Македонска мисъл

кн. 7-8, год. 1, 1946

 

6. Дружното семейство на народите от СССР

 

С. Ф. Кафтанов

Председател на Избирателната комисия на РСФСР по изборите за Съвет на Националностите

 

 

На обширната територия на Съветския Съюз живеят хора от повече от 170 националности и народности. Определената от Сталиновата Конституция система за държавно управление на съветската многонационална държава осигурява съблюдаването на интересите на всички народи на СССР.

 

Съветският Съюз е преди всичко доброволно обединение на 16 самостоятелни и равноправни съюзни републики, всяка от които си има своя Конституция, построена в пълно съответствие с Конституцията на СССР.

 

Въпросите от общосъюзно естество се решават от висшия орган на държавата власт — Върховният Съвет на СССР, който се избира от целия съветски народ въз основа на общо, равно и пряко избирателно право, при тайно гласуване. Тая система дава възможност на всеки трудещ се да участвува и в обсъждането на държавните закони в живота.

 

Върховният Съвет на СССР се състои от две равноправни палати : Съвет на Съюза и Съвет на Националностите. Двупалатната структура на Върховния Съвет на СССР е основана на принципа на равноправието на нациите и свободата на националното развитие. Съветът на Националностите застъпва специалните интереси на народите, населяващи нашата страна, осигурява зачитането на техните интереси при разрешаването на един или други въпроси.

 

Нова победа на съветската демокрация бе също и по-нататъшното разширяване на правата на съюзните републики в областта

 

 

322

 

на външните връзки и в създаването на техни собствени национални войскови формирования. Тези преобразувания разшириха конституционните права на съюзните републики, затвърдиха тяхната самостоятелност, с което се потвърдиха още веднаж социалистическият демократизъм и монолитността на многонационалната Съветска държава.

 

С братската помощ на великия руски народ съветските национални републики завоюваха големи постижения във всички области на политическия, стопанския и културния живот.

 

Главна и ръководна рол в преодоляването на икономическата изостаналост на националните републики изигра тяхната индустриализация и колективизация на селското стопанство. В периода на реализиране на трите Сталинови петилетки бе обърнато особено внимание на развитието на стопанството и културата на националните републики. Ето някои цифри, свидетелствуващи красноречиво за това: ако, средно за цялата страна, общата продукция на тежката индустрия от 1913 до 1940 г. е пораснала 10.9 пъти, то в Казахската република тя е пораснала 22.2 пъти, в Армения — 22.3 пъти, в Грузиния — 26.4 пъти, в Киргизия — 160 пъти, в Таджикистан 242 пъти и т. н.

 

Националните републики се преобразиха коренно, благодарение на интензивното икономическо развитие. От изостанали аграрни страни те се превърнаха в напреднали индустриално-аграрни.

 

Така, Белоруската ССР се превърна в напреднала република със силно развита индустрия и колхозно стопанство през време на съветската власт. Достатъчно е да се каже, че към началото на Отечествената война общата продукция на БССР порасна, в сравнение с 1913 г., 23 пъти, производството на електрическа енергия — 109 пъти, добивът на тор — 226 пъти и т. н. В полята на Белорусия работеха около 10.000 трактори и комбайни, и десятки хиляди други селско-стопански машини. Посевната площ на републиката достигна през 1941 г. 5,931 хиляди хектара, срещу 2,564 хиляди хектара в 1913 г.

 

Съветският народ отпразнува неотдавна 25-годишнината от съществуванието на Казахската ССР като държава. През тези години добивът на мед на Казахстан порасна 23.5 пъти, добивът на петрол — 26 пъти, добивът на олово — няколко стотин пъти. Караганда стана трета огнярница (след Донбас и Кузнецкия басейн), даваща на страната ежегодно милиони тонове въглища. Индустриалното производство на Казахстан съставляваше през 1920 г. 6% от общото производство на народното стопанство. Сега индустриалното производство на републиката заема около 2/3 от целия обем на народното стопанство.

 

Понастоящем в всички национални републики се развърна строителство в огромни масщаби. Продължава успешно индустриализацията на съюзните републики. Строи се нов металоргичен завод в задкавказието. В Азейберджан се строи Бакинския тръбен завод. В Узбекския и Казахския металургични заводи се строят валцови преси.

 

 

323

 

Редом с възстановяването на Харковския автомобилно-тракторен завод се строи в Украйна нов автомобилен завод в гр. Днепропетровск. Създава се нов автомобилен завод и в Кутаиси, Грузинската ССР. Продължава строежа на заводите за производство на различни селско-стопански в Акмолински (Казагхстан). Построен е Беловодският захарен завод в Киргизия, привършва строежът на два също такива заводи в Армения и Казахстан. Въвеждат се в строя нови мощни единици на съветската енергетика, строят се нови предприятия за добиване на редки метали, за производство на нови машини и апарати.

 

Промени се коренно и селското стопанство на националните републики. То е колективизирано, стана най-прогресивно, най-механизирано. Това спаси селяните от вековната бедност, в която те живееха до революцията. Така, през годините на съветската власт в Узбекистан са напоени, в резултат на новото иригационно строителство, повече от 850 хиляди хектара земя. Посевната площ на републиката се увеличи, в сравнение с предреволюционното време, с 1 и половина милиона хектара. Колхозите на съветския Узбекистан разполагат с огромни богатства. Това може да се потвърди даже и с туй, че от получаваните в Съюза памук, коприна, ориз и каракулски кожи около 60 процента се дават от Узбекистан.

 

Само преди 20 години 3/4 от казахското население водеше чергарски живот. Сега 600 хиляди колхозни стопанства получиха за вечно и безплатно ползуване 85.5 милиона хектара земя. Сега Казахстан има повече от 6 хиляди колхоза, 225 совхоз, 363 машинно-тракторни станции. Колхозните поля се обработват от хиляди трактори и 12 хиляди комбайни. В колхозите на републиката са организирани т3 хиляди скотовъдни ферми, наброяващи около 12 милиона глави добитък.

 

Преди революцията грамотните в националните републики се брояха на пръсти. Достъпът към образование за тъй наречените „другородци" беше фактически преграден. Съветското правителство изразходва огромни средства, за да издигне народните маси до по-високо културно ниво, да ги въоръжи с знания, да им даде възможност да овладеят науката. Благодарение на въведеното общо задължително и безплатно обучение сега е почти невъзможно да се срещне в нашата страна неграмотен човек.

 

В националните републики са създадени огромен брой училища, висши учебни заведения, научно-изследователски институти, библиотеки, театри, кина, клубове и др. културно-просветни учреждения.

 

Ето няколко факти, характеризиращи разрастването на културата в националните републики. Съвременните Киргизия, Казахстан и Узбекистан бяха едни от най-изостаналите колони на царизма. Грамотността на населението едва достигаше 2—3 процента. Сега няколко стотин хиляди деца. В Казахската република броят на учениците порасна в сравнение с 1915 г. 7 пъти. В Узбекистанската репубика работят 4.500 училища, в които се обучават 1 милион и 100 хиляди деца. Всяко дете има възможност да получи образувание на родния си език.

 

 

324

 

За разрастването на висшето училище свидетелствуват следните данни: в 1914—1915 г. в пределите на територията, заемана сега от Руската Федерация и Украйна, имаше всичко едно висше учебно заведение; а в 1940—1941 г. на същата територия имаше 146 висши учебни заведения, в това число 45 в републиките на Задкавказието, 67 в републиките на Средна Азия и Казахстан и т. н. В Грузиния напр., през 1914 г. имаше едно висше учебно заведение с 300 студенти, а в надвечерието на Отечествената война — 21 висши учебни заведения, в които се обучаваха 22.700 души. От 30 тех университета, съществуващи в Съветския съюз, 19 се намират на територията на националните републики.

 

Разкрепостилата всички народи на Русия Велика Октомврийска революция създаде благоприятни условия за проявяването и развитието на талантите, които се криеха в недрата на народа. Театралното изкуство нап., преди революцията беше в зачатачно състояние у много националности. При съветската власт то получи всестранно развитие и зае почетно място в националната култура. Преди, в Армения, Туркменистан, Таджикистан и Киргизия нямаше професионални театри. Сега Армения има 27 театра, Таджикистан — 23, Киргизия — 21, Туркмения — 11. Преди революцията в Украйна имаше 35 театъра, а преди войната — 125. В Грузиния имаше 3 театъра сега — 49, в Узбекистан имаше 1 театър, сега — 49, и т. н.

 

Дружбата на народите на Съветската страна и тяхното неразривно единство се проявиха с особена сила на бойните поля против хитлеристките завоеватели. Червената Армия сплоти в едно в своите редове, въпреки различието в езиците, културата и обичаите, множество националности. Нещадейки своя живот, синовете на всички народи на нашата страна, начело с руския народ, се сражаваха за честта, свободата и независимостта на СССР. За бойното сътрудничество между народите във войната свидетелствуват ясно данните за войниците и офицерите, удостоени с награди. През време на Великата Отечествена войни, според данните от 1 февруарий 1945 г., са наградени с ордени и медали по националности, както следва: руси — 2.456 хиляди, украинци — 495 хиляди, белоруси — 118 хиляди, татари — 67 хиляди, евреи — 65 хиляди, казахи — 39 хиляди, узбеки — 28 хиляди, арменци — 27 хиляди, грузинци — 21 хиляди, киргизи — 5 хиляди, туркмени — 5 хиляди, таджики — 4 хиляди, карелци, летонци и естонци — по 3 хиляди и молдавци и литовци — по 2 хиляди и т. н.

 

Стотици доблестни синове и дъщери на всички съветски народи са удостоени от правителството с най-почетното звание — Герои на Съветския Съюз.

 

Сега, когато втората световна война завърши с пълна победа над агресорите, народите на СССР се заеха дружно за бързото ликвидиране на последиците от войната, за преустройване на целия живот на мирновременни начала, за по-нататъшното всестранно развитие на националните републики. И съвършенно понятно е въодушевлението и морално-политическото единство, с което вървят народите на Съветския Съюз към изборите за свой върховен орган на властта.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]