Сборникъ РОДИНА. Издание на българо-мохамеданската културно-просвѣтна и благотворителна дружба „Родина” въ гр. Смоленъ

Книга първа (1937—1938)

 

III. НАРОДОУЧЕНЪ ОТДѢЛЪ.

 

 

3. БЪЛГАРО-МОХАМЕДАНСКИ НАРОДНИ ПѢСНИ, ПРИКАЗКИ, ПОСЛОВИЦИ, ГАТАНКИ, ...

( Всички народни пѣсни, приказки и др., а така сѫщо и нотитѣ сѫ записани отъ Петъръ Ан. Мариновъ.  )

  3. Народни пѣсни

      - Смилянско вакло момиче  (Слушана отъ Зюйди Челебиевъ отъ гр. Смоленъ

      - Захринка  (Слушана отъ Мехмедъ Карахусев отъ гр. Смоленъ)

      - Бѣла самъ, бѣла, юначе

      - Загорке, любе Загорке. Стара българска народна пѣсень  (Слушана отъ Арифъ Буйковъ отъ гр. Смоленъ)

      - Пила ми самъ вода студена  (Слушана отъ Адемъ Субашиевъ отъ гр. Смоленъ)

      - Юначна девойка  (Слушана отъ Мехм. Карахусевъ отъ гр. Смоленъ)

      - Ни ходи, момне ле, за вода  (Слушана отъ Р. А. Чолакова отъ гр. Смоленъ)

  4. Народни приказки

       - Свидливиятъ циганинъ

       - Упорита жена

       - Слѣпъ зеть

       - Добъръ урокъ

  5. Пословици

  6. Гатанки

  7. Названия на месецитѣ въ простонародния говоръ у българитѣ мохамедани, у българитѣ християни

  8. Названия на държави и народи у българитѣ мохамедани

  9. Роднински названия и извиквания

10. Народни повѣрия

11. Народни благодарности

12. Клетви

13. Съжаления  (Слушани отъ Адиле Карахусова отъ гр. Смоленъ)

14. Похвални и обидни епитети въ говора на срѣднородопскитѣ българи мохамедани

15. Названия на махали и поддѣленията имъ въ гр. Смоленъ

16. Названия на мѣстности около гр. Смоленъ

17. Фамилни и прѣкорни имена въ гр. Смоленъ  (Слушани отъ Зюйди Челебиевъ отъ гр. Смоленъ)

 

3. НАРОДНИ ПѢСНИ

 

 

1.1. Смилянско вакло момиче.

 

 

 

 

Задало са е, подало

Смилѣнско вакло моймече

Низъ малка рѣка надолу,

Низъ зеленуну люваде,

Зелену сѣну да збира,

Вишни, чарешки да бере.

Бѣленъ ми вѣтеръ дуеше,

Тестемельчекъ му фôркаше.

Тестемельчекъ му фôркаше,

Кайну презъ Карлакъ маглôна.

Фустаньчекъ му са кошмеше,

Кайну въ мурену пенôна.

Снажкана му са кôршеше,

Кайну фавъ Карлакъ èлине.

Пóлици му са бѣлкаха,

Кайну въ мурену дальгине.

Дюльбеньчекъ му са рѣеше,

Кайну въ гурôна лѝстену.

Плитчици му са рьóйкаха,

Кайну фавъ Арда рибкине.

 

 

121

 

Ачинкине му свѣткаха,

Кайну въ небену звѣздине.

 

Слушана отъ Зюйди Челебиевъ

отъ гр. Смоленъ.

 


 

3.2. Захринка.

 

 

Тôрнала ми е Захринка,

Нахъ Смилѣнъ госка да иде.

Ега на Баблôнъ стигнала,

Тьôвна е мôгла паднàла,

Ситна е роса роснала,

Захра е пôтенъ сбôркала,

Та си са жѣлну молеше:

            — Вдигни са, пôрсни, маглице,

            Чи ма ще Мехметь престѝгна!

Еще си дума думеше,

И Мехметь си я престигна,

Захра си жѣлну викаше:

            — Гльôдайте, ели, барики,

            Ега ма Мехметь пребие!

 

 

122

 

Мехметь си Захри думеше:

            — Захринку, кузумъ пиленце,

            Не ищамъ да та пребивамъ,

            Амъ ищамъ да та попитамъ:

            Каде си сама тôрнала,

            Безъ коне и безъ дражина? . . .

 

 

Слушана отъ Мехмедъ Карахусев

отъ гр. Смоленъ.

 


 

3.3. Бѣла самъ, бѣла, юначе.

 

 

            — Бѣла самъ, бѣла, юначе,

            Цѣла самъ свѣта йогрѣла.

 

Единъ бѣ Карлакъ йостаналъ,

И той не щѣше йостана,

Емъ му бѣ тьôѫка зимôна,

Та беше въ мôгла отôналъ.

Въ маглôна нищу нимеше,

Амъ си имеше, имеше,

Ду аднô Руса девойка.

Йофчеръ си Руси думаше:

 

            — Русу лю, мала девойку,

            Дьô да са, Русу, зьôмиме!

            Чи ми сме пуста прѝлика:

            И двана тьôнки високи,

            И двана бѣли черноки!

 

 

123

 

 

3.4. Загорке, любе Загорке.

Стара българска народна пѣсень.

 

 

— Загорке, любе Загорке,

Дашло е време раздѣлну,

Раздѣлну еще разтажну,

Двамана да са раздѣлимъ,

Двамана да са забуримъ!

 

            — Загоре, любе Загоре,

            Какъ щиме да са раздѣлимъ?

            Какъ щиме да са забуримъ!

            Повнишъ ли, любе, знаишъ ли?

            Ега са другушъ галехме,

            Какви сме думи думели,

            Какви сме кльôтви правили:

            Койту са напрешъ зажени,

            Койту са напрешъ извѣри,

 

 

124

 

            Та си кльôтвана забури

            И си кауленъ развали —

            Зехиренъ му е въ фильженанъ,

            Фильженанъ кенарлияна! . . .

 

— Загорке, любе Загорке,

Кина сме другушъ думели,

Сига ще другу да правимъ:

Младемъ са кльôтва не фата,

Младемъ са кауль разваля!

 

            Загорка писна заплака,

            Бѣли си рôки кôршеше,

            Чôрни си коси мôкнеше

            И си Загорчу викаше:

 

— Загорчу, любе Загорчу,

Какôвъ ти сторихъ кабахать,

Та си кльôтвана разваляшъ?

Бюлюкъ ти крави даведахъ,

Сюрии офце дакарахъ! . . .

Мойсу са вейке виделу!

Лоша самъ сôна сôнила,

Лоша самъ сôна гльôдала,

Чи ще да идамъ, да идамъ

Въ чôрната земя притажна!

 

            Загорка пищи и плаче,

            Съ думана рюка, нарѣда.

 

Че си е мирѣ Загорчу:

— Мôльчи, Загорке, ни плачи,

Насъ ще на любе раздѣли,

Чôрнана земя длибока,

Длибока еще разправна!

 

Слушана отъ Арифъ Буйковъ

отъ гр. Смоленъ.

 

 

125

 

 

3.5. Пила ми самъ вода студена.

 

 

— Пила ми самъ вода студена,

Та изпихъ змийка усойна,

Та ми е лошу падналу,

На каремасъ ма изйѣде!

Пòди ми, майчу, рукните

Деридерскиенъ хекиминъ,

Да ми разпори каремасъ,

Да ми извади змийкаса! . . .

            Хекиминъ бôрже дападна,

            Та си хи разпра кареманъ.

            Хекиминъ тихо румоне:

— То ни е змийка усойна,

Ами е мôско дѣтенце

Атъ високана планина,

Атъ аговине йовчере!

 

Слушана отъ Адемъ Субашиевъ

отъ гр. Смоленъ.

 

 

3.6. Юначна девойка.

 

 

126

 

 

Ѝзлези, майчу, да видишъ,

Кина са бѣлу бѣлѣе

На вôрхъ Перинска планина.

Дôли е бѣли снѣгуве,

Или е момцки даруве?

То да е бѣли снѣгуве,

Агрѣ ще слôнце, стапи хи ще;

То да е момцки даруве,

Излѣ ще мума, збра хи ще.

Салихъ ага е кундисалъ,

Червенъ чедôръ е апьôналъ,

Зеленъ тефтеръ е ачтисалъ,

Ле койну дойде на вòда,

И въ тефтеренъ гу писува,

Не гльôда стару, ни младу,

Врить щатъ нахъ аскеръ да идатъ.

Станаха, та ми тôрнаха,

Дгонуму са набалнѝ,

Набални, жѣлну нажали,

Чи нема сина изкутенъ,

На яскеръ да гу пруводи,

Амъ има майшка девойка.

Уши хи руба чаушка,

Даде хи чуфтьô кубуре,

Купи хи сàбе огнена,

Даде хи конче хранену.

Станаха, та ми тôрнаха,

Чаушенъ нахпрешъ варвѣше,

И на яскеренъ думаше:

„Нахзать те, яскеръ, нахзать те,

Ле двашъ чаушенъ да пусне,

Да чуе бобу да знае,

Каква е сина изкутилъ”.

 

Слушана отъ Мехм. Карахусевъ

отъ гр. Смоленъ.

 

 

127

 

 

3.7. Ни ходи, момне ле, за вода.

 

 

Ни ходи, момне ле, за вода,

Чи е вудôна делеку,

Делеку извôнъ селуну;

Тамъ има вѝрье длибоку,

Тамъ има шѝрье широку,

Тамъ има дарвè високу,

Та пуска сѣнка дибела,

И има вода студена;

Легна щишъ, момне ле, заспа щишъ,

Та нема кой да та разбуди!

— Юначе луду и младу,

Йѣ имамъ братя двамина;

И двана съ кавалъ свиреха:

Адинанъ свири вечеру:

— Лѣгайте, стари, мôркна са!

Другиенъ свири ýтирну:

— Станвайте, млади, сôвна са.

 

Слушана отъ Р. А. Чолакова отъ гр. Смоленъ.

 


 

4. НАРОДНИ ПРИКАЗКИ.

 

4.1. Свидливиятъ циганинъ.

 

Анно чергажиище ле кану си варвѣлу нашло аннô концка петала. Зôлу та я мушналу въ поесанъ, та че са пафалилу на чергажийкана:

 

— Да видишъ жѣнумката жену, кена касметь ма вархлитѣ!

 

— Вай, че кена? рекла женана.

 

 

128

 

— Най-дахъ аннô петала.

 

— Чи защимъ ти е, рекла пакъ женана, кена вôрши работа аннô петала?

 

— Кена ли? Атъ нея ще ѝзковамъ къркъ угнива, та ще хи трампямъ съ къръ даваръ офце. Та ще даиме и ще драбиме: млѣка — човôрсто и жидко, сирене, масла! Сичку болъ!. . .

 

— Ха! Тамань ще пагастиме и майка агуртчекъ, рекла чергажийкана, чи и та си нема.

 

— Ухъ, урсусъ женабеть, рекло мажищену, тъй ли ще пôрскашъ максуланъ, и вдигналу чукôнъ, пôрсналу хи главôна и я пребилу. . .

 


 

4.2. Упорита жена.

 

Въ анно селу имѣлу аннô жена, та са мложишъ женила, ала била йѣце éвра и китю, та фсе я са изпôдали мажувене хи. Каквоту и да хи прусôдили, та фсе правила инать и нихтѣла да слуше. Въ другу селу пъкъ имѣлу адинъ чилѣкъ, та фтасалъ да са жени и тôрналъ да си трôси нивѣста. Та туфъ ли, та тамъ ли, фпрѣла рабутана до айнава жена. Збрали са са тага камшиене и му казали; — да зима ле катрату ще, лѣкимъ да са чува да не налети на айнава. Пупиталъ той какôфъ хи е кусуранъ, и тѣ му казали, чи демекь е млогу инать и ду сига не сô е дандисалъ никатри мôжъ да я дуводи.

 

— Ехъ, йѣ съ ное кусуръ си я зимамъ, рекôлъ мажôнъ. То нувà не е лошу. Нему е льôсанъ лекôнъ!. . .

 

Сторили свадба и той я атвелъ за нивѣста. Презъ пôрвана недѣля нивѣстана сичку слушала и еще ни е паказвала китюлюканъ. Въ сôбутана рекли да идатъ нахъ майка хи на пòвратьки. Йѣхнали два коня и тôрнали. Мажôнъ билъ и авжие, та си нарамилъ и пушкана. Че ни щешъ ли, заследилу хи атъ дама хми и анно куче. Мажôнъ зôлъ да га пôди да се вôрне, ала то нехтѣлу.

 

— Вôрней се куче, чи ѣ аннôшъ думамъ, — ала са то не вращалу. Пафторилъ еще аннôшъ, че свалилъ пушкана, пусналъ му и га пребилъ.

 

 

129

 

Варвѣли по-нататъкъ, че дашли да аннô капруе. Мôжувенъ конь минôлъ капруена льôсно, ала ага да мине женана, конянъ хи са е запьôнааалъ! Амъ тага! Слѣлъ тага мажôнъ, завелъ конянъ, ала той пакъ за запиналъ.

 

— Вôрви коню, йѣ аннôшъ думамъ! Конянъ са не паклаталъ. Тага свалилъ пушкана, апьôналъ, та и нега пребилъ. Женана се зачудила какôвъ е ное мôжъ, та ле аннôшъ дума и ле пребива, ала си мальчѣла. Свалилъ той тага самаренъ атъ пребитенъ конь, турилъ га на гарбôнъ на женана и тôрнали по-нататакъ. Женана се запьôнала, ала и не хи са е езпулилъ:

 

— Вôрви жену, чи йѣ аннôшъ думамъ.

 

Тôрнали тѣ тага, и женана съ самарь на гарбôнъ. Ага атшли въ селуну, врить са са зачудили оти да носи самарь нава жена. Наближили и я запитали, пъкъ та òтстраха силумъ думала:

 

— Мôльчете, да ва не чуе моесъ мôжъ, че той ле аннôшъ дума! и хми разправила кена е ста налу въ пôть.

 

Тага врить рекли, чи си е нашла мастура нава жена да я излекова атъ нехиниенъ инатъ, оти знаяли, каква èвра и твардóглава е била по-напрешъ.

 


 

4.3. Слѣпъ зеть.

 

Аннѣму челѣку дашло врѣме да са жени, ала билъ слѣпь, та никатра мума нихтѣла да га зôме атъ негувуну селу, та тôрналъ да си трôси невѣста атъ другаде. Завелъ и двамина мумаре, мôскусъ да га фалятъ. Въ пôть са са сдумали, ле какнану мумарене кажатъ, и той да притвардѣва еще айнôлкува. Флѣли въ аннô кôща, дено имѣло мума за женене и зафатили да фалятъ:

 

— Копелесу е йѣце хубаву и влюдну, рекли тѣ. Има си аннô крава и адинъ волъ. . .

 

— Имамъ две, претекалъ хи зьôтенъ.

 

— Има си кôща и градина.

 

 

130

 

— Имамъ две кôщи и две градини, притвърдилъ челѣканъ.

 

— Има си двадесете брава офце, казвали людене.

 

— Имамъ четридесте, кàзвалъ той.

 

И тъй нататъкъ, ле каквону рèкли мамарене и той казвалъ еще ейнолкува.

 

— Сичку си има, реклѝ най-сетне людене, ала си има и малачекъ кусурчекъ.

 

— Я че какôфъ? — папитали.

 

— Съ аннону òку не види.

 

— Не видемъ и сасъ двесе, казалъ зьôтенъ, текъ да притвардѝ за по-ѣку.

 

— Ехъ, че то ага ви е билъ слѣпъ юнакасъ, защимъ га сте давели, релки людене, намъ слѣпъ зьôтъ ни трѣбува.

 

Атъ тамъ мумарени са асраматили и излѣли, че сторили тембихъ на зьôтенъ да са ни фали и префôрле хаваѣ, оти инакъ нема да си найде никуга невѣста.

 

 

4.4. Добъръ урокъ.

 

Тôрнали аннôшка сестима агупте да жегôтъ вôгле. Ага атшли въ баиренъ видели че никатрикъ не носи брадва. Тага зôли да са каратъ и надпиратъ катрикъ да са вôрне и катри да астанатъ. Пъкъ то хи е белò страхъ, та врить гльôдали да са измöкнатъ атъ баиренъ, и да си идатъ гьôй да данесôтъ брадва. Затова вритъ си тôрнали. Астаналъ ле адинъ, дену е билъ най-хитаръ. Ага паиздалечили агуптене ейноя дену е астаналъ хми зарукалъ:

 

— Вôрнете са бря, немойте ходи! Йѣ ще вà науча да наберете чепè и безъ брадва.

 

Тага се пакачилъ на вôрхъ аннô ела, фатилъ са за единъ чôпъ и рекалъ на единъ да му са фати за нагине, другъ за нагине на ейназикъ, и ейнъ са

 

 

131

 

са насосали чикъ да земьôна. Ага са хубаву прависѣли, най-горненъ рюкналъ:

 

— Дôржите са бря, пъкъ йѣ да си плюйна на ракисе.

 

Пусналъ са гьойкюмъ да си наплюе ракине и лей нугава са са сгармудили анно вархъ другу вритъ на земьôна. Ала той е билъ най-ваху, та му не имѣлу нищу. Другине анно съ страшена рôка, другу съ страшена нога си атишли. Ала другушъ ага тôрнели да жегôтъ вôгле ни забарели да зиматъ брадви.

 

 

5. ПОСЛОВИЦИ.

 

1. Фсѣка афчица за нажица — всѣки отговаря за себе си.

 

2. Вазъ сухуну гари и саровуну — покрай лошия, страда и добриятъ.

 

3. Хубавана круша падъ крушана си пада — похвала за мома.

 

4. Слѣпъ да та не види и кьорафъ да та не фири — неблагодарникъ.

 

5. Яннô вôшка ага са наеде, излиза на челуну — сѫщо.

 

6. Ламьô! не свôршува сасъ малку! — лакомъ човѣкъ.

 

7. То е фальу льôсанъ, ама е видьу баланъ — самохвалко.

 

8. Мирасъ — марасъ! — който има наследства, има неприятности.

 

9. Йѣ атъ ка си умра, ака ще и каяметь да станва! — нетърпеливъ човѣкъ.

 

10. Йѣ може и вечера да немамъ, пъкъ тебе си шеньликь води! — бедность.

 

11. Каяметь е, кому кагато си дойде — всѣки има горчевини.

 

12. Харенъ чилѣкъ — харна кôща! — добъръ домовникъ.

 

 

132

 

 

6. ГАТАНКИ.

 

1. Имамъ два вола. Дуде са слѣпи, хубави са, — ала прагльôднатъ ли, не галямъ хи. Кена е то? — цървули.

 

2. Колкото е по-гнило, толкова е по-благо, Кена е то? — тлъсто месо.

 

3. Атпрешъ аде, атзать хапе! Кена е то? — пчела.

 

 

7. НАЗВАНИЯ НА МЕСЕЦИТѢ

въ простонародния говоръ

 

у българитѣ мохамедани у българитѣ християни  

1. Галѣмьетъ мѣсецъ

2. Малькетъ мѣсецъ

3. Марта

4. Лôшко

5. Гéргювдень

6. Прѣ́дай

7. Пéтрувдень

8. Иѣ́гусъ

9. Галѣмата чôрква

10. Малката чôрква

11. Касумъ

12. Колада или Божекъ

гулѣмѝна

малькѝна

марта

лôшку

йôчку

тодуроске

петруске

йѣгусь

руйенъ

димитруске

гергьоске

никулцке

януарий

февруарий

мартъ

априлъ

май

юний

юлий

августъ

септемврий

октомврий

 ноемврий

декемврий

 

 

8. НАЗВАНИЯ НА ДЪРЖАВИ И НАРОДИ

у българитѣ мохамедани.

 

Ингилизанъ

Францъзене

Авустория

Аламания

Талѣнци

Мускофанъ

Жапонанъ

Арнаутлуканъ

Урумъ

Булгарие

Англия

Франция

Австрия

Германия

Италия

Русия

Япония

Албания

Гърция

България

 

 

133

 

Ормание

Мъсъръ

Турцко

Шпаньоле

Ехудие

Румъния

Египетъ

Турция

Испания

Евреи

 

 

9. РОДНИНСКИ НАЗВАНИЯ И ИЗВИКВАНИЯ.

 

Бобу или бабу

Майка

Дѣдо

Дѣдко

Наня

Нанька

Áго

Абла

Лелька

Мижо

Мижовца

Калека

Уйко

Учина

Анайка

Гелѝнъ

Каинче

баща (изв.)

майка „

дѣдо „

прадѣдо

баба „

прабаба

по-голѣмъ братъ. . .

по-голѣма сестра

бащина и майчина сестра

бащинъ братъ

стринка

мѫжътъ на бащина или майчина сестра

майчинъ братъ

негова жена

свекърва и тъща

невѣста (тъй ѝ казва свекървата)

шурей

Бобу бря, или бабооу! .

Майоу, или, маю мари! .

Дѣда бря! дѣдооу! . .

 

Наньооу и пр.

 

Áгооу. .

 

 

 

10. НАРОДНИ ПОВѢРИЯ.

 

1. На усипъ мѣсечина не бива да се сѣе, йеде га чôрфъ.

 

2. На усипъ мѣсечина ака перешъ, дерôть са дрипите.

 

3. Небену ага е червену, за вѣтеръ е.

 

4. На Ирминдень (6 априлъ) ака метешъ, мрафки ще ти излѣзотъ.

 

5. На Гергювдень ака халашъ вôже, змии ще срьôшкашъ.

 

6. На Спасовдень ака не изнесешъ дрипине, адôтъ хи пасульки (молци).

 

 

134

 

7. Куче ага завие, челѣкъ амира.

 

8. Пѣтли ага пеьôтъ рану, за хавô е.

 

9. Звѣзди ага са млогу изтурватъ, за дôжъ е.

 

10. Кукошка ага припѣе, не йô за хубаву. Гадина не срьôшка и челѣкъ умира. Затва съ пôрвуну еще прапѣване, да са пребие.

 

11. На Ирминске фторникъ има сахать, та какнату пасѣшъ, не станва. Затва са парабатева и паседева, оти са не знае катрикъ сахатъ е. Презъ другине сахате млогу са рада каквоту и да пасѣшъ.

 

12. Лѣшники ага са млогу израдьôтъ, за зима е.

 

 

11. НАРОДНИ БЛАГОДАРНОСТИ.

 

1. Да си ти е за садакô!

 

2. Да си ти е за булехчиците!

 

3. Бѣрѣкѣть версинъ атъ Аллаха.

 

4. Хелѣда пôти да си га найдишъ!

 

5. Аллахъ да ти га наспурѣва!

 

6. Госпоть да та паслага!

 

7. Дано ти злату путече!

 

8. Сребру и злату да та слѣди.

 

9. Па меть и маслу да ти варви.

 

10. Дано лошу не видишъ.

 

11. Да си ти е за прѣмежде.

 

12. Дано балну не видишъ.

 

 

12. КЛЕТВИ.

 

1. Да ти са забурѝ ю́мету!

 

2. Атъ Аллаха да га найдишъ!

 

3. Дано идишъ, та да са не вôрнишъ.

 

4. Кьоравъ дано паходишъ.

 

5. Дано авлѣтъ не видишъ!

 

6. Дано та хлѣба укьори!

 

7. Хаиръ да не видишъ.

 

8. Харамъ да ти е!

 

9. Дано вдавица паходишъ!

 

 

135

 

 

13. СЪЖАЛЕНИЯ.

 

1. Лииилехъ факирище! . . .

 

2. Лииилехъ карôпинатъ!. . .

 

3. Ваай, та не прапѣ, атъ ка са ажени!! — при несполучливъ бракъ.

 

4. Вай грешôкъ! . .

 

5. Вай анайка! . . .

 

Слушани отъ Ядиле Карахусова

отъ гр. Смоленъ.

 

 

14. ПОХВАЛНИ И ОБИДНИ ЕПИТЕТИ

въ говора на срѣднородопскитѣ българи мохамедани.

 

а. Похвални:

 

Бюльбюль

Барзеливу

Башержие

Варгулату

Грѣлка

Гиздаву

Ербапь

Жумреть

Изпедепцану

Ихтибарлѫ

Каматну

Кльôту

Кибаринъ

Кащовникъ

Каяфетлие

Мазну

Митеберно

Мирефетчие

Мелекьô

Писану

Пôргаву

Прегладену

Сафалѫ

Севгилну

Тебеѣтъ сайбия

Укумушъ

Уперену

Феркату

Хитру

Шуфреть

Юмовиту

 

б. Обидни:

Агуптинъ

Байкушъ

Бейхутинъ

Булашикъ

Бутнихрасъ

Бурнѣву

Чепиву

Писиву

Бручилу

Брохлю

Будалô

Бутю

Вашивникъ

Гайбия

Голъ кабадаие

Гевезьö

Дишерлôкъ

Дулапъ

Евру

Женабетинъ

Зинкьоринъ

Зàблева

Ибреть

Купукъ

Купартмô

Кукаржô

Каваражие

Клепачъ

Кирпижие

Ламьô

Лукмаженинъ

Маскарô

Мискюнинъ

Микрюфинъ

Миживунинъ

Михлюзинъ

Мизевиринъ

Нефелитьô

Налетинъ

Увантия

Пуфтю

Папучникъ

 

 

136

 

Сатламô

Салмô

Сурувица

Инжѣфикирлия

Сампукъ

Сньôть

Сумунтия

Семьô

Суйсузинъ

Синепьô

Сарсôкъ

Тунукъ

Туреникъ

Труслю

Темерутинъ

Тюмбелинъ

Увардô

Упанô

Убуѣлу

Уралу

Ферсатинъ

Хайлѣзинъ

Хинеетинъ

Хасетчие

Хайманô

Хальб

Халашô

Чуфтелия

Шематну

 

 

15. НАЗВАНИЯ НА МАХАЛИ И ПОДДѢЛЕНИЯТА ИМЪ ВЪ ГР. СМОЛЕНЪ.

 

Долна махалô — Фисенска, Бѣлюска, Качурска, Мандолска, Каракехейоска, Пампорска, Доркуска, Пелтекуска.

 

Доганджийска махалô — Бейска, Хажежикуска, Юрукуска, Шехуска.

 

Станюска махалô — Чаушуска и Кропуска.

 

Ханска махалô — Билѣнска, Куцуска, Рѣчникуска, Попуска, Чôкуска, Стѣнôта (Такуска махалô).

 

Пазарска махалô — Джамийска, Качерска, Страхинска, Пазарска.

 

Селимоска — Кирѣнуска, Томоска, Хардалийска, Дервишуска, Узунуска. Башагоска, Бикòска, Циганска.

 

Жанаварска — Буйку́ска, Сиракуска, Траханарска.

 

Мисирлицка — Кардашуска, Идризюска, Бербатюска, Бандюска.

 

Чилингирска — Топуска, Мулаасанска, Шишманагоска, Мулаисенска.

 

Салихаговие кунакъ — сегашнитѣ казарми.

 

Димовъ пожеръ — самостоятелна бълг. мохамеданска махала.

 

Средокъ — Бôнкалска и Сюлманкехеьоска.

 

Кашлитѣ — Хажишехуска, Мезинска, Гоздюска, Дôнюска, Семейска..

 

 

137

 

 

16. НАЗВАНИЯ НА МѢСТНОСТИ ОКОЛО ГР. СМОЛЕНЪ.

 

Арнау́тскуту

Бориката

Бейската киприя

Бôрду

Бекли́ица

Бруснòкувъ долъ

Букуви лôки

Бухлювица

Биѣ́чеву

Велювъ врись

Вôлчи прѣслупъ

Вôрла усойка

Вѣ́труву бôрце

Гôрлуту

Гингèрюва вода

Гробатъ

Галѣмата стѣна

Галѣме картôлъ

Гьòнда вода

Герзòвица

Дѣдува лювада

Дерви́щица

Димуви лювади

Димувъ пужеръ

Дльôгу блату

Дльôги нивища

Грàшища

Èлите

Èленска рѣка

Езеруту

Зàпоратъ

Ешèкулакъ

Избизли́кь

Карахусовъ каменъ

Кайнади́на

Кацарску

Курбàнища

Калъчъ бурунъ

Куку́цкуту

Карлакъ

Кадôнчина тикла

Кузу́ятакъ

Крива рѣка

Караманжô

Куртювъ ломъ

Кукòше стѣна

Кальôта

Кралювъ долъ

Кузарникатъ

Кабàковъ гьолъ

Каражовъ врись

Лѣвие виръ

Бѣлие камень

Лагóтъ

Мукрòшъ

Малката стѣна

Маркуву бôрце

Манастиретъ

Моги́лата

Мизаръ гидикъ

Мусàята

Нивѣстата

Опàленика

Острѝца

Óрлувъ каменъ

Папратôтъ

Пòдгреде

Падѝнките

При́пѣкатъ

Песакôтъ

Прѣбита ела

Полѣ́ната

Пелетни́ка

Пèтроскуту

Гèргьоскуту

Парженàкатъ

Панèцуву

Прѣ́слупа

Попцку

Равнищà

Ру́жина ела

Средòкъ

Сладу́нцку

Синие виръ

Студената вода

Салихаговата урва

Сôскуче

Св. Гèорги

Св. Духъ

Соколца

Студенъ врисъ

Сôрбинову

Сарпи́че

Спилàкъ

Тèкленъ долъ

Тиклàрника

Фòйната

Хажицкуту

Хамзòу

Шепчиица

Йѣнкува чука

Нажѣкъ

Турлу́къ

Ярôтъ

Чепелжи́къ

Равнугòръ

 

 

138

 

 

17. ФАМИЛНИ И ПРѢКОРНИ ИМЕНА ВЪ ГР. СМОЛЕНЪ

 

Ату́фувци

Бѣлювци

Бимбашийци

Бейци

Бошнакувци

Бюьлбюлци

Билѣнци

Бôнкаловци

Бешенжийци

Башаговци

Буйкувци

Бандювци

Вощювци

Велѣтювци

Гоздювци

Грудювци

Голомѣхувци

Доралийци

Дервишувци

Докатювци

Дармонци

Дрѣнювци

Добринци

Зеленувци

Ишарлийци

Имамувци

Кацарци

Кôтювци

Куртювци

Кубатювци

Чакôрувци

Кѣнувци

Колибаровци

Кременарци

Крôпувци

Кабасанци

Кардашувци

Карахусувци

Лущювци

Милушувци

Мезинци

Палавурци

Пандалийци

Пушилувци

Палагачувци

Пампорци

Пелтекувци

Порѣзовци

Пенчежийци

Рѣчниковци

Раженикувци

Семетювци

Субашийци

Станювци

Сеферкувци

Страхинци

Станчувци

Сиракувци

Сарлачувци

Разювци

Старцувци

Челебийци

Симитчийци

Попувци

Топачувци

Табакувци

Ташѣкувци

Томовци

Такувци

Топувци

Фисинци

Хардалийци

Хожежикувци

Юрукувци

Журналци

Гарелувци

Чуваловци

Чьочювци

Шопувци

Жаферувци

Шехувци

Фронювци

Янювци

Енузовци

Шишамнаговци

Узунувци

Желалувци

Щôрбувци

Шумкувци

Чôкувци

Чангалци

Хуско

Якупувци

 

Слушани отъ Зюйди Челебиевъ

отъ гр. Смоленъ.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]