Македонска мисъл

кн. 7-8, год. 1, 1946

Македонска мисъл

месечно списание, орган на Македонския Научен Институт

 

Урежда редакционен комитет.

Главен и отговорен редактор: Юрдан Анастасов

 

 

кн. 7-8, год. 1, март — април 1946 г.

 

Печатница „Художник" — София

 


ДО НАШИТЕ АБОНАТИ

 

С следващата 9—10 книжка на списание „Македонска мисъл", която ще излезе след един месец, приключваме първата годишнина. Молиме абонатите незабавно да се издължат за годишния абонамент. Втората годишнина на списанието започва непосредствено след първата без каквато и да е ваканция.

 

От Редакцията и администрацията

 

 

Разр. 1251-1-3-16895 от 20. X. 945 г.

Печ. „Художник" — София

 

 

Редакционен комитет: Юрдан Анастасов, Павел Делирадев, Димитър Томчев

 

Всичко за списанието да се изпраща на адрес: Македонски научен институт за сп. „Македонска мисъл", ул. Пирот № 5 — София. Пощенска чекова с/ка № 4954.

 

Годишен абонамент 500 лева. Отделна книжка 50 лева. Настоящата двойна книжка — 100 лева.


 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

1. Из живота на института . . . . . . . 289

 

2. Генерал Кецкаров Вл. — Балканският проблем . . . . . . . 292

 

3. Юрдан Анастасов — Кризата в Гърция . . . . . . . 297

 

4. П. Делирадев — Федеративната вълна и коронованите пакостници на Балканите . . . . . . . 307

 

5. Ив. Велков — Из старата география на Македония . . . . . . . 315

 

6. С. Ф. Кафтанов — Дружното семейство на народите от С. С. С. Р. . . . . . . . 321

 

7. Анг. Томов—Революционните борби в Македония в предвечерието на младотурския преврат . . . . . . . 325

 

8. Проф. Ив. Снегаров — Възстановяване на охридската архиепископия . . . . . . . 335

 

9. Г. Манолов Димитров — Из борбите на народно-освободителния фронт на Македония . . . . . . . 344

 

10. Мих. Сматракалев — Коле Неделковски . . . . . . . 350

 

11. Лука Джеров — Спомени . . . . . . . 355

 

12. Борис Светлинов — Образите на самодивата, змея, светците, юнака и хайдутина в народната песен . . . . . . . 357

 

13. Г. Н. — Културния живот в Македонската Народна Република . . . . . . . 367

 

14. Асен Василиев — Дичо Зограф . . . . . . . 372

 

[Back to Index]