Македонски Прегледъ
Година
XII, книга 3, София, 1940

 

3. Плиска въ географски карти отъ 17 в. и 18 в.

 

отъ В. Бешевлиевъ

 

 

Най-старото за сега споменаване на първата българска столица Плиска е отъ 822 г. въ надписъ отъ Чаталаръ (№ 11 въ моето издание) [1] р. 5 и сл.: ἰς τῖς Πλσκᾶς τὸν κάνπον μένοντα κτλ. У византийскитѣ хронисти [2] този градъ се споменава за пръвъ пѫть отъ Лъвъ Дяконъ между Преславъ и Дръстъръ подъ формата Πλίσκουβα въ връзка съ поражението на руския князъ Светославъ въ 972 г.:

(Leo Diac. ed. Bonn., p. 13824). За втори пѫть името на Плиска подъ формата Πλίσκοβα се срѣща у Кедринъ и Зонара въ връзка съ поробването на Северна България презъ 1001 г. отъ Василий II, вж.

 

Въ връзка съ похода на Алексий I Комнинъ срещу печенезитѣ презъ 1088 г. писателката Ана Комнина споменава сѫщо Плиска (ed. A. Reifferscheid, I 233, 21):

 

За последенъ пѫть въ византийската книжнина името на Плиска се срѣща у Псевдо-Кодинъ (de Orig. р. 233-8):

 

 

1. В. Бешевлиевъ, Първобългарски надписи София 1934, 43 и 88.

 

2. К. Jireček, Archäologische Fragmente aus Bulgarien въ AEM X 195; Сѫщиятъ Die geographischen Namen in der bulgarischen Visio des Projeten Isaias въ Sitzungsber. der K. Akademie der Wissenschaften, Bd. 130, Wien 1897, 87. = бълг. преводъ въ Период. Списание LV—LVI 262; Сѫщиятъ Пѫтувания 872; Сѫщиятъ въ Archiv f. slav. Philologie 21, 612; Ѳ. Н. Успенскій и K. B. Шкорпилъ въ Изв. Руск. Археол. Института X (1905) 546 и сл.; В. Н. Златарски История на българската държава I 1, 319 заб. 2.

 

 

44

 

Обр. 1

 

Обр. 2

 

 

45

 

Византийската форма на Плиска Πλίσκοβα или Πλίσκουβα идва сигурно отъ криворазбрания старобългарски изразъ градь Плисковъ, срв. градь Трьновь.

 

Въ старобългарскитѣ паметници Плиска се споменава сѫщо, a именно: 1) въ апокрифното видение на пророкъ Исаия отъ 11 в. (Споменик Срб. Кр. Акад. III [18901, 191): , 2) въ старобългарския преводъ на хрониката на Симеонъ Метафраста и Логотета (издание на Петроградската

 

Обр. 3.

 

 

Импер. Академия 1905, 59): и т. н. 3) въ припискитѣ къмъ старобългарския преводъ на Манасиевия лѣтописъ (Йор. Ивaновъ Български старини изъ Македония 2. изд. София, 1931, 623):

и пр.

 

Следъ дълго мълчание името на Плиска се срѣща отново върху географски карти отъ 17 и 18 в. Така въ картата отъ 1688 г. Regni Hungariae etc. novissima Delineatio ex Officina Frederici de Wir, Amstelodami 1688 (вж. обр. 1) отъ сбирката на стари географски карти въ географския икститутъ при Софийския университетъ Плиска (Plisca) е означена съвършено

 

 

46

 

правилно. Плиска се срѣща още въ следнитѣ карти на сѫщата сбирка:

- Le Theatre de la Guerre sur les Frontieres des deux Empires depuis Vienne jusques à Constantinople etc. Par N. de Fer, Geographe de sa Majesté Catolique et de Monseigneur de Dauphin. Paris 1704 (подъ името Plissa, обр. 2);

- Nouvelle Carte de la Petite Tartare et la Mer Noire etc. Dessigue selon la proposition de G. de L'Isle et autre Auteurs. A Amsterdam Chez R. et I. Ottens geogr. къмъ 1707 г. (Plisca два пѫти, обр. 3);

 

Обр. 4

 

 

- Danubii fluminis Pars infima à Ioh. Bapt. Homanno S. C. M. Geogr. Norimbergae. Първата четвърть на 18 в. (Plisca, обр. 4);

- Transylvaniae, Moldaviae, Walachiae, Bulgariae nova et acurata Delineatio opera et fontibus Tob. Conr. Lotter, Geogr. Aug. Vind. къмъ 1720—1730 (Plisca, обр. 5, изглежда да e използувана картата на de Wir отъ 1688 г.);

- Bulgaria et Romania etc. per Ger. et Leon. Valse, къмъ 1720— 1730 г. (Plisca обр. 6); Tabula, Hungariae et regionum etc. Correcta per Observationes Comitis Marsilii et nou nullorum aliorum, Per G. de L'Isle, Geographum Academiae Reg. Scientiarum

 

 

47

 

apud Tob. Conr. Lotter Geogr. Aug. Vind. къмъ 1730 г. (Plisca. обр. 7);

- Hungariae etc. tabula etc. discripta a I. M. Hasio, M. P. P. Curantibus Homannianis Mereddibus или Carte d'Hongrie etc. par Mons. I. M. Hasius, profess. des Mathemat. 1744 (Plisca, обр. 8);

- Turquie Europeenne par Le S-r. Robert, Gecographe ordinaire du Roy 1755 (Plisca, обр. 9).

 

Разбира се повечето отъ тѣзи карти зависятъ една отъ друга, но това ни най-малко не измѣня факта, че Плиска е била известна на западния

 

Обр. 5.

 

 

свѣтъ презъ 17 и 18 в. Обстоятелството, че името па Плиска е дадено въ правилната форма Plisca и че нейното географско мѣстоположение е посочено съвършено вѣрно, показва, че означаването на този градъ въ географскитѣ карти отъ 17 и 18 в. не стои подъ влияние на четени византийски хроники, a почива на нови, съвременни сведения и наблюдения. Пo всѣка вѣроятность Плиска е станала известна на западния свѣтъ презъ тази епоха или отъ похода на Владиславъ Варненчикъ, или отъ сведенията на католишката пропаганда въ Източна България или най-сетне отъ търговскитѣ връзки на дубровничани и италиянци съ нашето Черноморско крайбрѣжие.

 

 

48

 

За последенъ пѫть името на Плиска се срѣща въ следната забележка на Р. Katancsich Orbis antiquus ex tabula itineraria quae Theodosli imperatoris et Peutingeri auditur ad

 

Обр. 6.

 

 

Обр. 7.

 

 

49

 

systema geographie reductus etc. Budae 1824, I. 366; „Palmatis situ oppiduli Hermanlik, allis Bermanlik. Est apud Hasium vicus Pliska, sed in austrum abscendens." [1] Въ картитѣ отъ 19 в. Плиска не се срѣща вече. На нейно мѣсто се явява турското село Абоба. Презъ 1767 г. Карстенъ Нибуръ е слушалъ вече само за голѣми развалини при Енипазаръ (= Нови Пазаръ [2]).

 

Следъ последкото споменаване на Плиска въ горната забележка на Катанчичъ, тя остава дълги години въ забвение.

 

Обр. 8.

 

 

Презъ 1878 г., когато Каницъ [3] посещава огромнитѣ и добре запазени по него време развалини на Плиска, той не знае вече нищо за този градъ и приема съвсемъ погрѣшно, че развалинитѣ принадлежать на нѣкакъвъ римски лагеръ Burdizu, което име той прочелъ върху една колона. Въ сѫщность колоната споменава известния тракийски градъ Burtudizon, [4] сега Баба-Ески.

 

 

1. Приведено въ Абоба — Плискa 553 и сл.

 

2. С. Niebuhr Reisebeschreibung nach Arabien und andern umliegenden Ländern. Dritter Band, Hamburg 1837, 173 : „Schümlu, eine ansehnliche Stadt, und Jengi Basâr, ein grosses Dorf, wo den ältern Zeiten eine grosse Stadt gelegen haben soll, liegen nicht weit von hier nach Osten.”

 

3. P. Kanitz, Donau-Bulgarien und der Balkan III2 Leipzig 1882 255 и сл.

 

4. B. Бешевлиевъ Първобългарски надписи 140.

 

 

50

 

Правилното отъждествяване на развалинитѣ при Абоба съ стария градъ Плиска направи К. Иречекъ най-напредъ въ AEM X 195. „Das Lager von Aboba ist ohne Zweifel identisch mit dem altbulgarischen Pliskov (Πλίσκοβα) des 10. und 11. Jahrhunderts...", a сетне въ Sitzungsb. d. kais. Akademie. Wien 189 87: „die Lage ist bei den Ruinen von Aboba in der Landschaft von Šumen (türk. Šumla) zu suchen." [1]

 

Споредъ видението на пророкъ Исаия Плиска е била основана отъ Испоръ (= Исперихъ). Ако приемемъ за вѣрно това известие, го основаването на Плиска датира отъ VII в.

 

Обр. 9.

 

 

Все пакъ не е изключена възможностьта Плиска да е била нѣкаква малка станция на римския пѫть или, както сѫ предполагали Борманъ и Иречекъ, [2] римски лагеръ, който отъ Испериха е билъ преустроенъ въ столиченъ градъ. Споредъ приведенитѣ по-горе сведения отъ географскитѣ карти, този градъ е просѫществувалъ поне до падането на България подъ турска власть, ако не и по-късно. Съ това пада досегашното мнение, че Плиска вече не е сѫществувала презъ II. българско царство.

 

 

1. Вж. сѫщо К. Иречекъ Пѫтувания по България Пловдивъ 1899, 872.

 

2. Пѫтувания 871 и сл. и заб. 42 на стр. 872.

 

[Back to Index]