Македонска мисъл

кн. 1-2, год. 1, 1945

 

12. ФЕДЕРАЛНА МАКЕДОНИЯ — ОСНОВА НА ЮЖНОСЛАВЯНСКОТО БРАТСТВО

 

Найден Николов

 

 

Повече от половин век отношенията на славянските народи, населяващи Балканския полуостров, бяха тровени от така наречения македонски въпрос. Незавършеното освобождеиие на балканските славяни, заробени преди повече от пет века от турците, породи естествен стремеж на останалите в робство да се борят за своята свобода, а у освободените вече — желание да помогнат на своите братя да се освободят от тежкото и непоносимо робство.

 

Перипетиите на борбата за македонската свобода особено много се усложняваха от вмешателството на империалистическите домогвания,

 

 

52

 

първоначално на Австро-Унгария, а в последствие на Германия. Прикривайки своите завоевателни стремжи, те ловко подклаждаха съревнования и вражда между братските славянски народи на Балкана. Македония стана ябълката на раздора между България и Сърбия. Даже след нейното освобождение от турците, тази славянска земя не престана да бъде предмет на ожесточен спор. Шовинистичните български и сръбски претенции за Македония причиниха неизброими страдания на македонското население и предизвикаха три братоубийствени войни.

 

Българските и сръбски държавници в миналото не намериха сили да дадат едно братско разрешение на македонския въпрос, което да осигури свободата на македонското население и да възстанови братските отношения между двата най-близки по език, бит и култура славянски народи.

 

Техката великобългарска и великосръбска политика даде за резултат войни и народни катастрфи.

 

Трябваше да се дадат стотици хиляди жертви, за да се съборят противонародните режими, както в Югославия тъй и в България, та да се осъществи свободата на Македония. След тежки изпитания, както за македонския, тъй също и за българския и сръбския народи дойде разрешението на Македонския въпрос. Великата освободителна борба, която югославянските народи водиха в продължение на четири години под водачеството на своя легендарен герой Маршал Тито, унищожи всички хегемонистични въжделения в Югославия. В резултат на тази борба се роди нова демократична федеративна Югославия, равноправен член на която е Македония. Народно освободителния фронт в Югославия приложи принципите за самоопределение на народите, осветен от великата руска революция, като призна на всички народи в Югославия правото да образуват самостоятелни федерални държави, включително и на многострадалния македонски народ. Създаването на федерална Македония унищожи причината за острите и непримирими недоразумения между България и Сърбия. Решението за преобразуването на Югославия в нова демократична федеративна Югославия, в която и Македония е обособена в федерална държава с еднакви права със Сърбия, Хърватско, Словения, Босна и Херцеговина и Черна Гора, е най-мъдрото разрешение на македонския пъпрос. С това решение се унищожиха не само всички вътрешни пречки за разбирателство на народите в Югославия, но се създаде здрава основа за развитие на братски и другарски отношения между Югославия и България. То намери пълно и безусловно одобрение в средата на българския народ. Правителството на Отечествения фронт в България, което пое властта на 9 септември 1944 г. след тежка и продължителна борба на българския народ с фашизма, е чуждо на всякакви великобългарски аспирации. То даде пълно доказателство, че приема това сполучливо разрешение на македонския въпрос Така освободените народи в Югославия и България туриха край на един въпрос, който се експлоатираше от враговете им и беше пречка на техното братско сътрудничество. Федерална Македония се превръща в основа на южно-слявянското братство и единство.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]