Македонска мисъл

кн. 1-2, год. 2, 1946

 

Македонска мисъл

месечно списание, орган на Македонския Научен Институт

 

Урежда редакционен комитет.

Главен и отговорен редактор: Юрдан Анастасов

 

 

кн. 1-2, год. 2, септември—октомври 1946

 

Печатница „Художник — София

 


 

 

Съдържание

 

1. Академик Тодор Павлов — Гоце Делчев  (Реч по случай пренасяне костите на Гоце Делчев в Н. Р. Македония. . . . . . . 1

 

2. П. Делирадев — Чрез разкъсване към обединение . . . . . . . 10

 

3. Бане Андреев (министер на рудите в първото македонско правителство и в централното правителство на Ф. Н. Р. Югославия) — За некои „теории" на повампирените големобугарски шовинисти . . . . . . . 16

 

4. Генерал Кецкаров Вл. — Што видоф во Македонја . . . . . . . 32

 

5. Юрдан Анастасов Народна република България . . . . . . . 35

 

6. Васил Ивановски — Величието на Гоце (По случай тържественото пренасяне костите му в столицата на Народна Република Македония) . . . . . . . 39

 

7. Хр. Калайджиев — Постановка и метод за разглеждане въпроса за македонската нация 43

 

8. Васил Калајжиев (министер на правосудието) — Устројството на народните судови во федеративна народна република Југославија . . . . . . . 49

 

9. Анг. Томов — Македонските партии след младотурския преврат . . . . . . . 53

 

10. Блаже Конески (началник на отделението за култура и искуства при Министерството на народната просвета на Н. Р. Македония ) — Нашата народна поезийа како одраз на внатрешното револуционерно движение . . . . . . . 61

 

11. Лазо Вчков (пом. министер на трговията на НРМ) — Успесите на народната власт во трговийата и снабдуенйето . . . . . . . 66

 

12. К. С. — Достоевски за великата мисия на руския народ към славянството и за цялото човечество . . . . . . . 69

 

13. Д. Томчев — Езикът на най-старата славянска писменост . . . . . . . 74

 

14. Александър Носачев — Съветския патриотизъм — извор на героичните подвизи на съветския народ . . . . . . . 77

 

Книжовен преглед . . . . . . . 79

 


 

ДО НАШИТЕ АБОНАТИ

 

Молиме, всички наши абонати, които не са изплатили абонамента си за I годишнина, да направят това незабавно. Следващата книга 3—4 ще бъде изпратена на издължилите се абонати за I и II годишнини. Абонамента може да се внесе в пощата по чековата сметка на Македонския научен институт, София, 4954.

 

От Редакцията и администрацията

 

Разр. 1251-1-3-16895 от 20. Х.945 г.

Печ. „Художник* — София

 

Редакционен комитет: Юрдан Анастасов, Павел Делирадев, Димитър Томчев

 

Всичко за списанието да се изпраща на адрес:

Македонски научен институт,

за сп. „Македонска мисъл",

ул. Маршал Тито № 5 — София.

Пощ. чек. с/ка № 4954.

 

Годишен абонамент 500 лева.

Отделна книжка 50 лева.

Настоящата двойна книжка — 100 лева.

 

[Back to Index]