Петър Мутафчиев

 

Изток и Запад в европейското Средновековие

Избрано

 

( „Христо Ботев, София 1993 )

 

 

Съдържание

Биографична бележка за автора  (Веселин Вълчев)

Корица...

 

         Предговор  ( Вера Мутафчиева )

 

- ВЛАДЕТЕЛИТЕ НА ПРОСЕК. СТРАНИЦИ ИЗ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ В КРАЯ НА XII И НАЧАЛОТО НА XIII ВЕК

     ( Сборник на БАН, год. I, кн. 1, стр. 84. Докладвано от д-р В. Златарски в заседанието на ИФФ, 18 октомври 1911 г. )

     1. Добромир Хриз  [*]

     2. Хриз след 1196 г.

     3. Нови войводи в Просек: Чисмен (Ἐτζυϊσμένος), Стрез (Стрѣзь)

     4. Стрез и Стефан Неман, Сава

     5. „Житие княза Стрегана”. Сказания за Стрез в Повардарието

 

- ИЗТОК И ЗАПАД В ЕВРОПЕЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ

     ( Годишник на С.У., ИФФ. кн. XXI, 2, 1925. Встъпителна лекция, изнесена на 25.10.1923 )

 

- КЪМ ФИЛОСОФИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ. Византинизмътъ въ срѣдновѣковна България

     ( сп. Философски преглед, год. III, кн. 1 )

 

- ПОПЪ БОГОМИЛЪ И СВ. ИВ. РИЛСКИ. Духътъ на отрицанието въ нашата история

     ( сп. Философски преглед, год. VI. кн. 2 )

 

- ЗА КУЛТУРНАТА КРИЗА У НАС

     ( Просвѣта, кн. 4, год. I., декемврий 1935 г. )

 

- МНИМОТО ПРЕСЕЛЕНИЕ НА СЕЛДЖУШКИ ТУРЦИ В ДОБРУДЖА ПРЕЗ XIII В.

     ( Българско издание: Българска Академия на Науките и Изкуствата, LXVI, 1, 1941 (?) )

       Немско издание: P. Mutafciev, Die angebliche Einwanderung von Seldschuk-Türken in die Dobrudscha im XIII. Jahrhundert, Sofia, 1943, 129 p.)

     1. Извори и учени теории
 
   2. Критика на изворите
 
   3. Легендите за Саръ Салтък
 
   4. Градът Баба Салтък в известието на Ибн-Батут
 
   5. Известието на Абулфед за гр. Исакча
 
   6. Въпросът на гагаузите
 
   
   6.1. Потомците на иззеддиновите турци във Византия
 
       6.2. Теории върху произхода на гагаузите
 
       6.3. Етнически промени в североизточна България през турската епоха. Асимилация в Делиормана
 
       6.4. Произход на гагаузите
 
   Извлечение

 

Приложение:

  Петър Петров Буржоазно-идеалистическите и реакционно-фашистките възгледи на проф. Петър Мутафчиев

     ( Исторически преглед, год. VII, кн. 4 и 5 )

 

 

[Back to Main Page]


*. Названията на главите са условни (В. К.)