МАКЕДОНСКИ

ПРЕГЛЕД

СПИСАНИЕ ЗА НАУКА, ЛИТЕРАТУРА И ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ

ИЗДАВА
МАКЕДОНСКИЯТ НАУЧЕН ИНСТИТУТ

ГОДИНА XXI, 1998, КН. 1.
 MACEDONIAN REVIEW

PUBLISHED BY
THE MACEDONIAN SCIENTIFIC INSTITUTE

VOLUME XXI, 1998, №1.
СОФИЯ - SOFIA
1998РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Доц. д-р Димитър Гоцев (главен редактор),
проф. Иван Кочев, чл. кор. Тодорка Мирчева,
доц. д.и.н. Трендафил Митев, проф. д.и.н. Добри Мичев, проф. д.и.н. Веселин Трайков (зам.-главен редактор),
акад. Веселин Хаджиниколов, доц. д-р Стоян Германов (секретар).
 
Коректор: 
Предпечатна подготовка: 
Превод на английски: 
Превод на руски:
Елица Тодорова 
Емил Илиев 
Силвияна Златева 
Ирина Богданова

Адрес на редакцията:  София 1301, ул. "Пиротска" № 5
тел. 87-87-08; 89-20-32; 88-05-63...66 (вътр. 212, 225; 268)

Годишен абонамент за страната - 4000 лв.  Отделна книжка - 1000 лв.
За чужбина - $60.  Отделна книжка - $15

Текущи сметки - за левове: ТБ Експресбанк - клон "Възраждане" 1004007113 код 40084242
за чужда валута:  код 62196214 Булбанк $ 1100380919

Списанието излиза в четири книжки годишно.  Всички кореспонденции и поръчки се адресират до Македонския научен институт, ул. "Пиротска" № 5.

© 1998 Македонски научен институт
c/o Jusautor, SofiaEDITORIAL BOARD

Assoc. Prof. Dr. D. Gotsev (Editor in Chief), prof. I. Kotchev, Corresponding member D. Mirtcheva, Assoc. Prof. Dr. T. Mitev, Prof. Dr. D. Mitchev, Prof. Dr. V. Traikov (Deputy Editor in Chief), Acad. V. Hadginikolov, Assoc. Prof. Dr. St. Germanov (secretary).

Proof Reader:
Composition:
Translated into English by:
Translated into Russian by:
E. Todorova
E. Iliev
S. Zlateva
I. Bogdanova

Editorial Board:
Pirotska Street, No 5, Sofia 1301, Bulgaria
tel. 87-87-08; 89-20-32; 88-05-63...66 (ext. 212, 225; 268)

Annual subscription abroad - US $60 (each issue $15).
Current accounts in foreign currency: Bulbank
Code 62196214 / US $ 1100380919

The "Macedonian Review" is published quarterly. The "Macedonian Review" is concerned with Macedonia and all branches of the study of its history, culture and social life. All correspondences should be addressed to: The Macedonian Scientific Institute Pirotska Street, No 5, Sofia 1301, Bulgaria

© 1998 Macedonian Scientific Institute
ISSN 0861-2277
All rights reserved. Nothing may be reproduced in whole or in part without permission from the publisher.

PRINTED IN BULGARIA


                  ISSN 0861 - 2277

НА ВНИМАНИЕТО НА АВТОРИТЕ НА СПИСАНИЕ 
"МАКЕДОНСКИ ПРЕГЛЕД

Редакцията на списанието уведомява, че приема статии, прегледи, 
рецензии и информации, отпечатани на пишеща машина в два екземпляра,
от които единият да бяде първи.
Обемът на статиите да не надвишава 26 стандартни машинописни
страиници (30 реда на страница по 66 удара на ред), включително таблиците 
и фигурите, които да са написани на отделен лист и е отбелязано мястото
им в текста. Статиите трябва да бъдат придружени с резюмета
на български език в 2 екземпляра в размер до 45 машинописни реда.
Библиографските данни се дават под линия с единна 
номерация (възходяща), напсани след текста на съответната страница.
Изпращането на ръкописа предполага,
че той не е публикуван другаде.
Авторите съобщават точни данни за себе си: трите имена, адрес, телефон, 
месторабота. Приетите в редакцията материали не се връщат.
Публикуването на материалите не означава непременно съгласие на редакцията
със застъпваните от автора гледища.

				От Редакцията

TO THE ATTENTION OF THE CONTRIBUTORS
TO THE "MACEDONIAN REVIEW"

The editors of the joulnal "Macedonian Review" request that all articles, reviews,
notices and informations be submitted type-written and in duplicate,
including the original copy.
The size of the articles should not be exceed 26, standard, type-written pages
(30 lines per page, consisting of 66 characters per line), including diagrams
and figures, which should be submitted on a separate sheet of paper with 
their place in the text clearly marked. Articles must be accompanied by a 
summary in Bulgarian, in duplicate, of a size not exceeding 45 lines. 
Bibliographical data and other notes should be footnotes, coded by an
ascending numerical order on the corresponding page.
From the submission of a material, the editors will presume
that the article has not been published elsewhere.
Contributors should give full personal details:
full name, address, telephone number
and place ot work. Materials accepted by the editors can not be returned.
The publishing of materials does not automatically mean that the editors
agree with the points of view expressed by the author.

				The Editors

Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in
HISTORICAL ABSTRACTS and AMERICA: HISTORY AND LIFE

               ISSN 0861 - 2277

Абонирайте се за "Македонски преглед",

тримесечно списание за наука, литература и обществен живот,
печатен орган на Македонския научен институт - София.
На страниците на списанието ще прочетете истината
за македонския въпрос, за националноосвободителните борби
на българите от Македония, за съпротивата срещу македонизма
и за опазване на българщината.
Кратко съдържание на статиите се дава на английски и на руски език.

Абонирането за 1998 г. се извършва във всяка пощенска станция в страната
и в канцеларията на Македонския научен институт - София,
ул. "Пиротска" № 5, III етаж (вход от улица Георг Вашингтон).
Тел. (02) 87-87-08.

Годишния абонамент за България е 4000 лева (отделна книжка 1000 лева).
За чужбина - 60 долара (отделна книжка - 15 долара).
От Македонския научен институт могат да се набавят
пълни годишнини на списанието от 1991 до 1996 (по 4 книжки).
 


Subscribe to the "Macedonian Review",

A Quarterly of Science, Literature and Social Life,
published by the Macedonian Scientific Institute in Sofia.
Read the jornal to learn the truth about the Macedonian question
and the national revolutionary struggles of the Bulgarians
in Macedonia.  The articles are provided with brief summaries
in English and Russian.

Subscriptions for 1998 through the office
of the Macedonian Scientific Institute.
Subscription $60 per year, $15 per copy.
A complete set for each year from 1991 to 1996 available
from the Macedonian Scientific Institute ($60).

Subscriptions will be received at the office ot the Institute -
Address:
5 Pirotska Street,
Sofia 1301, Bulgaria. Tel. (359 2) 87 87 08.
Foreign currency account
in US dollars: 426 860 300 0
in DM: 421 154 301 2
Bulgarian Foreign Trade Bank