Асеновград в миналото. Исторически очерк

Николай Хайтов

 

Николай Хайтов

 

Асеновград в миналото

Исторически очерк

 

Второ издание

Издателство „Христо Г. Данов”, Пловдив 1983

Основано през 1855 година

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Част I. Асеновград до Освобождението

Местоположение . . . . . . . . . . 7

По следите на най-старите обитатели . . . . . . . . . . 13

Станимака — средновековно селище . . . . . . . . . . 36

Градът под робство . . . . . . . . . . 78

Години на смут и разруха . . . . . . . . . . 117

Градът се възражда . . . . . . . . . . 142

            Фанариотски гнет . . . . . . . . . . 142

            Отпор на фанариотщината . . . . . . . . . . 171

            Априлското съзаклятие и избавление от робство . . . . . . . . . . 192

Из околностите на Асеновград . . . . . . . . . . 219

 

Част II. Зад контурите на историята

Стопански и етнографски облик на града в миналото

Поминъци . . . . . . . . . . 247

            Лозарство и винарство . . . . . . . . . . 247

            Отглеждане на тютюн и на ориз, овощарство, скотовъдство, копринарство и гори . . . . . . . . . . 262

            Занаяти, промишленост и търговия . . . . . . . . . . 271

Из станимашкия бит и душевност . . . . . . . . . . 280

            Празници и традиции . . . . . . . . . . 280

            Вярвания и суеверия . . . . . . . . . . 296

            Годежни и сватбарски обичаи . . . . . . . . . . 299

            Хора, игри и веселби . . . . . . . . . . 303

            Фолклорни и езикови особености . . . . . . . . . . 309

            Хранене и облекло . . . . . . . . . . 328

Физиономия на града . . . . . . . . . . 337

            Речни канали . . . . . . . . . . 340

            Станимашката чаршия . . . . . . . . . . 347

            Станимашките махали . . . . . . . . . . 372

            Новостите в града . . . . . . . . . . 401

            Правонарушения и вълнения . . . . . . . . . . 414

 

Приложения . . . . . . . . . . 433

Използувана литература . . . . . . . . . . 433

 

 


 

 

НИКОЛАЙ ХАЙТОВ

АСЕНОВГРАД В МИНАЛОТО

 

Българска, второ издание

Литературна група IV

Редактор София Яневска

Художник Коста Форев

Художествен редактор Веселин Христов

Технически редактор Бонка Лукова

Коректори Донка Симеонова, Стоянка Кръстева, Жанета Желязкова

Дадена за набор на 26. XI. 1982 г.

Излязла от печат на 30. V. 1983 г.

Издателски № 1999

Формат 60/84/16

Печатни коли 29,00

Издателски коли 27,06

УИК 23,14

Тираж 12 000

Цена 2,87 лв.

 

ДИ „Христо Г. Данов” — Пловдив

ДП „Димитър Благоев” — Пловдив

 

07 9536272511/5605-219-83

 

© Николай Хайтов, 1983 г.

Коста Форев, художник, 1983 г.

c/o Jusautor, Sofia

 

[Back]