19 години въ сръбскитѣ затвори. Спомени

К. Ципушевъ

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Предговоръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I. Между борцитѣ-великани  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

II. Подъ рѫководството на Тодоръ Александровъ . . . . . . . . 43

III. Фаталната дата  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

IV. Задигнатъ отъ англичанитѣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

V. Въ ноктитѣ на сърбитѣ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

VI. Следствието въ Радовишъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

VII. Осѫденъ на смърть . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 75

VIII. Изпитания . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  91

IX. Затворенъ въ Нишъ . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 103

X. Животътъ въ Нишкия затворъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

XI. Въ затвора на Мариборъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  129

XII. Задъ решеткитѣ на Срѣмска-Митровица . . . . . . . . . .  139

XIII. Въ зданието за малолѣтнитѣ престъпници . . . . . . . 161

XIV. Срѣмска-Митровица— въ Централния затворъ . . . 167

XV. Освобождение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  191

 

[Next] 

[Back to Index]