Отъ Плѣвенъ презъ Нишъ до Дойранъ
Петко Пѣевъ

 

Отъ Плѣвенъ презъ Нишъ до Дойранъ
 
Петко Пѣевъ
 
Печатница „Стопанско Развитие" – София, ул. „Бачо Киро" 1
1932 г.

 

Съдържание:

 

 

ЧАСТЬ I. ДЕЙСТВИЯТА СРЕЩУ СЪРБИТѢ ПРЕЗЪ 1915 ГОД. . . . . . . . 11

 

ГЛАВА I. МОБИЛИЗАЦИЯ, СЪСРѢДОТОЧЕНИЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ВОЙНАТА. (10.IX.-1.X.1915) . . . . . . . 11

1. Мобилизация. (10-17.IX.1915) . . . . . . . 11

2. Съсрѣдоточение къмъ границата  (18-28.IX.1915) . . . . . . . 16

3. Обявяване на войната (1.X.1915) . . . . . . . 23

 

ГЛАВА II. БОЕВЕ ЗА МИНАВАНЕ НА РѢКА ТИМОКЪ. (1-14.X.1915) . . . . . . . 25

1. Бой за в. Глоговица (Кота 1198) . . . . . . . 25

2. Бой на дѣсниятъ брѣгъ на р. Тимокъ (3-14.X.1915) . . . . . . . 46

 

ГЛАВА III. ОТЪ Р. ТИМОКЪ ДО Р. БЪЛГАРСКА МОРАВА — БОЕВЕ ЗА ГР. НИШЪ. (15-30.X.1915) . . . . . . . 53

1. Бой при с. Бордимо (15-18.X.1915) . . . . . . . 53

2. Бой източно отъ с. Дервентъ (19.X.1915) . . . . . . . 56

3. Бой за Грамада (20-22.X.1915) . . . . . . . 62

4. Влизане въ Нишъ и преследване на сърбитѣ къмъ р. Морава (23-24.X.1915) . . . . . . . 69

5. Бой на дѣсния брѣгъ на р. Българска Морава (24-30.X.1915) . . . . . . . 74

 

ГЛАВА IV. ПРЕСЛЕДВАНЕ НА СЪРБИТѢ ОТЪ РѢКА МОРАВА ДО КОСОВО ПОЛЕ (31.X—21.XI.1915) . . . . . . . 80

1. Отѣ р. Морава до р. Топлица и гр. Прокупля (31.X—1.XI.1915) . . . . . . . 80

2. Преследване и бой при в. Врата (3.XI.1915) . . . . . . . 83

3. Преследване и бой прй с. Кечеколъ (4-9.XI.1915) . . . . . . . 87

4. Отъ Кечеколъ презъ Прищина за Косово-поле (10-21.XI.1915) . . . . . . . 90

 

 

ЧАСТЬ II. ДЕЙСТВИЯТА СРЕЩУ СЪГЛАШЕНЦИТѢ 1916-1918 Г.

 

ГЛАВА I. ЗАМИНАВАНЕТО НА ПОЛКА НА ЮГЪ ДО ЗАЕМАНЕ ПОЗИЦИЯ НА ЮЖНИЯ ФРОНТЪ (22.XI.1915 — 12.VI.1916) . . . . . . . 94

1. Отъ Косово поле до Скопие (22.XI.1915 — 21.IV.1916) . . . . . . . 94

2. Отъ Скопие до с. Чинарли (на Южния фронтъ) (21.IV — 12.VI.1916) . . . . . . . 98

 

ГЛАВА II. НА ДОЙРАНСКАТА УКРЕПЕНА ПОЗИЦИЯ ЮЖНО ОТЪ ПАЛЬОРКА ПРЕЗЪ 1916 г. . . . . . . . 99

1. Заемане на позицията . . . . . . . 99

2. Техниката на помощь . . . . . . . 103

3. Рекогнисцироваченъ бой на 22 августъ . . . . . . . 107

4. „Спокойнитѣ“ дни на позицията и единъ епизодъ презъ тѣхъ . . . . . . . 110

 

ГЛАВА III. НА ДОЙРАНСКАТА УКРЕПЕНА ПОЗИЦИЯ ЮЖНО ОТЪ С. ПАЛЬОРКА ПРЕЗЪ 1917 ГОД. . . . . . . . 115

1. Погледъ къмъ миналото и перспективи за бѫдещето, които се очъртаватъ при настѫпването на новата 1917 год. . . . . . . . 115

2. Дейностьта на полка презъ първото полугодие (1.I.1917 — 10.VII.1917) . . . . . . . 118

3. Дейностьта на полка презъ второто полугодие (10.VII — 31.XII.1917) . . . . . . . 127

 

ГЛАВА IV. НА ДОЙРАНСКАТА УКРЕПЕНА ПОЗИЦИЯ ЮЖНО ОТЪ ПАЛЬОРКА ПРЕЗЪ 1918 ГОД. . . . . . . . 137

1. Общо военно положение и състоянието на полка презъ пролѣтьта и лѣтото . . . . . . . 137

2. Организиране отбраната и приготовления за настѫпление къмъ Солунъ . . . . . . . 148

3. Бойна дейность . . . . . . . 156

4. Септемврийски боеве . . . . . . . 174

5. Трагедията на победителя . . . . . . . 186

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . . . . 194

 

Таблици за преведенитѣ въ полка офицери, подофицери и войници (№№ 1-9) . . . . . . . 197

 

СПИСЪКЪ на убититѣ, умрѣли отъ рани и умрѣли отъ болести офицери, подофицери и войници отъ 57 полкъ презъ периода на войната . . . . . . . 203

 

СПИСЪКЪ на всички офицери и офицерски кандидати взели участие въ войната съ 57 п. полкъ . . . . . . . 209

 

[Back to Index]