Македонска мисъл

кн. 1-2, год. 1, 1945

 

2. РЕГЕНТЪТЪ г. ТОДОР ПАВЛОВ ЗА СПИСАНИЕ „МАКЕДОНСКА МИСЪЛ"

 

 

Идеята за издаването на списание „Македонска мисъл" трябва да бъде поздравена от цялата македонска емиграция в България, а също и от всички македонци.

 

След дълги революционни борби македонският народ най-сетне има своя свободна, демократическа държава в рамките на Титова Югославия и получава пълна възможност да разгърне докрай своите културни сили, като си създаде собствена македонска култура и развие във всички македонци македонско национално съзнание.

 

Както създаването на новата македонска държава, така и изграждането на новата македонска култура, са безпорно сложни и много отговорни задачи, които могат да бъдат решени последователно, до край преди всичко, като нито за минута никой македонец и никой българин или сърбин не забравят, че борбата срещу великобългарският шовинизъм и срещу великосръбският шовинизъм в никой случай не трябва да означава какъвто и да е било опит, несъзнателен или съзнателен, за всяване чувства на омраза към самите български и югославски народи. Борбата срещу великобългарският шовинизъм трябва да се води така, че новата македонска държава и нация да станат действително обединяващо звено между българския, сръбския и останалите миролюбиви народи на Балканите.

 

Списание „Македонска мисъл" ще изиграе безусловно полезна роля, ако неговите редактори и сътрудници никога не забравят, че новото национално македонско съзнание не падна готово от небето, а е резултат на цяла редица условия, борби и усилия, някои от коите датират още от преди освобождението на България. Това е един сложен процес; който трябва да бъде изучен всестранно, както в теоритическа, така и в историческа форма и само по тоя начин списанието ще допринесе нещо положително за по-нататъшното укрепване и развитие, както на новата национална култура на Македония,

 

 

3

 

така и на новата свободна демократична федерална македонска държава.

 

Най-сетне, доколкото списанието ще излиза като научен орган на Македонския институт, целесъобразно с във връзка с това да не забраним никога, че македонската емиграция живееща в България, има исторически дълг да помогне във всяко отношение новата македонска държава и култура, но в никой случай не бива да се допуща даже намек на аспирации от рода на върховистките в миналото.

 

Македонската държава ще се ръководи от македонския народ в самата Македония, а не от емиграцията в България и Америка. Що се касае до научните сили и възможности на македонската емиграция, това трябва да става под знака на идеята за вечната ненарушима дружба между българския народ от една страна, и, от друга страна съветските и югославските народи и на искрено разбирателство с всички свободолюбиви народи.

 

Пожелавам на списание „Македонска мисъл" пълен успех.

 

 

Акад. Тодор Павлов

Регент на България

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]