Македонска мисъл

кн. 1-2, год. 1, 1945

 

1. НАШАТА ПРОГРАМА

 

 

По силата на устава на Македонския научен институт, последният има задължението да издава научно-литературно списание. Задачата на списанисто е посочена в същия устав, а именно: да обнародва материали относно историята, етнографията, географията и стопанския живот на Македония, както и материали по македонските освободителни борби.

 

Такова списание на Македонския научен институт бе „Македонски преглед". Не е нуждно да се обясвява и аргументира надълго, че повече от статиите и материалите, поместени в това списание, имаха за задача не да дават исторически верна и научно издържана картина на посочените задачи, а да ги осветляват с оглед да се служи на великобългарската идеология.

 

Другояче и не можеше да бъде, защото мнозинството от членовете на бившето ръководство на Македонския научен институт, бяха знаменосци на великобългарския шовинизъм и на неговото оръдие — македонския фашизъм.

 

Новото ръководство на Македонския научен институт тури кръст на провежданите чрез последния великобългарски тенденции, внушавани от една авантюристична политика, която претърпя пълен крах и бе отречена от историята. То си постави за цел да служи на ония идеи и принципи, които изразяват демократичната и прогресивна мисъл сред македонската емиграция и подпомагат стремежите на Федерална Македония, в границите на Титова Югославия.

 

Да се ратува за пълно разбирателство и единство и за вечна дружба между Отечественофронтовска България и Нова, Федеративна, Демократична Югославия и за братство между всички славянски народи начело със славянския колос — Съветска Русия: да се води борба за изкореняването на великобългарския шовинизъмъ и на шовинизъма във всички балкански страни; да се подкрепят усилията на македонския народ за затвърдяването на Федерална Македония в границите на Титова Югославия: да се сътрудничи с демократичните и прогресивни сили в всички балкански държави върху основата на правото на народите за самоопределение — ето идеите и принципите, на които днес служи Македонския научен институт.

 

В светлината на тези иден и принципи новият орган на Македонския научен институт, списание Македонска мисъл, ще осветлява научно историята, етнографията, географията и стопанския живот на Македония и миналите македонски освободителни борби.

 

 

2

 

Списание Македонска мисъл, освен това, ще отдели особено место за изнасяне революционната борба през последните години на славните македонски партизани и ще третира всички стопански, културни и политически въпроси, които днес движат живота и чертаят тежненията на целокупния македонски народ и на македонската емиграция.

 

Редакцията на Македонска мисъл се надева, че списанието ще намери топъл прием сред македонската емиграция и българското общество, сред македонския народ и сред всички привърженици на демократичните и прогресивни начала, на които начала днес се изгражда националната и политическа свобода на народите.

 

От редакцията

 

[Next]

[Back to Index]