Македонски Прегледъ
Година
XI, книга 1-2, София, 1938

 

3. Книжовни трудове на проф. Л. Милетичъ (1934—1937)  [1]

 

 

1. (387). Едно писмо отъ Бобошчѝца (Корчанско) до ексарха Антимъ I (1873 г.). Новъ приносъ къмъ българската диалектология. Мпр IX 1, 17—30; [фр. резюме] 147—150.

 

2. (388). Къмъ историята на инфинитивъ въ българския езикъ, Мпр IX 2, 1-8; [фр. резюме] 153—154.

 

3. (389), Проф. A. М. Селищев, Македонские кодики XVI—XVIII веков. Очерки по исторической этнографии и диалектологии Македонии. София 1933, 8°, 258 стр. (Издание Македонского Научного Института). Рец. Мир IX 1, 115-118; [фр. резюме] 162-164.

 

4. (390), Henri Pozzi, La guerre revient (Анри Поци, Войната cе връща). Paris 1933, малка 8°, стр. 362 (Edition Paul Herger), Рец. Мпр IX 1, 125— 129; [фр. резюме] 168—170.

 

5. (391). H. п. Филиповъ, Якоруда (Разложко). София, 8°, 160 стр. Рец. Мпр IX 1, 138—140; [фр. резюме] 174-175.

 

6. (392). Ernest Pezct, depute du Morbihen et St. Simondet, professeur e l'Ecole des Sciences politiques, La Yougoslavie en péril? — Paris, Librairie Ploud et Gay, 1933, 287 стр. Рец. Мпр IX 2, 123-131; [фр. peзюме] 162.

 

7. (393). Къмъ историята на българското аналитично склонение. Мпр IX 3 и 4, 59-76; [фр. резюме] 244—247.

 

8. (394). Къмъ въпроса за произхода на името Охридъ. Мпр IX 3 и 4, 209; [фр. резюме] 258.

 

9. (395). Несбѫднало се предсмъртно желание на Н. П. Кондаковъ да се върне въ България. Мпр IX 3 и 4, 234—238; [фр. резюме] 263.

 

10. (396). Mieczysław Małecki, О zróżnicowaniu gwar Bogdańska w pd.wschodnej Macedonji (Върху различието на говоритѣ въ югоизточна Македония), печат. въ Lud Słowianski, Krakow 1933, т. III, 1, стр. 90—130. —

 

 

1. Книжовнитѣ трудове на проф. Л. Милетичъ отъ начало, 1884 г. до 1933 г. сѫ изброени въ юбилейния Сборникъ въ честь на проф. Л. Милетичъ за седемдесетгодишнината отъ рождението му (1863—1933), София 1933, стр. XI—XXX. Тукъ се допълня дадениятъ тамъ списъкъ като цифритѣ въ скоби предъ статиитѣ представятъ продължение на òтбелязанитѣ тамъ поредни нумера.

 

 

22

 

Mieczysław Małecki, Dwiе gwary Macеdońskie. Sucho i Wysoka w Soluńskiem. Część I : Teksty (Два македонски говора — въ Сухо и Високо въ Солунско. Часть I: Текстове), печат. въ „Bibiioteka Ludu słowiańskiego", № 2, Krakòw 1934, стр. 90. Рец. Мпр IX 3 и 4, 177—180; [фр. резюме] 253—255.

 

11. (397). Карлъ Шкорпилъ, Материали къмъ въпроса за сѫдбата на прабългаритѣ и на северитѣ и къмъ въпроса за произхода на днешнитѣ българи. Отд. отпечатъкъ изъ спис. Byzantinoslavica V. Praha 1933. Стр. 21 (Съ една цвѣтна етнографска карта на източната половина на Балканския полуостровъ). Рец. Мпр IX 3 и 4, 185—194; [фр. резюме] 255.

 

12. (398). Іван Orienko, Член в українській мові. Історично-порівняльний нарис, (Членъ въ украинския езикъ. Историко-сравнителенъ очеркъ). Варшава, 16 стр. Отд. отпеч. отъ „Рідна Мова" (Родна речь), бр. 9—10, г. 1934. Рец. Мпр IX 3 и 4, 194-201; [фр. резюме] 256—257.

 

13. (399). Павелъ П. Шатевъ, Въ Македония подъ робство. Солунското съзаклятие (1903 г.). Подготовка и изпълнение. София 1934, 8°, 325 стр. Цена 80 лв. Мпр IX 3 и 4, 201—205; [фр. резюме] 257.

 

14. (400). Тодоръ Геровъ, При Шаръ. Исторически бележки за Северна Македония отъ преди хиляда години и спомени отъ Тетовско. София 1934 8°, 70 стр. Рец. Мпр IX 3 и 4, 205—208; [фр. резюме] 258.

 

15. (401). Кирилъ Искровъ, Василъ Левски — Дяконъть. Животъ — Апостолство. — Смърть. № 1 отъ библиотска „Национална мисъль", София, 8°, 88 стр. Рец. Мпр IX 3 и 4, 208—209; [фр. резюме] 258.

 

16. (402). Една новобългарска Александрия отъ 1810 г. Издава Българската академия на наукитѣ. [Български старини. Книга XII]. София 1936, поп. 8°, 117.

 

17. (403). Една особено забележителна форма въ македонскитѣ говори около Солунъ. Мпр X 1 и 2, 1—7; [фр. резюме] 229.

 

18. (404). „Акание" и „Пълногласие" въ централния родопски говоръ. Мпр X 1 и 2, 26—30; [фр. резюме] 231.

 

19. (405). Седемдесеть-годишнината на професоръ Люборъ Нидерле (20 септ. 1935 г.). Мпр X 1 и 2, 173—174; [фр. резюме] 233—234.

 

20. (406). Нови сведения за македонскитѣ българи въ Бобошчица (Корчанско) и тѣхния езикъ. (André Mazon, Documents, contes et chansons slaves de l'Albanie du Sud. — Paris 1936, 8°, p. 462), Мпр X 3 и 4, 19-32; [фр. резюме] 232.

 

21. (407). Професоръ A. Беличъ продължава да изопачава науката. (По поводъ на книгата му „Галички дијалекат." Београд 1936 г.). Мпр X 3 и 4, 51—60; [фр. резюме] 234—235.

 

 

22

 

22. (408). Образци отъ говора на с. Бобошчица (Корчанско). (По книгата на проф. André Mazon, Documents, contes et chansons slaves de l'Albanie du Sud. Paris 1936). Съобщава Мпр X 2 и 4 123—132; [фр. резюме] 237.

 

23. (409). Къмъ речника на говора въ селага Сухо и Висока (Солунско). (Споредъ труда на Mieczysław Małecki, Dwie gwary macedońskie (Sucho i Wysoka w Soluńskiem). Część II. Słownik. Kraków 1936, 135, печ. въ Bibljoteka Ludu słowiańskiego, Dzial A. № 3). Съобщава — Мпр X 3 и 4, 133—140; [фр. резюме] 237—238.

 

24. (410). Десетгодишнината на „Македонски прегледъ". Мпр X 3 и 4, 229—230; [фр. резюме] 252.

 

25. (411). М. Małecki, Cecliy bałkanskie w językach Macedonji (вж. Sprawozdania z çzyności i posiedzeń Polskiej Akademji umiejętnosci. Kraków, т. XL, 1935, № 2, 25—27). Рец. Мпр X 1 и 2, 195-198; [фр. резюме] 238-239.

 

26. (412). Mieczysław Małečki, Drobiazgi z Macedonji (печ. въ „Lud Słowiański" т. III св. 2 dział A. Dialektologja. — Kraków 1934, 266—287, 323—325. Рец. Мпр X 1 и 2, 198—201; [фр. резюме] 239.

 

27. (413). Thomas Pétroff, docteur en droit, Les Minorités nationales en Europe Centrale et Orientale. Paris 1935, 8°, 221. Рец. Мпр X 1 и 2, 205—208; [фр. резюме] 229—240.

 

28. (414). Велико Йордановъ. Народнитѣ просвѣтители Кирилъ и Методий. Историко-литературенъ очеркъ. София 1935, 8°, 32. Цена 20 лв. Рец. Мпр X 1 и 2, 209—210; [фр. резюме] 240.

 

29. (415). Oustav Roloff, England und die Balkankriege 1912/13 (Aнглия и Балканскитѣ войни 1912/33 r.) (печ. въ „Berliner Monatshefte" год. 13, № 12, 1935). Рец. Мпр X 1 и 2, 213—215; [фр. резюме] 241.

 

30. (116). Carl Mühlmann, Der Eintriit Bulgariens in den Weltkrieg. Herbst 1915 (Влизането на България въ свѣтовната война) (печ. въ „Βerliner Monatshefte" № 10, Οktober 1935, стр. 829-814). Рец. Мпр X 1 и 2, 215—217; [Фр. резюме] 241—242.

 

31. (417). Е. G. Nelmreich, Ein Nachtrag zu dem serbisch-bulgarischen Abkommen von 1912. (E. Г. Хелмрайхъ, Една прибавка къмъ сръбско-българския договоръ отъ 1912 г.) (печ. въ „Berliner Monatshefte" 13 Jahrgang, № 12, Dezember 1935, c. 1073-1077). Рец, Мпр X 1 и 2, 218; [фр. peзюме] 242.

 

32. (418). Ivan St. Vlahov, La politica delta Russia prima della grande guerra. La questione Macedone. (Иванъ Ст. Влаховъ, Политиката на Русия преди свѣтовната война. Македонскпятъ въпросъ). Cenno di storia diplomatica della Bulgaria (печ. въ „L'Europa Orientale". Nuova serie. Anno XV, fasc. I—II, Roma 1935, стр. 74—86). Рец. Мпр X 1 и 2, 218—219; [фр. peзюме] 242—243.

 

 

24

 

33. (419). М. Попруженко и Ст. Романски, Библиографски прегледъ на славянскитѣ кирилски източници за живота и дейностьта на Кирила и Методия. (Издава Българската академия на наукитѣ). София 1935, фол 68 стр. Цена 30 лв. Рец. Мпр X 1 и 2, 219—221; [фр. резюме] 243.

 

34. (420). Д-ръ Никола В. Миховъ, Населението на Турция и България презъ XVIII и XIX в. Библиографски издирвания съ статистически и етнографски данни. Томъ IV, год. 8°, стр. 557, цена 350 лв. София 1935. (Издание на Българската академия на наукитѣ). Рец. Мпр X 1 и 2, 223—228; [фр. резюме] 244.

 

35. (421). Henri Pozzi, Les Coupablcs. Documents officiels inédits sur les responsabilités de la Guerre et les dessous de la paix. Paris 1935, мал. 8°, 404 стр. (Ханри Поци, Виновницитѣ. Официални необнародвани документи върху отговорноститѣ за войната и опакото на мира). Рец. Мпр X 3 и 4, 161—178; [фр. резюме] 238—239.

 

36. (422). А. Белић, Галички дијалекат. Београд, 351 стр. (Говорътъ на с. Галичникъ). Книга VII отъ „Српски дијалектолошки зборник". (Издание на Сръбската академия па наукитѣ). Рец. Мпр X 3 и 4, 181—195; [фр. резюме] 241—242.

 

37. (423). Кирилъ Младеновъ, Областьта Мегленъ въ Македония. Историко-етнографски прегледъ и народностни борби. София 1935, 8°, 56, ц. 20 лева. Рец. Мпр X 3 и 4, 197—199; [фр. резюме] 242—243.

 

38. (424). Кирилъ Мирчевъ, Неврокопскиятъ говоръ. София 1936, 8°, 134 стр. (печ. въ Годишника на Соф. университстъ, Истор.-филол. факултетъ, книга XXXII, 1). Рец. Мпр X 3 и 4, 203-206; [фр резюме] 243-244.

 

39. (425). Bohuslav Havránek, Romanský typ perfekta, factum habeo' a ,casus sum' v makedonských dialektech. (Extrait des Mèlanges А M. Haškovec. Brno 1936, стр. 147—154). Рец. Мпр X 3 и 4, 206—207; [фр. резюме] 244.

 

40. (426). Павелъ П. Шатрвъ, Националнитѣ малцинства и самоопредѣлението на народитѣ. Трагедията на Балканитѣ. София 1936, 8°, 94 стр. ц. 30 лева. Рец. Мпр X 3 и 4, 213—216; [фр. резюме] 245—246.

 

41. (427). Л. Милетичъ, Два любопитни въпроса отъ българската фонетика I. За и са вмѣсто глагола ште въ описателната форма за бѫдеще време. (Печ. въ „Списание на Бълг. академия на наукитѣ" год. 1936, кн. LIV, стр. 139—1112). Рец. Мпр X 3 и 4, 226—227; [фр. резюме] 251.

 

42. (428). Езикътъ на припискитѣ на влахобългарската църковна писменость отъ XV—XVII в. Сп. БАН LIV (26) 129-138.

 

43. (429). Два любопитни въпроси отъ българската фонетика. Сп. БАН LIV (26) 139—146 (I. „За" и „са" вмѣсто глагола ште въ описателната форма за бѫдеще време, с. 139—142. II. Спомагателниятъ глаголъ ште въ рупското ке-наречие, с. 142—146).

 

 

25

 

44. (430). Удвояването на обекта въ българския езикъ не е „балканизъмъ". Сп. БАН LVI (28) 1-20.

 

45. (431). Нѣколко синтактични и морфологични особености въ българскитѣ народни говори. Сп. БАН LVI (28) 21—41.

 

46. (432). Особенъ приносъ къмъ речника и фразеологията на източнитѣ български говори. Сп БАН LVI (28) 43—87.

 

47. (433). Речь-изповѣдь. Мпр XI 1 и 2, 39-43. — Посмрътно обнародване.

 

48. (434). Най-старинниятъ днесъ български говоръ е въ Македония. Мпр XI 1 и 2, 44—62.

 

[Back to Index]