Македонска мисъл

кн. 5-6, год. 2, 1947

 

10. Из живота на Народна република Македония

 

  1. Конференция на разширения пленум на Земския отбор
  2. В НР Македония има големи възможности за увеличение на земеделското производство
  3. Новият президиум на Народното събрание на НР Македония
  4. Новият Върховен съд на Републиката
  5. Народното събрание гласува закон за избора на отборници за народните отбори
  6. Присъдата по делото против нелегалната организация „Национал шиптаре демократик"
  7. Македонската младеж ще участвува в направата на нова младежка ж. п. линия Шамац—Сараево
  8. В НР Македония има 43 народни университети
  9. Досегашните резултати от борбата против неграмотността в НР Македония
10. Голям напредък в развитието на македонското учебно дело
11. Новата административна поделба на НР Македония
12. Втората изложба на македонските художници

 

1. Конференция на разширения пленум на Земския отбор

 

 

На 9 февруари т. г. в Скопие била открита конференцията на разширения пленум на Земския отбор на Народния фронт на Македония от председателя на последния Димитър Влахов.

 

Министър-председателят Лазар Колишевски, секретар на Земския отбор, направил доклад върху задачите на Народния фронт в областта на плановото стопанство. Между другото той казал следното:

 

„През годините на изпълнението на нашия стопански план в Народна република Македония ще трябва да се извършат две основни постижения и основни промени в нашата стопанска структура. Първо, създаване на електрификация, създаване условия за използуване на нашите земни и рудни богатства, създаване на редица крупни и по-малки индустриални предприятия за преработване на местните сурови материали и задоволяване на основните нужди на народа. Второ, модернизиране на нашето земеделие и неговата преориентация към индустриалните култури. В нашия план влиза и създаването на материални условия за културното възраждане на нашия народ, каквито са големите инвенстации за построяването на първия македонски университет, на редица основни и средни училища, специални училища и т. н.

 

Нашият план обединява стопанската мощ на нашите отделни републики. В напредналите наши републики с плана се създават още повече условия за подпомагане стопанското развитие на изостаналите републики, тъй като в последните голяма част от плана се отнася до създаването на пълни условия за интензивното им индустриализиране. В една изостанала страна като Македония невъзможно беше планирането дори и при досегашните успехи на нашата народна власт без най-голяма и всестранна помощ на съюзното правителство и без помощите на по-напредналите братски републики. Това, разбира се, не желаят да видят, ония, на които напредъкът на нашия народ им е трън в окото. И не само, че не желаят да видят, но и се опитват да развиват теория за „стопанското пренебрегване" на Македония. Тая тяхна теория не е нова. Теорията за „стопанското пренебрегване" на Македония днес и теорията за „самостойна Македония" са лицето и опакото на една и съща фалшива монета, Има за нас една друга не по-малко опасна линия, дори може би и по-опасна, защото на нея се подават и някои наши люде,

 

 

220

 

именно дори и някои наши приятели, за които не може да се каже, че имат лоши намерения, — когато се касае за стопански въпроси, склонни са да не виждат по-далече от своето градче или от околията си, от своето предприятие или министерство или не могат да виждат по-далече от Македония. Тук лежи опасността, която всеки ден ни отмъщава. Ако ние бихме гледали така на нашата стопанска политика, т. е. партикуларистически, еснафски, ще се лишим от стопанската здрава основа, на която стоим.

 

Погрешно, вредно и несъвместимо е такова гледане на стопанските въпроси, защото с това се спъва нашата планова политика и не рядко зад такива схващания се крие тенденцията на реакцията да посее у нас партикуларизъм, да руши нашия план. Външната реакция и нейната агентура у нас виждат огромните успехи на нашата народна власт, съзират и переспективите на по нататъшното наше развитие, виждат и морално политическото единство на нашите народи и в безсилието си да спрат или забавят нашето развитие, да разбият нашето морално-политическо единство, ще продължат и занапред своята вредителска и шпионска работа. Затова борбата за изпълнението на нашия стопански план трябва да се съпровожда от будност и постоянна активна политическа борба — против реакцията, против нейните опити за диверсии и саботажи за откриването на нашите държавни тайни и т. н. В борбата против реакцията ние трябва да бъдем колкото будни, толкова бързи и решителни и конкретни в унищожаването на отделни прояви на реакцията, в разобличаването на нейните пароли и т. н.".

 

В развилите се живи разисквания върху доклада на Колишевски участвували почти всички присъствуващи делегати.

 

Министърът Диме Бояновски—Дизе, се спрял на въпроса за стопанския партикуларизъм, като между другото казал:

 

„Това е един от най-сериозните въпроси, който може да донесе голяма вреда, ако на време не се вземат мерки. Стопанският партикуларизъм се явява по всички линии, но днес се показва в най-остра форма по въпроса за изхранването. . . Неговите корени се намират в реакцията, в шовинистическите групи. Пред народния фронт се поставя голямата задача да изкорени това голямо зло".

 

Подпредседателят на правителството Любчо Арсов отхвърлил разпространяваната от някои външни и вътрешни врагове теория, че в НР Македония се развива държавен капитализъм. В Македония се развива не държавен капитализъм казал Арсов, а общонароден, обществен, социалистически сектор на стопанството. Народният фронт има задача да популяризира всред народните маси това схващане за характера на държавния фактор в нашето стопанство.

 

Арсов осъдил опитите на някои околийски пародии отбори да получат повече храни отколкото им са нуждни, като вреден партикуларизъм, като израз на обективно влияние и дейност на неприятелски елементи.

 

„Борбата за правилното изхранване, за правилно извършен откуп и правилно разпределение на разполагаемите храни е не само стопанска, тя е преди всичко политическа борба против ония елементи в нашето село, които от една страна искат да минират нашите усилия за обезпечаване изхранването на работните люде, а от друга страна да държат селската емиграция в зависимост и под свое влияние, тъй като по-рано едното и другото им даваше възможност да спекулират с храните и да забогатяват за сметка на нашите трудящи се люде.

 

 

221

 

2. В НР Македония има големи възможности за увеличение на земеделското производство

 

Докладът на Земеделския изпитателен институт в Скопие за извършената от него дейност през стопанската 1945—1946 година между другото съдържа следните общи констатации:

 

В НР Македония благодарение на пълната подкрепа от страна на народната власт и на усилията на специалистите и работниците научноизпитателната работа в областта на нашето земеделие получи широк размах и се постави на нови основи, като се свърза в същото време с практиката.

 

Благодарение на приложението на най-модерни агротехнически мерки и употребението на селекционирано семе, през изтеклата 1945—1946 година средните добиви се увеличиха във висока степен в сравнение с 1944—1945 стопанска година. Ето няколко примери: добивите от пшеницата са увеличени от 132 на 180 кгр. на декар, ечемикът — от 106 на 164 кгр., слънчогледовото семе — от 70 на 171 кгр., доматите — от 1,210 на 4,000 кгр. На отделни парцели получените добиви са още по-големи. Така например, благодарение употребението на изкуствен тор, на правилна обработка и на селекционирано семе на някои места от декар е получен добив 320 кгр. пшеница. Това показва, че са големи възможностите за увеличение на нашето земеделско производство.

 

 

3. Новият президиум на Народното събрание на НР Македония

 

Новият Президиум на Народното събрание на Народната Република Македония има следния състав:

 

Председател — Богоя Фотев, I подпредседател — Наум Наумовски, II подпредседател — Ирфан Дика, III подпредседател — Кемал Сейфула, секретар — Борко Темелковски. Членове: Лазар Колишевски, Димитър Влахов, Страхил Гигов, д-р Стерйе Боздов, Вера Ацева, Акиф Леши, Панко Брашнаров, Александър Мартулков, Люба Богоевска, Димче Зографски, Бане Андреев и Тихомир Милошевски.

 

 

4. Новият Върховен съд на Републиката

 

Народното събрание на НР Македония избра нов Върховен съд на НР Македония в състав: председател — Коста Тасев, подпредседател — Асен Групче, членове: Илия Митревски, Осман Мифтари и Ордан Лазаревски.

 

 

5. Народното събрание гласува закон за избора на отборници за народните отбори

 

На 8 февруари т. г. Народното събрание гласува закон за избор на отборниците за народни отбори. В разискванията по приемането на закона се подчерта неговата демократичност. С неговото приемане се цели да се даде на народа възможност да прочисти народните отбора от такива отборници. които незаслужават да бъдат там и особено ония. които умишлено провеждат враждебна на народните интереси политика. С приетия закон на народа се дава правото да отзовава, да лишава от мандата им недостойни членове на народните отбори.

 

 

222

 

 

6. Присъдата по делото против нелегалната организация „Национал шиптаре демократик"

 

На 26 януари т. г. в Скопие започна разглеждането на делото против 17 члена на нелегалната противонародна организация, наречена „Национал шиптаре демократик". Обвинителят Никола Вражалски обвинява подсъдимите, че през 1945 год. са организирали, ръководели и били членове на спомената организация, на чело на която от юни 1946 год. се намирал Централен комитет със седалище в Скопие. В обсега на дейността на тая организация влизали областите Косово и Метохия, както и Македония. Целта им е била по пътя на въоръжена борба да откъснат от ФНР Югославия Косово, Метохия и голяма част от Македония със Скопие и да ги присъединят към Албания, в която пък се стремели към сваляне на сегашното народно правителство. Поддържали връзки с намиращи се в чужбина враждебни на Югославия организации и елементи, а в Скопие с английския и турския консули. Извършили редица убийства на югославянски граждани, между които и народния герой Милован Попович, член на Главния отбор на Народния фронт в Македония.

 

Присъдата бе прочетена на 7. II. Съдът намери, че „Национал шиптаре демократик" е противонародна организация с фашистки характер, че със своята дейност заплашва съществуващото държавно устройство на ФНРЮ, нейната външна сигурност и основните демократически политически, национални и стопански придобивки, както и сигурността на Народната република Албания, с която Югославия поддържа приятелски отношения.

 

Осъждат се: Кемал Искендери, Азем Морани, Руди Хусни и Мамут Буши на смърт, останалите на затвор от две до двадесет години

 

 

7. Македонската младеж ще участвува в направата на нова младежка ж. п. линия Шамац—Сараево

 

Във връзка с изпълнението 5-годишния стопански план югославската младеж е поела пред маршал Тито задължението да направи нова младежка железопътна линия, Шамац—Сараево. Тя ще бъде дълга около 220 клм., а в направата ѝ ще участвуват около 180,000 младежи. От Македония ще участвуват около 11,000 младежи в прокарването на новата младежка ж. п. линия, докато на линията Бръчко—Бановичи работиха около 5,000 македонски младежи.

 

 

8. В НР Македония има 43 народни университети

 

Културно-просветната дейност на разни дружества и институти в НР Македония се подкрепя енергично от народната власт. В културно-просветното издигане на населението народните университети имат важно предназначение. Почти във всички околийски центрове има организирани народни университети, които в цялата страна са 43. 14 от тях работят постоянно, останалите проявяват дейност при отделни случаи. През изтеклата 1946 година народните университети в цялата република са устроили 689 сказки, които са били посетени от 68,570 души.

 

 

223

 

9. Досегашните резултати от борбата против неграмотността в НР Македония

 

Според сведенията на Министерството на просветата до 31. XII. 1946 г. от всички околии и до 21. I. 1917 г. от някои околии в нашата народна република има организирани 1443 курса за неграмотни с 38,185 посетители т. е. републиканският план е реализиран 59.1 на сто от предвидените курсове и 41.7 на сто от предвиденото число посетители.

 

Основната причина за досегашните слаби резултати от кампанията против неписменността е тая, че народните отбори и масовите организации не се отнасят към въпроса с оная сериозност, която той изисква.

 

Като резултат от правилното поставяне на кампанията и на ангажирането в нея на повече сили, особено с помощта на младежките бригади, в някои околии плановете не само са реализирани, но и са надхвърлени. В Тетовска околия, където работят 80 бригадири, планът е реализиран 111.8 % от посетителите; в Кратовска околия — 107.8 %; в гр. Куманово — 101.2 %.

 

 

10. Голям напредък в развитието на македонското учебно дело

 

През учебната 1944—45 година числото на учениците в основните училища на НР Македония беше 92,231 срещу 58,250 ученици през 1943 г. През 1945—46 г. това число се увеличава на 113,271, а тая година — на 113,556.

 

Основният проблем, който трябваше да разреши народната просветна власт, беше тоя за учителския кадър. Веднага след освобождението наличният брой на учителите в страната, пенсионирани и непенсионирани, беше 450. А имаше нужда от учители за 972 основни училища, колкото бяха всички основни училища през 1944—45 учебна година. Народната власт разреши тоя голям проблем чрез организирането на двуседмични курсове за средношколска младеж. В същата година бяха открити за пръв път 42 албански и 22 турски основни училища. Откриха се и две сръбски основни училища. Общият брой на всички основни учители възлизаше на 1,456, от които 104 албански, 47 турски и 2 сръбски.

 

През учебната 1945—46 числото на основните училища се увеличи на 1,201 т. е. с 25% по-вече, а това на албанските основни училища стана 157, турските 62 и сръбските 11. Броят на основните учители се увеличи на 1960, от които 164 албански, 125 турски и 48 сръбски.

 

През тая, 1946—47 година учителският кадър се увеличи с 178 македонски учители, 124 албански и 36 турски учители. С откриването на педагогически училища (учителски школи) в Скопие, Битоля и Щип броят на учителите в близко бъдаще ще стане значително по-голям.

 

През 1945—46 г. в гимназиите имаше 14,567 ученици и в трите педагогически училища 549 ученици. През текущата 1946—47 има 11 пълни и 16 непълни гимназии с 16,846 ученици, а в трите педагогически училища — 664 ученици. В стара Югославия, през 1941 г. в Македония имаше 15 пълни и непълни гимназии с 4,364 ученици.

 

В 1946 г. започна незапомнен по размерите си градеж на училищни постройки за основни училища, прогимназии, гимназии и специални училища, за която цел народната пласт отпустна кредит 94,794,000 динари. Тия постройки възлизат на 1/3 от училищата, построени от 1918 г. насам.

 

 

224

 

За бедните ученици се откриха 16 пансиона и 6 стола в средните училища, а в основните — 19 пансиона и много столове

 

Пристъпи се към издаване на учебници, каквито в началото нямаше никак. Вече са напечатани голям брой учебници за основните средните училища.

 

 

11. Новата административна поделба на НР Македония

 

Народното събрание в Скопие е гласувало Закон за административната поделба на НР Македония. Съществената промяна, която с внася с тоя закон, е премахването на окръзите т. е. разформируването на окръжните народни отбори.

 

Новата административна поделба е крачка напред в усъвършенствуването държавната сграда на републиката.

 

С премахването на окръзите околийските отбори, допълнени с опитен кадър, значително ще се засилят.

 

Б. Б.

 

 

12. Втората изложба на македонските художници

 

Втората художествена изложба на македонските художници, която бе открита неотдавна в Скопие, е събудила голям интерес не само сред ценителите на изобразителното изкуство, но и сред широките народни слоеве. Тя само по себе си е едно голямо културно събитие в свободния живот на македонския народ и бележи един значителен успех в развитието на младото македонско изкуство. При това, според преценката на критиката, втората изложба на македонските художници разкрива творческата интензивност на макед. художник и неговия стремеж да доближи изкуството си до тематиката на нашето време. Освободен от всякакво декадентство, той се явява принципален проводник на художествения реализъм и така поставя изкуството си на здрава основа. А едно такова вътрешно преустройство на самия творец показва и желанието му да слее своето творчество с общия подем на народа. Това именно придава и новият облик въобще на младата македонска национална култура която днес се развива и оформява в съвсем други условия от ония преди войната.

 

Ето защо тази изложба е едно доказателство, че македонският народ върви с бързи крачки напред и скоро ще достигне културното ниво, което имат вече останалите югославянски народи.

 

Критиката с задоволство и единодушно бележи още за липса на всякакво рутинерство и маниерност в изкуството на македонските художници. В изложените им критики е показано не само стремежът им да отразят пълнокръвно новия живот, но и усилието им проблематиката на времето да се предаде със собствени изразни средства.

 

В това отношение за ярък пример се сочи картината „Пионерът" на Мартиновски. Той се налага със силата на своя талант и в изложбата е застъпен с много портрети и композиции.

 

Ала най-упорит в търсенето на тематика, от всички представени художници в изложбата, си остава Томе Владимирски.

 

Здраво и самобитно е творчеството и на Лазар Личеноски, който е представен с няколко пейсажа. Неговата, обаче, картина „Автопортрет" единодушно се изтъква за една от най-зрелите творби в изложбата.

 

 

225

 

За майстори на графиката общопризнати са Н. Мартиновски, Цицо Попович, Д. Протугер, най-добре застъпени в изложбата и още няколко нови и нешироко известни имена.

 

Скулптурата в изложбата е застъпена с няколко работи от Димче Тодорски и Д. Коцо.

 

Покрай имената на известни вече на македонската общественост художници, в изложбата участвуват със свои работи и много млади художници, които дебютират за втори път.

 

Несъмненият успех на втората обща изложба на Макед. художници е несъмнен успех на македонското изкуство, на македонската национална култура, въобще. По броя на участващите в нея, по изпълнение и идейния замах, вложен в картините, тя е голяма крачка напред от първата изложба. С тези положителни качества тя събужда големи надежди.

 

Втората обща художествена изложба, впрочем, показва голямата отговорност, която македонските художници възлагат на своето изкуство. С това те стават не само пионери на македонската култура, но и инженери на душата на новия македонски човек.

 

Такова изкуство не само възпитава народа, но и движи живота му напред. То е толкова по-необходимо за македонския народ, за да догони не само останалите югославски народи в щастливата общност на ФНРЮ, но и другите културни народи в света.

 

След борбата на македонския народ за свобода, той днес се бори и за културна победа в полето на духовното съревнувание между народите.

 

Хр. С.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]