Македонски Прегледъ
Година II, книга 1, София, 1926

 

2. Ромънитъ между Тимокъ и Морава

 

Отъ проф. Ст. Романски.

 

   I. (Библиографски обзор)
  II. (Пѫтуване съ научна цель между Тимокъ и Морава, 14.VII - 21.VIII. 1916)
III. (Статистика за разпространението на ромънското население)
IV. (Ромънскитѣ населени мѣста:
     1. Краински (Неготински) окрѫгъ.
Околии: а) Долномилановска, б) Кладовска, в) Бързопаланска, г) Неготинска, д) Салашка
     2. Заечарски окрѫгъ. Околии: а) Заечарска, б) Болевска
     3. Пожаревски окрѫгъ. Околии: а) Кучевска, б) Жагубишка, в) Петровска, г) Голубска, д) Велико-Градишка, е) Пожаревска, ж) Жабарска
    
4. Кюприйски окрѫгъ. Околии: а) Свилайнска, б) Деспотовска, в) Паракинска
- Карта на ромънското население между Тимокъ и Морава
V. (Езикъ и носия. Западниятъ и източниятъ ромънски диалекти)

 

Подобно на другитѣ голѣми европейски рѣки, Дунавъ общо взето не представя строга граница между народноститѣ, които населятъ двата му брѣга. Въ горното му течение днесъ виждаме нѣмци отъ едната и другата страна, въ срѣдното — маджари, a по-нататъкъ — и сърбохървати. Тепърва въ долното си течение той се явява като гранична рѣка между българи отъ югъ и ромъни отъ северъ. Действително презъ последнитѣ две столѣтия, особено въ кърджалийско време и при руско-турскитѣ войни, български колонисти сѫ се настанили въ единични селища или въ плътни маси северно отъ Дунава, главно въ Бесарабия и въ Влашко. Отъ друга страна ромъни отъ Влашко и Молдова постепенно и незабелязано преминавали голѣмата рѣка и засѣдали по дѣсния ѝ брѣгъ, особено въ Видинско и къмъ Добруджа. Ала това не измѣня тукъ значението на тая рѣка като етнична граница между българи и ромъни.

 

Южно отъ Дунава най-силенъ се явява ромънскиятъ елементъ въ областьта между рѣкитѣ Тимокъ и Морава. Въ по-голѣмата часть тия ромъни произхождатъ отъ Банатъ и само въ най-източния край, по Тимокъ, сѫ проникнали отъ Влашко.

 

 

    I.

 

За сѫществуването на тоя ромънски елементъ въ североизточния кѫтъ на бившето кралство Сърбия се знае и отъ нѣкои сръбски учени. Него отбелязва Миличевић въ своята „Кнежевина Србија" (Београд 1876), при описанието на североизточнитѣ сръбски окрѫзи, сетне Карић въ съчинението си „Србија, опис земље, народа и државе" (Београд 1887, стр. 92—95) и др. Него не премълчаватъ и сръбскитѣ официални статистики отъ 1884 г. насамъ, отъ когато при преброяването на

 

 

34

 

населението въ Сърбия започнаха да отбелязватъ и неговия „материнъ" езикъ. Възъ основа на резултатитѣ отъ преброяването отъ Ί884 г. е изработена малка „народностна карта на североизточна Сърбия", която се намира въ поменатото съчинение на Карић (стр. 94) и отъ която се вижда, че ромънското население въ този кѫтъ на Сърбия съставя компактна маса. За тѣхъ говори подробно Тих. Р. Ђорђевић въ своя пѫтеписъ „Кроз наше Румуне" (Београд 1906). Сѫщо двамина ромънски изследвачи, Джугля и Вълсанъ (G. Giuglea и G. Vâlsan), презъ лѣтото 1910 и 1911 г. сѫ пѫтували между ромънитѣ въ Сърбия, и въ резултатъ издали една сбирка ромънски народни пѣсни „Dela Românii din Serbia" (Bucureşti 1913), каквато по-рано бѣше издалъ и Émile Picot, Chants populaire des Roumains de Serbie (Paris 1889). Отъ една приложена къмъ сбирката на двамата ромъни карта се вижда, че етничниятъ характеръ на тая область отъ 1884 г. насетне не се е промѣнилъ. Следователно невѣренъ е образътъ на тая область въ етнографската карта на сръбския професоръ Цвијић, обнародвана въ нѣмското списание Petermann's Mitteilungen, Jahrg. 59 (1913), какво ужъ тя е населена навсѫде отъ смѣсено сръбско и ромънско население и че само източно отъ Тимокъ, въ Видинско, сиречъ въ България, ромънското население съставя компактна маса. Нѣмскиятъ професоръ Вайгандъ презъ лѣтото 1898 г. е пѫтувалъ съ научна цель между ромънитѣ въ Сърбия; той тръгналъ отъ Кладово къмъ Бърза-паланка и отъ тамъ на западъ ходилъ до Долни-Милановецъ и Майданпекъ, отгдето се върналъ пакъ на изтокъ къмъ Неготинъ ; той се е движилъ все въ ромънска етнична область и само при Неготинъ настѫпилъ на единъ островъ отъ нѣколко сръбски села западно отъ тоя градъ (вж. статията му „Die Rumänen in Serbien", въ спис. Globus, τ. 77, 1900, стр. 265—269, и въ неговия Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache, Leipzig, кн. VII). Той казва категорично : „Населението на Краина — крайния североизточенъ планински кѫтъ на Сърбия — е ромънско". Тая область не само че „за сега е запазена отъ славянизуване, но дори се констатирва значително засиляне на ромънския елементъ, и то главно чрезъ естественъ приръстъ, a сѫщо и чрезъ пълно асимилиране на славянскитѣ елементи въ Краина, съ изключение на Неготинъ и на сръбскитѣ села въ съседство съ него" (Glob. 77, 267—268). Ha западъ

 

 

35

 

той не отишелъ по-далечъ отъ Майданпекъ, гдето отъ дошлитѣ на пазара ромъни отъ околнитѣ села и отъ сръбски чиновници събралъ сведения за по-нататъшното разпространение на ромънския елементъ. Проф. Вайгандъ поради това не е могълъ да добие пълна представа за разпространението на тоя елементъ на западъ, както и на югъ. Отъ тия две страни той го счита ограниченъ съ линиитѣ Голубецъ—Петровецъ и Петровецъ—Заечаръ. Въ сѫщность, въ областьта между тия две линии, Дунавъ и Тимокъ, се ограничава до нейде само плътниятъ ромънски елементъ, между който има само нѣколко другоезични села. Инакъ ромънски села, не само единични, но и цѣли групи, чието население добре пази своя езикъ, както и носията си, се простиратъ далечъ на западъ и на югъ. Село Добра, източно отъ Голубецъ, не е най-западното ромънско село на дѣсния брѣгъ на Дунава, както твърди Вайгандъ, тъй като ромънско е и по-западното отъ него с. Бърница, a още пò на западъ все край Дунава има и други ромънски села : чисто ромънски сѫ и селата Рамъ и Рѣчица, западно отъ Велико Градище, между рѣкитѣ Пекъ и Млава, a смѣсено съ сърби е с. Петка, северно отъ Пожаревецъ, което собствено е най-западното ромънско село край Дунава. Въ вѫтрешностьта чисто ромънскитѣ села достигатъ на западъ дори до брѣга на р. Морава, отъ устието ѝ до гр. Кюприя. Хомолскитѣ планини, които съставятъ вододѣла между горна Млава и Пекъ, сѫщо не сѫ граница на ромънския елементъ къмъ югозападъ. Задъ тѣхъ въ долината на р. Млава Вайгандъ знае и споменува „само едно" ромънско село — Лазница при Жатубица. Въ сѫщность, чисто ромънски села съ добре запазено население намираме чакъ при Кюприя : с. Бaтинецъ, единъ часъ югоизточно отъ тоя градъ, е най-южното ромънско село въ тая область. Сѫщо така и пò-източно ромънски села достигатъ доста далечъ на югъ до планината Рътань, a по-нататъкъ — до задъ Заечаръ (напр. с. Пърлита въ подножието на Връшка чука), при това все села съ добре запазенъ ромънски характеръ. Следователно, не сѫ съгласни съ истината сведенията на Вайганда, какво ромънскиятъ елементъ извънъ посоченитѣ отъ него граници презъ последнитѣ петдесеть години се е почти изгубилъ, a именно, че „множеството отъ по-рано заселенитѣ ромъни" къмъ Кюприя и Заечаръ, за сѫществуването

 

 

36

 

на които Вайгандъ знае отъ съчинението на Κaницъ (Serbien, Leipzig 1868), било „окончателно пославянчено” и че ромънитѣ, които би се срещнали днесъ по тия мѣста, сѫ „повечето единични нови пришелци" (стр. 267). Дори сръбскитѣ официални статистики, които впрочемъ при отбелязването на ромънското население сѫ почти съвсемъ невѣрни и често си противоречатъ, съобщаватъ за сѫществуването на ромънски села и на известенъ процентъ ромънски елементъ въ Кюприйския, a естествено и въ Заечарския окрѫгъ. Всички ромънски села, чисти и смѣсени, ведно съ градоветѣ съ ромънско население, въ североизточна Сърбия не сѫ само 83, колкото ги изброява Вайгандъ (стр. 268), но далечъ по-много, именно 193, отъ които 151 чисто ромънски поселища и 42 смѣсени, както ще се види по-нататъкъ.

 

 

    II.

 

Презъ лѣтото 1916 имахъ възможность да пропѫтувамъ съ научна цель областьта между Тимокъ и Морава въ течение на петь седмици — отъ 14 юлий до 21 августъ. При това си пѫтуване можахъ да проследя подробно разпространението на ромънския елементъ въ тоя граниченъ между българи и сърби балкански кѫтъ. Преди да настѫпя въ плътно ромънската область на Неготинския и на Пожаревския окрѫгъ, азъ минахъ предварително напрѣко презъ областьта между Тимокъ и Морава южно отъ ромънския елементъ. По такъвъ начинъ можахъ да се запозная вече косвено съ оня славянски елементъ, на чиито мѣста сѫ заседнали ромънитѣ при колонизуването на тоя край, защото нѣма никакво съмнение, че сегашната ромънска область между Тимокъ, Дунавъ и Морава до неотдавна е била населена все съ такова славянско население, каквото намираме днесъ южно отъ тази область. Това най-добре потвърѫдаватъ остатъцитѣ отъ езика на това население, спазени въ славянскитѣ мѣстни имена — имена на планини, рѣки и селища — въ днешнитѣ чисто ромънски кѫтища на тази область. Всички тия имена сочатъ български, a не сръбски особености, свойствени сѫщо и на говора на тимошкото население. Едно ромънско село въ басеина на р. Пекъ, въ Кучевска околия, по картитѣ и въ официалнитѣ списъци се пише по сръбски Дyбοкa, ала жителитѣ му, които сѫ ромъни, и околното население, както провѣрихъ

 

 

37

 

Ромънинъ отъ с. Волуя (Кучевско).

 

 

38

 

на самото мѣсто, го наричатъ съ българското му име Дълбòка, което безсъмнено сѫ научили отъ свареното мѣстно население, когато се заселяли тукъ. Друго ромънско село въ Салашка околия, Неготинско, е написано въ австрийската генералщабна карта и въ официалнитѣ сръбски списъци Dubočane (Дубочане), жителитѣ му обаче го наричатъ Дълбочани. Единъ планински връхъ между Църна и Бѣла рѣка и басеина на р. Порѣчка носи българското име Столъ (Stol), както е написано и на австрийската генералщабна карта, па и въ нѣкои по-стари сръбски карти, ако и поновитѣ сръбски карти да го отбелязватъ по сръбски Стô. Едно ромънско село на р. Порѣчка въ Долно-Милановска околия се казва отъ населението му Топòлница, докато на картитѣ и въ официалнитѣ сръбски книжа срѣщаме посърбената му форма Топоница. Все въ картитѣ и официалнитѣ сръбски списъци се пише едно село на р. Пекъ, подолу отъ Кучево, по сръбски Каона, a самото му население , което е ромънско, го нарича Кàмна (намѣсто Кална). Сѫщо имената на нѣкои други села въ тази область иматъ днесъ въ езика на ромънитѣ по-друга форма отъ оная, която се употрѣбя като официална : Шарбановци вм. официалното Шарбановац, Сумраковци вм. Сумраковац въ Болевска околия, Брестòвци вм. Брестовац въ Заечарска околия и пр. Изобщо въ цѣлата область между Тимокъ и Морава въ по-ранно време сѫ били употрѣбителни първитѣ форми. Въ рапорта на Максимъ Радковичъ, екзархъ на Бѣлградската митрополия, отъ 1833 г., обнародванъ въ „Гласник Српског ученог друштва", кн. 56 (1884), стр. 117 сл., се изброяватъ доста имена на селища съ подобни форми, сетне посърбени : Мишленовци — днесъ офиц. Мишљенοвaц (Кучевска ок.), Радошевци Радошевац (Голубска ок.), ДраговциДраговац (Пожаревска ок.), РажанциРажанац, ИванковциИванковац (Кюприйска ок.), Свилаинци — днешниятъ градъ Свилајнац и др. Промѣната въ формитѣ на всички тѣзи имена е направена отъ официалнитѣ сръбски власти, следъ възстановяването на сръбската държава, и то съ цель да имъ се даде по-типиченъ сръбски видъ. Ромънското население обаче е задържало старитѣ български форми, както ги е възприело отъ свареното мѣстно население. — Въ езика на ромънското

 

 

39

 

Ромъни отъ с. Осничъ (Болевско).

 

 

40

 

население е спазенъ и стариятъ акцентъ на мѣстнитѣ имена, докато въ официалния изговоръ той е промѣненъ по сръбски; така ромънитѣ говорятъ : Бoшн'àк (a не Бòшнак) — село въ Петровска околия, — Бyсỳр (a не Бỳсур), сѫщо Ποнòр (a не Пòнор), махала отъ с. Дълбока въ Кучевска околия, и мн. др. Това сѫ все особености, свойствени сѫщо на езика на славянското население, което живѣе въ областьта между Тимокъ и Морава, южно отъ ромънитѣ.

 

Пѫтуването си въ тая мѣстность започнахъ отъ Нишъ и Алексинецъ, отъ гдето презъ Соколъ-баня продължихъ за Княжевецъ, a отъ тамъ възъ Тимокъ за Заечаръ, въ чиято околность се явяватъ вече ромънски села. Такива срѣщаме и по-нататъкъ на пѫтя отъ Заечаръ презъ Болевецъ за Паракинъ и Кюприя. Отъ тукъ презъ Деспотовецъ и Свилайнецъ стигнахъ въ Пожаревецъ, a отъ тамъ пѫтувахъ въ разни посоки по Пожаревския окрѫгъ, чието население е предимно ромънско.

 

По отношение на народностното съзнание y славянското население въ тази область се наблюдава известна неустановеность, въпрѣки стогодишното самостоятелно политическо сѫществуване на сръбската държава. Населението по р. Морава, което самò се различава добре, преди всичко по своя езикъ, отъ шумадийскитѣ чисти сърби, нарича "бугари" населението въ Тимошката область, което действително говори малко по-другъ диалектъ отъ онзи, който срѣщаме на р. Морава. По това прозвище се узнаватъ веднага ония моравски жители, които въ усилнитѣ времена на миналото и по-миналото столѣтие сѫ се изселили изъ тимошкитѣ краища къмъ р. Морава. За това обособение на моравското население накъмъ тимошкото е допринесла много традицията отъ неотдавнашното историческо минало. Знайно е, че областьта на долна Морава и по-специално старата область Браничево, която е обсѣгала приблизително двата днешни крайморавски окрѫзи, Пожаревски и Кюприйски, до края на XIII стол. е принадлежала къмъ българската държава, като само известно време е била владѣна отъ византийцитѣ или отъ маджаритѣ. Тепърва тогава тя е била завладѣна отъ сърбитѣ и присъединена къмъ Драгутиновата държава. Тимошката область обаче никога не е била владѣна отъ сърбитѣ. По време на падането подъ турцитѣ тя е била подъ властьта на Срацимира

 

 

41

 

Видински, чиито владѣния достигали на западъ до горното течение на р. Пекъ (при рударския градецъ Майданпекъ). При въстановяването на сръбската държава при князъ Милошъ шесть източни и южни окрѫзи, три отъ които — Краински, Църнорѣчки и Княжевски — обемали тъкио тѣзи краища, останали все още подъ турцитѣ и тепърва въ 1833 год. били присъединени окончателно къмъ Сърбия. Границата на Сърбия отъ изтокъ преди това започвала на Дунава малко западно отъ Текия, вървѣла почти южно презъ планината Мирочъ и по Велики гребенъ, докато обходи басеина на р. Порѣчка; сетне тя завивала на западъ и югозападъ все по вододѣла на Пекъ, Млава и Ресава отъ северъ и Църна рѣка или Кривовирски Тимокъ отъ югъ, като пресичала р. Морава между Кюприя и Паракинъ. Понятието за сръбска народность y населението въ тимошката область естествено дълго време подиръ това не е сѫществувало и не е могло да се създаде. За времето презъ 70-тѣ години на изтеклото столѣтие това се отбелязва напр. отъ маджарина д-ръ Стефанъ Мачай, аптекарь въ Княжевецъ, добъръ познавачъ на тоя край. Въ една негова студия „Грађа за топографиіу округа Књажевачког" (напечатана въ Гласник Српског ученог друштва, кн. XIX, 1866 год.) четемъ: „Често можеш и сада от гдекојег старца да чујеш: „Кад сy нас Срби узели" или „Кад je Србија завладала", из којих се израза јасно види, да y нас појам o самосталности и српској народности за сада још на слабом темељу почива" (стр. 328—329). Традиция лесно не изчезва. Новото поколѣние въ тѣзи краища действително е откърмено въ духа на сръбщината, но все пакъ въ Алексинецъ напр. се чува да казватъ — не отъ лицемерие, — че и тѣ сѫ „бугари" като ония въ Нишъ. Тамъ помнятъ, че до преди 40 години границата на България е била само на „три" километра далечъ отъ града и че тая граница ги е дѣлѣла отъ братското тѣмъ по езикъ и традиция население въ Нишко.

 

При това за отбелязване е и втори единъ моментъ. Въ областьта между Тимокъ и Морава се намиратъ доста колонисти изъ вѫтрешностьта на България, избѣгали и заседнали тамъ въ турско време, прибрани въ отдѣлни села или пъкъ въ отдѣлни махали, наречени винаги български („бугар-маала"), но най-вече разпръснати като отдѣлни семейства и родове между свареното население. Колкото се отива пò на северъ, толкова

 

 

42

 

тия колонисти се срѣщатъ по-често. Отъ всички тѣхъ най-добре сѫ спазили народностния си характеръ така нареченитѣ „тетевенци", които произхождатъ отъ севернитѣ склонове на Тетевенския Балканъ, източно отъ Малки Искъръ. Най-голѣмитѣ и богати български селища отъ тоя родъ сѫ покрай срѣдни Тимокъ, въ околностьта на града Заечаръ, чието население сѫщо е почти изключително българско. Заечарскитѣ българи говорятъ източнобългарско наречие, каквото се говори и въ близкото голѣмо чисто българско село Велики Изворъ („Голèмиа Извòр", 774 кѫщи, съ 4,284 души жители), докато въ с. Гърлянъ, чието население е повече ромънско (424 к. съ 2,027 д. ж.: 1,308 ромъни, 698 българи и 21 цигани въ 1916 г.), българитѣ говорятъ западнобългарско наречие, каквото срѣщаме по Малки Искъръ въ България. Такива колонисти отъ Тетевенско населятъ сѫщо чисто българскитѣ села Вратарница (304 к. съ 1,768 д. ж.) и Заградско (на сръбски официално Заграђа, 252 к. съ 1,222 д. ж.). Това българско колонизаторско население стои въ връзка съ тетевенскитѣ колонисти отсамъ Тимокъ, въ Кулско и Видинско, отгдето има отдавнашни преселници и на срѣдни Тимокъ въ градчето Кралево село (или Нови Ханъ), околийски центъръ на областьта между Заечарско и Княжевско, основано, споредъ традицията, отъ изселници изъ несѫществуващето днесъ село „Ханъ" въ Бѣлоградчишко. Тетевенски колонисти, които подържатъ роднински връзки съ заечарскитѣ си еднородци, особено съ „изворчани", има и въ долината — отъ дветѣ страни — на р. Морава. Въ нашата область може нарочно да се изтъкне селото Дублье при гр. Свилайнецъ, голѣмо и богато чисто българско село (307 к. съ 1,722 д. ж. въ 1905 г.), чието население пази добре националната си самостоятелность — езикъ, носия, обичаи и съзнание, — въпрѣки всевъзможнитѣ мѣрки на сръбскитѣ власти за посръбването му. Повечко сѫ тѣ, но не така добре запазени, въ Пожаревско. Въ самия градъ Пожаревецъ има отдѣлна българска махала („Бугарска маала"), въ източната му часть (около 200 кѫщи). Такава махала българи има и въ близкото с. Салаковецъ (170 к.), която е най-голѣмата, но има и ромъни ; и еднитѣ и другитѣ произхождатъ отъ Тимошко и Видинско и сѫ преселени по „времето на Хайдутъ Велка". Подобни българи (и ромъни) има сѫщо въ с.

 

 

43

 

Църниче, все на р. Млава. Западно отъ Пожаревецъ такива българи има въ селцето Поповчичъ (при с. Лучица), въ Брѣжани (смѣсени съ ромъни отъ Неготинско) и въ Батовецъ, гдето подържатъ роднински връзки съ българското население въс. Шалинецъ и Куличъ, отвѫждъ Морава при Смедерево. Изобщо българитѣ като земедѣлски народъ се настаняватъ при преселяне главно въ равнинитѣ и долинитѣ. Долината на р. Морава е особено привлѣкателна за такива колонисти, защото тя, както изобщо по-голѣмата часть отъ Пожаревския окрѫгъ, който се оросява и отъ рѣкитѣ Млава и Пекъ, е известна по своето плодородие: тя храни планинското население въ вѫтрешностьта на страната. Къмъ края на юлий и началото на августъ, когато на югъ бѣше всичко повехнало отъ суша, тукъ имаше обилна зеленина, и кукурузътъ, особено въ равнината по долното течение на Млава, известна подъ името „Стигъ”, бѣше надминалъ човѣшки ръстъ. При това реколтата отъ миналата година тъкмо по това време се изнасяше на пазаръ. При пѫтуването си по шосето възъ рѣкитѣ Ресава и Морава къмъ Пожаревецъ, минавайки все презъ голѣми и богати села, почти свързани едно съ друго, срещнахъ множество голѣми волски кола, натоварени съ чували жито и кукурузъ, карани отъ жени къмъ Кюприя и Паракинъ и продавани на баснословно евтини цени : житото по 30 ст. килограмътъ, кукурузътъ по 50 стотинки!

 

Ha 1 августъ продължихь пѫтуването си въ Пожаревския окрѫгъ, последователно въ околиитѣ В. Градище, Голубецъ, Кучево, Жагубица, Петровецъ и назадъ къмъ Пожаревецъ, отдето съ параходъ по Дунава стигнахъ въ Д. Mилановецъ, Неготински окрѫгъ. Тукъ пропѫтувахъ последователно околиитѣ Д. Милановска, Kлaдoвcκa, Бързопаланска и Неготинска, която напуснахъ въ Прахово на 21 августъ. Така въ продължение на три седмици успѣхъ да прошаря въ разни посоки и тѣзи два окрѫга и да си съставя ясно понятие за тѣхния етниченъ характеръ, особено за разпространението на ромънитѣ. Последнитѣ населятъ предимно, ала не изключително, планинскитѣ мѣста, които тука, въ противоположность на много други планински кѫтове на Балканския полуостровъ, сѫ покрити навсѫде съ гѫсти, шумнати гори, прошарени съ поляни, въ които се виждатъ отдѣлнитѣ кѫщи

 

 

44

 

(„салаши") на разпръснатитѣ въ планината ромънски села. Такъвъ характеръ иматъ особено селата източно отъ горна и срѣдна Млава и северно отъ Църна рѣка, именно въ северната половина на Болевска и Заечарска околия, източната на Жагубишка, Петровска и Голубска и почти всички села отъ Кучевска, Д. Милановска и Бързопаланска околия. Следвайки планинскитѣ мѣста, ромънитѣ сѫ проникнали на югозападъ и въ Деспотовска и Кюприйска околия, ала погрѣшно би било да се заключи, че тѣ сѫ се спрѣли само въ планинскитѣ кѫтове. Равнината по долното течение на Тимокъ въ Неготинско е населена изключително съ ромъни. Ромъни населятъ сѫщо и завоя на Дунава, нареченъ Ключъ, въ Кладовска околия, a чисто ромънски села намираме сѫщо въ долината на р. Пекъ, при В. Градище, и на Морава, въ околиитѣ Свилайнска и Жабарска (Моравски срез), па дори въ Пожаревска околия. Срещу това сръбски села, покрай ромънскитѣ, виждаме въ планинскитѣ кѫтове на Жагубишка (Хомолска) и Деспотовска околия.

 

 

    III.

 

Разпространението на ромънското население започва отъ рѣката Тимокъ, гдето ромънскитѣ колонии, изпрошарени съ нѣкои неромънски села, стоятъ въ непосрѣдна връзка съ еднородното население въ Видинско, и продължава въ планинскитѣ мѣста на западъ отъ Тимошката долина, въ която ромънскитѣ села се сгѫстяватъ, за да се разрѣдятъ наново въ равнинитѣ по долното течение на р. Пекъ, Млава и Морава. На дѣсния брѣгъ на тая последната рѣка спира разпространението на ромънския елементъ на западъ. Следователно, то е ограничено въ областьта между рѣкитѣ Морава отъ западъ, Дунавъ отъ северъ и Тимокъ или старата сръбско-българска граница отъ изтокъ, като достига на югъ до линията на планината Рътань — водораздѣла между Църна рѣка и Моравица — или, по-точно, до една дѫговидно завита линия, която започна отъ върха Връшка чука на сръбско-българската граница и завива презъ планината Рътань къмъ устието на р. Раваница въ Морава (при града Кюприя). Тази область обсѣга два цѣли окрѫга, Неготински (Крајински) и Пожаревски, и севернитѣ околии на два други окрѫга : Заечарска и Болевска отъ Заечарския (Тимочки) окрѫгъ

 

 

45

 

и Паракинска, Деспотовска и Свилайнска (Ресавски срез) отъ Кюприйския (Моравски) окрѫгъ. A понеже Неготинскиятъ окрѫгъ има петь околии — именно Бързопаланска, Д. Милановска (Поречки срез), Кладовска (Кључки срез), Неготинска и Салашка (Крајински срез), — a Пожаревскиятъ седемь — В. Градищенска, Голубска, Жабарска (Моравски срез), Жагубишка (Хомољски срез), Кучевска (Звишки срез), Петровска (Млавски срез) и Пожаревска, — то тази область включва въ себе си цѣли седемнадесеть административни околии, въ нѣкои отъ които, напр. въ Долно-Милановската, нѣма нито едно чисто сръбско село.

 

Общата повръхность на тази область възлиза на 10,773.7 кв. км. Населението ѝ, споредъ сръбското преброяване отъ 1905 г., съ чиито предходни резултати разполагамъ (виж. Предходни ресултати пописа становништва и домаће стоке y краљевини Србији за децембар 1905 године, Београд 1906), е било 503,658 души. Сѫществуването на голѣмъ процентъ ромънско население въ тази область се изтъква и отъ сръбскитѣ официални статистики.

 

Споредъ преброяването на населението отъ 1884 г., при което е правено различие и по „материнъ" езикъ, въ цѣла Сърбия, която тогава е наброявала 1,901,736 д. ж., е имало 149,727 д. „Румуни", сиречь 7.87% отъ всичкото население; 5,196 д. отъ тѣхъ били градско население и 144,531 д. селско (вж. Државопис Србије, св. XVI, Београд 1889, стр. XXVIII). Изобщо: „у Краљевини Србиіи долази, од становника туђе народности, највећи део на Румуне, којих има само y четири округа ; — после Румуна иду Цигани, који су по свој земљи населени. Према овим двема народностима број осталих становника туђе народности само je незнатан". Четиритѣ окрѫзи, за които е тукъ дума, сѫ окрѫзитѣ Крајински (Неготински), Пожаревачки, Ћупријски и Црноречки (Заечарски), който се състоялъ само отъ околиитѣ Заечарска и Болевска. Споредъ тая статистика (стр. XVII) тѣзи четири окрѫга иматъ следния процентъ чуждо население :

 

 

 

46

 

Като се вземе предъ видъ, че всичкото чуждо население въ Сърбия съставя всичко 10.96%, отъ което само ромънското е 7.87%, и че останалото чуждо население — 2.09%, отъ което 1.79% (или 34,066 д.) цигани, — е сравнително равномѣрно разпредѣлено по цѣлата страна, то явно е, че чуждото население, за което е дума въ тѣзи четири окрѫга, сѫ почти изключително ромънитѣ.

 

Споредъ преброяването отъ 1890 г., когато всичкото население въ Сърбия е било 2,161,961 д., ромънитѣ наброявали 148,684 д., сир. 6.64% отъ всичкото население на страната. До като сръбското население презъ периода отъ 1884 до 1810 г. се е увеличило съ 262,571 д. или съ 15.51%, ромънското е намалѣло отъ 7.87°/ на 6.64%, както изобщо чуждото население показва намаление отъ 10.96% на 9.53%. Най-много чуждо население, разбира се ромъни, и тоя пѫть (вж. Статистика Краљевине Србије, кн. I, Београд 1893, стр. LXVII след.) се изтъква въ севернитѣ окрѫзи източно отъ Морава:

 

 

Въ приложеното графометрическо изображение на тогавашното „становништво по народностима", се вижда, че ромънитѣ, които сѫ начертани съ опредѣлена боя, преобладаватъ въ процентно отношение въ Неготинския окрѫгъ, достигатъ близу половината въ Църнорѣчкия окрѫгъ, съставятъ значителенъ процентъ въ Пожаревския окрѫгъ, a въ Кюприйския окрѫгъ съставятъ малъкъ процентъ вследствие на увеличението на окрѫга съ територия отвѫдъ Морава.

 

Споредъ преброяването на 31 декемврий 1895 г., отъ всичкото население на Сърбия, което е възлизало на 2,312,484 д., ромъни били 159,510 д.: 153,560 селяни и 5,950 граждани. Отъ тѣхъ били въ окрѫзитѣ:

 

 

Въ „Статистика Краљевине Cp6nje", кн. XIII, Београд 1899, стр. XCVI и след., гдето намираме тия цифрени данни, е приложена

 

 

47

 

и графометрическа таблица за процентното отношение на чуждото население накъмъ сръбското по окрѫзи и отъ нея се вижда сѫщо, че „Румуни су настаіьени поглавито y ова четири округа: Крајинском, Црноречком, Пожаревачком и Моравском; y Крајинском и Црноречком округу има их највише, у Пожаревачком мање, a y Моравском најмање".

 

За забелязване е, че при това преброяване е държана смѣтка сѫщо за числото на ромънитѣ, които говорятъ и които не говорятъ „и сръбски" (приликом пописа бележено je y пописне листе Румуна, који од њих поред свог матерььег іезика говоре и српски). Въ резултатъ на това излѣзло на лице, че отъ всичкия брой ромъни само 36,775 д. говорятъ и сръбски покрай родния си езикъ, и то естествено повече мѫже (22,214 д.), отколкото жени (14,561 д.). Отъ тѣзи говорещи и сръбски ромъни спадатъ въ Краински окрѫгъ 5,839 д. или 10.70%, въ Пожаревски 19.442 д. или 32.95%, въ Моравски 1,538 д. или 16.56% и въ Църноречки 9,019 д. или 25.89%. Отъ това се вижда, че дори въ Моравски окрѫгъ, гдето споредъ тѣзи данни ромънското население е незначително на брой спрямо сръбското, то се държи добре и само единъ неголѣмъ брой говори и езика на страната, при това и тука повече мѫже, отколкото жени: на 100 мѫже, които говорятъ и сръбски, все въ сѫщия окрѫгъ се падатъ само 36.4 жени, които знаятъ и сръбски.

 

Най-сетне преброяването на населението въ Сърбия отъ 31 декемврий 1900 г., последното, което имамъ на рѫка (Статистика Краљевине Србије, кн. XXIV, други део, Београд 1905, стр. СІХ и след.), отбелязва сѫщо ромънския елементъ въ Сърбия, ако и значително намаленъ въ сравнение съ броя, показанъ въ по-раншнитѣ статистики : отъ 2,492,882 д. ж., ромѫни сѫ („служе се језиком румунским") само 89,873 души или 3.61%, и то естествено почти изключително въ сѫщитѣ четири окрѫга :

 

Крајински .... 34,619 д.

Пожаревски …. 25,955 „

Моравски .... 7,170 д.

Тимочки .... 19,953 „

 

Несъгласието между резултатитѣ отъ тия четири преброявания се дължи не на посръбване на ромънския елементъ, както би могълъ да си помисли човѣкъ, имайки предъ видъ намалението му въ статистиката отъ 1900 г. въ сравнение съ

 

 

48

 

по-старитѣ, a на невѣрно записване. Aко съпоставимъ напр. статистикитѣ за Кучевската околия (Звишки срез) отъ Неготинския сѫрѫгъ, въ която само три поселища (градецътъ Кучево и селата Кучайна и Мишленовецъ) сѫ сръбски, a всички други — чисто ромънски, виждаме, че едно и сѫщо село въ една статистика е дадено като сръбско, въ друга като ромънско или смѣсено. Така напримѣръ село Каона, което и днесъ е чисто ромънско, въ статистиката отъ 1884 г. е отбелязано съ население 827 д. жители, и то все отъ чужда народность (не сърби), a нито единъ сърбинъ; въ 1890 г. — 862 д. ж., отъ които само 8 души „друге народности", a всички други (854 д.) сърби; въ 1895 г. — 920 д. ж., отъ които 918 д. отъ друга народность, сир. ромъни, a само 2 сърби; и въ 1900 г. — 1005 д. ж., и то все сърби! Подобно нѣщо виждаме и при ромънското село Мустапичъ (Мустапик), все отъ сѫщата околия: въ 1884 година — 1,142 души жители, все отъ чужда народность, сиречь ромъни; въ 1895 г. — 1,544 д. ж., отъ които 738 сърби и 806 д. отъ друга народность; въ 1890 г. — 1,396 д. ж., отъ които 1,391 сърби и само 5 д. отъ друга народность; и въ 1900 год. 1,614 д. ж. отъ които 628 д. сърби и 986 д. отъ друга народность. И така съ много села не само въ тая околия, но и отъ останалитѣ, населени съ ромъни.

 

 

    IV.

 

Моето пѫтуване ми даде възможность, между друго, подробно да проследя разпространението и численостьта на ромънското население. При това особено можа да се установи точно, кои села въ тая область сѫ чисто ромънски и кои смѣсени. Численото отношение между единия и другия елементъ въ тия смѣсени села, както и броятъ на населението въ чисто ромънскитѣ села, така както се предава по-долу, е предимно резултатъ на лична анкета. Гледахъ на първо мѣсто да опредѣля точно броятъ на кѫщитѣ, ромънски и неромънски, следъ което бѣше вече лесно да се опредѣли приблизително и броятъ на жителитѣ.

 

Всички населени мѣста въ очертаната область, съ огледъ къмъ народностьта на жителитѣ, се разпредѣлятъ така:

 

 

49

 

 

Отъ това се вижда, че отъ всички поселища (села и градове) въ тая область, които възлизатъ на 291, почти половината, именно 193 сѫ ромънски, и то 151 чисто ромънски и 42 смѣсени. Броятъ на ромънскитѣ поселища би надминалъ броя на останалитѣ, ако бихме смѣтнали махалитѣ на нѣкои пръснати по салаши ромънски села, напр. въ Кучевска околия, като на с. Дубока, Нересница и пр., за отдѣлни поселища, както е направено въ сръбскитѣ статистики.

 

Отъ всичкото население, къмъ срѣдата на 1916 год. ромъни сѫ, споредъ моето пресмѣтане, 181,696 души или почти 42% отъ всичкото население. Приложимъ ли нашето пресмѣтане на ромънитѣ къмъ общата сума на населението въ тая область презъ 1905 г., както ни е извѣстна отъ „Претходни ресултати пописа становништва" за сѫщата 1905 г. — 503,658 д., — каквото число на населението приблизително би се получило следъ възвръщането на прокуденитѣ поради войната жители по домоветѣ си, то ромънитѣ тогава би възлѣзли на 212,405 души. Споредъ моето пресмѣтане, следователно, непосрѣдствено следъ свръшването на войната въ областьта между Тимокъ и Морава ромънското население — oния жители, които говорятъ ромънски като роденъ езикъ и се знаятъ и чувствуватъ като ромъни — е билo крѫгло 200,000 дyши.

 

Общиятъ брой 181,696 д. ромъни въ 1916 год. се разпредѣля по окрѫзи така:

 

 

 

50

 

1. Краински (Неготински) окрѫгъ.

 

Ромънскиятъ елементъ въ този окрѫгъ, чието население въ 1916 г. възлизаше на 86,168 д. (въ 1905 г. било 104,530 ц.), е сравнително най-силенъ въ цѣлия край и съставя почти три четвърти отъ всичкото население на окрѫга. Тритѣ му северозападни околии — Долномилановска, Кладовска и Бързопаланска — сѫ почти изключително ромънски. Въ първата нѣма нито едно чисто сръбско село, въ втората само едно — Петрово село или Кралевецъ, — населено преди 60-тина години съ черногорци отъ племената Цуцко, Мироваковићи и Паковићи, a сѫщо и въ третата само едно — Щубикъ (1963 д. ж.). Това село стои въ свързка съ други деветь чисто сръбски села отъ Неготинска околия (Видровецъ, Ясеница, Карбулово, Чубра, Рѣчка, Ралево, Смѣдовецъ, Темничъ, Раецъ) и десеть отъ Салашка околия (Салашъ, Брусникъ, Сиколе, Поповица, Метришъ, Шаркаменъ, Търняне, Кленовецъ, Копривница, Елешница), които образуватъ острови отъ чисто сръбско население, преселено отдавно отъ западни сръбски краища, заобиколени отвсѫде съ ромънско население.

 

 

а) Долномилановска околия.

 

Долномилановска околия, наречена „Поречки срез", по името на рѣката Порѣчка (имало е нѣкога и островенъ дунавски градъ Порѣчъ), обсега по-малка, ала изключително планинска мѣстность, вследствие на което е слабо населена : тя има 13, повечето пръснати въ планината по „салаши" (колиби) селища, отъ които 9 чисто ромънски и 4 смѣсени, съ население всичко 11,516 д. Ромъни има 9,443 души или 82%. Чисто ромънски села сѫ следнитѣ :

 

Мосна — 127 к. съ 512 д. ж. — на р. Порѣчка, недалечъ отъ устието ѝ въ Дунава; то е било чисто ромънско село още въ 1733 год., когато имало всичко 11 кѫщи ромънски („имат хљебов 11 власи. . .", вж. Извештај Максима Ексарха 1733 въ Гласник 56, стр. 136).

 

Тополница — 160 к. съ 818 д. ж. — все на р. Порѣчка, по-горе отъ Мосна. Има и по-късно пришли ромъни (отъ Ясиково и др.).

 

Клокочевецъ — 200 к. съ 881 д. ж. Църнайка — 260 к. съ 1,114 д. ж., Танда — 147 к. съ 526 д. ж. Горняне — около 400 к. съ 1,684 д. ж., Рудна глава — 360 к. съ 1,258 д. ж., Дебели лугъ — селце отъ Долно-Милановска община, 45 к. съ 190 д. ж.

 

 

51

 

Голубинье — 240 к. съ 1,034 д. ж. — на брѣга на Дунава източно отъ Д. Милановецъ. Една часть отъ жителитѣ му говорятъ и сръбски и се показватъ охотно за сърби.

 

Смѣсени сѫ :

 

Градецътъ Д. Милановецъ — 1,400 д. ж., повече сърби, отколкото ромъни. Ромънитѣ живѣятъ въ отдѣлна махала, наречена Орѣшковица, която още въ 1733 г. е сѫществувала като чисто ромънско село съ 22 кѫщи (вж. Извештај Максима Ексарха 1733, Гласник 56, 136).

 

Больетинъ — 164 к. съ 703 д. ж., повечето ромъни. Основано е преди петдесетина години отъ българи изъ Видинско, които преди освобождението на България се изселили отъ тука и на мѣстото имъ заседнали ромъни отъ Порѣчко и сърби отъ Тимошко (Неготинско).

 

Градецътъ Майданлекъ — 190 к. съ 1,100 д. ж., чието рударско население е повече ромънско, но има и нѣмци и словаци все отъ Маджарско.

 

 

б) Кладовска околия.

 

Областьта на Кладовска околия (Кључки срез, по името на голѣмия завой, който Дунавътъ прави при Кладово) до неотдавна е била изключително ромънска. Отъ 20 поселища, които образуватъ околията, 19 сѫ чисто ромънски и 1 смѣсено, именно градецътъ Кладово (500 к. съ 2,000 д. ж.); въ тоя градецъ сръбскиятъ елементъ, който е малоброенъ, се представя собствено отъ нѣколко чиновнишки семейства, и отъ търговци, пришелци отъ разни страни, главно отъ Банатъ и Бачка. Чисто сръбското село Петрово село (или Кралевецъ), въ планината между Кладово и Текия, е, както видѣхме, скорозаселено отъ черногорци. Всичкото население на околията въ 1916 г. възлизаше на 19,057 д., отъ които ромъни 17,477 д. сир. 91%.

 

Чисто ромънски села сѫ следнитѣ:

 

Кладушница — 805 д. ж. — на северъ отъ Кладово край Дунава.

 

Давидовецъ (или по ромънски Джеджерацъ) — 400 д. ж. — все на Дунава.

 

Манастирица — 300 д. ж. — спада въ Давидовска община.

 

Сипъ — 450 д. ж. — срещу Желѣзнитѣ врата.

 

 

52

 

Костолъ — 550 д. ж. — югоизточно отъ Кладово въ завоя на Дунава.

 

Мала Върбица — 1,000 д. ж. Ромънитѣ го наричатъ Vîrbiţa Mică.

 

Велика Върбица — (ром. Vîrbiţa Mare) — 1,300 души.

 

Рътково — 1,500 д.

 

Корбово — 1,172 д.

 

Ваюга — 1,300 д. Въ неговата община спада и селцето Милутиновецъ (или Бърлога) — 400 д. ж.

 

Велесница — 503 д. ж. — край шосето за Бърза Паланка.

 

Грабовица — 1,560 д. ж. — все тамъ.

 

Любичевецъ (или Бордель) — 914 д. ж., — край брѣга на Дунава.

 

Подвръшка — 1,600 д. ж. — югозападно отъ Кладово. Освенъ ромъни „пъмънтени", въ това село има и „унгурени"; такива има и въ близкитѣ две села:

 

Рѣчица — 102 д. ж.

 

Велика Каменица — 1,028 д. ж.

 

Градецътъ Текия — 593 д. ж. — съ незначителенъ сръбски примѣсъ.

 

 

в) Бързопаланска околия.

 

Тая околия е сѫщо почти цѣла ромънска. Като се изключи чисто сръбското село Щубикъ, всички други поселища — 11 на брой — сѫ все чисто ромънски. Дори градецътъ Бърза Паланка (976 д.), въ който има 10-тина семейства цинцари отъ Гопешъ, Македония, дошли преди 30 години, и българи отъ с. Буфъ, Битолско, е по характера на населението си ромънски. Другитѣ чисто ромънски поселища сѫ следнитѣ :

 

Рѣка — 400 д. ж. ; повече „унгурени", като въ самата Паланка.

 

Купузище — 543 д. ж.

 

Слатина — 847 д. ж.

 

Михайловецъ — 1,300 д. ж.

 

М. Каменица — 952 д. ж.

 

Населението на тия села произхожда отъ отсрещния дунавски брѣгъ (въ Бърза Паланка напр. има доста семейства отъ с. Изворъ презъ Дунава въ Ромъния).

 

Въ следнитѣ села пъкъ ромънитѣ сѫ предимно „унгурени" (по произходъ отъ Маджарско), като въ по-западнитѣ ромънски села :

 

Уровица — 2,178 д. ж.

 

Вратна — 457 д. ж.

 

Ябълковецъ (ром. Якобовецъ) — 3,675 д. ж.

 

Малайница — 975 д. ж.

 

Плавна (Пламна) — 1,670 д. ж.

 

 

53

 

Отъ 15,926 д. ж. въ Бързопаланска околия на 1916 г. ромъни сѫ 13,963 д., сиречь 88%.

 

 

Ромъни отъ Бързопаланско.

 

 

г) Неготинска околия.

 

Въ Неготинската околия, ако и да има 9 сръбски села, ромънитѣ преобладаватъ не само по числото на поселищата — единадесеть чисти и едно смѣсено (градътъ Неготинъ), — но и по броя на жителитѣ и въ процентно отношение. Отъ 24,325 д. ж. въ цѣлата околия ромъни сѫ 13,845 души, сир. 57%, въ 1916 год.

 

Въ града Неготинъ (въ 1916 г. около 5,000 д. ж.) ромънитѣ образуватъ отдѣлна махала (около 300 д.).

 

Останалитѣ все чисто ромънски поселища сѫ следнитѣ :

 

Дупяне — 1180 д. ж.

 

Душановецъ или Джанево — 2,380 д. ж.

 

Милошево или Короглашъ — 290 ц. ж.

 

Самариновецъ — 545 д. ж.

 

Прахово — 1,200 д. ж. — и Кусякъ, близу до него на Дунава — 50 д. ж.

 

Радуевецъ, пристанищна паланка на Дунава — 1,800 д. ж.

 

 

54

 

Сърбово или Сърбовлахи — 500 д. ж. чисти ромъни. Особеното му име нѣма никакво значение за етничния му характеръ.

 

Буковча —3,200 д. ж.

 

Велково или Блювановецъ— 480 д. ж.

 

Кобишница — 2,000 д. ж.

 

Миланово или Мокранье — 1,770 д.ж.

 

 

д) Салашка околия.

 

Само тая околия въ Неготинския окрѫгъ, наричана „Крајински срез", е предимно сръбска. Отъ 17-тѣ поселища, които я образуватъ, само 7 сѫ чисто ромънски, a останалитѣ чисто сръбски. Отъ всичкото ѝ население, въ 1916 година 15,217 души жители, ромъни сѫ 5,365 души, a останалитѣ — сърби. Ромънитѣ следователно съставятъ само 35% отъ всичкото население на околията.

 

Ромънски села сѫ :

 

Луке — 1,504 д. ж.

 

М. Ясикова — 691 д. ж.

 

Дълбочани — 1,074 д. ж.

 

В. Ясикова — 1,750 д. ж.

 

Глоговица — 1,330 д. ж.

 

Табаковецъ — 400 д. ж. Спада въ Бруснишка община.

 

Чоконяръ — 204 д. ж. Спада въ Копривнишка община.

 

Броя на жителитѣ по села въ тая околия давамъ споредъ сръбскитѣ официални преброявания отъ 1905 год. (за първитѣ петь села) и 1900 (за останалитѣ две).

 

 

2. Заечарски окрѫгъ.

 

Въ населената съ ромъни область спадатъ само дветѣ северни околии отъ тоя окрѫгъ, Зайчарска и Болевска, които собствено съставяха сами окрѫга до къмъ 1900 год. Ромънскиятъ елементъ тукъ въ процентно отношение е по-слабъ, отколкото въ Пожаревския окрѫгъ. Отъ население 75,792 д. ж., ромъни сѫ 33,627 д., сиречь 45% отъ всичкото население (въ 1905 год. всичкото население било 82,438 души). При това повече отъ половината поселища въ тия две околии иматъ ромънско население: отъ 48 поселища, 21 сѫ чисто ромънски и 4 смѣсени. Разпредѣлението на ромънския елементъ въ дветѣ околии е почти еднакво : той е застѫпенъ предимно въ севернитѣ имъ части.

 

 

55

 

а) Заечарска околия.

 

Отъ всичкото население на тази околия — 48,765 д. ж. въ 1905 год. (да си послужимъ съ цифритѣ на сръбското официално преброяване отъ тая година) — 18,856 д. ж. сѫ ромъни. Ромънскитѣ поселища сѫ на брой 12 чисти и 2 смѣсени, a всички — ромънски и не ромънски — сѫ 26. Дветѣ смѣсени поселища се състоятъ отъ ромъни и българи : едното е с. Гърлянъ (295 к. или 1,380 д. ромъни и 122 к. или 698 д. българи, колонисти отъ Тетевенско), другото е градътъ Заечаръ, въ който, покрай българитѣ и нѣколко сръбски чиновнишки семейства, има и ромъни въ отдѣлна махала отъ 200 к. или близу 1,000 души.

 

Чисто ромънски поселища сѫ :

 

Пърлита — 634 д. ж. — Ромънитѣ сѫ еднакви съ ония отъ Гърлянъ и Зайчаръ и различни отъ „унгуренитѣ" въ останалитѣ села на околията.

 

Шливарь — 796 д. ж.

 

Лубница (ромънски Лугница) — 1,905 д. ж.

 

Гамзиградъ — 1,037 д. ж. — Въ ново време сѫ се заселили и десетина кѫщи сърби „косовци" отъ близкото село Звезданъ.

 

Метовница — 1,547 д. ж.

 

Слатина — 1,674 д. ж.

 

Николичево — 1,185 д. ж.

 

Ощрель — 902 д. ж.

 

Брестовецъ (ром. Брестовци) — 1,746 д. ж.

 

Боръ — 1,113 д. ж.

 

Кривель— 2,708 д. ж.

 

Буче — 1,331 д. ж.

 

Въ неромънскитѣ села населението се състои сѫщо отъ по-стари или по-нови пришелци отъ други мѣста : или българи отъ Тетевенско, като въ чисто българскитѣ села В. Изворъ, Вратарница и Загражда (Заградско), или преселници отъ Косово поле, като въ Звезданъ, Вражогрънци и другаде.

 

 

б) Болевска околия.

 

Отъ 22 поселища въ тая околия, 9 сѫ чисто ромънски и 2 смѣсени. Населението ѝ въ 1916 год. възлизаше на 27,027 д. ж., отъ които ромъни сѫ 14,771 души.

 

Ромънски села сѫ следнитѣ:

 

Доброполе — 921 д. ж., отъ които 44 ромънски цигани и 1 сърбинъ.

 

 

56

 

Бачевица — 1,039 д. ж., отъ които 9 ромънски цигани и 46 сърби.

 

Осничъ — 1,717 д. ж., отъ които 3 сърби и 18 цигани.

 

Савинецъ — 495 д. ж.

 

Валаконье — 1,281 д. ж. отъ които 11 сърби и 24 ромънски цигани.

 

Боговица — 1,071 д. ж.

 

Подгорецъ — 2,223 д. ж., отъ които 13 сърби и 28 цигани.

 

Злотъ — 3,321 д. ж., отъ които 59 сърби и 55 ромънски цигани.

 

Шарбановецъ — 2,217 д. ж., отъ които 14 сърби и 17 цигани.

 

Като смѣсени се считатъ следнитѣ две села :

 

Мали Изворъ (ром. Извору алъ Микъ) — 1,117 д. ж., отъ които 400 д. ж. сърби и 23 цигани, и

 

Луково — 1,204 д. ж., отъ които 628 д. сърби и 341 цигани, повечето ромънски.

 

 

3. Пожаревски окрѫгъ.

 

Този окрѫгъ е най-голѣмиятъ въ цѣлата область и цѣлъ е прошаренъ отъ ромънски поседиица. Характеризувайки населението въ Петровска околия (Млавски срез) отъ този окрѫгъ единъ отъ проф. Цвиичовитѣ ученици, Љубомир Јовановић въ „Насеља српских земаља", књ. II (Београд 1903, стр. 294) отбелязва, че „становништво y овој области тако je, да би, судећи по ношњи и по говору, човек, који није доволно познат, прошав кроз ову област, могао помислити да je то сам влашки живаљ"; при това добавя още, че нѣма почти нито едно сръбско село „у коме не би било које ма(ха)ле, где се чује и влашки". Тѣзи думи важатъ, съ рѣдки изключения, за цѣлия окрѫгъ. Прослеждайки разпредѣлението на етничнитѣ елементи въ поселищата по разнитѣ краища на този окрѫгъ, намирахъ села, които ми се посочваха като чисто сръбски, въ които обаче се откриваха не само отдѣлни ромънски семейства, но и цѣли ромънски махали, гдето при това има все още отдѣлни лица, които не знаятъ сръбски. Отъ друга страна въ нѣкои чисто ромънски села има родове, чийто сръбски произходъ се още помни, но които съвсемъ сѫ се поромънили и, подобно на

 

 

57

 

останалото население, женитѣ обикновено не знаятъ сръбски. Югозападната половина на окрѫга е предимно ромънска.

 

Цѣлиятъ окрѫгъ има 207,096 д. ж. (въ 1916 год.), отъ които ромъни — 73,168 души или 35% отъ всичкото население. Отъ всичкитѣ му 189 поселища 60 сѫ чисто ромънски и 26 смѣсени. Най-много чисто ромънски поселища има естествено въ източнитѣ околии, гдето ромънското население е въ допиръ съ сродното си население отъ Неготинския и Зайчарския окрѫгъ.

 

 

а) Кучевска околия.

 

Кучевска околия, наричана „Звишки срез", обхваща най-източния дѣлъ отъ Пожаревския окрѫгъ въ планинскитѣ мѣста по срѣдното течение на р. Пекъ и граничи на изтокъ съ Долно-Милановска околия отъ Неготинския окрѫгъ. Както последната, и тя е по население почти изключително ромънска. Отъ 17-тѣ села, които я съставятъ (махалитѣ отъ пръснатитѣ села не смѣтамъ отдѣлно), включително съ градеца Кучево, 14 сѫ чисто ромънски, a само 3 (градецътъ Кучево, близкото до него с. Кучайна и с. Мишленовецъ въ севѣрозападната часть на околията) сѫ сръбски. Изобщо отъ всичкото население, което наброяваше въ 1916 г. 17,710 души, 14,675 д. или 82% сѫ ромъни.

 

Следвайки нагоре възъ течението на р. Пекъ, намираме следнитѣ чисто ромънски села :

 

Мустапичъ — 1,158 д. ж., край пѫтя за Пожаревецъ. Още на 1733 год. това село е било чисто ромънско, 26 кѫщи (вж. Извештај Максима Ексарха, Гласник 56, стр. 140). Отъ другата страна на р. Пекъ, на пѫтя за В. Градище е селото

 

Сръбци (Српци), което образува една община съ близкото село Лешница. Двѣтѣ заедно иматъ население 650 души.

 

Турия, ведно съ селцето Шумечай — 976 д. ж..

 

Кална (сръбски Каона, ром. Камна) — 980 д. ж.

 

Цѣровица — 335 д. ж.. Спада въ Кучевска община.

 

Буковска — 880 д. ж.

 

Церемошня — 350 д. ж. Спада въ общината Кучайна. Майданъ-Кучайна отъ преди години е запустѣло.

 

Нересница — 2,445 д. ж. Това село е пръснато на широко и населението живѣе предимно въ салаши, които образуватъ групи споредъ имената на мѣстноститѣ : Гложене, Кисела

 

 

58

 

вода, Поле, Поповецъ, Шевица и Коиша ; последната отъ тѣхъ се състои главно отъ 30 к. ромънски цигани („коритари"). Това село е засвидетелствувано въ 1733 год. като населено само отъ ромъни — 48 кѫщи (вж. Извештај Максима Ексарха, Гласник 56, стр. 146). .

 

Волуя — 1,805 д. ж. Къмъ него спадатъ и населенитѣ съ салаши землища Рудникъ и Св. Варвара. Засвидетелствувано е въ 1733 год. като населено отъ ромъни — 47 кѫщи — непостоянни („непостояни и семо тамо, вели бежат". . ., вж. пакъ тамъ, стр. 146).

 

Дълбока — 2,408 д. ж. Пръснати по салаши въ мѣстноститѣ : Шевица, Поноръ и пр. Въ 1733 год. имало 35 кѫщи, все ромъни (цит. съч., стр. 146).

 

Раденка — 1,407 д. ж., пръснати по салаши. Къмъ него спада и покритото съ салаши землище Ключàта.

 

Ракова бара — 865 д. ж.

 

 

б) Жагубишка околия.

 

На югъ областьта на Кучевска околия, наречена „Звиждъ", се отдѣля посрѣдствомъ широкия гористъ гребенъ на Хомолскитѣ планини, който нигде не надминаза 1,000 м. надъ морското равнище, отъ една студена планинска котловина, наречена „Хомоље", въ югоизточния край на която, край самата глава („врело") на р. Млава се намира градецътъ Жагубица. Подобно на Кучевска околия, и Жагубишка околия („Xoмoљски срез") е по население предимно ромънска, само че сръбскитѣ села тука сѫ повечко, отколкото въ първата (Суходолъ, Изворица, Милановецъ, Вуковецъ, Йошаница, Рибари и Крупая — почти всички въ котловината). Ромънскиятъ елементъ тукъ съставя 61% отъ всичкото население : 18,242 д. ж., отъ които 11,152 д. ромъни. Отъ 20-тѣ села, които съставятъ тази околия, 10 сѫ чисто ромънски и 2 смѣсени. Въ числото на последнитѣ е и градецътъ Жагубица (3,500 д. ж.), въ който преобладава ромънскиятъ елементъ: ромънитѣ населятъ южната по-голѣма часть на града.

 

Смѣсени села сѫ още:

 

Креполинъ — 1,300 д. ж., една трета отъ които сѫ ромъни.

 

Близнакъ — 600 д. ж. — въ крайния югозападенъ кѫтъ на Хомольето.

 

 

59

 

Медведица е селце, което спада въ Близнашка община.

 

Магудица (или Милановецъ) — 450 д. ж. Спада въ общината на сръбското село Крупая.

 

Чисто ромънски села пъкъ сѫ следнитѣ :

 

Сиге — 424 д. ж.

 

Брѣзница — 100 д. ж. Спада въ Креполинска община.

 

Осаница — 2,000 д. ж.

 

Лазница — 2,000 д. ж.

 

Селище — спада въ Лазнишка община (200 д. ж.)·

 

Лѣсково — 987 д. ж. Намира се на р. Велики Пекъ въ крайния югоизточенъ кѫтъ на околията. Тамъ сѫ и селата :

 

Ясиково — 802 д. ж.

 

Влаоле — 389 д. ж.

 

 

в) Петровска околия.

 

И въ тази околия, която обема областьта на срѣдното течение на р. Млава („Млавски срез"), ромънскиятъ елементъ е доста силенъ. По численость на ромънитѣ тази околия държи първо мѣсто въ цѣлия окрѫгъ (18,411 д. ромъни), ала понеже околията изобщо е голѣма (всичко 44,231 д. ж.), то тѣ не сѫ преобладаващъ елементъ, a съставятъ едва 41% отъ всичкото население. Отъ всичкитѣ 35 населени мѣста само 13 сѫ чисто ромънски и 3 смѣсени. Ромънскиятъ елементъ е далъ своя изключителенъ характеръ на селата отъ дѣсния брѣгъ на р. Млава. Действително и на лѣвия брѣгъ на тая рѣка не сѫществува село, въ което — както говори изследвачътъ на това краище Љубомир Јовановић (въ „Насеља српских земља", кн. II, стр. 294) — да нѣма махала, гдето да не се чуе ромънски, ала като чисто ромънско село тукъ се счита обикновено само с. Бусуръ. За забелязване е, че сѫщиятъ изследвачъ при подробното издирване произхода на отдѣлнитѣ родове е могълъ да установи, че всичкото население на тая околия, ромъни и сърби, се състои отъ сетнешни колонисти отъ други мѣста, заседнали тукъ отъ две столѣтия насамъ. Старото население е било унищожено.

 

Чисто ромънски села :

 

Бусуръ — 1,155 души жители. Планинско село южно отъ Петровецъ.

 

Ждрело — 1,315 д. ж. На дѣсния брѣгъ на Млава при входа на Горняшка клисура. Описано отъ Каница въ пѫтуванията му по Сърбия (Serbien, 1868).

 

 

60

 

Стамница — 1,439 д. ж.

 

Витовница — 519 д. ж.

 

Мелница — 1,945 д. ж. (въ 1733 г. 10 к. ромъни, вж. Гласник LVI, 153).

 

Кладурово — 1,344 д. ж.

 

Рановецъ — 2,100 д. ж. (навѣрно „Рахановац" y Макс. Радковичъ 1733, вж. Гласник LVI, 153, съ 60 к. ромъни).

 

Манастирица — 1,096 д. ж.

 

Рашанецъ — 1,630 д. ж.

 

Кобилье — 1,479 д. ж.

 

Дубочка — 1,827 д. ж.

 

Старчево — 1,017 д. ж.

 

Лѣсковецъ — 100 к. съ около 500 д. ж. Спада въ общината на градеца Петровецъ, съ който е почти свързано. Въпрѣки това, повечето отъ женитѣ не знаятъ още сръбски.

 

Смѣсени села съ по-значителенъ ромънски елементъ :

 

Велики Поповецъ — 1,583 д. ж. Четвъртината ромъни.

 

Панково — 551 д. ж., наполовина ромъни.

 

Орѣшковица — 1,122 д. ж., третината отъ които сѫ ромъни.

 

 

г) Голубска околия.

 

Тя се състои отъ 26 поселища, отъ които 7 села чисти ромъни и 2 смѣсени. Селата въ тази околия сѫ малки, та и броятъ на населението не е голѣмъ : 12,956 д. ж. въ 1916 г., отъ тѣхъ 3,720 д. или 28% ромъни. Ромънскиятъ елементъ е ограниченъ почти изключително въ югоизточната часть на околията, гдето е въ допиръ съ населението на Кучевска околия, отъ което не се различава нито по говоръ, ни по носия, ни по обичаи.

 

Чисто ромънски села, като се върви отъ югъ къмъ северъ, сѫ следнитѣ:

 

Вуковичъ — 474 д. ж., на дѣсния брѣгъ на р. Млава.

 

Житковица — 313 д. ж. To образува една община съ Кудрежъ — 317 д. ж.

 

Снеготинъ — 335 д. ж.

 

Кривача — 493 д. ж.

 

Дворище — 542 д. ж.

 

Бърница — 546 д. ж.

 

Смѣсени села:

 

Добра — 833 д. ж. Ромънитѣ преобладаватъ.

 

Пониква — 155 д. ж. Северно отъ Голубецъ. Ромънитѣ съставятъ една трета отъ всичкото население на селото, и то почти посърбено.

 

 

61

 

д) Велико-Градишка околия.

 

Тя обсѣга 32 населени мѣста въ областьта на долното течение на р. Пекъ. Отъ тѣхъбсж чисто ромънски и 2 смѣсени. Всичкото население е 27,211 д. ж., отъ тѣхъ 5,501 души или 20% сѫ ромъни.

 

Чисто ромънскитѣ села тукъ сѫ групирани въ три острова, всѣки отъ по две села :

 

Рѣчица — (781 д. ж.) и Рамъ (284 д. ж.) на Дунава, западно отъ В. Градище.

 

Тополовникъ (1,600 д. ж.) и Глораково (501 д. ж.), край пѫтя отъ В. Градище за Пожаревецъ.

 

Чешлева бара (1,057 д. ж.) и Доляшница (744 д. ж.) въ южната часть на околията.

 

Смѣсени сѫ :

 

М. Брѣсница — 250 д. ж., — най-южното село въ околията. Спада въ общината на с. Раброво.

 

Кусичъ — 852 д. ж. — на брѣга на р. Пекъ. Влашката махала, която съставя една трета часть отъ селото, е посърбена·

 

 

е) Пожаревска околия.

 

Тя е най-голѣмата и най-богатата въ цѣлия окрѫгъ. Има население 58,231 д., отъ които само 10,335 д. или 18% сѫ ромъни. Тя има 39 населени мѣста, отъ тѣхъ 3 чисто ромънски и 9 смѣсени. Селата сѫ разположени главно по брѣга на р. Мораза и на р. Млава.

 

Тритѣ чисто ромънски села сѫ следнитѣ:

 

Алидово — 282 д. ж. To е въ Кулска община, съ която спадало по-рано въ Петровска околия.

 

Шливовецъ — 338 д. ж. Лежи въ Криводолска община, южно отъ Пожаревецъ, върху не високия хълмъ, който се издига между Морава и Млава.

 

Забрѣга — 340 д. ж. To е въ Шапишка община, на пѫтя отъ Пожаревецъ за Кучево.

 

Смѣсени села:

 

Петка — 875 д. ж. — северно отъ Пожаревецъ, край брѣга на Дунава. Половината му жители сѫ ромъни.

 

Търняне — 2,000 д. ж., предимно ромъни и малко българи. По-нагоре все по Млава следватъ :

 

Салаковецъ — 675 д. ж., отъ които около 250 д. ромъни, останалитѣ българи.

 

 

62

 

Β. Църниче — 850 д, ж., отъ които около 600 д. ромъни.

 

М. Църниче — 1,500 души жители, половината ромъни, a останалитѣ сърби и българи.

 

Велико село — 1,700 д. ж., отъ които две третини ромъни.

 

На брѣга на Морава има сѫщо две смѣсени села : Брѣжане (1,560 д. ж.), гдето ромънитѣ съставятъ 2/3 отъ всичкото население, останалитѣ размѣсени българи, и Попяно (2,500 д.ж.), въ което живѣятъ до 2,000 ромъни.

 

Къмъ смѣсенитѣ поселища принадлежи и градътъ Пожаревецъ, въ който има ромънска махала до 300 к. (1,300 души).

 

 

ж) Жабарска околия.

 

Тая околия (Μοрaвски срез) обединява селата южно отъ Пожаревецъ край р. Морава и върху широкия хълмъ между долината на р. Млава и Моравската долина. Сръбскиятъ елементъ преобладава, но и ромънскиятъ не е незначителенъ. Население 27,985 д., отъ които 9,384 д. или 33% ромъни. По процентъ на ромънския елементъ тя стои на четвърто мѣсто подиръ Кучевска, Жагубишка и Петровска околия. Отъ 20-тѣ село на тая околия 7 сѫ чисто ромънски и 7 смѣсени.

 

Чисто ромънскитѣ села сѫ почти изключително по бърдото или отъ източната му страна въ басейна на р. Млава:

 

Връбница — 715 д. ж.

 

Тикевецъ — 492 д. ж.

 

Свинярево — 84 кѫщи;

Орлево — 135 кѫщи (дветѣ въ една община, 829 д. ж.)

 

Мириево — 871 д. ж.

 

Кочетинъ — 593 д. ж.

 

Породинъ — 3,378 д. ж. (отъ тѣхъ само 240 д. сѫ сърби и живѣятъ въ отдѣлно селце Ливадица). Голѣмо село на р. Морава.

 

Смѣсени села — почти всички край р. Морава:

 

Ракинецъ — 2,570 д. ж.

 

Орѣховица — 1,507 д. ж. Ромънитѣ сѫ нѣколко кѫщи новопришелци отъ с. Ждрело.

 

Александровецъ — 3,012 д. ж. Ромънитѣ живѣятъ въ една махала (35 кѫщи).

 

Влашки долъ — 1,940 д. ж. — три четвърти ромъни.

 

Полатна — 454 д. ж. — съ 20-тина кѫщи ромъни. Върху бърдото.

 

Сибница — 882 д. ж.

 

Бошнякъ — 611 д. ж., половината ромъни.

 

 

63

 

 

4. Кюприйски окрѫгъ.

 

Ромънското население въ този окрѫгъ е проникнало само въ тритѣ му източни околии, Свилайнска, Деспотовска и Паракинска, и то предимно въ отдѣлни села, въ който се държи доста добре. Отъ всичкото население на тритѣ околии, което възлиза на 64,698 души, ромъни сѫ 14,808 души или 23%. To живѣе въ 13 чисти и 6 смѣсени села (всичкитѣ населени мѣста въ тритѣ околии вкупомъ сѫ 70).

 

 

а) Свилайнска околия.

 

Както въ количествено, така и въ процентно отношение най-много ромъни въ Кюприйския окрѫгъ има въ тая околия („Ресавски срез”)· Отъ 29,269 д. население, 8,692 д. или 30% сѫ ромъни. Тѣ сѫ събрани въ 8 чисти и 3 смѣсени села (цѣлата околия има 28 поселища) въ хълмиститѣ мѣста не само на северъ отъ Ресава, гдето тѣ стоятъ въ контактъ съ ромънското население отъ Жабарска и Петровска околия, но и на югъ отъ Ресава.

 

 

Мѫжъ и жена отъ с. Тропонье.

 

 

Чисто ромънски села сѫ следнитѣ :

 

Витежево — 1,415

Бобово — 2,200

Прощинецъ — 366

Ясеново — 1224

Гладна — 412

Мачевецъ — 257

Суботица — 827

Влашка — 484 д. ж.

 

Непосрѣдствено на югъ отъ последното село на брѣга на р. Морава е смѣсеното съ сърби село Субско — 921 д. жители, отъ които 385 д. сѫ ромъни.

 

 

64

 

Смѣсени сѫ още : Дубица (956 д. ж. — половината ромъни) и Тропонье (1,128 д. ж. — половината ромъни).

 

 

б) Деспотовска околия.

 

Тая околия наброява 33 села по горното течение на рѣка Ресава, отъ които само 6 иматъ ромънско население, което добре е запазило езика и носията си.

 

Три отъ тѣхъ — Бѣляйка (986 д. ж.), Ресавица (249 д. ж.) и Исакова (875 д. ж.) — сѫ чисто ромънски, и три смѣсени:

 

Жидиле — 569 д. ж., отъ които ромъни 372 души.

 

Езеро — 528 д. ж., отъ които ромъни 185 души.

 

Поповнякъ — 303 д. ж., отъ които ромъни 34 души.

 

Населението тукъ е останало твърде назадъ въ духовно и просвѣтно отношение. Въ цѣлата околия нѣма нито една черква, извънъ манастира Св. Манасий на р. Ресава. Вследствие на това има твърде много незаконни бракове, нѣщо нерѣдко и въ останалитѣ ромънски покрайнини на Тимошко-Моравско.

 

 

в) Паракинска околия.

 

 

Ромънки отъ Батинецъ на пазара въ Кюприя.

 

 

Тая околия обсѣга непосрѣдствената околность на окрѫжния центъръ Кюприя. Въ нея спадатъ и най-южнитѣ ромънски села въ цѣлата область. Тѣ сѫ чисто ромънскитѣ села:

 

Бигреница — 2,602 д. ж. — голѣмо и пръснато ромънско село.

 

 

65

 

Батинецъ — 813 д. ж. — най-южното чисто ромънско село въ басеина на р. Морава.

 

 

Карта на ромънското население между Тимокъ и Морава.

 

    V.

 

По езикъ и носия ромънското население между Тимокъ и Морава се разпада ясно на два неравни дѣла : единъ източенъ, по-малъкъ, по р. Тимокъ, и други западенъ, по-голѣмъ — отъ долината на р. Тимокъ на западъ.

 

Западниятъ ромънски диалектъ се отличава съ извънредно силна мекость на съгласнитѣ, която се характеризува най-ясно съ прехода на зѫбнитѣ съгласни d и t предъ мекитѣ гласни i и е въ сложни съгласни (африкати) dž' и tš'. Така думата dinte „зѫбъ" се изговаря dž'intš'e (сир. дж'инч'е); verde „зеленъ" — v'erdž'e, teĭŭ „липа" — tš'eĭŭ и мн. др., при това, разбира ce, африкатитѣ dž и tš сѫ меки (палатални) — мекостьта имъ е изразена съ чертица надъ тѣхъ. Явяването на тѣзи африкати въ всички случаи, гдето d и t сѫ се паднали предъ i и е, е повлѣкло подире си опростяването на по-предишнитѣ африкати dž и tš въ всички случаи въ шушкави спиранти ž и š, така щото думата cincĭ „петь" се изговаря не вече tšintšĭ, както по-рано, но šinši, picior (pitšor) „кракъ" — pišor, cerĭŭ „небе" (tšerĭŭ) — šerĭŭ и τ. н. По тѣзи особености въ говора се познава веднага ромънинътъ отъ ззпадния дѣлъ на ромънската область.

 

Източниятъ ромънски диалектъ се отличава съ сравнително по-слаба мекость на съгласнитѣ предъ сѫщитѣ вокали, така щото зѫбнитѣ съгласни d и t въ тѣзи случаи се явяватъ омекчени ď и ť или дори преминали въ g' и k': g'иnk'e „зѫбъ" вм. dinte, v'erg'e „зеленъ" вм. verde, k'eĭ вм. tiĕŭ „липа" и пр. При това, разбира ce, старитѣ африкати сѫ останали непромѣнени: tšintšĭ, pitšor, tšerĭŭ и т. н.

 

Границата между двата диалекта започва отъ брѣга на Дунава между гр. Кладово (на изтокъ) и с. Кладушница (на западъ) и върви на югъ между с. Милутиновецъ (Бърлога) и Рѣчица, така щото всички села отъ мѣстностьта Ключъ оставатъ въ областьта на източния диалектъ; сетне продължава между Велесница и Велика Каменица, между Бърза-Паланка

 

 

66

 

И рѣка, и пò на югъ западно отъ с. Купузище, източно отъ Уровица, Вратна и Ябълковецъ, западно отъ Дупляне, Милошево (Короглашъ), Неготинъ, Миланово (Мокранье) и Велково (Баловановецъ), гдето стига р. Тимокъ. Южно отъ сръбския етниченъ островъ при Неготинъ, селата Табаковецъ, Велика Ясикова, Малка Ясикова и Чоконяръ оставатъ въ източния ромънски диалектъ, сѫщо Заечаръ и близкитѣ две села : Гърлянъ и Пърлита (вж. картата). По такъвъ начинъ източниятъ диалектъ обсѣга изключително населението на селата въ равнината на Тимокъ и край Дунава, a западниятъ — планинската область на западъ.

 

Жителитѣ отъ едната и другата область се отличаватъ още на пръвъ погледъ по носията си, именно преди всичко по облѣклото на женитѣ. При това най-характерна въ западния дѣлъ е една престилка съ дълги разноцвѣтни ресни (често пѫти толкова дълги, че ремъкътъ, на който висятъ, е почти изчезналъ и изравненъ съ препаса), наречена „кицеля ку шукури" или просто „шукури" (ресни); тя се препасва отзадъ, a често пѫти и отпредъ. Отпреди, обаче, надъ везената бѣла риза се препасва по-често тъкана пъстра престилка, наречена обикновено „завелка". Въ източния дѣлъ пъкъ вмѣсто тая ресната престилка се носи обикновена пъстроткана престилка, наречена тукъ „опрегъ", както отпредъ, така и отзадъ — предна престилка („opreg dinnainte") и задна престилка („opreg dindärät"). Тая носия напоследъкъ се е разпространила и извънъ границитѣ на източния диалектъ, като е възприета и отъ населението презъ планината Мирочъ въ долината на р. Порѣчка (Д. Милановска околия).

 

Езикътъ и облѣклото — да не говоримъ за другитѣ особености — сочатъ ясно, че ромънското население отъ тѣзи два дѣла произхожда отъ различни ромънски области северно отъ Дунава. A това се узнава и отъ традицията. Ромънското население отъ западния планински дѣлъ се знае като придошло отъ Унгария, именно отъ Банатъ и Трансилвания, затова се нарича „унгурени", докато ромънитѣ отъ източния дѣлъ се наричатъ „царани" — дошли отъ „Цара Ромъняска" (ромънската земя — Ромъния). По говорнитѣ особености на отдѣлни села може да се познае по-точно отъ кой край на отвѫддунавскитѣ ромънски земи произхожда тѣхното население.

 

 

67

 

По тѣхъ сѫщо могатъ да се познаятъ раздвижванията на това население отъ едно мѣсто на друго подиръ преселянето: ромънитѣ отъ селата Брѣжане, Салаковецъ, В. и М. Църниче (Пожаревско) говорятъ източенъ ромънски диалектъ, като въ Неготинско, отгдето сѫ се преселили въ началото на ХІХ-то столѣтие. По-подробно и документално за тия разселяния се говори сега въ книгата на Тихомир Р. Ђорђевић, Из Србије кнеза Милоша, Београд 1924, с. 90 нт.

 

Относително времето на преселянето на това ромънско население намираме опорна точка въ познатото вече „Известие" на Максимъ Радковичъ, екзархъ на Бѣлградския митрополитъ. По нареждане на последния той пропѫтувалъ въ 1733 г. окупираната отъ Австрия область южно отъ Дунава, за да проучи състоянието на черквитѣ, свещеницитѣ и народа въ тая область (вж. Гласник на Сръбското учено дружество, кн. 56, стр. 117 сл.). Отъ описанието на Радковича се вижда, че много отъ днешнитѣ ромънски села въ долинитѣ на р. Порѣчка, Пекъ и Млава сѫ имали още тогава изцѣло или наполовина ромънско население. Орѣшковица (сега махала отъ Д. Милановецъ) и Мосна въ Д. Милановска околия били чисто ромънски села, a Ястребица, което, поне подъ това име, не сѫществува вече — наполовина. Сѫщо с. Дворище при Голубецъ е било чисто ромънско. Възъ р. Пекъ съ ромъни тогава били населени селата : Кусичъ (наполовина), Срѣднево (наполовина), Чешлева бара, Зеленике (наполовина), Мустапичъ (смѣсено), Мишленовци (смѣсено), Нересница, Волуя и Дълбока. Западно отъ В. Градище на къмъ Рамъ: Тополовникъ, Кисилево (смѣсено), Затонье (смѣсено), Бискуплье (смѣсено) и Кличевецъ (смѣсено). Въ басеина на р. Млава: Рахановецъ (сега Рановецъ), Мелница и Ждрело. Ромъни сѫ населяли, следователно, областьта по рѣкитѣ Порѣчка, Пекъ и Млава, a сигурно и Тимокъ. За Тимошката область не намираме сведения y Радковича, защото тя е спадала извънъ епархията на Бѣлградския митрополитъ, ала сигурно е, че и тия ромъни сѫ дошли отъ презъ Дунава още отъ началото на 18 столѣтие.

 

Вследствие на опустошителни войни и въстания, северната половина отъ областьта между Тимокъ и Морава, както и Видинско, въ края на XVII-то стол. се явява почти съвсемъ

 

 

68

 

обезлюдена и става землище за заселяне на пришелци отъ околнитѣ мѣста. Покрай преселницитѣ отъ по-западни храища въ Пожаревско, по р. Млава, и отчасть въ Неготинско, покрай пришелци отъ Косово поле и отъ севернитѣ склонове на централния Балканъ по срѣдни Тимокъ (въ Зайчарско), тука виждаме преди всичко ромъни, дошли отъ презъ Дунава — отъ Банатъ, Седмоградско и Влашко, чието прииждане прѣко Дунава е продължило до най-ново време : срѣщатъ се още въ много села отдѣлни люде, родени отвѫдъ Дунава. Ромънско население въ тия мѣста, въ нѣкои отъ сѫщитѣ села, като днесъ, намираме въ тази область още отъ началото на XVIII стол.; чрезъ приръстъ и постоянно прииждане то постепенно се е намножило, разпрострѣло се пò на широко и придало почти на цѣлия край днешния ромънски характеръ, особено на източната му половина (вж. картата).

 

Въ това отношение почти пълното романизуване на областьта между Тимокъ и Морава въ продължение на две само столѣтия и асимилуването на по-старото славянско население въ северната ѝ часть даватъ възможность нагледно да се разбере, по кой начинъ ромънитѣ сѫ могли въ по-рано време съвсемъ да промѣнятъ народностния характеръ на карпатскитѣ земи, населени нѣкога съ българи славяни, и да имъ дадатъ изключително ромънски характеръ. Както тукъ, въ планинскитѣ мѣста между Тимокъ и Морава, сѫ дошли неотколе и още прииждатъ постепенно ромъни отъ северъ, отъ Банатъ и Мала Влахия, и чрезъ бързо размножение и пословична привързаность къмъ своя езикъ и битъ подавятъ свареното население, така и по-рано отъ югъ, отъ гнѣздото, гдето се е образувалъ ромънскиятъ езикъ и нαродность на Балканския полуостровъ, сѫ преминали на северъ, навѣрно по планинскитѣ билà на Моравско и Тимошко, отвѫдъ Дунава въ Карпатитѣ ония ромъни, отъ които се е намножило сетне днешното ромънско население въ земитѣ северно отъ Дунава.

 

[Back to Index]