Asociaţia slaviştilor din Republica Populara Romîna

Romanoslavica XII

Bucureşti 1965

 

РЕЗЮМЕ

 

        FILOLOGIE
    I. LINGVISTICĂ
1. Academicianul Alexandru Rosetti la 70 de ani (G. Mihăilă)  5
(К семидесятилетию академика Александра Росетти (Г. Михаилэ))

2. Acad. Emil Petrovici, Toponimice sud-slave occidentale în Oltenia  11
(Акад. Эмиль Петрович, Западно-южнославянские топонимы на территории Олтении)

3. Г. Михаилэ, Славяно-румынские тексты как источник для словаря книжнославянского языка  21
(G. Mihăilă, Textele slavo-române ca izvor pentru Dicţionarul limbii slavone)

4. Екатерина Фодор, Суффиксальное словообразование имен существительных в восточнославянских языках  35
(Ecaterina Fodor, Derivarea sufixală a substantivelor în limbile slave răsăritene)

5. Mosko Moskov (Sofia), Contribuţii la etimologia unor cuvinte româneşti de origine slavă (a şovăi, a şovîlcăi, a şоvîrcăi; a şovîrni; a şоvîrсá, a şоdîlcăi) 43
(Моско Москов (София), К вопросу об этимологии некоторых румынских слов славянского происхождения)

6. Ион Оицэ, Сложные предложения с возобновляющимися элементами  51
(Ion Oiţă, Fraze cu cuvinte reluate)

7. Mihai Mitu, Etimologii româneşti în «Dicţionarul limbii polone»  67
(Михай Миту, Слова с румынской этимологией в «Словаре польского языка»)

8. Lucia Djamo-Diaconiţă, Contribuţii la studiul terminologiei social-politice a slavonei româneşti (Termeni şi sensuri specifice cronicilor)  93
(Лючия Джамо-Дяконица, К вопросу об изучении общественно-политической терминологии книжнославянского языка румынского извода (Термины и значения, специфические для хроник)

9. S. Vaimberg, Despre topica «internă» a adjectivelor compuse (Pe marginea calcurilor româneşti după adjectivele compuse din limba rusă)  109
(С. Ваймберг, О порядке составных элементов сложных прилагательных)

10. Emil Vrabie, Note asupra graiului rus de la Climăuţi (comuna Baineţ, raionul Rădăuţi, regiunea Suceava)  117
(Эмиль Врабие, Заметки о русском говоре села Климэуць)

11. Teodora Alexandru-Dobriţoiu, Istoricul aşezării cehilor în Banatul de sud (Republica Socialistă România)  139
(Теодора Александру-Добрицою, История поселения чехов в южном Банате (Социалистическая Республика Румыния))

    II. LITERATURĂ
12. Mihai Novicov, Lermontov în lumina contemporaneităţii  145
(Михай Новиков, Лермонтов в свете современности)

13. I. C. Chiiţimia, Influenţe şi traduceri ale lui Adam Mickiewicz în literatură română  179
(И. К. Кицимия, Адам Мицкевич и румынская литература. Переводы его произведений на румынский язык)

14. Tr. Ionescu-Nişcov, Scrierile filozofice ale lui Alexandru Hasdeu şi gînditorul ucrainean Grigorie Savici Skovoroda  191
(Тр. Ионеску-Нишков, Философские сочинения Александра Хаждеу и украинский мыслитель Григорий Саввич Сковорода)

15. Constantin N. Velichi, Poeziile şi proza lui Emînescu în limba bulgară  209
(Константин Н. Велики, Стихи и проза Эминеску на болгарском языке)

III. MATERIALE ŞI DOCUMENTE
IV. DIN ISTORIA SLAVISTICII ROMÂNEŞTI

21. Г. Михаилэ, И. К. Кицимия, Лючия Джамо-Дияконица, Георге Барбэ, В. Шоптеряну, Э. Врабие, Славянская филология в Бухарестском университете (К столетию со дня основания университета)  259
(G. Mihăilă, I. C. Chiţimia, Lucia Djamo-Diaconiţă, Gheorghe Barbă, V. Şoptereanu, E. Vrabie, La philologie slave a l'Université de Bucarest (A l'occasion du centenaire de l'Université)

V. SLAVISTICA PESTE HOTARE
VI. MISCELANEA
VII. CRITICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
VIII. CRONICĂ
 

 

 

19

 

2. ЗАПАДНО-ЮЖНОСЛАВЯНСКИЕ ТОПОНИМЫ НА ТЕРРИТОРИИ ОЛТЕНИИ

(Резюме)

Акад. Эмиль Петрович

 

 

Топонимия славянского происхождения на территории Олтении имеет южнославянские фонетические черты восточного типа, за исключением западной части, где фонетический аспект некоторых топонимов следует считать южнославянским западного типа, как, например: Сагѣвецъ, Putna, Oreviţa, Predel. Поскольку названия местностей, имеющие в своей основе притяжательные прилагательные, образованные с помощью суффикса -j-, принадлежат наиболее древнему слою славянской топонимики, как, например: Coşuştea, Ziaşti Zlaşti в Олтении, можно предположить, что южнославянские топонимы западного типа являются более позднего происхождения, чем южнославянские восточного типа.

 

 

2. TOPONYMES SUD-SLAVES OCCIDENTAUX EN OLTÉNIE

(Résumé)

Acad. Emil Petrovici

 

 

La toponymie d'origine slave en Oltenie présente des caractères phonétiques sud-slaves du type oriental, à l'exception de l'Ouest, où l'aspect phonétique de certaine toponymes peut être considéré comme étant du type occidental. C'est le cas de Сагѣвецъ, Putna, Oreviţa, Predel.

 

Les noms de lieux ayant à la base des adjectifs possesifs dérivés renfermant le suffixe -j- appartiennent à la plus ancienne couche toponymique slave, comme par exemple (en Olténie) Coşuştea, Zlaşti. Aussi peut-on supposer que les toponymes sud-slaves du type occidental sont plus récents que ceux du type oriental.

 

 

 

34

 

3. TEXTELE SLAVO-ROMÂNE CA IZVOR PENTRU DICŢIONARUL LIMBII SLAVONE

(Rezumat)

G. Mihăilă

 

 

Articolul, care reprezintă textul referatului prezentat ta prima consfătuire a Comisiei pentru dicţionarul slavon de pe lîngă C.I.S. (Zagreb, 4—8 iunie 1963), precizează la început locul redacţiei româneşti în cadrul celorlalte redacţii ale limbii slavone. Arătînd preocupările existente pină acum tir studiere a vocabularului textelor originale slavo-române, în special al documentelor (Fr. Miklosich, B. P. Hasdeu, P. A. Lavrov, I. Bogdan, Gh. Ghibănescu, D. P. Bogdan ş.a.), autorul arată că acesta prezintă interes atît pentru filologia slavă, cit ţi pentru studiul istoriei limbii române înainte de sec. al XVI-lea.

 

În continuare, se face o trecere în revistă a principalelor texte slave scrise pe teritoriul României : inscripţiile din sec. al X-lea — al XI-lea, descoperite in Dobrogea şi lîngâ Ploieşti (unele fragmentare), literatura religioasă (còpii începînd cu sec. al XIII-lea şi unele texte originale începînd cu sec. al XV-lea), cronicile (còpii ale unor cronici bizantine şi slave şi cronicile originale din sec. al XV-lea — al XVI-lea), textele juridice, literatura artistică (romanele populare Varlaam şi Ioasaf, Alexandria), documentele slavo-române (sec. la XV-lea — al XVII-lea), inscripţiile slavo-române (începînd cu sec. al XIV-lea).

 

Indiferent dacă se va lucra la un dicţionar unic al limbii slavone sau la dicţionare pentru fiecare redacţie în parte, Asociaţia Slaviştilor şi-a pus drept scop strîngerea materialului în vederea unui Dicţionar al limbii slavone din Ţările Române, incepînd evident, cu textele originale cele mai vechi (pînă in see, al XV-lea). Însăşi întocmirea, deocamdată, a unei cartoteci lexicografice va fi de un real folos cercetătorilor slavonei româneşti şi ai istoriei vocabularului limbii române.

 

 

 

41

 

4. DERIVAREA SUF1XALĂ A SUBSTANTIVELOR ÎN LIMBILE SLAVE RĂSĂRITENE

(Rezumat)

Ecaterina Fodor

 

 

Articolul îşi propune să stabilească tendinţele comune şi particulare, precum şi rolul tradiţiei şi inovaţiilor în dezvoltarea derivării cu ajutorul sufixelor a substantivelor tu limbile slave răsăritene.

 

Pentru limba rugă veche sînt caracteristice trei tendinţe principale: 1) tendinţa spre conservarea modelelor neproductive; 2) tendinţa spre lărgirea sferei de funcţionare a modelelor derivate existente ; 3) tendinţa spre crearea unor modele noi.

 

În perioada cînd s-au format cele trei limbi slave răsăritene: rusa, ucraineana şi bielorusa, sistemul derivativ moştenit din rusa veche a rămas ca o parte componentă a sistemului derivativ al fiecăreia din aceste limbi. Îmbogăţirea lui se va produce pe două căi principale: 1) prin formarea unor variante noi de sufixe, pe baza modelelor existente în rusa veche şi 2) prin împrumutarea unor mijloace derivative din alte limbi, concomitent cu împrumutarea unor cuvinte. Cele mai importante schimbări s-au petrecut însă în domeniul funcţionării modelelor sufixаle ale substantivelor. Lărgirea sau restrîngerea sferei de funcţionare a modelelor sufixate u avut, evident, repercursiuni şi asupra semanticii lor.

 

 

 

49

 

5. К ВОПРОСУ ОБ ЭТИМОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ РУМЫНСКИХ СЛОВ СЛАВЯНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

(Резюме)

Моско Москов (София)

 

 

Автор пытается установить этимологию следующих румынских слов, входящих в состав литературного языка и диалектов: a şovăi 'идти покачиваясь' перен. 'колебаться', a şovîlcăi 'хромать'; a şоvîrcăi 'избегать препятствия, отступив в сторону'; a şovîrni 'двигаться из стороны в сторону'; a şоvîrсá, а сiovircá, a se şovrînti "ходить взад и вперед', a şоdîlcăi 'ходить прихрамывая'.

 

Придя к выводу, что эти слова являются славянскими по своему происхождению, автор показывает, что их славянские прототипы принадлежат большой группе сложных слов с невыясненной этимологией, обладающей специфическими префиксами, которые восходят к очень древней суффиксальной словообразовательной системе общеславянского языка (прототип этой системы встречается и в других индоевропейских языках).

 

Эти префиксы, распределенные по пяти основным группам, появляются лишь в глаголах с определенным значением, которые в свою очередь выделяются в пять семантических групп. Каждая из них имеет одно основное значение и несколько вариантов значения. Анализ этих семантических групп показал, что указанные префиксы придают действию, выраженному глаголом, оттенок движения по кругу, по спирали, волнообразного, зигзагами, вращательного, закручивающегося, переливающегося и т.д. Румынские слова и их славянские прототипы относятся к четвертой группе слов со значением «качаться, раскачиваться, встряхивать, идти раскачиваясь». Первичные славянские формы образованы с помощью префикса šo- и корня vyl- : *šo-vyl-, *šo-vylk.

 

Далее автор приводит соответствующие формы из современных славянских языков.

 

 

5. CONTRIBUTIONS À L'ETYMOLOGIE DE QUELQUES MOTS ROUMAINS D'ORIGINE SLAVE

(Résumé)

Mosko Moskov (Sofia)

 

 

L'auteur essaye d'expliquer l'étymologie de mots roumains propres à la langue littéraire ou aux dialectes, à savoir: a şovăi, 'trébucher', au figuré 'hésiter'; a şovîlcăi, 'boiter'; a şovîrcăi "éviter un obstacle en se mettant de côte'; a şovîrni 'se déplacer de part et d'autre'; a şovirca, a ciovărca, a se şovrînti 'aller de droite et de gauche'; a şоldîlcăi 'marcher en boitant'.

 

La conclusion de l'auteur c'est que ces vocables sont d'origine slave. Il montre que leurs correspondants slaves appartiennent à un vaste système de mots, sans etymologie bien définie, constitué d'une catégorie caractéristique de préfixes faisant partie d'un système de dérivations très ancien, propre au slave commun. (Son correspondant existe aussi dans d'autres langues indo-européennes.)

 

Ces préfixes se laissent classer en cinq groupes principaux, ils ne figurent qu'avec des verbes d'un certain sens et on peut ainsi les ranger en cinq groupes sémantiques dont chacun a une signification de base et quelques variantes. L'examen de ces groupes sémantiques montre que les dits préfixes conferènt à l'action exprimée par le verbe une nuance de mouvement en cercle, en spirale, en ondulation, en zig-zag, une action de circonvolution, de torsion, de modulation de la voix etc. Les mots roumains et leurs correspondants slaves appartiennent au quatrième groupe qui a le sens de «vaciller, bercer, secouer, trébucher». Les formes slaves initiales sont formées du préfixe šo- et et du radical vyl- : *šo-vyl-, *šo-vylk.

 

L'auteur cite à la suite de son article les formes correspondants des langues slaves modernes.

 

 

64

 

 

6. FRAZE CU CUVINTE RELUATE

(Rezumat)

Ion Oiţă

 

 

În acest articol analizăm frazele cu construcţii explicative, în care sînt reluate fie adlitteram, fie printr-un echivalent semantic diferite cuvinte din propoziţia precedentă, de ex.:

 

1. Кроме того, для психологии языка важно отличать в отношении данной языковой формы предшествующее состояние, т.е. то, что заранее задано данными языковыми привычками... (О. S. Ahmanova, Очерки по русской и общей лексикологии, М., 1957, р. 21);

2. В качестве образующих основ, т.е. основ, от которых происходит образование какого-либо слова, могут выступать... (Е. M. Galkina-Fedoruk, К. V. Gorşkova, N. M. Şanski, Современный русский язык, М., 1957, р. 61).

 

În aceste fraze se stabileşte un raport de identitate, marcat precis de o conjuncţie explicativă. Unităţile sintactice între care se stabileşte acest raport sînt următoarele:

 

1) ... предшествующее состояние = т.е. то, что заранее задано данными языковыми привычками . . .

2) ... образующие основы = т.е. основы, от которых происходит образование какого-либо слова . . .

 

În astfel de exemple, în cea de-a doua unitate sintactică sînt reluate fie ad-litteram (ex. 2) fie printr-un echivalent semantic (ex. 1) cuvinte sau îmbinări de cuvinte din propoziţia precedentă.

 

Cuvintele din cea de-a doua unitate sintactică au o importanţă stilistică şi gramaticală: ele, pe de o parte, subliniază valoarea semantică a cuvintelor, al căror conţinut se precizează in construcţia explicativă; pe de altă parte, creează o legătură mai strinsă intre elementele componente ale frazei, subliniind necesitatea apariţiei propoziţiei subordonate.

 

 

65

 

În unele fraze identitatea de conţinut, marcată de conjuncţia explicativă, are caracter subiectiv sau contextual, deoarece unităţile sintactice care se află într-un astfel de raport sintactic sînt identice din punct de vedere al conţinutului numai în contextul respectiv (vezi ex. 1). În altele această identitate arc un caracter obiectiv, deoarece unităţile sintactice, între care se stabileşte acest raport, au acelaşi conţinut şi luate în mod separat (vezi ex. 2). Studiul acestor fraze ne dă posibilitatea se relevăm legătura strînsă care există între lexic, morfologie şi sintaxă.

 

 

 

7. СЛОВА С РУМЫНСКОЙ ЭТИМОЛОГИЕЙ В «СЛОВАРЕ ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКА»

(Резюме)

Михай Миту

 

 

С 1958 года в Варшаве выходит новый «Словарь польского языка» («Słownik języka polskiego»), под редакцией Витольда Дорошевского. В словарь вошла лексика польского литературного языка последних двух столетий, начиная со второй половины XVIII века. Это толковый исторический, нормативный и этимологический словарь.

 

 

92

 

В первых пяти томах (до буквы Ó), появившихся до 1963 г., находится 18 слов, рассматриваемых как слова румынского или иного происхождения, проникших в польский через посредство румынского языка. Это народные слова, термины пастушества: (bryndza, fujara, gawra, koliba, koszar, mamalyga), социально-исторические (hora, hospodar, kubаn), военные (kalarasz, koszara, multan), технические, современные термины (karnówka, leja, mygła). Автор отвергает румынскую этимологию одного слова (dżuma) и устанавливает румынское происхождение других шести слов, этимология которых или не указывается в словаре, или трактуется иначе (berbec, cap, capina, grapa, kałauz, logofet). Учитывая наряду с основными словами производные и дублеты, автор статьи приходит к заключению, что в словаре содержится более 50 лексических польских единиц, которые в той или иной степени связаны с румынским языком. Высказывается также мнение относительно периода проникновения румынских слов в польский язык, о путях их проникновения, об их фонетической, морфологической и семантической эволюции, о их территориальном распределении и положении соответствующего слова в современном польском языке.

 

Работа содержит большое введение, где дается история изучения румынского языка в Польше, включая и первые высказывания о румынском язьше поляков в XVI—XVII вв. Отмечаются исследования в области слов румынского происхождения в польском языке, а также работы популяризаторского характера, появившегося в последнее время в Польше. Более детально комментируются работы, менее или совсем неизвестные у нас в стране «Jan Papłoński, О języku moldawo-wołoskim, Varşovia, 18-12; H. Stephan, Einfluss des Slavischen auf das Wallachische, Острув, ] 859 и др.).

 

 

7. ÉTYMOLOGIES ROUMAINES DANS LE «DICTIONNAIRE DE LA LANGUE POLONAISE»

(Résumé)

Mihai Mitu

 

 

Depuis 1958 a commencé à paraître à Varsovie le nouveau «Dictionnaire de la langue polonaise» («Słownik języka polskiego»), élaboré par un groupe de chercheurs, sous la direction du Prof. Witold Doroszewski, de l'Académie Polonaise. Ce dictionnaire renferme le lexique du polonais littéraire des deux derniers siècles, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est un dictionnaire historique et explicatif, normatif et étymologique.

 

Dans les 5 premiers volumes (de A jusqu'à Ó), parus jusqu'en 1963, il existe 18 vocables considérés être d'origine roumaine ou outre, mais empruntés par la filière du roumain. Il s'agit de mots populaires pastoraux (bryndza, fujara, gawra, koliba, koszar, mamalyga), social-historiques (hora, hospodar, kuban), militaires (kałarasz, koszara, multan), techniques, modernes (karnówka, leja, mygła). L'auteur repousse l'etymologie roumaine du mot dżuma et considère encore d'origine roumaine six autres termes, attestés avec ou sans etymologie (berbeć, cap, capina, grapa, kalauz, logofet). Si l'on ajoute aux termes fondamentaux les doublets et les dérivés, on en arrive à la conclusion que le dictionnaire compte plus de 50 unités lexicales polonaises se rattachant d'une manière ou d'une autre à la langue roumaine. A la fin, ou se livre à des considérations sur le moment de pénétration des divers termes roumains en polonais, sur leurs voies de pénétration, leur évolution phonétique, morfologique et sémantique, sur leur dispersions territoriale et la situation du mot considéré dans la langue polonaise moderne.

 

L'étude est précédé d'une ample introduction où l'on fait l'histoire des études de roumain en Pologne, en commençant par les premières opinions sur la langue roumaine parmi les Polonais aux XVIe et XVII siècles, et en continuant avec les recherches sur les etymologies roumaines en polonais, pour finir avec les travaux récents de vulgarisa lion du roumain en Pologne. L'auteur commente plus en détail certains travaux peu ou point connues en Roumanie (Jan Papłoński, O języku moldawo-wołoskim, Varsovie, 1842; H. Stephan, Einfluss des Slavischen auf das Wallachische, Ostrów, 1859 etc.)

 

 

8. К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ КНИЖНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА РУМЫНСКОГО ИЗВОДА

(Термины и их значения, специфические для хроник)

(Резюме)

Лючия Джамо-Дяконица

 

 

В работе делается сопоставительный анализ общественно-политической терминологии славяне румынских хроник и документов. Соответственно выделяются три главы: I. Термины, называющие деятелей и государственных деятелей; II. Термины, относящиеся к княжескому совету, сановникам и должностям; III. Термины, относящиеся к социальным классам. Обращается внимание на тот факт, что в отличие от документов, актов канцелярии, которые должны быть включены в определенные рамки, специфические для данного стиля, хроники имеют другие характерные особенности. Общественная терминология хроник благодаря повествовательному риторическому характеру и влиянию византийских хроник значительно отличается от терминологии документов. Хронисты помимо средне — болгарских лексических элементов, которые преобладают в хрониках, привлекали лексический материал и других славянских языков (русского, украинского, сербо-хорватского), а также слова греческого, турецкого и румынского происхождения.

 

Богатство и разнообразие словаря хроник переплетается с хорошо развитой синонимией, регистрируемой не только в рамках того же памятника, но часто в рамках одного абзаца.

 

 

8. CONTRIBUTIONS À L'ÉTUDE DE LA TERMINOLOGIE SOCIALE ET POLITIQUE DU SLAVON ROUMAIN

(Termes et sens propres aux chroniques)

(Résumé)

Lucia Djamo-Diaconiţă

 

 

Ce travail renferme l'analyse de la terminologie socialo-politique des chroniques slavo-roumaines, en comparaison avec celle attestée par les documents. Les termes étudiés sont groupés en trois chapitres : I. Termes relatifs au chef et à la conduite de l'État, II. Termes relatifs au Conseil princier, aux dignitaires et aux fonctions; III Termes relatifs aux classes

 

 

108

 

de la société. On souligne le fait que, à la différence des documents — pièces de chancellerie qu'il fallait adapter à des formules consacrées propres au genre, les chroniques présentent d'autres traite caractéristiques. Du fait de leur caractère narratif, de rhétorisme et de l'influence des chroniques byzantins, la terminologie sociale des chroniques dépasse de loin celle des documents. Outre les ressources lexicales du médiobulgare qui prédominent, les chroniqueurs utilisent aussi d'autres éléments lexicaux slaves (russo-ucrainien et serbo-croate), ainsi que des vocables grecs, turcs et roumains.

 

La richesse et la varieté lexicale des chroniques a déterminé également l'existence de synonyms qui apparaissent non seulement dans le corps d'un même manuscrit mais encore dans le contenu d'un même alinéa.

 

 

 

116

 

9. О ПОРЯДКЕ СОСТАВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

(Резюме)

С. Ваймберг

 

 

Тенденции к активизации словосложении в современном румынском языке, очевидно, могло содействовать влияние русского языка, отличающегося развитой системой словосложения.

 

Сопоставление румынских и русских сложных прилагательных с точки зрения порядка их составных элементов выявляет целый ряд сходств и различий, трудно подводимых под единый критерий.

 

Согласно наблюдениям автора, порядок составных элементов сложных прилагательных определяется целый копил с к сом факторов, между которыми можно установить известную взаимосвязь. В общей синтаксические отношения между элементами сложного слова предопределяют и их расположение, В случае «сочинительного» сложения семантический фактор оказывается решающим в вынесении одного из элементов на первое место. В ограниченном масштабе и в полной зависимости от других факторов действует и «формальный» фактор морфофонологического характера.

 

 

9. SUR LA TOPIQUE «INTERNE» DES ADJECTIFS COMPOSÉS (En marge des adjectifs roumains calqués d'après les adjectifs composée russes)

(Résumé)

S. Vaimberg

 

 

La tendance d'activation de la composition dans la langue roumaine actuelle a pu être, assurément, favorisée par l'apparition d'un grand nombre de traduction du russe, langue dans laquelle la composition a pris un grand développement.

 

La comparaison des adjectifs roumains et russes sous le rapport de la topique des éléments composants fait ressortir nombre de ressemblances et de différences, de coïncidences et d'interversions qu'il est difficile de soumettre à un critérium unique.

 

Selon les observations de l'auteur, l'ordre des composants est déterminé ici par tout un complexe de facteurs parmi lesquels on peut établir une certaine hiérarchie. Dans l'ensemble, les rapports syntaxiques entre les termes de l'adjectif composé prédéterminent leur place. Dans le cas d'une composition par coordination, c'est le critérium sémantique qui prévaut contre d'autres facteurs pour déterminer le composant qui doit occuper la première place. Enfin, sur un plan restreint et eu totale dépendance des autres facteurs, il y a également un facteur formel, à caractère morphophonotogique qui intervient.

 

 

 

137

 

10. ЗАМЕТКИ О РУССКОМ ГОВОРЕ СЕЛА КЛИМЭУЦЬ

(Резюме)

Эмиль Врабие

 

 

Статья содержит ряд заметок об одном до сих пор не изученном русском («липованском») говоре старообрядцев, переселившихся на территорию Румынии во второй половине XVIII века.

 

Сначала приводятся исторические и демографические данные о селе (§§ 1—7), а потом следует краткое описание фонетического строя говора (§§ 8—38) и перечисление его наиболее характерных грамматических особенностей (§§ 39—60).

 

При описании обращается внимание на явления русско-румынского языкового контакта.

 

В заключение приводятся два связных текста, записанных автором из уст местного жителя-старообрядца: Выращивание пшеницы и Свадьба в Климэуць.

 

К статье прилагается небольшой словник диалектной лексики (450 слов), куда, однако, по указанным автором соображениям, вошли и некоторые общеизвестные русские слова.

 

 

10. NOTES SUR LE PARLER RUSSE DU VILLAGE DE CLIMAUTZI

(Résumé)

Emil Vrabie

 

 

L'article contient quelques observations sur le parler des «vieux-croyants» russes établis au XVIII-e siècle dans un village de la Roumanie.

 

Dans l'introduction (§§ 1—7) l'auteur donne des renseignements historiques et démographiques sur le village de Climautzi, après quoi il passe à ta description du système phonétique de ce parler (§§ 8—38) et puis à la présentation des traits caractéristiques de la grammaire (§§ 39-60).

 

Dans îa description l'auteur tient compte du bilinguisme russo-roumain.

 

Enfin il donne deux textes intégraux, recueillis par lui dans la bouche d'un habitant de ce village 1. La culture du blé et 2. Les noces à Climautsi.

 

L'article est suivi d'une annexe comportant un vocabulaire dialectal (450 mots).

 

 

 

144

 

11. ИСТОРИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕХОВ В ЮЖНОМ БАНАТЕ (СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА РУМЫНИЯ)

(Резюме)

Теодора Александру-Добрицою

 

 

Автор настоящей статьи, уточняя данные о поселении чехов в Банате, показывает, что уже в XVIII веке здесь появилось небольшое число поселенцев. В этот период зарегистрированы два населенных пункта: Молдова Ноуэ (1778) и Оршова (1791), в которых наряду с румынами и другими национальностями проживали и чехи.

 

Дальше указывается, что носители современных чешских говоров, проживающие в пяти селах: Сфынта Елена, Гырник, Бигэр, Равенска и Шумица, являющихся объектом настоящего исследования, это не потомки чехов, привезенных в Банат в XVIII веке, как это утверждают некоторые румынские исследователи. Они были колонизованы в начале XIX века, между 1823—1830 гг., и поселились приблизительно в тех местах, где проживают и сейчас.

 

 

11. L'ÉTABLISSEMENT DES TCHÈQUES DANS LE BANAT MÉRIDIONAL (RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE)

(Résumé)

Teodora Alexandru-Dobriţoiu

 

 

Cet article, qui fournit certains précisions au sujet de la colonisation des Tchèques dans le Banat, indique que ces derniers commencèrent a y être amenés eu nombre insignifiant à partir du XVIIIe siècle, A cette époque deux localités sont attestées. Moldova Nouă (1778) et Orşova (1791), où, à côté de Roumains et d'autres populations, vivaient aussi des Tchèques.

 

Ou montre ensuite que ceux des habitants des cinq villages étudiés dans ce travail — Sfînta Elena, Gîrnic, Bigăr, Ravensca et Şumiţa — qui utilisent des parlers tchèques actuels, ne sont pas les descendants des Tchèques amenés dans le Banat au XVIIIe siècle, comme l'ont sur term certains chercheurs roumains. Ils ont été en réalité colonisés au début du XIXe siècle, entre les années 1823 et 1830, et établis approximativement là cù on les rencontre de nos jours.

 

 

 

12. ЛЕРМОНТОВ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОСТИ

(Резюме)

Михай Новиков

 

 

Творчество Лермонтова исследуется как творчество виднейшего представителя европейского романтизма. Его современное звучание объясняется колоссальным скоплением взрывчатой аффективности, а также мятежным духом автора. Анализ идейной основы лермонтовской поэзии подводит в вывода, что она содержит немало передовых элементов для своего времени, но и много того, что сегодня нам кажется анахроничным. Поэтому не в этой идеологии надо искать причину современности, а, по ленинскому определению, в «смелости и силе чувства, которые ярки у Лермонтова». Исходя из этого подвергается критике мнение тех, которые видят в Лермонтове одного из родоначальников русского критического реализма и утверждается, что его творчество может быть получит достойную оценку лишь при условии не терять из виду его романтического содержания. От «спокойной» поэзии Пушкина, лермонтовская отличается именно полным отказом от «классического равновесия», что ее заметно приближает к поэзии Эминеску. В дальнейшем, на основе краткого определения романтизма, как течения вылившегося из отрицательной реакции на победное наступление капитализма и буржуазии, романтические темы в лермонтовской

 

 

177

 

лирике исследуются в сопоставлении с лирикой Эминеску. В то же время интерес наших современников к лермонтовской поэзии объясняется также подчеркнуто-романтической спецификой. Если критический романтизм запечатлел положительную реакцию против химерического характера романтических взлетов, то неоромантические течения конца ХIХ-ого и начала ХХ-ого века, отражают тоску по идеальности, которая все отчетливей утверждается по мере усиления революционной борьбы возмужавшего пролетариата. Поэзия Лермонтова, этого «неугомонного духа исполненного жизнеутверждающей силы», кажется родственной людям ХХ-го века, потому что «громовыми раскатами ненависти и мятежа» он утверждал и свою преданность идеалам человеческой красоты и человеческого достоинства.

 

Основные произведения Лермонтова характеризуются в свете вышеуказанных общих принципов. «Песнь о купце Калашникове» — классическая по структуре, фольклорная с точки зрения источников вдохновения, уже изобилует романтической образностью. Подсказанная также народной легендой поэма «Беглец» точно выражает романтический «мятеж» Лермонтова. «Три пальмы» — запоздалый тематический отклик на руссоистеские идеи о порочной роли цивилизации, «Исповедь», «Боярин Орша» и «Мцыри» — вехи на пути постепенного «созерцания» лермонтовского творчества, от книжной экзотики, через усиленный интерес к истории России, носящий отпечаток пушкинского влияния, к лирическому гимну, прославляющему свободу. В зрелой романтической драме «Маскарад» впервые появляется оформленный демонический герой, «достаточно сильный чтобы отдать себе отчет в том, что в мире где господствует цинизм, только тот кому удается стать столь же циничным как и люди его окружающие, может сохранить нравственную чистоту и личное достоинство». Лермонтовский шедевр «Демон» анализируется на основе возможных сближений, о которых говорил еще Ибраиляну. Романтическая тема «проклятого гения» трактуется Лермонтовым под влиянием специфической русской проблематики. Его «мятежный дух», в отличие от других романтических Люциферов «царь познания и свободы», из-за чего, поэма, будучи вершиной романтизма, является в тоже время и его отрицанием, ибо предполагает отказ от чисто созерцательной позиции. Исходя из того что романтизму вообще свойственно неразрешимое противоречие между созерцательной эстетикой и жаждой действия, делается заключение что это противоречие проявилось особенно сильно в России, найдя себе яркое воплощение в романе Лермонтова «Герой нашего времени» и в образе Печорина. Некоторые элементы критического реализма не только не отрицают романтический характер этого произведения, ко наоборот объясняется именно доведением до высшей точки всех завоеваний романтизма.

 

Несмотря на то что одной своей стороной творчество Лермонтова всецело принадлежит европейскому романтизму, другой он уже предвещает дальнейшее своеобразное развитие русской литературы. Если признать что вообще романтизм, несмотря на свой нереалистический характер, именно начастанием своих противоречий подготовил почву для будущего подъема критического реализма, можно добавить что этот внутренний процесс неизбежного преобразования, если его рассматривать как органический процесс литературного развития, т.е. как закономерность, нашел свое наибольшее концентрирование и наиболее совершенное выражение в творчестве Лермонтова.

 

 

 

12. LERMONTOV A LA LUMIÈRE DE LA CONTEMPORANÉITÉ

(Résumé)

Mihai Novicov

 

 

L'œuvre de Lermontov est étudiée en tant que celle d'un représentant du romantisme européen. Son actualité s'explique par l'exceptionnelle quantité d'affectivité explosive et par l'ésprit rebelle de l'auteur. L'analyse idéologique de la poésie de Lermontov permet d'aboutir à la conclusion, qu'elle renferme des éléments très avancés pour l'époque, mais il y en a d'autres également, qui semblent aujourd'hui anachroniques. C'est pourquoi l'on ne doit pas rechercher dans cette idéologie l'explication de la contemporanèité, mais, selon une appréciation de Lénine dans «l'audace et le force du sentiment, qui sont si marquées chez Lermontov». C'est en partant de ce jugement que l'auteur combat l'opinion de certains chercheurs qui voient en Lermontov un précurseur du réalisme critique russe et il affirme que son œuvre ne peut être appréciée à sa juste valeur que si l'on tient compte de son contenu romantique. La poésie de Lermontov se distingue de la sérénité de celle de Poushkine précisément par le renoncement complet à l'«équilibre classique». Mais c'est ce qui la rapproche d'une façon frappante de celle d'Eminescu. Plus loin, grâce à une sommaire définition du romantisme, caractérisé comme étant un courant provenant d'une réaction négative devant l'ascension du capitalisme et de la bourgeoisie, on

 

 

178

 

suit les thèmes romantiques de la lyrique de Lermontov et l'on établit certains parallelismes avec celle d'Eminescu. En même tempe, on explique encore par la force intrinsèque du spécifique romantique, l'intérêt que nôtres contemporains manifestent à Lermontov, Si le réalisme critique a consacré une réaction positive au caractere chimérique des aventures romantiques les courants néo-romantiques de la fin du XIX siècle et du début du XX, refletent la soif d'idéaux, qui s'affirmait de plus en plus vivement au fur et à mesure que croissait la lutte révolutionnaire du prolétariat arrivé à sa maturité. La poésie de Lermontov, du cet «esprit instabiable, d'une vitalité débordante» est reçue comme une poésie apparentée aux hommes du XX siècle notamment parce que, «en se déchargeant en explosions de haine et de révolte» elle affirme également la fidélité du poète aux idéaux de la beauté et de la dignité humaine.

 

Les principales œuvres de Lermontov sont caractérisées à la lumière des principes généraux énoncés. «Le chant du Marchand Kalashnikov» est un poème d'une tenue classique, inspiré du folklore, mais renfermant dos éléments rappelant les images romantiques. Le «Fuyard» est lui aussi d'inspiration folklorique et exprime exactement la révolte romantique de Lermontov. «Les trois palmiers» répondent par leur sujet aux échos tardifs de l'idée de Rousseau du rôle nuisible de la civilisation. «La confession», «Le boyard Orša», «Mtziri» sont tout autant de jalons sur la voie vers la maturité parcourue par lu poésie de Lermontov, depuis l'exotisme livresque par l'intérêt marqué pour l'histoire de Russie. Intérêt dont l'inspiration remonte à Poushkine, jusqu'à un hymne lyrique à la gloire de la liberté. Dans «Mascarade», drame romantique vigoureux, apparaît pour la première fois un type demonique accompli, un homme supérieur, «suffisamment fort pour se rendre compte que dans un monde dominé par le cynisme, celui-là seul qui réussit à devenir tout aussi cynique que ceux qui l'entourent, peut conserver sa pureté et sa dignité». Le chef d'œuvre de Lermontov, le «Démon», est analysé à partir des rapprochements possibles énoncés déjà par Ibrâileanu. Le thème romantique du «génie damne» est traité par Lermontov sous l'influence de problèmes typiquement russes. Son rebelle, à la différence d'autres rebelles romantiques, est un «empereur de la liberté et de la connaissance» ее qui fait que le poème, qui représente l'un des sommets atteints par le romantisme, en cet aussi une négation, étant donné qu'il implique le renoncement à la position purement contemplative. La constatation que le romantisme détient en propre, en général, la contradiction insoluble entre l'esthétique contemplative et la soif d'agir, permet de conclure que cette contradiction a éclaté avec une vigueur particulière en Russie, pour trouver son expression la plus forte dans le roman de Lermontov intitulé «Un héros de notre époque», dans la personne de Petchiorine. L'existence d'éléments appartenant aux réalisme critique ne nie pas seulement le caractère romantique de cet ouvrage; elle s'explique encore précisément par l'exploitation au maximum par l'auteur des vertus du romantisme.

 

L'œuvre de Lermontov, bien que s'intégrant organiquement par l'un de ses côtés au romantisme européen annonce par ailleurs le développement futur et tout à fait original qu'atteindra la littérature russe. Si l'on admet généralement que le romantisme a préparé, en dépit de sou caractère nonréaliste, mais par suite de l'exacerbation de ses contradictions, le triomphe ultérieur du réalisme critique, on peut ajouter que ce processus intime de transformations inexorable, comme un processus organique de développement littéraire, comme une loi de ce dernier a trouvé son expression la plus concentrée et la plus haute dans la création de Lermontov.

 

 

190

 

13. АДАМ МИЦКЕВИЧ И РУМЫНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. ПЕРЕВОДЫ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА РУМЫНСКИЙ ЯЗЫК

(Резюме)

И. К. Кицимия

 

 

Автор статьи показывает, какой отклик получили в Румынии деятельность и творчество Мицкевича, а также упоминает о переводах его произведений на румынский язык. Румыны проявили живой интерес к политической деятельности и творчеству Мицкевича еще в годы сотрудничества польских и румынских эмигрантов в Париже. Его лекции в Collège de France с большим интересом слушали молодые румыны, и в те же годы было целиком переведено на румынский язык его произведение Книги народа польского и пилигримства польского, которое хранится в Библиотеке Академии (за № 147). В статье приводятся высказывании представителей румынской общественности о Мицкевиче. Автор отмечает ряд переводов произведений польского поэта, частью забытых, хотя и представляющих большую ценность. Упоминаются или анализируются, например, переводы баллад: Альпухара (1857) Ал. Пелимона, Свитезянка (1860) Гр. Гряндя, являющегося и переводчиком части поэмы Дзяды (1863), Будрыс и его сыновья (1891) Дж. Кошбука, Пани Твардовская (1894) Гр. Лазу. Перевод сонета Алушта ночью Иона Пажурэ, опубликованный в 1907 году в журнале «Floarea darurilor» H. Иорги, является одним из лучших. Автор также отмечает перевод сонета Утро и вечер (1908) поэта Б. Немцяну, перевод первой книги из Пана Тадеуша (1913) и баллады Тукай (1915) Ал. Якобеску. Упоминаются и переводы, сделанные после 1 мировой войны. Творчество Адама Мицкевича получило живой отклик в румынской литературе.

 

 

13. ADAM MICKIEWICZ - INFLUENCES SUR LA LITTÉRATURE ROUMAINE. LES TRADUCTIONS DE SON OEUVRE EN ROUMAIN

(Résumé)

I. C. Chiiţimia

 

 

L'étude débute par la démonstration du vif intérêt suscité parmi les jeunes intellectuels roumains par l'activité politique et l'œuvre littéraire de Mickiewicz, dès l'époque de la collaboration. à Paris, entre l'émigration polonaise et l'émigration roumaine. Les cours faits par Mickiewicz au Collège de France étaient passionément suivis par les jeunes Roumains, et c'est de ces années-là que date une traduction intégrale du Księgi narodu i pielgrzymsttea polskiego, conservée dans la Bibliothèque de l'Académie. L'auteur évoque ensuite les opinions formulées sur Mickiewicz par certaines personnalités marquantes de la culture roumaine, pour s'attarder finalement sur les nombreuses traductions fuites de l'œuvre de ce grand poète, dont quelques-unes oubliées bien que méritoires. On insiste sur la traduction des ballades Alpuhara (1857) par Al. Pelimon, Świtezianka (1860) par Gr. H. Grandea — qui est aussi l'auteur d'une traduction fragmentaire des Dziady (1863) —, Trzech Budrysów (1891) par le remarquable poète George Coşbuc, Pani Twardowska (1894) par Gr. Lazu. Une des plus belles traductions roumaines de Mickiewicz est celle du sonnet Alussta w nocy par Ion Pajură, publiée en 1907 dans le revue «Floarea darurilor» de N. Iorga. L'auteur remarque aussi la traduction du sonnet Ranek i wieczór (1908) par В. Nemţeanu, ainsi que la traduction du premier livre de «Pan Tadeuss» (1913) et de la ballade Tukaj (1915) par Al. Iacobescu; l'auteur rappelle, en fin de comptes, les traductions faites de Mickiewicz après la première guerre mondiale. En guise de conclusion générale, on constate que l'œuvre d'Adam Mickiewicz a joui d'un vaste écho dans la littérature roumaine.

 

 

14. ФИЛОСОФСКИЕ СОЧИНЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ХАЖДЕУ И УКРАИНСКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ ГРИГОРИЙ САВВИЧ СКОВОРОДА

(Резюме)

Тр. Ионеску-Нишков

 

 

Прежде чем перейти к существу вопроса, автор рассказывает об открытии Харьковского университета, имевшем место в 1804 году, представляет Сковороду и его философские концепции. Затем, переходя к анализу связей Ал. Хаждеу с украинским философом, автор показывает, что труды последнего распространялись в рукописном виде. Двадцатилетний Хаждеу опубликовал в «Телескопе» (№ 24, стр. 578—583) «Три песни Сковороды», сопроводив их кратким комментарием. С точки зрения хронологической это было третье сочинение Сковороды, вышедшее из печати, и первая попытка Хаждеу прокомментировать произведение писателя. Далее, в трех отдельных главах дается анализ философских сочинений Хаждеу Сократ и Сковорода, О целях философии и О Сковороде. В каждой главе раскрывается содержание соответствующей работы, выявляются основные идеи мировоззрения молодого Хаждеу. В центре его внимания находится украинский философ и его труды. В последней главе исследования освещается вопрос о том, какое место отведено работе Хаждеу о Сковороде в позднейших изысканиях.

 

В заключении автор уточняет, что русская философия являлась для Хаждеу первоочередной проблемой. Она была названа им Задача нашего времени и стала темой его нового выступления.

 

 

14. LES ÉCRITS PHILOSOPHIQUES D'ALEXANDRE HASDEU ET LE PHILOSOPHE UKRAINIEN GREGOIRE SAVITCH SKOVORODA

(Résumé)

Tr. Ionescu-Nişcov

 

 

Avant d'entamer l'essentiel de son exposé, l'auteur s'occupe de la fondation de l'Université de Charkov — eu 1804 — et présente la personalité et les conceptions philosophiques de Skovoroda. Passant ensuite au contact d'Alexandre Hasdeu avec l'oeuvre du penseur ucrainien, l'auteur montre comment pendant cette période les écrits de ce dernier circulaient en manuscrits et comment le jeune Hasdeu publie à 20 ans dans le «Teleskop» (no. 24, p. 578—583) les Trois chansons de Skovoroda, avec un bref commentaire. Chronologitruement, il s'agit de la

 

 

207

 

publication d'un troisième écrit de Skovoroda et du premier essai fait par Al. Hasdeu pour commenter l'œuvre d'un écrivain.

 

L'auteur s'occupe ensuite au cours de trois chapitres d'une partie des écrits philosophiques de Hasdeu, à savoir de Socrate et Skovoroda, Des buts de la philosophie et Sur Skovoroda. II analyse chaque fois le contenu de chaque écrit, en relevant les idées essentielles de la pensée du jeune Hasdeu. Au centre de ses préoccupations se trouve la personalité et l'œuvre philosophique du penseur ucrainien. Le dernier chapitre traite de la manière dont le travail de Hasdeu sur Skovoroda se reflète dans les recherches postérieures.

 

Pour conclure, l'auteur precise que la nécessité d'une philosophie russe constituait pour Hasdeu un problème cardinal. Il la dénomma Le problème de notre temps et elle constituera l'objet d'un nouveau exposé.

 

 

15. СТИХИ И ПРОЗА ЭМИНЕСКУ НА БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ

(Резюме)

Константин Н. Велики

 

 

Стихи великого румынского поэта М. Эминеску переведены на свыше 25 иностранных языков. Автор статьи останавливается на переводах, сделанных на болгарский язык Первым было переведено на этот язык стихотворение Сонливые птицы, появившееся в журнале Българска Сбирка в 1894 г., затем Ода (античный метр), в 1905 г., Из волн времени в 1906 г. и др.

 

В период между двумя мировыми войнами появился целый ряд переводов в журналах Факел, Сребристый бряг, Просветително ехо, Поле, Мисъл и др. Более слабые переводы дали переводчики Хр. Абадон, Хр. Капитанов, Л. Салвини и др., которые не сохранили ритм и рифму оригинала. Наряду с другими произведениями, в 1943 г. появляется первый перевод стихотворения Лучафэр, сделанный поэтом Б. Колевым. Хотя в этом переводе ритм немного изменен, все же он является более высококачественным. Последующие версии этой поэмы, опубликованные Колевым в 1939 и 1950 гг., знаменуют настоящий прогресс в этом отношении. Затем это произведение перевели также поэты Д. Пантелеев, Е. Багряна (оба по две версии), И. Митева, и П. Бояджиев, — но версии последних двух поэтов не были опубликованы. Помимо вышеназванных болгарских поэтов, переводы хорошего качества дали также и поэты И. Стратьев, Хр. Радевский (стихи которых остались в рукописи), Ив. Радоев, Р. Ралин, М. Грубешлиева, Д. Симидов, Д. Васильев, Н. Инджов и др. Кроме поэмы Лучафэр на болгарском языке имеется от трех до шести вариантов переводов стихов Сонливые птицы, О, мама!.., Император и пролетарий и др. В статье приводятся данные и о переводах из прозы Эминеску и подчеркивается значение первого самостоятельного сборника стихов Эминеску на болгарском языке, появившемся в Софии в 1963 г. Автор производит и критическую сравнительную оценку переводов, приводя и различные примеры. Эти многочисленные переводы доказывают особое признание, которым пользуется творчество М. Эминеску в этой соседней и дружеской стране.

 

 

15. LES POÉSIES ET LA PROSE D'EMINESCU EN BULGARE

(Résumé)

Constantin N. Velichi

 

 

Les poésies de Michel Eminescu, le plus grand des poètes roumains, ont été traduites en plus de 25 langues. L'auteur s'arrête aux traductions bulgares, La première poésie Tendue dans cette langue fut Somnoroase păsărele (1894) publiée dans la revue Българска Сбирка, puis Oda (en mètre antique) (1901), Din valurile vremii (1906) etc.

 

 

234

 

Entre les deux guerres mondiales ou trouve toute une série de traductions parues dans les revue Факел, Сребристий брят, Просветително ехо, Поле, Мисъл, etc. Des traducteurs comme Hr. Abadon, Hr. Kapitanov, L. Salvini, et d'autres encore, n'ont pas donné des traductions très réussies, pour n'avoir respecté ni le rythme ni les rimes de l'original. C'est en 1933 que le poète H. Kolev fit paraître, à côté d'autres ver», la première traduction de Luceafărul. Tout en modifiant légèrement le rythme, cette traduction a posé les bases de réalisation d'une qualité supérieure. Les versions suivantes du même poème publiées par Kolev en 1939 et eu 1950 marquent un progrès réel. Luceafărul a été également traduit par les poètes D. Panteleev, E. Bagriana (qui en ont donné deux versions chacun), I. Miteva, et P. Boiagiev (ces deux dernières versions étaient encore inédites). Parmi les poètes bulgares auxquels on doit de bonnes traductions on compte, en dehors de ceux précédemment cités, I. Stratiev, Hr. Radevski (poésies encore à l'état de manuscrits), Iv. Radoev, R. Ralin, M. Grubeşlieva, D. Simidov, D. Vasilev, N, Indjov etc. Outre Luceafărul, des poésies comme Somnoroase păsărele, O mamă, Împărat şi proletar etc., ont eu jusqu'ici les honneures de trois à six versions bulgares chacune. Le présent article fournit aussi des indications an sujet des traductions de la prose éminescienne et insiste sur l'importance du premier recueil indépendant des poésies d'Eminescu en bulgare paru à Sofia en 1963. L'auteur se livre encore à des appréciations et à des comparaisons critiques des traductions qu'il accompagne d'exemples. Ces multiples traductions dénotant l'estime particulière dans laquelle nos voisins et amis tiennent l'oeuvre d'Eminescu.

 

 

281

 

21. FILOLOGIA SLAVĂ LA UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

(Cu prilejul centenarului Universităţii)

(Rezumat)

G. Mihăilă, I. C. Chiţimia, Lucia Djamo-Diaconiţă, Gheorghe Barbă, V. Şoptereanu, E. Vrabie

 

 

După ce face o scurtă trecere în revistă a preocupărilor (te filologic slavă ţi a şcolilor de slavonie din Ţara Românească, articolul se ocupă, mai întîi, de lucrările de slavistică şi filologie slavo-română ale lui B. P. Hasdeu şi Al. Odobescu, deveniţi (în 1873, respectiv 1874) profesori ai Universităţii din Bucureşti (înfiinţată la 4/16 iulie 1864).

 

A doua etapă a studiilor slave în Universitate începe cu crearea catedrei de limbi slave, în toamna anului 1891, prin numirea lui Ioan Bogdan (25 iulie 1864 — 1 iunie 1919), «primul nostru filolog slavist în sensul adevărat al cuvîntului» (D. Macrea). Prin cursurile sale de limba slavă veche, istoria veche a slavilor, paleografie şi diplomatică slavo-română, prin lucrările sale deschizătoare de drumuri, ediţiile de documente şi cronici, Ioan Bogdan a creat o adevărata şcoală de slavistică românească la Bucureşti.

 

Concomitent cu Ioan Bogdan, profesori ai altor catedre — Lazăr Şăineanu, Ovid Densusianu, Grigore Tocilescu, Nicolae Iorga, Ioan Bianu, I. A. Candrea, şi alţii — îşi aduc contribuţia prin diverse lucrări ia studierea relaţiilor lingvistice, culturale şi literare româno-slave.

 

În a treia etapă, cuprinsă intre cele două războaie mondiale, la catedra de limbi slave şi-a desfăşurat activitatea Petre Cancel (7 martie 1890 — 29 noiembrie 1947), unul din elevii lui Ioan Bogdan. Noul profesor a continuat lecţiile de limba slavă veche şi de limba slavonă din Ţările Române, ţinînd în acelaşi timp cursuri de istoria literaturii iugoslave şi ruse şi publicînd cîteva lucrări consacrate raporturilor lingvistice slavo-române, în acelaşi timp au predat cursuri practice de limbi slave moderne Ştefan Glixelli, Ecalerina Pascpescu, Elena Eftimiu ş.a., care au adus, de asemenea, unele contribuţii la filologia slavo-română şi popularizarea literaturilor slave în ţara noastră.

 

Dintre profesorii şi asistenţii altor catedre, s-au ocupat de problemele slavo-române P. P. Panaitescu, N. Cartojan, Ştefan Ciobanu, D. Caracostea, Emil Turdeanu şi alţii — în domeniul literaturii. Al. Rosetti, Al. Graur, C. Racoviţă, Th. Capidan, D. P. Bogdan ş.a. — în acela al lingvisticii, paleografiei şi diplomaticii.

 

Cu 1944 se deschide a patra etapă in istoria studiilor de slavistică Ia Universitatea din Bucureşti. Caracterizată prin înfiinţarea unor secţii speciale de limba rusă şi limbi slave (in 1949), prin lărgirea preocupărilor didactice şi ştiinţifice, această nouă clapă a adus, in ultimii ani, şi o serie de contribuţii la filologia slavi si slavo-română. Un sprijin deosebit în organizarea învăţămintului limbilor slave la Universitatea din Bucureşti l-a adus acad. E. Petrovici, titularul catedrei de slavistică de la Universitatea din Cluj (din 1931), care a condus direct catedra de slavistică între anii 1956—1958. Prin crearea Facultăţii de limbi slave, în cadrul Institutului de limbi şi literaturi străine (1963) de pe lingă Universitatea din Bucureşti, rezultată din unirea secţiilor de limba rusă şi limbi slave de la fosta Facultate de filologie cu Institutul de limba şi literatura rusă «M. Gorki» (1948—1963), învăţămîntul limbilor slave in Universitate, ca şi al altor limbi străine, a fost lărgit şi perfecţionat.

 

Pe lîngă o serie de cursuri şi manuale de limba rusă şi alte limbi slave, cadrele didactice ale facultăţii, dintre care multe activează in Asociaţia Slaviştilor din Republica Socialistă România (înfiinţată in 1956), au publicat un număr apreciabil de lucrări în următoarele domenii: relaţiile lingvistice slavo-române, limba şi cultura slavonă în Ţările Române, graiurile slave de pe teritoriul ţării noastre, limbile slave şi studiul lor comparativ-istoric, relaţiile literare slavo-române, popularizarea literaturilor slave, istoria slavisticii româneşti.

 

[Back to Index]