Македонски Прегледъ
Година I, книга 5-6, София, 1925

 

8. Австрийски консули въ Турция за българитѣ въ Македония

(Официални рапорти отъ 1846, 1871 и 1874 година).

 

Отъ професоръ д-ръ Π. Hикoвъ.

 

 

И безъ това е вече твърде дълга редицата отъ автентични известия и свидетелства отъ старо и ново вреке, които сѫ изнесени досега на разни мѣста въ съответната литература за Македония и които по единъ ясенъ и категориченъ начинъ опредѣлятъ националната принадлежность на македонското население. Все пакъ обаче е полезно и дори необходимо да се повтаря непрестанно истината зa Македония, да се изтъква и подчертава всичко онова, което служи за нейното уясняване, догдето тя се наложи не само на съзнанието, но и на волята на всички. Тази истина е, която смущава и винаги ще смущава духа и парализира дѣсницата на ония, които, наложили се днесъ като владетели на Македония и издавайки се за нейни освободители отъ робство, на първо мѣсто се постараха да освободятъ и лишатъ нейното население, въпрѣки неговата воля, отъ елементарното човѣшко право да си служи съ своя езикъ въ църква, училище и общество. Тази вѣчна истина, която освѣтява и винаги ще освѣтява и посочва тежкия пѫть на македонеца, се илюстрира наново чрезъ предлаганитѣ тукъ на вниманието на читателя извадки изъ до сега неизвестни официални документи отъ преди освобождението на България, които ясно сочатъ българския националенъ обликъ на македонскитѣ земи. Това сѫ тайни, повѣрителни консулски рапорти, отправени отстрана на австрийски консули въ Турция до австроунгарския министъръ на външнитѣ работи въ Виена. Азъ ги намѣрихъ и преписахъ презъ 1924/5 г. въ Виенската държавна архива и ги изнасямъ тукъ безъ особенъ коментаръ, защото тѣ сами говорятъ и свидетелствуватъ ясно и опредѣлено. Ще изтъкна

 

 

98

 

само важния фактъ, че авторътъ на повечето рапорти, които по-долу обнародвамъ, a особено на най-интересния между тѣхъ (вж. по-долу подъ № VI), е австрийскиятъ консулъ Кнапичъ, по народность сърбинъ или хърватинъ. Той изтъква народното съзнание на македонскитѣ българи и говори за националнитѣ имъ борби и политически тежнения по онова време съ голѣма откровеность и точность, така че неговитѣ сведения, които засѣгатъ цѣла Македония, иматъ значение на забележителни исторически документи, които историцитѣ не ще могатъ пренебрегва. Съ изключение на първия рапортъ, който е отъ 1846 год., всички други се отнасятъ къмъ 1871 —1874 г. Тукъ обнародвамъ съдържанието на тѣзи консулски рапорти, доколкото се касаятъ специално до Македония, не само въ български преводъ, но и въ оригиналния имъ нѣмски текстъ, като указвамъ точно сигнатуритѣ на оригинала въ Виенската държавна архива, гдето се съхраняватъ. Нумерацията (съ римски цифри) на преведения тексть се повтаря и при самитѣ оригинали, които следватъ въ края, така че преводътъ може да се сравнява съ оригинала.

 


 

I.

 

На първо мѣсто ще дамъ извадки отъ единъ рагюртъ на Graf Philipp Cavriani, втори преводчикъ при австроунгарската легация въ Цариградъ, отъ 1846 г., до посланика графъ Stürmer за едно негово пѫтуване изъ Албания и Македония. Преписъ отъ този рапортъ е билъ препратенъ на Външното министерство въ Виена, заедно съ следното писмо на посланика, което предавамъ изцѣло, тъй като то съдържа и изяснява накратко дългия рапортъ на Cavriani.

 

 

Цариградъ, 7 януарий 1846.

№ 1 Бук. H.

 

Ваша Свѣтлость, високородни Княже!

 

Азъ имахъ вече честьта да съобща на Ваша Свѣтлость за завръщането на ц. и кр. легационенъ помощникъ-преводчикъ, графъ Филипъ Кавриани, отъ неговото пѫтуване въ Македония и Албания.

 

Съгласно съ полученото порѫчение, той е записалъ направенитѣ презъ време на своето пѫтуване наблюдения и ми ги е представилъ въ покорно приложения рапортъ, който

 

 

99

 

съдържа нѣкои данни за положението на пропѫтуванитѣ отъ него, отъ европейци рѣдко посещавани страни, заслужаващи вниманието на Ваша Свѣтлость.

 

Както се вижда отъ този рапортъ, графъ Кавриани е зелъ направлението отъ Солунъ къмъ Лариса и Воло и се отправилъ презъ Фарсала за Трикала и презъ Пиндъ, който дѣли Тесалия отъ Албания, за Янина, a отъ тамъ пакъ на югъ до гръцката граница за Арта и Превеза. Следъ това той потеглилъ на северъ къмъ Делвино, Авлона и Бератъ до Дурацо, отгдето презъ Елбасанъ и Битоля се завърналъ въ Солунъ. Следъ като си починалъ малко време въ последния градъ, той предприелъ втори излетъ къмъ Aтонската планина и най-първитѣ точки на околностьта — Кавала, Драма и Сѣресъ.

 

Както графъ Кавриани се е убедилъ съ собственитѣ си очи, на границата къмъ Гърция царува най-голѣмо спокойствие и военниятъ управитель на Търново, Авни паша, чрезъ своята енергия и будность е постигналъ, щото преминаването на гръцкитѣ клефти е станало много по-рѣдко и всѣки може спокойно да си гледа работата.

 

Вѫтрешното положение на Албания се представя като лостойно за оплакване вследствие на натиска, който упражнява именно по-долното турско чиновничество надъ селското население, обедняването на което расте отъ година на година. Ето защо между мусулмани и християни царува еднакво недоволство и увеличава симпатиитѣ на последнитѣ за Русия, докато въ областьта на Арта и Превеза английскиятъ консулъ, невъзпиранъ отъ никакъвъ агентъ на друга нѣкоя велика сила и окуражаванъ отъ близостьта на Ионийскитѣ острови, упражнявалъ върху тамошнитѣ работи неограничено влияние.

 

Съ най-ярки краски е обрисувано управлението на областьта Кавала отъ мюдира Мехмедъ бей, който, при всичко че дължи своето мѣсто на нашия тамошенъ консулъ, винаги се старае да му прѣчи въ неговитѣ длъжностни и частни работи, и дори е искалъ да го убие. Въ Сѣрския окрѫгъ турскитѣ власти съперничатъ съ гръцкия митрополитъ, за да изстискатъ отъ нещастното население най-тежкитѣ данъци.

 

Последнитѣ подробности азъ счетохъ, че трѣбва да ги съобща повѣрително на Решидъ паша и да поискамъ неговата

 

 

100

 

намѣса, за да се тури по възможность край на товг мѫчително положение.

 

Презъ време на цѣлото си пѫтуване графъ Кавриани е намѣрилъ y турскитѣ управители и власти, благодарение на даденитѣ му отъ мене и отъ ц. и кр. консулъ Михановичъ препорѫки, най-задоволителенъ приемъ.

 

Приемете, Ваша Свѣтлость, израза на моето дълбокο почитание.

 

Графъ Щюрмеръ". [1]

 

 

Графъ Кавриани въ рапорта си, за който е дума въ писмото на графъ Щюрмеръ, следъ като говори на дьлго и широко за положението въ Тесалия и Албания, преминава върху последната часть отъ своето пѫтешествие, именно въ областьта на Сѣресъ, Драма, Кавала и дава за състояниего на българското население на тѣзи мѣста и за теглилата му отъ золумитѣ колкото на турската власть, толкова и на гръцкия владика следното интересно описание:

 

„Това (т. е. симпатиитѣ въ полза на Русиа. — П. H.) е обаче още повече така y българската рая, която живѣе въ Солунския санджакъ, нѣщо, което азъ имахъ случай често да наблюдавамъ при втория си излетъ отъ Солунъ въ областитѣ на Кавала, Драма и Сѣресъ". Тукъ авторътъ дава накратко впечатлението си отъ св. Гора и продължава така:

 

„Въ никоя часть на пропѫтуванитѣ отъ мене провинции на турската държава азъ не намѣрихъ подобно управление на тероръ, както въ областьта на Кавала. Мюдирътъ на този градъ, Мехмедъ бей, едно парвеню, което дължи своего мѣсто на посрѣдничеството на австрийския консулски aгентъ, така злоупотрѣбява съ властьта, която има въ рѫцетѣ си, че не само притиснатата навсѣкаде въ турската държава рая, но и мусулманското население говори съ отвращение за него. Той се обогатява съ паритѣ на поданицитѣ на своя господарь и твърде често се случва, че, ако стане нѣкое убийство, извършилиятъ го избѣгва ненаказанъ, щомъ като е подѣлилъ съ него плячката. Но, въпрѣки отвращението, което всички хранятъ къмъ него, никакъвъ гласъ не се издига противъ него, защото той има единъ мощенъ покровитель въ своя

 

 

1. Вж. Wiener Staats-archiv, — Türkei VIII, fasz. 19.

 

 

101

 

непосрѣдственъ началникъ, каймакама на Драма, Шерифъ ага, който, при всичко че веднъжъ го билъ уволнилъ отъ мюдирското мѣсто заради неговото позорно управление, пакъ го въстановилъ преди година и половина. Мехмедъ бей е съумѣлъ така да спечели благоволението на Шерифъ ага, че този заплашва съ заточение всѣкиго, безъ разлика на религия, който би се оплакалъ противъ мюдира. Последниятъ, който, както се каза, дължи своето мѣсто на австрийския агентъ, вмѣсто да му се покаже затова благодаренъ, използува всѣки случай, за да му направи сѫществуването въ Кавала нетърпимо и да му прѣчи както въ неговитѣ частни, така и въ длъжностнитѣ му работи. На два пѫти дори той е комплотиралъ противъ живота му. Сѫщо и въ изпълнението на султанскитѣ заповѣди този мюдиръ се показва твърде немарливъ: четири царски фермани, които сѫ били изпратени отъ Цариградъ за благото на християнскитѣ поданици, сѫ били оставени отъ него безь всѣкакво внимание да лежатъ задъ дюшека на неговия миндеръ.

 

Подобно положение на работитѣ азъ намѣрихъ въ Сѣресъ, гдето мѣстото на каймакамъ заема Омеръ паша, единъ слабъ човѣкъ, който се води отъ всички; той е напълно въ рѫцетѣ на своитѣ синове, които си служатъ съ неговото име за да се обогатятъ. Положението на раитѣ въ тѣзи области е непоносимо, защото тѣ иматъ да понасятъ не само натиска на своитѣ турски господари, но и тѣхниятъ върховенъ пастирь, седящиятъ въ Сѣресъ митрополитъ злоупотрѣбява съ своята сяла за да изтиска отъ своята епархия най-тежкитѣ данъци. Оплакванията противъ него достигнали до ушитѣ на Цариградския патриархъ, който е билъ готовъ да го свали. Обачеб>огати парични подаръци, както и благоприятни свидетелства, които митрополитътъ е съумѣлъ да изнуди отъ раята съ помощьта на турскитѣ власти и да ги изпрати въ Цариградъ, отстранили застрашаващата опасность отъ уволнение, и този недостоенъ върховенъ пастирь продължава сега съ още по-голѣма смѣлость своето жестоко поведение къмъ повѣреного му паство. Дано даде Господь, щото изпращането на единъ комисарь, който е пристигналъ отъ Цариградъ въ ония мѣста, да даде златни плодове на тамошното население. Той се показалъ много деятеленъ, събиралъ отъ мѣсто на мѣсто сведения, смѣнялъ чиновницитѣ, и вече се говорѣше, че Омеръ

 

 

102

 

паша не е сигуренъ за мѣстото си. За жалость азъ не можахъ да узная името на тоя старъ достоенъ човѣкъ". [1]

 


 

II.

 

Интересни и твърде характерни сѫ нѣкои документи по борбата на македонския българинъ за църковна свобода. Най-напредъ ще приведа изцѣло единъ рапортъ отъ 1871 год. за борбата на македонскитѣ българи въ Воденъ.

 

„Ц. и кр.австроунг.

консулство въ Солунъ.

 

Солунъ. 10 юний 1871.

 

№ 5.

 

Високородни Графе!

 

Търканията между българския и гръцкия елеменгь на религиозна почва не сѫ изкарали до сега на яве въ Солунския санджакъ никакви или пъкъ само съвсемъ незначителни явления. За това азъ нѣмамъ по това и нищо да съобща на Ваше Превъзходителство. Онова пъкъ, което се е случило въ това отношение въ Битолския санджакъ, гдето българскитѣ стремежи къмъ еманципиране се преследватъ настоятелно, е било за всѣки случай отдѣлно съобщавано на Негово Превъзходителство ц. и кр. посланикъ въ Цариградъ отъ ц. и кр. вице-консулъ г. Окули въ Битоля.

 

Въ последно време обаче сѫ станали и въ нашата область случки, които показватъ, че националнитъ стремежк на българитѣ се разрастватъ, a държането на мѣстнитѣ власти къмъ тѣхъ е несигурно.

 

Така прсзъ последнитѣ дни се дигнали българскитѣ жители на пазарния градъ Воденъ, отстоящъ 12 часа отъ Солунъ, да искатъ отъ каймакама да имъ се предаде една гръцка църква за отслужване божествената служба на български езикъ и съ български свещеникъ. Каймакамътъ, който не могълъ да удовлетори това желание, предложилъ своето посрѣдничество предъ гръцкия владика, обаче този изходъ се смѣтналъ само като единъ отказъ, чрезъ който подбудената отъ нѣкоя страна тълпа трѣбвало да се предизвика да пристѫпи къмъ произволи, за да прокара своята воля.

 

 

1. Пакъ тамъ. Ad. № 1, Lit. H. Constantinopel, 7 Jänner 1846.

 

 

103

 

И така една църква биде отворена съ сила отъ българитѣ, божествената служба започната, но още недовършена, когато мѣстната власть по настояване на владиката се намѣсила съ сила, за да разпръсне събранието, да изпраздни църквата и да я затвори.

 

При това, събранието настоявало да се противопоставя и казвать, че се е дошло до лоши безредици, при които били нанесени сѫщевременно тежки наранявания на едната и на другата страна и особено на не твърде многобройно застѫпената полиция.

 

Така ми се описа случката отъ достовѣрно мѣсто; разследването, което се започна веднага и за което солунскиятъ мютесарифъ се отправилъ лично за Воденъ, е още въ ходъ и последниятъ още не се е завърналъ, за да науча отблизу по-точни и опредѣлени сведения за работата — a особено за извора, отгдето това движение въ Воденъ е излѣзло така ненадейно.

 

Азъ ще имамъ следователно честьта по-нататъкъ още да рапортирамъ на Ваше Презъзходителство.

 

Въ крѫчговетѣ на тукашнитѣ управителни власти сѫ на мнение, че на лежащитѣ въ основата на воденската случка стремежи на българитѣ трѣбва да се отдаде едно по-дълбοкο знaчение, и то последователно, защото ако се позволѣше отстранението на гръцкото духовенство по стълбата на църковната йерархия, въ кратко време турскиятъ мюдиръ би трѣбвало да последва гръцкія попъ.

 

Сѫщо такъвъ докладъ правя сѫщевременно и на Негово Превъзходителство ц. и кр. посланикъ при Високата Порта, Фрайхеръ фочъ Прокешъ Остенъ.

 

Премете и т. н.

 

Фонъ Кнапичъ". [1]

 

До Негово Превъзходителство

Графь фоц Бойстъ и пр., Виена.

 

 

1. Wiene Staats-Archiv. Pol. Arch. Ber. aus Saloniki 1871.

 

 

104

 

 

III.

 

За сѫщата случка въ Воденъ съобщава и другъ единъ рапортъ на сѫщия консулъ отъ 11 юлий 1871 г. до Външното министерство въ Виена. Отъ него привеждаме само следнитѣ извадки:

 

„Високородни Графе!

 

Противостоенето на българитѣ бѣше доста сериозно и упорито. Тѣ не искали да напуснатъ локала на църквата, която своеволно отворили, и противостояли накрай съ сила на нѣколкократнитѣ покани на каймакама, който лично се явилъ на мѣстото, при което били наранени трима души отъ жандармерията, a самиятъ каймакамъ се отървалъ отъ единъ ударъ съ ножъ, който билъ опредѣленъ за него, само чрезъ едно щастливо обръщане".

 

Следъ като дава следъ това още много подробности за случката, продължава :

 

„Движения въ сѫщия смисълъ както въ Воденъ се за белязватъ вече сѫщо въ Кукушъ и въ Струмица; обаче, до като въ първия градъ българитѣ привърженици на гръцкия владика иматъ решително надмощие, въ Струмица влиянието на владиката е наистина по-слабо, обаче въ всѣки случай отъ такова естество, че може да се избѣгне едно пълно скѫсване.

 

Трѣбва да констатирамъ тукъ, че напоследъкъ азъ намѣрихъ y главния управитель Фабри-паша, следъ неговото завръщане тукъ отъ Цариградъ, лично много по-меки схващания върху църковнитѣ стремежи на българитѣ, отколкото сѫ ония, които тукъ владѣятъ въ чиновническитѣ крѫгове . . . . . . . . . . . .

 

Фонъ Кнапичъ. [1]

 

Рапортътъ е отправенъ до графъ фонъ Бойстъ.

 


 

IV.

 

По-нататъкъ ще приведа два документа, от които се вижда, съ каква самоотверженость, дори съ цената на живота си, македонскиятъ българинъ въ Велесъ е билъ готовъ да стане въ защита на своята токо що придобита църковна свобода.

 

 

1. Wiene Staats-Archiv. Pol. Arch. Ber. aus Saloniki 1871.

 

 

105

 

Това сѫ рапорти на австроунгарския консулъ въ Солунъ. Привеждаме ги изцѣло.

 

 

„Ц. и кр. австроунг.

консулство въ Солунъ.

Солунъ, 26 май 1874.

 

№ 6.

 

Високородни графе,

 

Имамъ честь да съобща на В. Пр., че вчера сутриньта ненадейно е била реквизирана военна сила за отдалечения 7 часа отъ тукъ и лежащъ на желѣзопѫтната линия градъ Βелесъ, за да се намѣси въ единъ конфликтъ, избухналъ тамъ между българитѣ и власитѣ.

 

Причина затова дало, както се научавамъ, погребението на тѣлото на една починала влахиня, което, споредъ желанието на нейнитѣ държащи съ гръцката патриаршия роднини, трѣбвало да стане въ самия църковенъ дворъ, докато българскиятъ тамошенъ владика твърдѣлъ, че не може да допусне това поради настроението на българитѣ, които били още повече огорчени чрезъ напоследъкъ повторно произнесеното отлъчване, но че нищо не би ималъ да възрази, ако мрътвецьтъ бѫде погребанъ въ мѣстото гдето се погребватъ по-бедни хора, което се намира извънъ църковния дворъ.

 

Велесъ брои надъ 20,000 жители, раздѣленъ е чрезъ р. Вардаръ на две равни части, отъ които всѣка има само по една църква, за които претендиратъ българитѣ, защото тѣ образуватъ и въ дветѣ части решителното болшинство, a влашкитѣ фамилии сѫ въ малцинство (споредъ бългaритѣ броятъ 50 до 60, споредъ гръцката партия 350 кѫщи).

 

Споредъ една заповѣдь, дадена преди дълго време отъ Цариградъ българитѣ трѣбвало да отстѫпятъ на власитѣ една отъ дветѣ църкви, обаче досега сѫ се противопоставили упорито на това, основавайки се на горнитѣ числени отношения на жителитѣ.

 

При казания конфликтъ отъ страна на българитѣ сѫ паднали нѣколко убити и ранени. Не може още да се премени, дали тѣзи въ всѣки случай прискръбни, a въ последствие може би сѫдбоносни ексцеси сѫ били предизвикани отъ самитѣ българи и власи, или пъкъ по-скоро отъ страна на правителственитѣ органи, които може би сѫ искали да

 

 

106

 

използуватъ случая съ този споръ, за да отнематъ съ сила отъ българитѣ една отъ църквитѣ.

 

И дветѣ партии сѫ се обърнали впрочемъ телеграфически до своята върховна цьрковна власть въ Цариградъ за разрешение на спора.

 

За жалость, въ последно време сѫ се случили въ Велесъ вече нѣколко случая на опорочени погребения.

 

Еднакъвь докладъ правя сѫщевременно и на Н. Пр. ц. и кр. посланикъ въ Цариградъ Zichy.

 

Приемете etc.

 

Кнапичъ" [1]

 

Рапортътъ е адресуванъ до Негово Превъзходителство графъ фонъ Андраши и пр. въ Виена.

 


 

V.

 

„Ц. и кр. австроунг.

консулство въ Солунъ.

Солунъ, 31 май 1874 г.

 

№ 7.

 

Високородния графе,

 

Въ продължение на моя преданъ докладъ отъ 26 т. м. бр. 6 имамъ честь да съобща на В. Пр. следнитѣ по-нататъшни и сигурни данни за добре известния вече конфликть между българитѣ и власитѣ въ Велесъ.

 

Тѣлото на починалата влахиня въ Велесъ стояло вече 2—3 дни непогребано, когато тукашниятъ жандармерийски полковникъ Салимъ бей, по съобщение на каймакама, който не се обича отъ тамошното българско население и затова е напълно лишенъ отъ влияние, е изпратенъ тамъ съ порѫчение да тури край на това положение.

 

Салимъ бей свикалъ по този случай на съвещание българскитѣ и влашкитѣ първенци съ съответнитѣ имъ духовни представители и предложилъ да се отдѣли отъ църковния дворъ на Св. Сотиръ, гдето били погребани вече нѣколко души отъ фамилията на починалата и затова по искането на сродницитѣ на сѫщата трѣбвало и тя да се погребе, една часть, да се снабди съ собственъ входъ и да се опредѣли за въ бѫдеще като гробница на влашкото население, което се държи съ православната гръцка партия.

 

 

1. Wien. Staats-Archiv. Berichte aus Saloniki 1874.

 

 

107

 

Предложението се одобрило както отъ българския владика така и отъ гръцкия духовникъ и изобщо отъ всички присѫтствуващи; веднага се отправили за мѣстото, за да пристѫпятъ тутакси къмъ изпълнение на този планъ, за който мислѣли, че дава изходъ отъ конфликта, и за да извършатъ още сѫщата вечерь погребението.

 

Между това обаче, населението на Велесъ се научило за това и се стекло — българи и власи — въ голѣми маси къмъ църковния дворъ.

 

Отначало българитѣ държали лоялно поведение и заявили, че тѣ не признаватъ съгласието на своя владика за съставеното споразумение и че се противопоставятъ на сѫщото толкова повече, че тѣ тъкмо токо що били провъзгласени отъ Солунския гръцки архиепископъ като схизматици, и затова отъ своя страна трѣбва да протестиратъ, че въ тѣхнитѣ църкви и гробища пристѫпватъ гръцки свещеници.

 

Българитѣ и власитѣ се сборичкали следъ това, при което, както се види, не останали безучастни и заптиитѣ на Салимъ бея, и сблъскването се свършило съ това, че отъ българитѣ паднали на мѣсто двама мрътви и, както се твърди, още други единадесеть българи били повече или по-малко тежко наранени.

 

Отъ страна на власитѣ имало само нѣколко ранени.

 

Едва когато тѣзи ексцеси преминали, Салимъ бей реквизиралъ една рота отъ резервния полкъ, който тъкмо що се събралъ тукъ на обикновенитѣ годишни упражнения. Спокойствието въ Велесъ не е било обаче по-нататъкъ смутено, защото каймакамътъ заповѣдалъ още сѫщата вечерь да се въорѫжи цѣлото турско население, a забранилъ отъ друга страна на християнското население, подъ страхъ на строго наказание, да напуща жилищата си.

 

Тѣлото на влахинята било погребано следъ това при единъ манастиръ близо до Велесъ, — и така се свършила тази работа съ това, гдето българската партия постигнала своята цель, нѣщо, което нѣма да остане по всѣка вѣроятность безъ влияние за по-нататъшното развитие на тѣхното политическо-религиозно движение.

 

Поради двамата убити българи, Омеръ паша заповѣдалъ да се заведе следствие, обаче отъ чисто частно-правно гледище, безъ да се смѣсва въ него религиозниятъ въпросъ.

 

 

108

 

Πο въпроса — какъ трѣбва да се държать за въ бѫдеще мѣстнитѣ власти при подобни случки — тукашного главно управление е запитало въ Цариградъ, обаче досега отговоръ не е дошълъ, както не е било отговорено и по-рано на отправенитѣ отъ българска и гръцка страна запитвания до тѣхнитѣ духовни ььрховни началства въ столицата.

 

Еднакъвъ докладъ правя сѫщевременно и до Н. Пр. ц. и кр. посланикъ графъ Zichy въ Цариградъ.

 

Приемете etc.  Кнапичъ" [1]

 

Докладътъ е отправенъ до Негово Превъзходителстзо графъ Андраши и пр. въ Виена.

 


 

VI.

 

Най-интересниятъ документъ, изхождащъ отъ перото на единъ австрийски сърбинъ и консулъ австрийски въ Солунъ, е рапортътъ № 5 на често споменатия вече Кнапичъ отъ 12 май 1874 г., който ясно и опредѣлено очертава и установява българския характеръ на цѣла Македония. Привеждамъ изцѣло този забележителенъ документъ.

 

 

„№ 5.

Солунъ, 12 май 1874.

 

Високородни Графе,

 

Въ продължение на моя преданъ докладъ отъ 21 м. м. бр. 4 имамъ честь да съобща на В. Пр. следнитѣ данни за отношението на гръцкото и българското население въ тукашния вилаетъ и за тѣхното становище по владѣещия тукъ църковенъ споръ.

 

Въ Солунския санджакъ изключително гръцко население има само въ казитѣ на Касандрия и Айнеросъ — стария Халкидически полуостровъ и после въ срещуположнитѣ западни брѣгове на залива, което естествено се държи съ Патриаршията и не се засѣга отъ владѣещия църковенъ споръ. Напротивъ, населението въ казитѣ Дойранска, Авретъ-Хисарска, Струмишка, Воденска, Ениджевардарска е почти изключително българско. По-смѣсено е въ дветѣ кази, Караферия и Няуста, гдето гръцкиятъ езикъ, както изобщо въ главнитѣ градове, е повече въ употрѣбение.

 

 

1. Wien. Staats-Archiv. Pol. Arch. Berichte aus Saloniki 1874.

 

 

109

 

Явно сѫ застанали на страната на Екзархията жителитѣ на тѣзи области досега само въ Дойранъ, Струмица и въ главнитѣ градове, и то не безъ многобройни и разнообразни прѣчки, предизвикани отъ гръцкото духовенство. Общото настроение обаче, както въ градоветѣ, така и по селата остава при всичко това въ полза на екзарха; така напр. отъ 40 села, принадлежащи кьмъ Солунската епархия, сѫ предани на българското дѣло не по-малко отъ 30, не могатъ обаче да се наложатъ, защото гръцката партия на Солунския митрополитъ работи противъ това и досега имъ е възпрепятствувала да се конституиратъ въ особна партия.

 

Въ главния градъ Солунъ наддѣлява гръцката партия. Обаче малкото привърженици, които Екзархатъть брои тукъ, би се развили скоро до една силна пзртия, ако българитѣ биха успѣли да прокаратъ и за Солунската епархия единъ народенъ владика. Естествено, че тогава би преминали на тѣхна страна многобройнитѣ привърженици по селата.

 

Въ Битолския санджакъ — праседалището на славянското население на Македония — съ население изключително българско сѫ населени казитѣ Леринъ, Кичево, Велесъ, Охридъ, Прилепъ, Преспа, Ресенъ, Тиквешъ, Рудникъ, Острово и Караджова, а само въ дветѣ кази, Кожани и Селфидже, се намира гръцко, по брой незначително, малцинство, докато мнозинството — - почти три четвърги — сѫ мохамедани.

 

Въ нѣкои отъ гореказанитѣ окрѫзи, така въ Леринъ, Охридъ, Битоля, се намира (покрай турското, което се среща навсѣкаде) и влашко население, което въ своитѣ симпатии е раздѣлено между Екзархата и Патриархата, ала най-вече се държи съ последния, докато българското население въ всички онѣзи области симпатизира изключително на новата национална църква, изказало се почти безъ изключение въ нейна полза и само въ нѣкои центрове се възпира отъ пълно отпадане отъ тази църква чрезъ натиска на гръцкото духовенство.

 

Демонстративното и внушително посрѣщане, направено на назначения напоследъкъ за Охридски български китрополитъ Натанаилъ, е едно доказателство, колко силна се чувствува тази партия въ цѣлия битолски санджакъ и коло сериозно тя си е поставила задачата да разшири все повече и повече своето независимо положение и да принуди

 

 

110

 

турското правителство постепенно да заеме съ български владици и още други епархии.

 

Къмъ Сѣрския санджакъ принадлежатъ казитѣ Сѣресъ, Демиръ-Хисаръ, Мелникъ, Неврокопъ, Разлогъ и Зъхна. Само въ главнитѣ градове Сѣресъ, Демиоъ-Хисаръ и Мелникъ, както и отчасти въ главния градъ Неврокопъ и въ мѣстностьта Зъхна, гръцкото население е въ болшинство, докато въ всички други кази то спада спрямо владѣещето българско население до едно малцинство, което почти изчезва. Съ изключение на главнитѣ градове и на мѣстностьта Зъхна, както отчасти и на Сѣрската околия, гдето броятъ на селата, населени отъ гърци, почти достига числото на бългaрскитѣ, всички други кази сѫ се изказали въ полза на Екзархата и очакватъ, че ще имъ се позволи съответната организация чрезъ създаване на епархии съ българско духовенство и училища.

 

Удивително изпъква упоригата привързаность къмъ дѣлото на Екзархата особено y българитѣ въ Сѣрския санджакъ. Всички усилия на мѣстнитѣ власти да ги спечелятъ наново за гръцката партия, не само не сѫ имали никакъвь услѣхъ, но сѫ дали тъкмо обратни резултати, като по такъвъ начинъ и ония, които дотогава сѫ били нерешителни, сѫ минали на страната на националиститѣ. Изобщо всички сѫ единодушни въ мисъльта, по-добре да претърпятъ каквото и да било преследване, отколкото да се отдадатъ пакъ на владичеството на гръцката йерархия.

 

Въ Драмския санджакъ, гдето християнското население въ сравнение съ мохамеданското е слабо представено, отношението на националноститѣ е повече размѣсено, отколкото въ останалитѣ споменати вече санджаци. Въ казитѣ Драма, Правища, Кавала, Сарѫ-Шабанъ и Енидже гръцкото население преодолява — съ изключение на Ахърчелебийската околия, гдето деветь села иматъ само българско население и се държатъ съ Екзархията; сѫщото е по-нататъкъ отчасти и въ селата: Пласна, Просочанъ, Волако и Чобалища, отъ които мнозинството, именно 370 срещу 330, принадлежатъ на българската партия, докато каймакамството на Енидже е изключително гръцко, а Габрово — наполовина гръцко. Еникьой, при всичко че е българско, признава ксантийския гръцки владика.

 

 

111

 

За да се установи точно отношението между българитѣ, които сѫ за Патриаршията или пъкъ за Екзархията, трѣбваше да послужи Комисията, за която се говори въ споменатия въ началото мой рапортъ, тя обаче не е могла да се образува. Следъ като Патриаршията е настояла, при това ново повторно разпитване на бългaритѣ да се задава въпросътъ въ смисълъ, дали тѣ искатъ да останать въ гръцката религия или искатъ да бѫдатъ схизматици, a споредъ сващането на Българската екзархия, би трѣбвало да се запитватъ: дали искатъ да се провъзгласятъ за Гръцката патриаршия или за Българската екзархия, и понеже Портата не се намѣсила решително при това несъгласие на дветѣ върховни църковни авторитети, Комисията изостанала; разбира ce, съ полза за Гръцката патриаршия, която при едно повторно и добросъвестно запитване би била победена.

 

Отъ тогава рзботитѣ вървятъ тукъ по своя естественъ п;кть. Дѣлото на българитѣ изглежда че е изоставено отъ тѣхното собствено правителство, което по-рано ги е подкрепяло, a гръцкото духовенство, начело съ недавна новопристигналия влиятеленъ митрополить Йоакимъ Солунски и оня отъ Струмица, удвоява своитѣ усилия, за да накара отцепилитѣ се българи да се върнатъ. Митрополитъ Иоакимъ е предприелъ за тази цель сега едно пѫтуване изъ епархията си, следъ като е отлѫчилъ преди заминаваисто си публично схизматичнитѣ бългaри. Последниятъ пъкъ, Струмишкия митрополить, действува съ всички само възможни средства за сѫщата цель и при това се подкрепя вѣрно отъ валията Омеръ паша, който за тази цель миналата седмица е заминалъ специално за Струмица.

 

На това положение на работитѣ би трѣбвало да се отдаде, гдето въ последно време азъ получихъ запитване отъ разни страни, дали ц. и кр. консулство не би могло да даде на българитѣ единъ съветъ, какъ трѣбва да се държатъ въ сегашното трудно положение и дали тѣ, въ случай че продължаватъ да се държатъ на страната на Екзархията, биха могли да разчитатъ на нѣкаква подкрепа отстрана на ц. и кр. правителство... Затова съобщавамъ и на ц. и кp. посланикъ въ Цариградъ и моля ц. и кр. легация да ми даде нужднитѣ за

 

 

112

 

случая насоки относно моето държане спрямо казаното запитване.

 

Приемете и т. н.

Фонъ Кнапичъ." [1]

 

До Негово Превъзходителство

Г-нъ графъ Андраши и пр. и пр.

въ Виена.

 


 

VII.

 

Другъ единъ твърде интересенъ документъ за македонскитѣ земи имаме тукъ отъ 5 октомврий 1874 година. Въ него австрийскиятъ консулъ въ Призренъ, Липихъ, следъ завръщането си отъ своето служебно пѫтуване въ Скопие, Нишъ и Прищина, съ рапортъ № 4, отъ Призренъ, 5 οктомврий 1874 г., дава на министра на външнитѣ работи въ Виена, графъ Андраши, подробни сведения за състоянието на своята служебна область въ църковно, политическо и военно отношение. Ще направя тукъ нѣкои извадки, които засѣгатъ македонскитѣ земи.

 

 

„Въпросътъ за признаването или непризнаването авторитета на екзарха и на неговитѣ владици, изпратени въ Скопие и Нишъ, държи духоветѣ на православното население въ всички засегнати отъ менъ градове въ непрестанно възбуждение.

 

Българитѣ въ Тетово, Скопие и Куманово, както и полупобългаренитѣ сърби отъ Враня и Гиланъ, сѫ разцепени на две партии отъ които едни признаватъ преданитѣ на патриарха и още отъ по-рано служащи владици, a други — новитѣ назначени отъ екзарха, и образуватъ два лагера, които се каратъ взаимно толкова повече, че служащитѣ единъ до другъ владици имъ даватъ най-плачевенъ примѣръ чрезъ скѫсване на всѣкакви сношения и чрезъ всѣкакъвъ видъ интриги.

 

Въ Скопие владѣе митрополията още владиката Паисий, който е билъ поставенъ отъ патриарха. Неговиятъ български противникъ владика Доротей се старае следователно да го измѣсти отъ сѫщата. Въ време на моето пѫтуване първиятъ се намираше въ Тетово за да убеди своитѣ тамошни привърженици да издържатъ противъ екзархийската партия и навѣрно още,

 

 

1. Wien. Staats-Archiv. Pol. Arch. Consularberichte aus Saloniki 1874.

 

 

113

 

за да си осигури владението на тамошния владикатъ, на новостроящата се църква, на църковното имущество и на училището. Въ Скопие има той малко привърженици, обаче тѣзи принадлежатъ повечето на чорбаджийскитѣ фамилии. Народътъ е въ своето подавляеще мнозинство противъ него и не го допуща дори да влѣзе въ църквата. По-голѣмо влияние има той въ полето, въ Куманово и въ Враня; въ последния градъ той резидира отдавна и си е придобилъ значително имущество. Наистина и тамъ посещението на църквата не се позволява на малкото останали нему вѣрни духовни лица и на тѣхнитѣ привърженици, обаче по селата на окрѫга той все още може да разчита на една доста силна партия.

 

Българскиятъ владика Доротей малко време преди моето пристигане въ Скопие бѣше отпѫтувалъ за Битоля, за да се оплаче противъ Паисия и да издействува неговото изтласкване, постѫпка, която надали ще му се удаде, тъй като правителството гледа съ удоволствие на църковното разцепление на Скопскитѣ българи, и докато то явно прокламира свся неутралитегь, не изпуща случая тайно да насърчава по-слабата патриаршеска партия, нѣщо, което разгневенитѣ въ висока степень затова екзархийски привърженици твърдятъ, че могатъ да докажатъ. Азъ се съмнявамъ, дали спокойствието между дветѣ партии ще може да се запази дълго време и малкото просвѣтени между християнското население на Скопие сѫ въ това отношение много загрижени”.

 

 

Следъ като говори по-нататъкъ за Нишъ, Лѣсковецъ и Пиротъ, Липихъ продължава :

 

„Призренската епархия не проявява, съ изключение на Гиланъ, чието българо-сръбско смѣсено население клони къмъ Екзархията, никакво разцепление въ църковнитѣ работи. . . . . . .

 

Азъ мисля, че мога да характеризирамъ политическото положение на християнско-славянското население, което положение въ тѣзи мѣста обикновено върви рѫка за рѫка съ църковнитѣ работи, така че въ Нишъ и Призренъ населението, като сръбско, въ своето болшинство здраво държи за традициитѣ на своето предосманско време на разцвѣтъ и очаква своето спасение отъ една великосръбска бѫдеща държава; населението обаче на Скопие, колкото и да е наистина още безъ енергия и притиснато,

 

 

114

 

мисли и чувствува твърде силно по български, за да можеда се усъмни човѣкъ въ това, че то ще се присъедини къмъ една евентуална автономна България. Би трѣбало поне да се има предъ видъ обстоятелството, че скопскитѣ българи почватъ да се считатъ като единъ македонски откѫслекъ отъ цѣлата нация, отдѣлèнъ отъ собственитѣ Дунавски българи, тенденция, която е особено силно застѫпена въ интелигентния Велесъ, и отъ тамъ живо се разпространява. Дали тя ще има за бѫдещето практически последици, не може въ всѣки случай още да се предвиди. . . . . . .

 

Що се отнася до Дебъръ, християнскиятъ славянски елементъ е толкова малочисленъ, щото не е важно, какво поведение държи въ църковно отношеиие. Може само толкова да се каже, че той, ако и да е български, се държи отъ сегашния владика въ зависимость подъ Патриаршията. . . ."

 

 

По-нататъкъ се говори въ рапорта на дълго за албанскитѣ земи, за албанцитѣ въ пограничнитѣ на Македония територии, за военнитѣ отношения по тѣзи мѣста и пр. [1].

 

Рапортътъ е подписанъ отъ Ф. Липихъ и адресуванъ до графъ Юлиусъ Андраши въ Виена.

 

*  *  *

 

Въ следнитѣ страници предавамъ нѣмскитѣ оргинали на даденитѣ въ преводъ по-горе документи. Нѣкои отъ тия документи се печататъ тукъ изцѣло, a други въ извадки, именно предаватъ се само тия мѣста отъ тѣхъ, които засѣгатъ Македония, както е сторено и въ превода. Именно:

 

 

1. Wien. Staats-Archiv. Polit. Arch. Consularber. aus Prisren 1874.

 

 

115

 

 

I.

 

№ 1 Lit. H

Constantinopel, 7 Jänner 1846.

 

Durchlauchtig Hochgeborner Fürst,

 

Ich hatte bereits die Ehre Euere Durchlaucht die Rückkunft des k. k. Internuntiaturs-Dolmetschergehilfen, G-fen Philipp Cavriani, von seiner nach Macedonien und Albanien unternommenen Reise anzuzeigen.

 

Dem erhaltenen Auftrage gemäss hat derselbe das Resultat seiner auf dieser Reise gemachten Beobachtungen zu Papier gebracht und mir in dem gehorsamst nebenfolgenden Berichte vorgelegt, welcher über den Zustand der von ihm bereisten, durch Europäer seltener besuchten Länder, manche Angaben enthält, die Euerer Durchlaucht hohe Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen dürften.

 

Wie aus diesem Berichte ersichtlich ist, hat Graf Cavriani von Salonich aus die Richtung nach Larissa und Volo eingeschlagen und hat sich über Pharsala nach Tricala und über den Pindus, welcher Thessalien von Albanien trennt, nach Janina, von dort aber wieder südwärts an die Gränze Griechenlands nach Arta und Prevesa begeben. Sodann reiste er gegen Norden nach Delvino, Avlona urd Berat bis Durazzo, von wo er über Elbassan und Monastir (Bitoglia) nach Salonich zurückkehrte. Nachdem er sich kurze Zeit in letzter Stadt erholt, unternahm er einen zweiten Ausflug nach dem Berge Athos und den vorzüglichsten Punkten.'der Umgegend, Cavalla, Drama und Seres.

 

Wie sich Graf Cavriani mit eigenen Augen überzeugte, herrscht an der Gränze gegen Griechenland die grösste Ruhe, und der Militärgouverneur von Tirnova, Avni Pascha, hatte es durch Energie und Wachsamkeit dahin gebracht, dass die Uebertritte der griechischen Klepften viel seltener geworden waren und dass Jedermann seinen Geschäften mit Ruhe nachgehen konnte.

 

Der innere Zustand von Albanien wird als ein beklagenswerter dargestellt, in Folge des Druckes welcher namentlich die untergeordneten türkischen Beamten über das Landvolk ausüben, dessen Verarmung mit jedem Jahre zunimmt Unter Muselmänern und Christen herrscht daher gleiche Unzufriedenheit und steigert die Sympathien der letzteren für Russland, während in den Districten von Arta und Prevesa der englische Consul, durch keinen Agenten einer anderen Grossmacht gehindert und durch die Nähe der jonischen Inseln aufgemuntert, einen unbeschränkten Einfluss auf die dortigen Angelegenheiten üben soll.

 

Mit den grellsten Farben ist die Verwaltung des Districts von Cavalla unter dem Müdir Mehmed Bey geschildert, welcher, wiewohl er seinen Posten der Unterstützung unseres dortigen Consularagenten verdankt, ihn in dessen ämtlichen und Privat-Geschäften stets hinderlich in den Weg zu treten sucht, und sogar nach dem Leben getrachtet haben soll. In dem Bezirke von Seres wetteifert die türkische Behörde mit dem griechischen Metropoliten um von der unglücklichen Bevölkerung die drückendsten Abgaben zu erpressen.

 

 

116

 

Diese letzteren Details glaubte ich im vertraulichen Wege zur Kenntniss, Reschid Paschas bringen und seine Verwendung in Anspruch nehmen zu sollen um wo möglich einem so leidigen Zustande ein Ziel zu setzen.

 

Während dieser ganzen Reise hatte sich Graf Cavriani, dank sei ?s den ihm von mir und vom k. k. Consul von Mihanovits verschafften Empfehlungen, bei den türkischen Gouverneuren und Behörden der zuvorkommendsten Aufnahme zu erfreuen.

 

Genehmigen Eure Durchlaucht den Ausdruck meiner tiefen Verehrung.

 

Gf. Stürmer.

 

 

Dies ist aber noch mehr bei den bulgarischen Rajas der Fall, die im Sandschakate von Salonich ansässig sind, was ich bei meinem zweiten Ausfluge von Saloniki in die Gegenden von Ca vala, Drama und Seres öfters zu bemerken Gelegenheit fand . . . . . .”

 

„In keinem Theile der von mir durchwanderten Provinzen des Türkischen Reiches fand ich eine solche Schreckensregierung als im D;stricte von Caval3. Der Mudir dieses Ortes Mehmed Bey. ein Emporkömmling, welcher der Verwendung des österreichischen Consular-Agenten seine Stelle verdankt, missbraucht seine in Händen habende Gewalt der massen, dass nicht nur die überall im türkischen Reiche gedruckten Rajás, sondern auch die muselmänische Bevölkerung nur mit Abscheu von ihm sprechen. Er bereichert sich mit dem Gelde der Unterthanen seines Herrn, und sehr oft geschieht es, dass wenn ein Mord begangen wird, der Thäter sobald er die Beute mit ihm getheilt ungestrafft entkömmt. Doch trotz des Abscheues, den man allgemein gegen ihn hegt, hebt sich keine Stimme gegen ihn, denn er hat einen mächtigen Beschützer an seinen unmittelbaren Vorgesetzten, dem Kaimakam von Drama, Scherif Aga, der ihn, obwohl schon einmal seiner schändlichen Verwaltung wegen der Müdirstelle entsetzt, doch wieder vor 1 1/2 Jahren in derselben bestätigte. Mehmed Bey wusste sich so bei Scherif Aga in Gunst zu setzen, dass dieser ohne Unterschied der Religion jedem, der gegen den Mudir Klagen vorbringen wurde, mit dem Exil drohte. Letzterer, wie schon erwähnt, seine Stelle dem österreichischen Agenten verdankend, anstatt sich ihm dafür dankbar zu erzeugen, benützt jede Gelegenheit, ihm seine Existenz in Cavala unerträglich zu machen und sowohl in seinen Privatals ämtlichen Geschäften hinderlich in den Weg zu treten. Zweimal sogar trachtete er ihm nach dem Leben. Auch in Ausführung der grossherrlichen Befehle zeigt sich dieser Müdir sehr lässig, denn vier kaiserliche Fermane, die zum Wohle der christlichen Unterthanen aus Constar.tinopel geschickt wurden, liess er gänzlich unbeachtet hinter dem Polster seines Sophas liegen.

 

Eine ähnliche Lage der Dinge fand ich in Seres, wo Omer Pascha, ein schwacher, von jedem geleiteter Mann, die Stelle des Kaimakarns inne hat; er ist ganz in den Händen seiner Söhne, die sich seines Ansehens bedienen, um sich zu bereichern. Die Lage der Rajas in diesen Districten ist unerträglich, denn sie haben nicht nur den Druck ihrer

 

 

 117

 

türkischen Herren zu ertragen, sondern auch ihr Oberhirt, der in Seres residirende Metropolit missbraucht seine Gewalt, um von seiner Diözese die schwersten Abgaben zu erpressen. Klagen gegen ihn gelangten zu den Ohren des Patriarchen von Constantinopel, der auch ihn abzusetzen bereit war. Aber reiche Geldgeschenke, sowie günstige Zeugnisse, die der Metropolit durch die türkischen Behörden den Rajas abzunöthigen wusste und sie nach Stambul schikte, entfernten die gefürchtete Gefahr der Absetzung und dieser unwürdige Oberhirt setzt nun mit desto grösserer Kühnheit sein hartes Benehmen gegen die ihn anvertraute Herde fort. — Möge es der Himmel fügen, dass die Sendung eines Comissärs, der aus Constantinopel in jene Gegend kam, der dortigen Bevölkerung goldene Früchte bringe. Er zeigte sich sehr thätig, zog von einem Orte zum anderen Erkundigungen ein. machte Veränderungen unter den Beamten, und es ging schon die Rede, dass Omer Pascha nicht mehr auf seinem Platze sicher sei. Leider konnte ich den Namen dieses greisen würdigen Mannes nicht in Erfahrung bringen.

 


 

II.

 

K. u. k. österr-ungar.

Konsulat Salonich.

Nr. 5.

 

Salonich. 10. Juni 1371.

 

Hochgeborner Graf!

 

Die Reibungen zwischen dem bulgarischen und dem griechishen Elemente aus religiösem Gebiete haben bisher im Sandgiak von Salonich keine, oder nur ganz unbedeutende Erscheinungen zu Tage befördert. Ich hatte daher Euerer Exzellenz hierher auch nichts zu melden. — und was sich in dieser Hinsicht im Sandgiak von Monastir ereignete, woselbst bulgarische Emanzipationsbestrebungen mit Nachhalt betrieben werden, wurde Seine Exzellenz dem k. u. k. Botschafter in Constantinopel von k. u. k. Vice-Konsul H. Oculi in Monastir von Fall zu Fall einberichtet.

 

In letzterer Zeiir sind jedoch auch in hiesigem Distrikte Erscheinungen vorgekommen, welche beweisen, dass die nationalen Bestrebungen der Bulgaren in Zunahme begriffen sind, das Verhalten der Landesbehörden gegenüber denselben aber noch ein unsicheres ist.

 

So machten sich die letzteren Tage die bulgarischen Einwohner des 12 Stunden von Salonich entfernten Marktflekens von Vodina zusammen, um von dem Kaimakam die Übergabe einer griechischen Kirche zur Abhaltung eines Gottesdienstes in bulgarischer Sprache und mit einem bulgarischen Geistlichen zu verlangen. Der Kaimakam, der diesem Ansinnen nicht nachkommen konnte, schlug seine Vermittlung hei dem griechischen Bischöfe vor, — allein dieser Ausweg ward selbst nur als eine Ablehnung angesehen wodurch die. wie es scheint, von irgend einer Seite instigierte Menge veranlasst werden sollte, zu Eigenmächtigkeiten zu schreiten, um ihren Willen durchzusetzen.

 

Eine Kirche ward also von den Bulgaren mit Gewalt eröffnet, ein Gottesdienst installiert und noch nicht beendet, als die Lokalbehörde über Andringen des Bischofs mit Gewalt interveniert, um die Versammlung

 

 

118

 

auseinander zu treiben, die Kirche zu leeren und zu schliessen.

 

Dabei verharrte die Versammlung in Widersetzlichkeit und es heisst, dass es zu argen Exzessen kam, bei welchen mitunter schwere Verwundungen einer und der anderen Seite und insbescndere der nicht sehr zahlreich vertretenen Polizei-Mannschaft beigebracht worden waren.

 

So wurde mir der Vorhalt von glaubwürdiger Seite geschildert. Eine Untersuchung, die sofort eingeleitet wurde und zu der der Mutesarif von Sabnich sich persönlich nach Vodina begeben hat, ist noch im Zuge und Letzterer noch nicht zurückgekehrt, um von dem Sachverhalte näheres und bestimmteres, vorzüglich aber die Quelle aus der diese Bewegung in Vodina so unerwartet hervorgegangen ist, näher kennen zu lerner.

 

Ich werde also Euerer Exzellenz hierüber noch später zu berichten die Ehre haben.

 

In den Kreisen der hiesigen Verwaltungsbehörde ist inan der Meinung, dass den dem Vorfalle von Vodina zu Grunde liegenden Bestrebungen der Bulgaren eine tiefere Bedeutung beizulegen ist, und das folgerichtiger Weise, — wollte man die Entfernung der griechischen Geistlichkeit auf der Skala der kirchlichen Hierarchie gestatten, den griechischen Popen über nicht lange Zeit türkischer Mudir folgen musste.

 

Gleichlautenden Bericht erstatte ich unter Einem an Seine Exzellenz den k. u. k. Botschafter bei der hohen Pforte Freiherr von Prokesch-Osten.

 

Geruhen Euere Exzellenz den wiederholten Ausdruck meiner grössten Hochachtung und tiefsten Verehrung gnädig aufzunehmen.

 

v. Knapitsch.

 

Seine Excellenz dem

Hochwohlgeborenen Herrn

Grafen von Beust

etc. etc. Wien.

 


 

III.

 

Ku. K. österr.-ungar.

Konsulat

Salonich.

Salonich. 11. Juli 1871.

 

Hochgeborner Graf!

 

Ich bin nun in der Lage meinem Berichte vom 10-ten v. M. Z. 3 einige nähere Daten über den bemeldeten Vorfall in Vodina folgen zu lassen.

 

Die Widersetzlichkeit der Bulgaren war eine ziemlich ernste und hartnäckige. Sie wollten das Lokale der Kirche, die sie eigenmächtig eröffneten, nicht verlassen und widerstanden den mehrmaligen Aufforderungen des persönlich am Platze erschienenen Kaimakam schliesshen mit Gewalt, wobei 3 Mann von der Gendamerie verwundet und der Kaimakam selbst nur durch eine glückliche Wendung von einem Messerstiche, der ihm bemeint war, verschont blieb. . . . . . . .

 

Bewegungen in demselben Sinne wie in Vodina haben sich übrigens auch schon in Kilkitsch und in Strumnitza vahrnehmen lassen;

 

 

119

 

allein während in ersterem Orte die dem griechischen Bischöfe anhängenden Bulgaren ein entscheidendes Übergewicht haben, sind in Strumnitza die Einflüsse des Bischofs zwar schwächer, aber doch immerhin der Art, um einen völligen Bruch zu vermeiden.

 

Ich muss hier konstatieren, dass ich letzthin bei dem General-Gouverneur Fabri-Pascha nach seiner Rückkehr aus Konstantinopel hieher, persönlich viel mildere Auffassungen über die kirchlichen Bestrebungen der Bulgaren gefunden habe, als jene sind, die in türkischen Beamtenkreisen hier obwalten :

 

v. Knapitsch.

 

Seine Excellenz dem

Hochwohlgeborenen Herrn

Grafen von Beust etc. etc.

Wien.

 


 

IV.

 

K. u. K. österr. ungar.

General Consulat

in Salonich

№ 6.

Salonich, 26. Mai 1374.

 

Hochgeborner Graf!

 

Ich beere mich Euerer Excellenz zu berichten, dass am gestrigen Morgen plötzlich Militärmacht nach der 7 Stunden von hier entfernten auf der Salonich-(Jsküper Eisenbahn gelegenen Stadt Kiöprülü (:Welesa :) requirirt wurde, um in einem zwischen den Bulgaren und den Walachen daselbst enstandenen Conflikte einzuschreiten.

 

Die Veranlassung hiezu both, — wie ich vernehme, — die Beerdigung der Leiche einer verstorbenen Walachin, die nach dem Wunsche des zum griechischen Patriarchate haltenden Verwanten derselben im Kirchhofe selbst statt finden sollte, während der bulgarische Bischof daselbst behauptete, dass er dies wegen der Gesinnung der Bulgaren, die durch die letzthin wiederholt erfolgte Excomunicirung nur noch erbitterter wären, nicht zugeben könne, jedoch nichts dagegen einzuwenden habe, dass die Leiche auf dem für ärmere Leute benützten, ausser dem Kirchhofe gelegenen Platze beerdiget werde.

 

Kiöprülü zählt über 20.000 Einwohner, ist durch den Wardarfluss in zwei gleiche Theile getheilt, von denen jeder nur eine Kirche hat. die von den Bulgaren beansprucht werden, weil Letztere auf der einen, wie der andern Stadthälfte die entschiedene Majorität bilden die walachischen Familien aber in der Minderzahl — nach Angabe der Βulgaren 50 bis 60. nach Angabe der griechischen Parthey 350 Häuser zählen.

 

Nach einem seit längerer Zeit ergangenen Befehle aus Konstantinopel hätten die Bulgaren eine der beiden Kirchen den Wallachen überlassen sollen, widersetzten sich dem aber bisher standhaft aus obigen, dem Verhältnisse der Einwohnerzahl entnommenen Gründen.

 

Bei dem in Rede stehenden Conflikte sollen von Seite der Bulgaren einige Todte und Verwundete vorgenommen sein. Noch nicht beurteilen lässt sich, ob die Veranlassung zu diesen immerhin bedauerlichen

 

 

120

 

und für die Folge vielleicht verhängnissvollen Excessen durch die Bulgaren und Walachen selbst gegeben, oder nicht vielmehr vnn Seite der Regierungsorgane hervorgerufen wurde, die vielleicht die Gelegenheit des Streites benützen wolten, um den Bulgaren eine der Kirchen mit Gewalt abzunehmen,

 

Beide Partheien haben sich übrigens wegen Entscheidung des Streites telegrafisch an ihre vorgesetzte oberste Kirchenbehörde in Konstantinopel gewendet.

 

Leider sind Fälle von beanständeter Beerdgung von Verstorbenen in Klöprülü in letzterer Zeit schon mehrmals vorgekommen.

 

Gleichlautenden ßericht erstatte ich unter Einem an S-ne Excelenz den k. u. k. Botschafter Grafen Zichy v. Vasonykeö in Konstantinopel.

 

Geruhen etc.

 

Κnaрitsch.

 

Seine Excelienz dem Hochwohlge-

borenen Herrn Grafen von Andrassy

etc. etc, Wien.

 


 

V.

 

K. u. k. österr. ungar.

General Consulat

in Salonich.

Salonich, 31. May 1874.

№ 7.

 

Hochgeborner Graf!

 

In Verfolg meines ergebensten Berichtes vom 26-ten I. M. Z. 6 beerhre ich mich Euerer Excellenz nachstehende weitere und zutreffende Daten über den nun näher bekannten Conflikt zwischen den Bulgaren und den Walachen in Kiöprilü zu melden.

 

Die Leiche der verstorbenen Walachin in Kiöprülü war bereits durch 2 oder 3 Tage unbeerdigt geblieben, als über Meldung des bei der bulgarischen Einwohnerschaft daselbst unbeliebten und deshalb auch völlig einflusslosen Kaimakams, der hiesige Gendarmerie Oberst Salim Bey mit dem Auftrage dahingeschickt wurde, diesem Zustande ein Ende zu machen.

 

Salim Bey versammelte zu diesem Behufe die bulgarischen und walachischen Notablen mit ihren respectiven geistlichen Vorstanden zu einer Berathung, und machte den Vorschlag, dass von dem Kirchhofe von S-t Sotyr, woselbst schon mehrere Angehörige der Familie der Verstorbenen beerdiget wurden, und deshalb nach dem Wunsche der Verwandten auch Letztere zur Erde gebracht werden sollte, ein Theil abzusondern, und mit einem eigenen Eingang versehen künftighin als Friedhof für die zur orthodoxen Parthei stehende walachische Bevölkerung zu bestimmen wäre.

 

Der Vorschlag fand sowohl bei dem bulgarischen Bischofe ais bei dem griechischen Geistlichen, und überhaupt bei allen Anwesenden Anklang ; man verfügte sich auch sofort an Ort und Stelle um diesem, wie man glaubte, dem Conflikte einen Ausweg eröffnenden

 

 

121

 

Plane die Ausführung auf dem Fusse folgen zu lassen, und die Bestattung der Leiche noch an demselben Abende vorzunehmen.

 

Mittlerweile hatte aber die Einwohnerschaft von Kiöprülü von diesem Vorgange Kenntniss erhalten und strömte nun — Βulgaren und Walachen — in grosen Massen nach dem Kirchplatz.

 

Zuerst eine loyale Haltung annehmend, erklärten die Bulgaren nunmehr, dass sie von der Zustimmung ihres Bischofes zu dem kombinirten Ausgleiche nichts wissen wollten und sich demselben um so mehr widersetzten würden, als sie ja soeben erst von dem griechischen Arzbischof von Salonich als Schismatiker erklärt worden wären und deshalb ihrer Seits protestiren müssen, dass ihre Kirchen und Friedhöfe von griechischen geistlichen betreten wurden.

 

Bulgaren und Walachen kommen hierauf in ein Handge menge, an dem wie es scheint die Zaptiemannschaft des Ob ersten Salim Bey nicht unbetheligt blieb, und das damit endigte, das 2 Bulgaren todt am Platze blieben, und wie man behauptet eilf andere Bulgarenmehr oder weniger schwer verwundet wurden.

 

Von Seite der Walachen sollen nur ein Paar Verwundete vorgekommen sein. Erst als diese Excesse bereits vorüber waren requirirte der Oberst Salim Bey eine Compagnie von dem soeben zu den gewöhnlichen jährlichen Exercitien hierorts versammelten Landwehrbataillone ; die Ruhe in Kiöprülü wurde jedoch nicht weiters gestört, denn der Kaimakam befahl noch am selben Abende dass sich die gesammte türkische Bevölkerung zu bewaffnen habe und verboth anderseits der christlichen Einwohnerschaft unter strenger Strafe ihre Wohnungen zu verlassen.

 

Die Leiche der Walachin wurde sohin bei einem Kloster in der Nähe von Kiöprülü zur Erde gebracht, und so endete diese Angelegenheit damit, dass die bulgarische Parthei ihren Zweck erreichte, was voraussichtlich auf die weiter« Gestaltung der politisch-religiösen Bewegung derselben nicht ohne Einfluss bleiben wird.

 

Wegen der beiden getödteten Bulgaren liess Omer Pascha die Untersuchung einleiten, jedoch vom rein privatrechtlichen Standpun<te ohne die religiöse Frage in dieselbe einzubeziehen.

 

Wie sich die Lokalbehörden bei künftigen ähnlichen Zwischenfällen benehmen sollen — darüber wurde von Seite dieses Gen-I Gouvernements Anfrage nach Konstantinopel gemacht, — eine Antwort ist aber bisher eben so wenig, als auf die früheren von bulgarischer und griechischer Seite an ihre geistlichen Oberbehörden in der Hauptstadt gerichteten telegrafischen Anfragen zurückgelangt.

 

Gleichlautenden Bericht erstatte ich unter Einem an Seine Excellent den k. u. k. Botschafter Grafen Zichy v. Vasonykeö in Constantinopel.

 

Geruhen etc

 

Κnaрitsch.

 

Seiner Excellenz

dem H. Herrn Grafen

v. Andrassy e.c. in Wien.

 

 

122

 

VI.

 

Salonich, 12. May 1874.

Nr. 5.

 

Hochgeborner Graf!

 

Im Verfolge meines ergebensten Berichtes vom 21. v.M. Z. 4 beehre ich mich Euerer Exzellenz nachstehende Daten über das Verhältnis der griechischen und bulgarischen Bevölkerung im hiesigen General-Gouvernement und über deren Stellung zu dem daselbst obwaltenden Kirchenstreit einzuberichten.

 

Im Sandschak von Salonich befindet sich nur in den Kazas von Kassandria und Rineros — der alten chalcidischen Halbinsel — ferners auf den gegenüberliegenden westlichen Gestaden des Golfs eine ausschliesslich griechische Bevölkerung, die natürlich zum Patriarchate steht und von dem herrschenden Kirchenstreite nicht berührt wird; hingegen ist die Bevölkerung in den Kazas von Doiran, Avret-Hissar, Strumitza, Vodina, Ienidje-Vardar fast aust schliesslich bulgarisch; gemischter in den beiden Kazas von Karaferia und Niausta, woselbst die griechische Sprache, wie überhaupt in den Hauptarten, mehr im Gebrauche ist.

 

Offen für das Exarchat Partei genommen hat die Einwohnerchaft dieser Distrikte bisher nur in Doiran, Strumitza und in den Hauptorten und nicht ohne zahlreiche und manigfaltige, von der griechischen Geistlichkeit angezettelter Hindernisse. Die allgemeine Stimmung sowohl in den Landstädten als in den Dörfern bleibt aber nichts destoweniger dem Exarchate zugetan; so sind zum Beispiele von den zur Eparchie von Salonich gehörigen 40 Dörfern nicht weniger als 30 der bulgarischen Sache ergeben, vermögen sich aber nicht zur Geltung zu bringen, weil die griechische Partei des Erzbischofs von Salonich dagegen arbeitet und eine eigene Konstituierung derselben bisher verhindert hat.

 

In der Hauptstadt Salonich ist die griechische Partei vorherrschend ; ein kleinerer Anhang den das Exarchat hier zählt, würde sich aber schnei zu einer starken Partei entwickeln, wenn es den Bulgaren gelingen sollte, die Ernennung eines nationalen Bischofs auch für die Diözese von Salonich durchzusetzen; natürlich würde sich dann der ganze starke Anhang auf dem Lande sofort an ihre Seite schlagen.

 

Im Sandschak von Monastirdem Ursitze der slavischen Bevölkerung Mazedoniens sind die Kazas von Florin a, Kitschevο, Velesa, Ochrida, Perlepe, Prespha, Resna, Tikwesch, Rudnik, Ostrovo und Karadschova von einer ausschliesslich bulgarischen Bevölkerung bewohnt und nur in den beiden Kazas von Kose hany undSelfidsche befindet sich eine der 7. ah i nach unbedeutende griechische Minorität, während die Mehrzahl ungefähr drei Viertel Mohammedaner sind.

 

In einigen der obgedachten Distrikte, — so in Florina, Ochrida, Monastir, findet sich (nebst der überall vorkommenden türkischen) eine walachische Bevölkerung vor, die in ihren Sympathien zwischen dem Exarchate

 

 

123

 

und dem Patriarchate geteilt ist, meistens aber mehr zu letzteren hält, während die bulgarische Bevölkerung aller jener Distrikte ausschliesslich mit der neuen Nationalkirche sympathisiert, sich fast ausnahmslos für dieselbe erklärt hat und nur in einigen Hauptarten durch den Druck der griechischen Geistlichkeit vom gänzlichen Abfalle von dieser Kirche abgehalten wird.

 

Der demonstrative imponierende Empfang der dem letzthin für Ochrida ernannten bulgarischen Bischof Nathanail bereitet wurde, ist ein Beweis. wie stark sich diese Partei im ganzen Sandschak von Monastir fühlt und wie ernst es ihr darum zu tun ist, ihre selbstständige Stellung nach und nach immer mehr auszubreiten, und die türkische Regierung allmählich zur Besetzung von noch anderen Eparchien mit bulgarischen Bischöfen zu veranlassen.

 

Zu dem Sandschak von Seres gehören die Kazas von Seres, Demir-Hissar, Melenik. Nevrokop, Razlok und Zichna und nur in den Hauptstädten von Seres — Demir-Hissar und Melenik sowie zum Teile im Hauptorte von Nevrokop und in der Landschaft von Zichna ist die griechische Bevölkerung in der Mehrzahl, während sie in alle anderen Kazas gegenüber der herrschenden bulgarischen Bevölkerung zu einer verschwindend kleinen Minorität herabsinkt. Mit Ausnahme der Hauptstädte und der Landschaft von Zichna, wie zum Teile auch des Distriktes von Seres, woselbst die Zahl der von Griechen bewohnten Dörfern ungefähr jener der bulgarischen gleichkommt, haben sich alle andern Kazas für das Exarchat erklärt und stehen in Erwartung, das ihnen eine entsprechende Organisation durch Errichtung von Eparchien mit bulgarischer Geistlichkeit und bulgarischen Schulen gestattet sein werde.

 

Die hartnäckige Anhänglichkeit an die Sache des Exarchat's tritt insbesondere bei den Bulgaren im Sandschakate von Seres auffallend hervor. Alle Anstrengungen der Lokalbehörden sie wieder für die griechische Partei zu gewinnen, haben nicht nur keinen Erfolg gehabt, sondern gerade in das Gegenteil umgeschlagen, indem dadurch auch die bisher unentschlossenen sich auf die Seite ihrer Nationalen gestellt haben, und man allgemein in den Gedanken einig ist, lieber jedwede Verfolgung zu erdulden, als sich der Herrschaf: der griechischen Hierarchie wieder Preis zu geben.

 

Im Sandschak von Drama, wo selbst die christliche Bevölkerung im Vergleiche zur mohammedanischen nur gering vertreten ist, sind die Nationalverhaltnisse mehr gemischt als in den übrigen bereits gedachten Sandschakaten : Im Kaza von Drama, Pravilsta, Cavalla, Saryschaban und Jenidsche ist die griechische Bevölkerung vorherrschend — der Distrikt von Achyr-celebi ausgenommen, woselbst 9 Dörfer eine durchaus bulgarische Einwοhnerschaft haben und es mit dem Exarchate halten; dasselbe ist ferners zum Teiie auch in den Dörfern von Plevna, Prosocian, Valaco und Cobalista der Fall, von denen die Mehrzahl, — nämlich 370 gegen 333 Häuser der bulgarischen Partei angehören, — während die Kaimakamie

 

 

124

 

von Jenidje ausschliesslich griechisch, Gabrova zur Hälfte griechisch, zur Hälfte bulgarisch ist —  und Jeni-Kiöyi obgleich bulgarisch, den griechischen Bischof von Xanti anerkennt.

 

Um das Verhältnis zwischen den Bulgaren, die für das Patriarchat oder für das Exarchat gesinnt sind, genauer festzusetzen, hiezu hätte die Kommission dienen sollen, von der in meinem Eingangs gedachter Berichte die Rede ist; selbe ist aber nicht zu Stande gekommen, nachdem wie hier verlautet, von Seite des Patriarchats darauf bestanden wurde, die Bulgaren bei dieser wiederholten Einvernehmung indem Sinne zu befragen, ob sie bei der griechischen Religion verbleiben, oder Schismatiker sein wollen, während nach der Auffassung des Exarchat's die Frage dahin zu lauten gehabt hätte: ob sie sich für das griechische Patriarchat oder für das bulgarische Exarchat erklären wollten ; da bei diesem Zwiespalt unter den beiden höchsten kirchlichen Autoritäten, die Pforte nicht entscheidend eintrat, so unterblieb die Kommission, natürlich zum Vorteile des griechischen Patriarchats, das bei einer abermaligen und gewissenhaften Befragung der Bulgaren den kürzeren gezogen hätte.

 

Seitdem gehen die Dinge hier ihren natürlichen Gang. Die Sache der Bulgaren scheint von ihren eigenen Regierung, die sie rüher offen unterstützte — aufgegeben, und die griechische Geistlichkeit mit dem erst kürzlich neu angekommenen einflussreichen Erzbischof Ioakim aus Salonich und jener von Strumitza an der Spitze, verdoppelt ihre Anstrengungen, um die abtrünnigen Bulgaren zur Umkehr zu bewegen. Mgr. Ioakim ist deshalb dermalen auf einer Rundreise in seiner Diöcese begriffen, nachdem er vor seiner Abreise die schismatischen Bulgaren öffentlich exkommunizierte, — und Letzterer, der Erzbischof von Strumnitza wirkt durch alle nur möglichen Mitteln zu demselben Zwecke hin. und wird hiebei von dem Gen-e Gouverneur Omer Pascha, der in dieser Absicht die vorige Woche eigens nach Strumitza gegangen ist. treulich unterstützt.

 

Dieser Sachlage mag es zuzuschreiben sein, dass mir in letzter Zeit von verschiedener Seite Anfragen zugekommen sind, ob das k. u. k. Consulat den Bulgaren nicht einen Rat, einen Einschlag erteilen könnte, wie sie sich in der gegenwärtigen misslichen Lage verhalten sollen, und ob sie im Falle des Ausharrens bei dem bulg. Exarchate auf eine Unterstützung der hohen k. u. k. Regierung rechnen dürften . . . Hierüber berichte ich zugleich an denk. u.k. Gesandten in Konstantinopel und erbitte mir von der k. u. k. Botschaft die Erteilung der erforderlichen einschlägigen Weisungen, bezüglich meines Verhaltens der gedachten Anfrage gegenüber.

 

Geruhen Euere Exzellenz . . .

 

Κnaрitsch.

 

Seiner Excellenz

dem Herrn Grafen Andrassy etc. Wien.

 

 

125

 

VII.

 

Z. 4.

Prisren, den 5. Oktober 1874.

 

Hochegeborner Herr Graf,

 

Anlässlich meiner nach Skopia, Nissa und Pristina unternommenen Dienstreise, deren Antritt ich mit Bericht vom 4. September d. J. Z. XVIII der hohen k. u. k. Botschaft anzuzeigen nicht ermangelte und von weicher ich am 3. d. M., wie ich ebenfalls der hohen Botschaft mit Bericht vom 4. d. Μ. Z. XIX meldete, am 3. d. M. zurüchgekehrt bin, war ich in der Lage, über die konfessionellen, politischen und militärischen Verhältnisse meines Amtsbezirkes einige Wahrnehmungen zu machen, welche ich mir in Nachfolgendem ergebenst vorzulegen erlaube.

 

Die Frage der Annahme oder Ablehnung der Autorität des Exarchen und seiner nach Skopia und Nissa entsendeten Bischöfe 'hält die Gemüter der christlich orthodoxen Bovölkerung sämtlicher von mir berührter Städte in fortwährender Aufregung.

 

Die Bulgaren Kalkandelens, Skopia's und Komanova's, sowie die halbbulgarisierten Serben Vranja's und Gilan's sind in zwei Parteien gespalten, welche teils die noch von früher her fungierenden, dem Patriarchate ergebenen, teils die neuen vorn Exarchate ernannten Vladiken anerkennen und zwei Lager bilden, die sich umso heftiger befehden, als die nebeneinander amtierenden Bischöfe, denselben durch den Abbruch jeden Verkehrs und durch gegenseitige Ränke aller Art das kläglichste Beispiel geben.

 

In Skopia hat der vom Patriarchate eingesetzte Bischof Païsios noch die bischöfliche Residenz inne. Sein bulgarischer Gegenbischof Dorotheos bemüht sich daher, ihn aus derselben zu verdrängen. Gelegentlich meiner Reise befand sich Ersterer in Kalkandelen, um seine dortigen Anhänger zum Ausharren gegen die Exarchatspartei zu bestimmen und wohl auch, um sich ,den Besitz des dortligen Vladikates, der in Neubau befindlichen Kirche, des Kirchenvermögens und der Schule zu sichern. In Skopia besitzt er nur geringen Anhang, doch wird dieser gerade aus den Primatenfamilien gebildet. Das Volk in seiner überwiegenden Mehrheit ist gegen ihn, und verwehrt ihn sogar den Eintritt in die Kirche. Grösseren Einfluss besitzt er auf dem Flachlande, in Komanova und Vranja, an welch' letzterem Orte er lange residiert und sich ein beträchtliches Vermögen erworben hatte. Zwar ist auch dort den wenigen ihm getreuüchen geistlichen und ihren Anhängern der Kirchenbesuch verwehrt, aber im Landbezirke kann er noch immer auf eine ziemlich starke Partei rechnen.

 

Der bulgarische Bischof Dorotheos war kurz vor meiner Ankunft in Skopia nach Monastir gereist, um gegen Païsios Klage zu führen und dessen Verdrängung zu erringen, ein Schritt, der ihm kaum gelingen wird, indem die Regierung die kirchliche Spaltung der Bulgaren Skopia's mit Vergnügen sieht, und während sie offen ihre Neutralität proklamiert, es insgeheim an Aufmunterungen für die schwächere Patriarchatspartei nicht fehlen lässt, was die darüber Im hohen Grade ergrimmten

 

 

126

 

Exarchatsanhänger beweisen zu können behaupten. Ich zweifle dass die Ruhe zwischen beiden Parteien auf die Länge wird bewahrt werden können und hegen diesfalls auch die wenigen Rufgeklärten unter der christlichen Bevölkerung Skopia's ernste Besorgnisse . . . . . . .

 

Die Eparchie von Prisren weist, mit alleiniger Ausnahme Gilan's, dessen bulgarisch-serbische Mischbevölkerung zum Exarchate hinneigt, keine Spaltung in kirchlichen Dingen auf . . . . . . .

 

Die hierlands Hand in Hand mit den confessionellen gehenden politischen Zustände der christlich slavischen Bevölkerung glaube ich kurz dahin charakterisieren zu können, dass dieselbe in Nissa und Prisren. als eine der Grossen Mehrzahl nach rein serbische, welche an den Traditionen ihrer vorosmanischen Blütezeit mit Zähigkeit festhält, ihr Heil von einem groszserbischen Zukunftsstaate erwartet, während jene Skopia's, energielos und gedrucht wie sie zwar noch ist, doch zu sehr bulgarisch denkt und fühlt, als das man ihren künftigen Anschluss an ein allfälliges autonomes Bulgarien bezweifeln könnte....

 

Was Dibre anbelangt, ist dort das christlich-slavische Element ein so verschwindend kleines, dass an seiner kirchlichen Haltung nicht viel gelegen ist. Es wäre nur allenfalls soviel zu sagen, dass es, obgleich bulgarisch, von dem gegenwärtigen Bischöfe in Abhängigkeit von dem Patriarchate erhalten wird . . . . . . .

 

An Seine Excellenz dem hoch-

wohlgeborenen Herrn Julius

Grafen von Andrassy etc.

in Wien.

 

[Back to Index]