 139

живопис 209, 235—238

животновъдство 15, 18, 20, 23—28, 33, 55, 64, 66, 82, 83, 85

жилища 20, 23, 26, 29, 48, 53, 59, 91, 96, 97, 119, 123, 129, 184, 194, 195, 204, 205

землянка 20, 23, 48, 50, 82, 83, 86, 90, 96, 97, 119, 123, 128, 130, 131, 231

многоделно 83, 86, 87, 111, 204, 205

наземно20, 82, 86, 90, 104, 109, 111, 119, 128, 129, 195, 204, 205

номадско 15, 26, 29

прабългарско 11, 15, 26, 29, 83

славянско 11, 66, 82

хибридно 82, 96, 97, 119

юрта 26, 86, 90, 91, 119

 

 

З.

замъци 228, 230, 231

занаяти 151, 182—186, 209, 223, 228

занаятчийство 23, 33, 53, 55, 59, 66, 68, 70, 95, 106, 133, 143, 145, 150, 182—184

зверинен стил 208—210

земеделие 16, 18, 20, 24, 25, 28, 31, 55, 62, 66, 82, 83, 85, 118, 124

землени укрепления 29, 33, 36, 40,89, 123, 128, 131, 173, 181, 231

ровове 29, 78, 81, 84, 86, 96, 122, 128, 130

валове 29, 31, 36, 78, 81, 84, 96, 122, 128, 207, 231

Аспарухов вал 78

Островски вал 81

Герме 81

Еркесия 84

Новакова бразда 81

каменен вал 78, 207, 225, 227

 

землянка вж. жилища

златарство 20, 102, 139—146, 149—151, 185, 186, 213

знаци

врязани 153, 182, 183, 207

релефни 26, 68

по керамика 26, 68, 153, 154, 183

строителни 132, 153, 182

рунически 154, 207, 223, 224

 

идол 32, 134, 135

икона 184, 205, 214. 217, 218

икономика 14, 15, 18, 20, 25, 26, 55, 59, 61, 62, 66, 83, 91, 93, 134, 135, 184, 223

 

 

К.

календар 25

каменни баби 135

канализация 117, 169

капище вж. храм

кастел 50

керамика

битова 20, 69, 72, 122, 183, 215

византийска 50, 52—54, 67, 70, 183

декоративна 204, 207, 214—218

латенска 18, 19

прабългарска 26, 30, 31, 63, 67, 69, 70, 79, 138, 139

пражко-житомирска 23, 69

работена на колело 19, 68, 70

ранносредновековна, старобългарска 51, 52, 60, 63, 64, 68, 71, 122, 131, 132, 183

ръчно работена 19, 20, 23, 26, 68

славянска 50, 51, 58, 59, 66, 67—70

строителна 26, 132, 182, 183

трапезна 67, 70, 72, 146, 214, 215

халщатска 19

художествена 67, 183, 198, 204, 207, 214—221

 

керамична работилница вж. работилница

колан 26, 35, 36, 39, 40, 142— 145, 183—185, 215

колчан вж. въоръжение

конска сбруя 26, 35, 36, 183

конха 196, 198—201, 234, 235

котли 26

крепост 22, 29, 33, 47, 49, 52, 53, 59—61, 65, 85, 86, 93, 95—98, 106, 111, 114, 115, 122, 128—133, 151, 165, 180—184, 195, 226—231, 234

 

257

 

 

крепостни съоръжения 33, 34, 51, 52, 59, 60, 78, 79, 81, 95, 97, 106, 111, 114—116, 126, 180—182, 205, 228

Крумов дворец вж. дворци

Кръгла черква вж. черкви

кръщелня 169, 171, 179, 196, 199, 225

кули 25, 111, 114—116, 122, 126, 129, 134, 180, 196, 197, 206, 230

култура

византийска 17, 32, 35, 52, 55, 60—62, 65—70, 83, 124, 142, 150, 168, 194, 209, 228, 235

зарубинецка 20, 21

на камбановидните гробове 17, 18

лужичка 18

Пастерска 31

прабългарска 13, 16, 17, 24, 25, 29, 31—33, 53, 65, 66, 81, 83—85, 88, 105, 119

предроманска 200, 208, 211, 212

провинциално-византийска 33, 35, 58, 81, 82, 84, 105, 156, 168, 177

пшеворска 17—19

салтово-маяцка 29, 30, 33, 62, 138

сарматска 29—31, 144

сасанидска (иранска) 28, 29, 35, 92, 93

славянска 13—16, 22, 53, 58, 65, 66, 69, 83—85, 88, 105, 119, 142

средиземноморска 15, 16, 19, 24, 32, 55, 59, 85, 105, 142, 168, 194, 208, 228

старобългарска 52—54, 63, 64, 69, 78, 84, 105, 130, 131, 140, 150, 153, 167

таштъкска 25

тюркска 16, 29, 35

черняховска 20—22, 31

 

 

Л.

лагер, укрепен вж стан

лъв (скулптура, релеф) 77, 121, 123, 133, 134, 212, 237

 

 

М.

Малък дворец вж. дворци

манастири 52, 58, 83, 121, 123, 168, 173, 175, 177, 178, 182, 184, 190, 201—208, 211, 213, 214, 217, 220, 224, 225, 232, 234

скални 58, 79, 207, 208, 225

 

мартирий 172, 199

маска, погребална 25

матрица 143

металургия 20, 55, 58, 59

мини вж. рударство

миниатюра 185, 217, 220—222

митаторий 179, 232

могила, надгробна 18, 127, 129, 135, 138, 139

модел 91, 143, 222

мозайка 95, 198, 199, 206, 213, 214, 221

монети 19, 20, 32, 35, 54, 67, 88, 92, 130, 184, 227

монетни находки 19, 20, 48, 54, 65, 130

мостове 77, 118, 121, 123

 

 

Н.

надпис

глаголически 79, 217, 222, 225

гръцки 77, 99, 102, 103, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 149, 153, 155, 165, 225, 226

каменен 77, 99, 119, 121, 122, 124—128, 135, 151, 152, 155, 165, 207, 208, 225, 231, 277

кирилски 79, 165, 207, 214, 217, 222—227

надгробен 226, 227, 232

прабългарски 77, 85, 99, 102, 103, 119, 121, 122, 126, 127, 135, 151—155

рунически 79, 149, 152—155, 207, 224, 225

старобългарски 79, 124, 127, 165, 207, 214, 225, 226, 231

тюркски 127, 152, 225

 

накити 18—20, 26, 35—39, 66, 140—146, 183, 186, 211, 215

некрополи 19, 20, 25, 26, 30, 35-37, 131, 136, 137, 138

двуобредни 138

езически 35—38, 138

прабългарски 25, 26, 35— 38, 62, 71, 135—139

ранносредновековни 144, 145

славянски 17, 66, 67, 136—138, 140, 142

с трупоизгаряне 14, 17—20, 25, 30, 31, 35—38, 135, 136, 138

с трупополагане 20, 25, 30, 35, 136, 138

християнски 67, 81

хунски 26

 

Новакова бразда вж. землени укрепления

номади 15—17, 25—29, 33, 35, 55, 81—83, 90—93, 118, 147

номадско стопанство 16, 17, 26, 29, 33, 35, 64, 82

 

 

О.

обеци 141, 142, 145

облекло 18, 25, 30, 66, 91, 102, 141, 142, 145, 185, 186, 221, 222, 238

обмен 16, 19, 20, 28, 29, 32, 33, 59, 60,66,72,91,92,95, 105, 116, 117, 132, 182, 184, 227

община

земеделска 22

селска 61, 167

славянска 61, 62, 137

родова 14, 137

църковна 172

християнска 168, 172

 

огнище 23, 68, 82, 97

огърлица 142—145

ойнохое 70

олтар 112, 151, 169, 170, 179, 188, 189, 196, 206, 238

окоп вж. землени укрепления

онгъл 40, 65, 79, 83, 85, 86, 90, 91, 96, 106, 116—119, 123, 130, 135, 176, 181

орнаментика, орнаментален стил 26, 67,70, 91, 95, 142—150, 208—222, 235—237

оръдия на труда 20, 23, 25, 66, 124, 183

оръжие вж. въоръжение

 

 

П.

павликяни 108

пазари вж. обмен

Перешчепинско съкровище вж. съкровища

 

258

 

 

печка 20, 23, 82, 122

пещ

керамична 68, 69, 183, 204, 205, 214

битова 82, 110, 119, 122, 130

славянска 82

за строителна керамика 182, 183

 

пилоти 180

пластика

гравюра, каменна 102, 103, 207, 208

декоративна 132, 133, 182, 198, 199, 205, 210—213, 235, 236, 237

каменна 99, 100, 121, 132—134, 168, 199, 205, 208, 210—212, 235, 236

метална 27, 144—149

монументална 99, 102, 132—135, 208

релефна 95, 99, 100, 102, 103, 132, 198, 199, 205, 208, 210—213, 235—237

скулптура 100, 121, 132—135, 168, 182, 205, 203—213

фигурална 133, 134, 205, 208, 210—212, 236, 237

 

Повесть временных лет 45

погребения 35—38

порти 25, 114—117, 122, 129, 130, 134, 171, 179—181, 184, 194, 230

прешлени за вретено 23, 66

пристанища 55, 130

протезис 185

пътища 171, 179

 

 

Р.

работилници 58, 182, 183, 205, 207, 216

керамични 19, 117, 182, 183, 204, 205, 214, 216

железарски 117, 183

за мрамор и камък 182, 209

за обработка на кост 184

за рисувана керамика 204, 205, 207, 214—217

стъкларски 184, 204

 

релеф вж. пластика

религия 25, 32, 33, 97, 98, 136, 178, 179, 186, 189, 203, 206, 207, 223

ризница вж. въоръжение

ротонда 172, 196—200

рударство — 58, 131

 

 

С.

сабя вж. въоръжение

сборници, Симеонов, Светославов 221

светилище

езическо 98, 111—113, 120, 179

прабългарско 98, 111, 179

на Тангра 98, 120, 179

 

селище 19—23, 29, 33, 47, 48, 131, 182, 183

укрепено 20, 47, 49, 54, 66, 85, 124, 182

неукрепено 20, 23, 62, 64, 85, 96

славянско 11, 22, 23, 49, 52, 53, 62—65, 123, 128

прабългарско 15, 29, 33, 62, 64, 83, 86

византийско 49, 55, 143

старобългарско 48, 52, 81, 83, 84, 97, 128, 130, 183, 215

 

сенмурв 210

сечива вж. оръдия на труда

скотовъдство вж. животновъдство

скулптура вж. пластика

соха вж. оръдия на труда

стан, укрепен 36, 40, 78, 79, 84—87, 121, 122, 130, 131

стенопис 95, 220, 237, 238

стоа 185

стопанство вж. икономика

странноприемница 117

стъкларство 184, 204

стъкло 19, 184, 204

сфрагистика 227

съдове

керамични 20, 23, 26, 153, 183, 214

метални 19, 35, 146—150, 184

стъклени 19, 20, 184

вносни 19, 20

рисувани 214

 

съкровища 34, 35, 145—150, 38—40

Възнесенка 35, 36, 38, 39

Глодоси 38—40

Малая Перешчепина 35

Над сент Миклош 144—150

 

 

Т.

тамга 146, 153, 154

торевтика вж. златарство

торква 142, 145, 146, 185

тотем 145

Тронна зала вж. дворци

тъкани 15, 26, 27, 102, 145, 222, 237

търговия вж. обмен

търговски помещения 184, 185

 

 

У.

урна 18, 19, 20, 25, 136, 138

украса вж. декорация

 

 

Ф.

федерати 54, 60, 83, 91, 105

фибула 20, 140, 141

фортификация вж. крепостни съоръжения

 

 

Х.

хералдика 142, 236, 237

хипокауст 26, 110, 126, 195

храм, езически 98, 111—113, 118, 169—172, 176, 178, 179, 203

 

 

Ц.

цистерни вж. водоснабдяване

 

 

Ч.

черкви 48, 79, 98, 112, 165, 168—182, 187—191, 198— 207, 210, 211, 213, 214, 220, 222, 226, 231—237

конхални 175, 176, 199—202, 234

Кръглата църква 165, 196—200, 202—207, 211, 213, 215, 222—225, 226

кръстокуполни 172, 187—191, 200, 202—206, 231—235

ранновизантийски 56, 98, 123, 172, 178

раннохристиянски 108, 172

 

 

Ю.

юрта вж. жилище

 

 

Я.

яма (зърнохранилище) 23

янтар 19

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]