16. Скопският студентски процес през 1927 година и събитията около него.
Ролята на Македонската младежка тайна революционна организация и на Тайната културно-просветна организация на македонските българки
 
Ако по-горе посочените цифри за кървави жертви ни говорят за ужасите до 1926 г., какво е положението след това и колко са хекатомбите от жертви до цяла Македония? Тук не можем да ги изброим, но ще посочим няколко забележителни прояви на поробена Македония, които потвърждават силата на българското чувство у народа и следователно изключват всякакъв македонизъм. На челно място стои дейността на две нелегални организации в средите на македонската интелигенция – едната, известна с инициалите ММТРО (Македонска младежка тайна революционна организация), разкрита при Скопския студентски процес през 1927 година, и Тайната културно-просветна организация на македонските българки (ТКПОМБ). Тяхната дейност доведе до събития, които говорят за нови форми в борбата между поробени и поробители и сочат нови развръзки. Нека се спрем на тях.
А) Македонската младежка тайна революционна организация и нейното значение
 

Към края на май и през юни 1927 г. в Югославия започват арести сред македонската студентска младеж, следваща в университетите на Скопйе, Белград, Загреб и Любляна с обвинение, че арестуваните са били членове на новоразкрита Македонска тайна младежка революционна организация, която имала за цел да се бори за освобождението на Македония от сръбско и гръцко аго и за обединението й в една отделна, независима държава. Арестите започват от Скопйе, където бива задържан един от главните организатори, завършилият философия Димитър Гюзелов от Дойран, и негов сътрудник Иван Шопов от Гевгели след предателството на неизвестния агент – провокатор Гаврилович, пощенски чиновник. При обиските у двамата биват намерени важни документи, на първо място Уставът на организацията, в който е очертана същността на нейното широко замислено дело. Започва провал. След изтезания над арестуваните се стига до разкрития, които дълбоко разтревожват властта, тъй като обвиняемите са все млади иителигентни хора, възпитани почти изцяло в сръбските училища. До момента сърбите са виждали в тяхно лице надеждна опора на сърбизирането, за което те вече са жертвували много средства – на първо място стипендиите: държавни, общински, околийски, светосавски, кралски, Дотогава властта бе водела борба с революционните чети на ВМРО и нейните привърженици по села и градове; блокирала беше границите с България и Албания, избивала беше четници и ятаци, хвърляла в затвора десетки хиляди българи при многобройните афери по цяла Македония, образувала контрачети и пр.

И докато си е мислила, че е угасила повечето огнища на революционната организация, изведнъж сега открила съвсем нов вид огнища, запалени тъкмо в самите асимилаторски просветни институции, при това със стремеж да се разширят във всяко селище на Македония. Ефектът от това разкритие е бил смайващ. Властта във всички степени на йерархията й се видяла в чудо преди всичко от срама пред света, понеже противно на твърденията на нейната широка пропаганда за чисто сръбския характер на Македония, млада Македония ненадейно показвала, че носи български революционен дух и работи срещу поробителите на своята родина. Цели шест месеца върховните властници са се колебаели дали да заведат процес срещу арестуваните и с това да признаят поражението си, или да потулят истината. Защото разкритията са вкарали в затвора около 70 души младежи от почти всички градове на Македония, развълнували цялата страна и предизвикали пълно объркване сред властниците. Поради това полицията спряла да арестува нови заподозрени, дори изпаднала в смешно положение, като започнала да разубеждава провинените и признали участието си в организацията, че всъщност те не са били членове на никаква организация, че са се заблудили и объркали и трябва да си вървят вкъщи, като не се поддават на противодържавни агитации и пр.

За да се види колко основателна е била уплахата на властта, нека цитираме най-важните параграфи от заловения у Гюзелов Устав на ММТРО, от който може да се получи ясна представа за новите насоки на борбата, срещу които вече не помагали граничните телени мрежи и вълчите ями. Текста на устава ще предадем според както го намираме публикуван в превод на сръбски от белградския в. "Правда" от 11.XI.1927 г., понеже не разполагаме с оригинала. Макар и превод от превод, текстът е точен. Той гласи:
 
 

I. Цел

Член 1. – ММТРО има за цел: 

а) да подпомага ВМРО в борбата за освобождение на Македония от гръцко и сръбско робство и на обединението в автономна политическа единица на всичките три части; 
б) да служи като училище за подготвяне на интелектуални борчески сили. 

Член 2. – За постигане на поставената цел ММТРО образова и възпитава членовете си със слово, с книги и с дело. 

Член 3. – Член на ММТРО може да бъде всеки студент или ученик от горните класове на гимназиите, македонец по рождение, ако изяви искрено желание, че ще се посвети на делото. 

Член 4. – При влизане в организацията всеки член е длъжен да положи следната клетва за вярност: "Заклевам се пред Бога, Родината и своята чест, че всичко ще пазя в най-голяма тайна, което сега или по-късно науча за дейността на ММТРО. Заклевам се, че ще изпълнявам всичко, каквото ми предписват статутите на ММТРО, както и всичко, което ръководното тяло нареди. В противен случай нека бъда убит с оръжието, което тук целувам. Да пребъде Македония!" 

Член 5. – ММТРО се състои от петочленни групи, свързани помежду си чрез свои петари. 

................ 

II. Задължения на ръководителите на групите (петарите).

Член 6. – Петарят е длъжен: 

а) Всичко, което му се възложи лично, също така лично да предава на останалите членове от петорката, като избягва по възможност предаването да става чрез трето лице; 
б) да има грижата да издигне своето духовно и физическо развитие, както и на останалите членове чрез четене на революционни книги из историята на македонското революционно движение или такива от чужди революционни движения, както и научни трудове, вестници; да устройва изнасяне на реферати, излети и др. 
в) да бди върху корентното държание на членовете и в случай на грешка да се грижи за тяхното изправление; 
г) да събира групата най-малко един път в двете седмици и да изпраща подробен доклад на по-горната инстанция за състоянието на групата и за текущата дейност на същата. 

III. Задължения на членовете.

Член 7. – Всеки член е длъжен: 

а) да пази в най-голяма тайна съществуването на организацията, а така също членуването на другарите си, както и своето в организацията; 
б) постоянно да работи за духовното си и физическо издигане; 
в) да изпълнява нарежданията на своя началник; 
г) всичко, що чуе да се говори за организацията, било добро, било лошо, да съобщава на своя прям началник; 
д) предпазливо да защищава и пропагандира целите на организацията. 

Член 10. – Групата или групите във всяко населено място в Македония са подчинени на най-близкия революционен комитет, от който получават нареждане чрез първия петар. 

Член 11. – Във всеки революционен окръг има по една окръжна петорка, на която са подчинени всички петорки в окръга. 

Забележка. Революционните окръзи и седалища на окръжните петорки се определят със специално нареждане на ЦК на ВМРО.

Член 12. – Окръжните петорки са подчинени на ЦК на ВМРО и техните петорки са в контакт с последния направо или чрез упълномощени от тях лица. 

Член 17. – Всеки член трябва да бъде образец на честност, работливост, преданост, послушност и коректност. Пиянството, развратът и комарът са най-строго забранени. 

Член 18. – Идеалът на всеки македонски младеж трябва да бъде създаване от себе си борец за освобождението и обединението на поробена и разпокъсана Македония. 

Член 20. – Всеки член, който се провини пред делото, се наказва. Наказанието е: напомняне, изключване и смърт."

.
.
Както се вижда от посочените положения на устава, духът на Младежката Организация почива върху национални и нравствени принципи, като продължение на оня дух, който е владеел в старата ВМРО. Заслужава внимание преди всичко член 3, в който е спазено становището на старата организация:

"Член може да бъде всеки македонец по рождение (т.е. без разлика на народност)."

Но в основата си ММТРО е българска организация с най-важното й предназначение да запази от асимилация най-застрашената част от младото поколение – интелигенцията, която е под силното влияние на вражеската просветна политика. Но тъй като винаги е съществувала възможност в редовете на организацията да бъдат привлечени за членове някои честни хора от средата на аромънците (куцовласите, цинцарите) и албанците, формално не е подчертавана народностната принадлежност на членуващите. И наистина в редовете на ММТРО е имало по някой аромънец или албанец – горе-долу толкова, колкото в турско време е имало такива в редовете на ВМОРО: Питу Гули, Митре Влаха и др., все явни българофили. Но цялата тежест лежеше върху плещите на българите. Затова и средствата за борба носеха всъщност български характер, на първо място литературата, разпространявана тайно, както и песннте, хората и др. културни средства за въздействие върху духа на младите. Следователно цялата практическа дейност на ММТРО се насочила към националното самозапазване, възпитавайки будно, активно българско съзнание като най-ефикасна съпротива срещу сръбския асимилаторски поход.

Както узнаваме от писмените спомени на някои от главните ръководители на младежките групи (част от тия спомени са притежание на пишещия тези редове), местните младежки организации са събирали наличната българска литература, през границата откъм Австрия и Унгария са пренасяли нова, изпращана от македонските студентски дружества в чужбина, и по тоя начин образували подвижни библиотеки с български книги, които били раздавани тайно за четене както на посветените, така и на непосветените, но сигурни в народностно отношение и морал младежи. Специални куриери отивали от град на град, за да дадат и на другите групи достатъчно четиво на български език. Други са правели препис от документи от чужди и сръбски източници, в които се говори за историческата истина относно българщината в Македония. На излетите в природата били събирани организирани и неорганизирани младежи, които били обект на въздействие.

Там, вън от населените меса, сред природата, са били пети народни български и нови революционни песни, на първо място маршът на македонските революционери "Изгрей, зора на свободата"; изучавани са народните хора, създавало се чисто българско общество, за да не се дава вазможност на по-слабите да се увличат по сърби и да се женят или омъжват за сърби и сръбкини. Най-верните и отговорни членове са пренасяли оръжие, укривали нелегални хора, събирали парични помощи, влизали във връзка със селата и подготвяли младежки бази там, та в случай на разкрития да имат ятаци за укриване и пр. По тоя начин младежката организация постепенно се превръщала от организация на интелектуалци в организация на младежи от всички обществени среди и слоеве като бъдещ кадър на една чисто вътрешна революционна организация със свое вътрешно ръководство – все по-независима отвън.


Някои снимки от друга книга на Коста Църнушанов – "Принос към историята на Македонската Младежка Тайна Революционна Организация", Македонски Научен Институт, София, 1996: 
 
 
Nachalnata skopska grupa, 1925 g. Началната скопска група, 1925 г.

Седнали: Коце Черваров, ДимчеКоваланов и Димитър Давидов

Прави: Ангеле Бегчето, БалеЧерваров и Димитър Младенов (Димуш)
 
 
 
 
 
 
 

 


 
 
Vienskata grupa na MMTRO Виенската група

Основатели Прави: 1. Георги Попандов; 2. Никола Велев

Седнали: 1. Страхил Хаджипанзов; 4. Иван Бояджиев
 
 
 
 
 
 

 


 
Prazhkata grupa Пражката група:

Прави (отляво надясно): 1. Илия Цветанов 2. Димитър Теохаров 3. Борис Дамянов Огнянов

Седнали: Христо (Ице) Троячанов и Александър Добринов


 
Belgradskata organizacija na MMTRO prez 1936-1937 g.

Белградската организация на ММТРО през 1936-1937 г.

Правостоящи - отляво надясно: 1. Елена Трайкова; 2. Кирил Цеков; 3. Тодорка... ученичка в последния курс на медицинската школа; 4. Димитър Михайлов Димитров от Брацигово, главен деятел в спасяването на Венко Марковски и в живота на организацията; 5. ... от валандово, следвала в акушерската школа; 6 (не може да се разпознае).

Седнали - на средния ред: 1. Кирил Трайков, брат на Елена Трайкова, студент в Търговската академия. Бил е душата на интелектуалната дейност на групата: печатал позиви, съставял текстове за статии и пр.; 2. Блага Димитрова от Велес, ученичка в сестринската школа; 3. Сотир Тренчев от Ресен, главният водач на групата; 4. ... - ученичка в сестринското училище.

Седнали на долния (първия) ред: 1. АспарухМилев от Кочани. Бил е свръзка с младите работници от Македония - по фурните и други места; 2. ... - главен ръководител на д-во "Вардар" и хора при него; 3. Онуфрий Новаков от ..., един от големите активисти...

 

 
Vasil Hadzhikimov Васил Хаджикимов – един от основателите на ММТРО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vasil Hadzhikimov sled zatvora Васил Хаджикимов след затвора в Идризово
 
 
 
 
 

 


 
Skopskite grupi pri r. Treska, 1928 g. Скопските другари на излет  под клисурата на р. Треска, при манастира "Св. Никола" през лятото на 1928 г.
 
 
 
 
 
 
 

 


 
Veleshkite grupi prez 1925 g. По-голямата част от велешките другари през 1925 г.

Първият – прав отляво е Иван Бояджиев, до него прав – ГеоргиПопандов
 
 
 
 
 

 


 
Chlenovete na MMTRO v Zagreb Част от членовете на ММТРО в Загреб – на излет на върха Слеме по случай празника на Золунските братя.

Вторият седнал на първия ред е Иван Бояджиев
 
 
 
 
 

 


 
Skopskata grupa i zhenskata organizacija prez april 1941 По-голямата част от скопската група и женската отганизация през април 1941 г., при освободено Скопйе на поклонение пред паметната плоча на Мара Бунева край Вардара.

На преден план са Донка Наумова, Благой Михайлов и Славка Кратовалиева. Крайният съвсем в дясно е ДимитърДавидов
 

 


 
Chast ot skopskite grupi, selo Rashche, 1926 g. Част от скопските другари и другарки в околностите на Скопйе – с. Рашче 1926 г. Седналият с цигулката е Коста Църнушанов
 
 
 
 

 

[Previous] [Next]
[Back to Index]