АНАЛИЗ НА ДОКЛАДА

ГЛАВА I ПРИЧИНИТЕ НА ДВЕТЕ БАЛКАНСКИ ВОЙНИ

1. ЕТНОГРАФИЯ И НАЦИОНАЛНИ АСПИРАЦИИ

Преди идването на турците в Европа два балкански народа вече претендираха за първенство на полуострова - От Х до XVI век българите, сърбите и византийците едни след други завладяваха ръководното място па полуострова, без да успеят да осъщес- твят някакво сливане между отделните народности.

Как турците изличиха разликите между отделните националности, като унищо- жиха класата на военните и като подчиниха православното вероизповедание на гръцката църква, която имаше своя престол във фанар (Цариград) - Раята и гръцката патриаршия-така наречените Рум-милети - Надмощието на гръцката църква бе окон- чателно постигнато в 1765-1767 г., като славяните останаха недоволни, а гръцките свещеници се намериха в среда от чужди богомолци ............................................................ 20

ПЪРВИ ПРОЯВИ НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕЯ

Сърбия - Нейното положение е благоприятно за развитието на националното съзнание - Първо въстание, водено от Кара Георги (1804 - 1813) - Неуспехът на въстанието - Второ въстание, ръководено от Михаил Обренович (1826 г.)

Сърбия получава известна степен на автономия като руски протекторат и в 1823 г. получава статута на наследствено княжество под суверенитета на султана........... 22

Малко след това (1830 г.) Гърция извоюва признаването на своята свобода благодарение на действията на своите патриоти и духовенство - Клептаи и лестаи ...........................................................................................................................................................22

България и Македония - Отваряне на първото българско училище в 1852 г. Борби за религиозна независимост от гърците - Създаване на българската екзархия в 1870 година - Прокламиране на независимостта на българската църква в 1872 година - Организиране на нови епархии - Екзархията на днешна България.

В Македония законно се установяват двама български владици, в Охрид и Скопие - От този момент на преден план излиза македонският въпрос ...................... 23

Съперничества в Македония - Гърците Претендират за Македония, докато бъл- гарите и повечето от сърбите твърдят, че Македония и Тракия са български земи • Мнение на публицистите Любен Каравелов и Владимир Йованович - Сръбско наци- оналистическо движение иска Македония за Сърбия и организира там сръбски учили- ща - Белградското правителство насърчава това движение - Недоволство на българс- кия печат - Това движение става по-силно когато българската национална църква (Екзархията) простира своето влияние и когато Сърбия се отказва от своите претен- ции за адриатическия бряг.

Българите организират екзархийски епархии в Босна и Херцеговина, която е стара провинция на Сърбия - Съюз между сърбите и гърците срещу българската църква, която остава единствената славянска църква в Македония............................... 24


АНАЛИЗ НА ДОКЛАДА381
Сръбски претенции след окупирането на Босна и Херцеговина от Австро- Унгария - Среща в Райхщат и Берлинският договор - Австрия дава на Сърбия надежди за разширяване на своето влияние на юг, към територията, която се счита за българска

- Сръбските националисти претендират за цяла Македония - Как турската политика благоприятства развитието на сръбските училища.

Наедно с църковното движение се създава революционно движение, породено от училищата, което е враждебно спрямо турския режим.

Сърби и българи изучават македонските диалекти, за да докажат, че те са свързани със съответния техен език.

Следователно съперническите претенции спрямо Македония се основават на

следното:

(а) Исторически права;(б) Сходство на обичаите; (в) Религия; (г) Език ......... 26

Разлика между етническите групи в Македония според турски, български и сръбски статистически данни - Различни елементи - Големи различия между предста- вените изчисления .................................................................................................................................. 27

Сходни трудности в областта на статистиката на населението и на неговото

географско разпределение.

Опити да се постигне по-голяма точност при отбелязване на разграниченията.

2. БОРБАТА ЗА АВТОНОМИЯ

От началото на XIX век се очертават две паралелни и съперничещи си идеи:

автономия или подялба на Македония.

Усилия на България да се освободи от отоманското робство - Национално движение предшества българското освобождение през 1878 година - Хайдутите - Чорбаджиите - Концепцията за „целокупна България" и Сан-Стефанският договор - След Сан Стефано Турция се опитва да подчини Македония - Революционни движения

- „Централният комитет" в София и „Вътрешната организация" (1893 г.) - Турски репресии - Между 1897 и 1904 г. борбата се изостря и се насочва срещу отоманското робство......................................................................................................................................................... 31

Намеса на европейската дипломация - Първи проект за реформи - Неговият неуспех - Самата Турция провъзгласява реформи - Нови въстания - Западане на „Вътрешната организация" - Между 1905 и 1907 г. се правят безуспешни опити да се организира европейски контрол върху турския режим в Македония ............................. 32

Последен период (1908 - 1912 г.) - Младотурците - Младотурската революция - Комитетът „Единение и напредък" - Целта на комитета: да възвърне Турция на халифите и да осъществи „отоманизацията на империята"; борбата му срещу Българ- ските Конституционни Клубове и сдружения - Икономически бойкот срещу гърците в империята - Систематичната колонизация и бежанците - Революционно движение - Възраждане на „Вътрешната организация" - Репресиите на комитаджиите и на младо-

турците.

Автономията на Македония става невъзможна. Липсват две необходими усло- вия; неделимост на Турция и децентрализация......................................................................... 35

3. СЪЮЗЪТ И ДОГОВОРИТЕ

Идеята за подялба - Невъзможност за образуването на нова автономна или независима политическа единица в Македония - Съперничества между европейските сили - Идеята за Балкански съюз като противовес на идеята за подялба.

Стълкновения между претенциите на балканските държави - фаталните после- дици на Берлинския договор.............................................................................................................. 39

Първата и единствена истинска цел на съюза между балканските народи: да се подготви федерацията - Днешното значение на съюза между тях. Той предвижда подялба ........................................................................................................................................................39


382ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАЛКАНИТЕ
Усилия на гръцките министри Трикупис и Делянис в 1891 и 1897 година - Тайното съглашение между Австро-Унгария и Румъния - България е обкръжена (1901 г.)....................................................................................................................................................... 39

В Белград и София се възражда идеята за Южно-славянски съюз - Проект за отбранителен и нападателен съюз, който да осигури автономията на Стара Сърбия и на Македония (1904 г.) - Трудности относно бъдещата гранична линия - Неуспех на проекта за съюз ....................................................................................................................................... 39

Съюзи ц договори - Безплодни опити на руската дипломация по отношение създаването на съюза - Растящото потисничество от страна на младотурците спрямо българите и гърците води до по-тясио разбирателство между двата народа (1910) - Предложение на Венизелос за гръцко-българско съглашение в 1911 година - По време на итало-турската война се появява проект за съюз между България и Сърбия, основан на териториални концесии в Македония - Преговорите довеждат до сръбско-българ- ския договор от 29.11.1912 година - Клаузи на договора - Очертаване на разделителната линия - Предпазни мерки и предвидливост от страна на българската дипломация............................................................................................................................................... 40

Нови преговори с Гърция за „чисто отбранителен" съюз - Сключване на гръцко- българския договор от 16.V.1912 година - Черна гора влиза в съюз с България и Гърция.......................................................................................................................................................... 40

Военни приготовления - Въстание на албанците през пролетта на 1912 година - Слабост на турския комитет „Единение и напредък", който обещава автономия на албанците - Предложения за подялба - Неуспешна намеса на великите сили - Балкан- ските съюзници заздравяват своите съюзи чрез редица военни договори - Австро- руски прокламации от 25.IX. и 9.Х. 1912 година - Черна гора обявява война на Турция, 9 октомври - На 17 октомври Турция обявява война на съюзниците.

Обобщение за причините на войната', (а) Слабост и непредвидливост от страна на Турция; (б) Безсилието на Европа; (в) Самочувствие за по-голяма мощ, което съюзът дава на балканските държави.

Нахлуване в турска територия........................................................................................ 44-46

4. КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ СЪЮЗНИЦИТЕ

Договорите представляват източник на разногласия между балканските наро- ди - Има само едно решение на въпроса, което би могло да предотврати или най-малко да омекоти конфликта между тях: да се поддържа турското териториално Статукво, като се даде автономия на народностите без промяна в суверенитета - Защо това разрешение не можеше да бъде осъществено - Различните националности се борят за своето съществувание - „Прокламацията до нашите братя" на Македонските братства

- Раздразнителността на печата - Разочарованието на народите относно намеренията на окупиращите държави - Българските агитатори - Революционни елементи в Маке- дония: свещеници, учители, чети, „Организацията", тайни обвинения ......................... 47

Разложение в обществения и националния живот в Македония - Унищожаване на българската организация, на нейната образователна система и църковна дейност - Насилие спрямо свещениците и владиците - Витошкият владика Неофит - Скопският архимандрит Методий .......................................................................................................................... 49

Потисничество в Македония - Преследвания от страна на сърбите срещу маке- донското население, за да се откаже от своята българска националност и да приеме сръбска националност - формулата за отричането - Българският свещеник Никола Иванов - На юг гърците извършват насилия.............................................................................. 50

Конфликтът .между двете становища в България - Причини за продължаването на военните действия след Люле Бургас, Солун и Битоля - Разисквания в Скупщината

- Гърците и сърбите възнамеряват да попречат на обединението на българския народ


АНАЛИЗ НА ДОКЛАДА383
- В България се провеждат две политики: тази на господин Данев, който желае да се спазят условията на съюза, и тази на генерал Савов, който, пренебрегвайки Македо- ния, държи на Одрин и на излаз на Мраморно море - Недоверие на българскотоправителство спрямо македонците и спрямо комитаджиите, които са изпратени да се бият на бойните линии на Чаталджа - Грешката на правителството - То е склонно да допусне подялба на Македония в полза на сърбите и гърците - Предварителни призна- ци на възбуждане на общественото мнение на България - Българските илюзии - Брошурата на Балканикус................................................................................................................... 53
Сърбите завладяват Македония........................................................................................... 54
Междусъюзническата война - Безплодни усилия за нейното предотвратяване - Гръцко-сръбският компромис - „Инспекцията" на генерал Путник - Подписване на гръцко-сръбско споразумение на 16 май - Двата съюзника укрепват своите позиции в Македония - Връщането на българската армия към сръбско-българската граница - Последни опити за дипломатически преговори - Проект на Пашич за ревизирането на договора - Основания за това - Българските претенции - Разногласия - Възможност за разбирателство между България и Румъния - Условията - Отношението на Австрия и Русия - Среща в Цариброд между Пашич и Гешов - Телеграма от 26 май, изпратена от руския император, напразно напомня на съюзниците, че техните спорове трябва да бъдат уредени чрез арбитраж............................................................................................................ 55

Събитията назряват бързо поради опозицията от страна на военните кръгове и на правителството в София - Телеграма от 8 юни на генерал Савов до командира на четвърта армия - „Народняшката" партия в София срещу войната - Министерският съвет заседава на 9 юни - Сърбия приема идеята за арбитраж, обаче общественото мнение в тази държава настоява за война - На 15 юни генерал Савов заповядва да се извърши нападение - Телеграми до Четвърта и Втора армии............................................ 61

Военни събития и операции след българските нападателни действия - България е в изолация - Поражения - Загуба на завладените територии - Букурещкият мирен договор от 29.1Х.1913 г ...................................................................................................................... 65


384ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАЛКАНИТЕ
ГЛАВА II 1.ГЪРЦИ И БЪЛГАРИ

1.ПОЛОЖЕНИЕТО НА МАКЕДОНЦИТЕ ПРЕЗ ПЪРВАТА БАЛКАНСКА ВОЙНА

Първата Балканска война, на която в Европа се гледаше като на освободителна война, отприщи вековната омраза и желание за отмъщение от страна на Македония срещу турците - Мюсюлманските бейове - Недостатъчни мерки за контрол, предпри- ети от българското правителство - Опожаряване на мюсюлмански села - Териториите, окупирани от сърбите и гърците, са подложени на грабеж................................................. 67

Убийства и грабежи в района на Правище - Бабчев, главатар на българска чета

- Задължителни налози и действия, подклаждани от отмъщение и корист - Безрезул- татни инструкции, получени от Белград, София и Атина.

Кампании на убийства в Струмица - Свидетелски показания, дадени пред Коми- сията - Осъждане на виновни български офицери................................................................... 69

Престъпления, извършени в района на Кукуш - Тома от Щип, воевода, и комиси- ята от български първенци - Искания за откупи - Дончев и неговите партизански действия - Жестокости, опожарявания и убийства, свързани с това - Разказ на отец Мишел, ръководител на католическата мисия в Кукуш....................................................... 70

Отговорността на българите - Комитаджиите оставени да действат свободно в Серес - Избивания в Деде агач - Описание на жестокостите - Усилия на някои ръководители на правителството в София да се сложи край на изстъпленията и грабежите - Изпращане на инструкции до военните съдилища......................................... 71

Методи, употребявани от българите за насилствено покръстване на помаците - Светият синод и неговия начин на покръстване....................................................................... 73

2. ПОВЕДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ ПРЕЗ ВТОРАТА БАЛКАНСКА ВОЙНА

Преувеличаване на някои обвинения срещу тях - От друга страна, съществуват обвинения срещу българите за извършване на актове на насилие, убийства и опожаря- ване при оттеглянето им от югоизточната част на Македония - Андартите (организа- ции на гръцки въстаници)................................................................................................................... 73

Масовите убийства в Доксат - Описания на г-н Добрев, околийски управител в Драма, както и доклади от офицери - Доксат се превръща в център на гръцката въстаническа дейност - Българските военни власти позволяват на турците да избиват гърци в Доксат........................................................................................................................................ 74

Убийства и пожари в Серес - Действия на гръцките андарти - Арестуване на петима видни граждани - Комисията установява, че отправените обвинения са неточни

- Жестокости, извършени в затвора - Описание на един свидетел - След като българ- ският гарнизон напуска Серес, гръцкият владика става управител на града - Реакция


АНАЛИЗ НА ДОКЛАДА385
срещу българите - Гръцките редовни войски извършват нечувани жестокости - Изби- ване на затворници и пленници - Показания на свидетели, дадени пред Комисията - Връщане на българската армия и извършване на отмъстителни действия - Запалване на града по време на атаката - Отговорността....................................................................... 78

Събитията в Демир Хисар - Хаос от факти и противоречиви показания - Всевъзможни изстъпления, извършени от всички страни - гръцката версия; българс- ката версия - Случаят с владиката на Демир Хисар - Опровержение на някои описания относно отрязване на пръсти и ръце - Съответните отговорности и вина - Българите са тласнати към репресии, които се израждат във варварски действия ........................ 87

3. БЪЛГАРСКИЯТ СЕЛЯНИН И ГРЪЦКАТА АРМИЯ

Изстъпленията на гръцката армия - Вестникарска кампания в Гърция срещу българите - Дълбока омраза между двата народа - Популярни плакати - Отношението на гръцката армия - Посланието на крал Константин от 12 юли - Гръцките военни действия се превръщат във война на изтребление на българската народност - Стрелба по бягащи селяни, по сиропиталището и по болницата в Кукуш - След падането на Кукуш, градът е разрушен от гърците - Ограбване и опожаряване на града - Насилия, извършени срещу жени от гръцки войници ................................................................................ 89

Гръцката армия опожарява 40 български села в района на Кукуш - Башибозуци- те - Плячкосването на село Тодорак - Ограбването и опожаряването на Аканджели - Опожаряването на Кукуш принуждава българските селяни да бягат през опустошената област - Окаяно положение и разрушения. Семейства, пръснати или избити.

Паника сред македонците; те търсят убежище в България.

Описания и свидетелски показания, представени пред Комисията - Разказ на един бежанец от Аканджели в Солун, както и на други бежанци, разпитани в София (вж. приложения 36, 37, 38, 39, 41 и 42).

Страшният разказ на едно младо момче на име Мито Колев.

Показания на Анастасия Павлова относно завземането на Гевгели - Изявление на Атанас Ванов - Варварско поведение на гръцките войски във всички населени места, през които преминават - Проучвания на професор Милетич в София - Гръцките войници не уважават нито метосите, нито калугерките - Католическият метох в Палюрци.

Гърците не могат да оправдаят своите престъпления с каквито и да са военни нужди - Писма от гръцки войници с официални потвърждения на техните зверства ....................................................................................................................................................... 99

Последното изселване - Изселвания на мюсюлмани и гърци, които напускат териториите, придадени на България - Бежанците построяват лагери в полетата и често остават без храна - Свидетелски показания и разкази, получени от Комисията относно това трагично изселване - Гръцките военни власти в Струмица дават изрични заповеди на гърците и на всички мюсюлмани да напуснат селата си и да емигрират в гръцка територия - Гръцкото изселване обаче изглежда да е било доброволно.

Мюсюлманите са принудени да емигрират - Систематичното опожаряване и разграбване на техните къщи и села ги принуждава да поемат пътя на бежанците.

Емиграция на гръцките жители от Мелник.

Емигрантите от Струмица - Не всички са гърци - Славянски елементи измежду тях - Сериозни проблеми, възникващи във връзка с емигриралите мюсюлмани, които не са прехвърлени в Мала Азия...................................................................................................... 101

Общ преглед на морала на балканските народи - Тяхната варварска представа за войната ...................................................................................................................................................... 102


386ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАЛКАНИТЕ
ГЛАВА III БЪЛГАРИ, ТУРЦИ И СЪРБИ

1.ОДРИН

Доклад на г-н Барлет и документи, публикувани в „ОаИу Те1е§гарЬ" - Проучване, извършено от г-н Машков, бивш руски служител - Той съвсем не е безпристрастен - Проучване извършено от член на Карнегиевата комисия ................................................. 103

Завладяването на града - Обсаденият град гладува - Войници умират от глад - Смъртността е мног9 висока - Случаи на холера - Грабежи, извършени от гръцкото население - Страдания на турските пленници, въдворени от българите на един остров на Тунджа, наречен Сарай Ески - Принудени са да ядат кората на дърветата - Българите споделят своя хляб с пленниците - Нощи прекарани без подслон при замръзнала кал - Много пленници умират от глад и студ - Трудността да се осигури прехрана за 55 000 пленници и жители на града - Непростимо безразличие на българ- ския комендант - Ограбване на Одрин от евреи, арменци и особено от гърци - Репресии от български патрули.......................................................................................................................... 104

Крадци, облечени като войници - Патрулите позволяват грабежите да продъл- жат, при положение че плячката се дели с тях - Безсилието на властите - Триста оплаквания всеки ден - Претърсвания - Връщане на откраднати предмети - Ограбване на библиотеката на Султан Седим джамия - Редът е бил възстановен на третия ден след превземането на града.............................................................................................................. 109

Българско управление - Критики, отправени срещу българите през време на тяхната четиримесечна окупация - Изнудвания и тормоз - Прекомерният национали- зъм на победителите - Арогантност на офицерите - Враждебността на гръцкото население - Странни отношения между коменданта и гръцкия митрополит - Данъци, наложени от българските власти - Трудности при разквартируването на офицерите - Победителите си присвояват ценни предмети - Признания на офицера Миков - Пари, взети с изнудване, за да се освободят арестувани хора ....................................................... 111

Последните дни на българската окупация - Ненадейно напускане на български- те власти - Те изоставят артилерията, боеприпасите и провизиите - Неверни обвинения за изнасилвания и грабежи - Одрин остава без каквито и да са власти - Кражби и опожарявания - Българите се връщат - Арестуване и удавяне на 40 крадци - Разказът на Пандели.

Статията на г-н Лоти в „Illustration", която описва „последната нощ", не отговаря на действителността - Българите ни най-малко не са подготвяли някакви убийства - Смъртта на Решид бей - Неговото тяло е обезобразено, но този офицер не е бил измъчван................................................................................................................................................... 116

2. В ТРАКИЯ

Разследване на член на Комисията - Българите убиват жителите на турския квартал в село Хавза и изнасилват жени, без да ги убиват - Християнският квартал е


АНАЛИЗ НА ДОКЛАДА387
незасегнат - Една от джамиите е превърната в склад за боеприпаси - Другата е повредена и осквернсна - Гробищата са осквернени от непознати лица - След напускането на българите, турците си отмъщават, като разрушават българското село Османли, близо до Одрин - Същата съдба сполетяла селата Хаскьой, Суютли и Искендеркьой ............................................................................................................................................................. 117

Връщане на турците в Тракия - Техните жестокости - Убийства и разрушения, извършени от арабската и кюрдската кавалерия - На мюсюлманските войници е заповядано да убиват, да опожаряват и да разрушават - Разкази на български бежанци- Изстъпления на башибозуците - Българите, които остават в своите села, са избивани или ограбвани - Омраза на мюсюлманите спрямо българите и арменците - Връщане на турски емигранти, които грабят и избиват, за да си възвърнат своята собственост - Жестокости, извършени от мюсюлманите при връщането им в Родосто и Малгара - Изгаряне на Галиопа и 11 християнски села - В Булгар-кьой и Пишман-кьой българ- ското население е систематично избивано от военните власти - Местните гърци участват с турците в тези убийства - Подобни жестокости се извършват в Пич-Бунар и Сиври-тепе - Разкази на свидетели - Жени, малки момичета и възрастни жени са изнасилени от гърци и турци - Същите насилия се извършват навсякъде, където мюсюлманите се намират в настъпление .................................................................................. 120

Редица свирепи действия са извършени в Симетли, Карасли, Колиба, Ахир-кьой, Айробол и прочие - Деца са насечени на парчета - 45 села са разрушени около Малгара

- Селото Дервиш-тепе е пощадено - Населението на Залуф е избито - При преминава- нето на българската граница, турците разрушават селата Суджак, Крумово, Вакуф,

Любимища и др.

Масови убийства в Свиленград - Жестокости на башибозуците в Западна
Тракия ........................................................................................................................................................128

3. БОЙНИЯТ ТЕАТЪР НА СРЪБСКО-БЪЛГАРСКАТА ВОЙНА

Сръбското правителство отказва да приеме Карнегиевата комисия - Трудности, които се срещат при набавянето на официални документи - Все пак Комисията бе в състояние да прегледа докладите на генералния щаб, отнасящи се до българските жестокости - От друга страна, извършено е разследване от проф. Милетич, относно сръбските жестокости......................................................................................................................... 129

Български и сръбски насилия - Опустошения, извършени от български войници в Княжевац и околностите - Разрушени къщи и изнасилени жени - Сърбите не извършват никакви издевателства в Белоградчик - Това е изключение - В българските села, по-специално в Калугери, Бела, Бойница и в град Видин, сърбите разрушават няколко къщи, задигат добитък и движимости и извършват убийства и изнасилвания

- Подобни изстъпления се извършват в районите на Кратово, Кочани, Тиквеш и Радовищ, където те стават и с участието на армията.

Причини за омразата между сърби и българи - Сръбски документи (вж. Прило- жения № 83 (I,III,VII и Х) - Ненадейно нападение през нощта на 16 юни - Българските войници извършват убийства по заповед - Телата на жертвите са обрани - Ранени и пленници са избивани - Убийството на полковник Аранджелович - Списък на българ- ските жестокости - Списък на сръбските жестокости ......................................................... 130

Разказ на ранен офицер - Населението бяга пред сърбите - Турците се връщат в своите села, след напускането на сърбите - Грабежи, извършени от власи и румънци в някои села, окупирани от сърбите - Във Виница, Блатец, Безиково, Градец и Лубница къщите са изгорени от сърбите, добитъкът е откаран, жените са изнасилени и много селяни са убити - Разграбване по заповед в Радовищ - Офицери насилствено изтръгват пари - Подобни жестокости са извършени също така в Шипковица, Ново село и Ораховица................................................................................................................................................. 137


388ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАЛКАНИТЕ
ГЛАВА IV

ВОЙНАТА И НАРОДИТЕ

1. ИЗТРЕБЛЕНИЕ, ЕМИГРАЦИЯ, АСИМИЛАЦИЯ

Разсъждения относно войната на изтребление - Писмо от сръбски войник във връзка с потушаването на албанското въстание - Статия от „EchodeBulgarie" във връзка с потушаването на въстанието......................................................................................... 141

Заплашвана от нашествениците, голяма част от населението търси спасение в емиграция: 135 000 мюсюлмански емигранти минават през Солун - Ислямският комитет поддържа идеята за емиграция в Мала Азия - Карнегиевата комисия разпитва емигранти - Българска емиграция: 111560 емигранти търсят убежище в България; 100 000 души с гръцка националност бягат от българската администрация ..................... 143

Насилствено покръстване на помаците от българите - Статия в „LeTemps" относно принудителното покръстване в Македония и Тракия - Доклад от г-н Дракало- вич относно покръстването, наложено насила на жителите на Малеш и Берово - Статия от г-н Страшимиров, който критикува тези методи - Манифест на българското правителство относно уважението, което се дължи на населението на завзетите земи - Свобода на църквите и на училищата - Букурещкият договор е източник на кон- фликти....................................................................................................................................................... 148

2. СРЪБСКА МАКЕДОНИЯ

Букурещкият договор придава българско население към Сърбия - Думи казани от г-н Скерлич в Скупщината - Разисквания относно „либерален" или „военен" режим, който да се приложи в Сръбска Македония ............................................................................. 148

Пълен текст на предписанията „относно обществената безопасност", които се прилагат от Сърбия в присъединените територии......................................................... 150

Критики срещу този изключителен режим - Драконовски декрет - Македонците са третирани като бунтовници - Съпротивата на опозиционните партии в Сърбия - Строгостта на предписанията е смекчена - Законодателната власт на префектите е намалена - Опозицията настоява за равенство на присъединените области - Статии в „Правда" и „Новости" ........................................................................................................................ 152

Съкратената Конституция от 23 ноември за Македония - Тя не предвижда нито свобода на печата, нито свобода на масовите събрания, нито правото на гражданите да избират и да бъдат избирани - Етническо уеднаквяване.

Отстраняване или асимилация на чужди специално български елементи - Мерки срещу ръководителите на националната църква в Македония - Декларация на 6 видни сановници на българската църква - Българските епископи са изгонени от Македония при започването на Втората война - Подробности относно експулсирането на влади- ците от Скопие и Велес...................................................................................................................... 155

Арестуване и експулсиране на владиците от Битоля и Охрид - Декларация до комисията от митрополит Борис - В Солун гърците хвърлят епископ Иларион в затвора и го държат като заложник


АНАЛИЗ НА ДОКЛАДА389
Принудителното напускане на владиците и епископите означава края на Екзар- хийската църква и краят на официалното признаване на българската народност в Македония................................................................................................................................................. 158

Сърбите в Македония - Партизански чети - „Черната ръка" и нейните престъп- ления - Зловещата дейност на тези бандити се толерира от закона - Съучастниците на сръбските власти - Всеки град има своята банда от „Черната ръка" - Терорът в селата е особено жесток - Отговорна власт и безотговорна власт - Сърбомани и гъркомани - Действия на лично отмъщение - Писмо, публикувано в „МаnchesterGuardian" относно престъпленията на сръбските чиновници и терористи........................................................ 159

Засилена сърбизация в Северозападна Македония. Насилия, извършвани от Вулович, главатар на банда - Войната срещу българщината - В Тетово и по-специално в Скопие българите са принуждавани да постъпват в редовете на войската - Съпротива

- Систематично преследване на българския елемент - „Патриотични" статистически данни - На общинските власти е заповядано да регистрират българите като сърби - Съпротивата на свещеници и учители - Действия на насилие срещу българите в Скопие........................................................................................................................................................ 168

17 юни - Много хора хвърлени в затвора в Скопие, Тетово, Куманово и Крива Паланка - Свещеници и видни граждани са принудени да заявят, че са сърби - Церемония на помирение в катедралата „Света Богородица" - Затворниците в Митро- вица полагат клетва за вярност към Сърбия - Няколко български учители отказват да останат на служба в Сърбия и са изпратени в София .......................................................... 168

Сьрбизацията на Велес - Методите са същите, както тези, приложени в Скопие
- Изгонване на Екзархийски сановници - Преследвания - Действия на насилие - Арести

- Убийства.

Хората, които приемат сръбска националност, се освобождават - Учителите се съгласяват да станат сърби .............................................................................................................. 168

Сърбизацията на Битоля - Същият метод - 600 души са арестувани преди поражението на българската армия - Текст на декларацията, която българските македонци е трябвало да подпишат - Полицията събира подписи - Тези, които отказват да подпишат, са отравяни - Изгонване на учители................................................................ 168

Война срещу българщината е Прилеп - Прокламация на коменданта на Прилеп .......................................................................................................................................................169

Произволни статистически данни в Ресен - Действия на насилие - Арести - Изгонвания............................................................................................................................................... 170

В Крушеео имасъщите действия на насилие, незаконни налози и претърсвания на къщи - Хвърляне на видни граждани в затвора - Дават се пълни права на комита- джиите - Убийство на българския водач Белучето - Неговата глава е изложена пред прага на затвора - Помощник-префектът заплашва със същата съдба всеки, който декларира че е българин.................................................................................................................... 171

Насилствената сърбизация продължава край границата с Албания, е Охрид и Дебър - Затваряне на училищата - Изземване на оръжието; реквизиции; насилие, екзекуции и пр. - Организиране на банди - Насилствено отказване от Екзархията - Проект за уния със Светия престол - Подготовка за въоръжена съпротива, целяща обявяването на автономията на Македония; Въстание, организирано от г-н Матов - Сръбските гарнизони се оттеглят - Охрид, Дебър и Струга падат в ръцете на въстани- ците - Ужаси при потушаване на въстанието - 25 000 албанци бягат - Видни граждани са хвърлени в затвора и застреляни - Опожарени села ....................................................... 171

Комисията в Белград - Омиротворяването изглежда нетрайно - Сръбският печат обаче е оптимистично настроен - Статия в „Рiemont" относно положението в Щип - Статии относно положението в Битоля - Посещаването на сръбските училища е задължително, наказанието е глоба - На младежите е забранено да напускат страната

- Полицията се занимава с грабежи, побои и убийства на български, турски и албански


390ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАЛКАНИТЕ
селяни - Убийства на свещеници и учители; разрушаване на цели градски квартали.................................................................................................................................................... 172

Негативни резултати от сръбските методи - Отговорността на правителство- то - Сърбия няма достатъчно чиновници за анексираните територии - Населението е подчинено, обаче не е покорено - Българските учители се назначават като сръбски служители или постепенно са замествани от сръбски учители - Малко деца посещават училищата ............................................................................................................................................... 172

Населението на анексираните територии - Общо недоволство - Тероризмът не намалява - Резюме на статия от вестник „Мир" относно убийствата, изнудванията, грабежите и безбройните жестокости - Сърбия не дава на населението от анексирани- те територии тези гаранции, които са приети на конференцията в Букурещ - Опасени- ята, за които се говори в сръбския печат - Очаквани трудности - Българските комита- джии - Организация в Съединените щати на македонските съзаклятници, която иска автономия за тяхната поробена родина - Хората в присъединените области се радват на по-малко свобода, отколкото по времето на абсолютисткия турски режим....... 173

3. ГРЪЦКА МАКЕДОНИЯ

За тази област Комисията е по-малко информирана, отколкото за Сръбска Македония - Методите са същите: насилствено асимилиране на българските елемен- ти; систематично унищожение на мюсюлманите - Процесът се прилага с още по- голяма твърдост .................................................................................................................................... 174

В Солун - Комисията среща трудности и враждебност от страна на гръцкою население - През време на съвместната окупация на Солун отношенията межд) гръцките и българските военни власти са много обтегнати - Начало на враждебните действия - Напускане на генерал Хесапчиев - Генерал Каралис прави предложение на българските сили да се предадат - Намеса на френския консул - Майор Лазаров иска разрешение да се свърже със своите началници; Той е арестуван - Къщи, разрушени от артилерията - Българските войници са арестувани, без да се приемат техните условия

- Те са поставени в най-ниската част на трюмовете на кораби и са пренесени в гръцки крепости.................................................................................................................................................... 176

Жестокости срещу българското население - Разказ на един австриец, Жан Рачкович - Неговото арестуване, хвърляне в затвора и после във въглищните складове на корабите - Той съобщава, че някои от пленниците са били застреляни, а други са били удавени - Описания на българите Луроджиев и Дуков - Последният (пленник, изпратен на кораба „Катерина") е бил свидетел на убийството на архимандрит Евлоги

- Това убийство се потвърждава от друг очевидец, Васил Лазаров - Няколко пленници са изхвърлени в морето...................................................................................................................... 178

Обиск на къщи и произволни арести - Жестокост и алчност - Затворниците са ограбвани - Откупи - Турците убиват тези, които не могат да платят - Арестуването на депутата Карабелев; Неговата желязна каса е разбита - Гръцки войници извършват претърсвания на български къщи - „Пари или смърт" - Критските полицаи защитават българите - Описание на госпожица Иванова - Нарушение на конвенциите на Червения кръст - Разказът на младежа Димитър Ризов - Намесата на френския консул спасяв.1 семейството му ...................................................................................................................................... 181

Гръцки статистически данни и български статистически данни - Разлики в броя на анексираното славянско население - Тайният гръцко-български договор не съдър- жа очертание на границите - Възбуждане на гръцки шовинистични претенции - Организация, пропаганда и петиции от населението на компактни гръцки етнически острови в България - Конфликт между милитаристичните и либералните партии - Реч на господин Венизелос в Камарата на депутатите ............................................................... 183

Отношение между гръцките окупатори и местното население в района около Костур - Гърците искат да пренебрегнат българския език - Публикуването на реклами


АНАЛИЗ НА ДОКЛАДА391
и обнародването на възвания към населението се извършва на гръцки, еврейски или турски езици - Насилствена асимилация - Официално отричане - Българите са прину- дени да декларират, че са гърци - Два вида декларации - Насилствена смяна на националността пред острието на щика - Жителите на селата са хвърлени в затвора - Гърците не приемат македонските помаци от Кръвеник за свои сънародници ......184

Отнемане на оръжието от населението - Няколко лица са арестувани, бити и екзекутирани - Духовенството, учителите и българските деятели са подложени на преследвания - Българската митрополия в Костур е обискирана от полицията и окупирана от войници - Дава се срок от 48 часа на всички свещеници и военни да напуснат гръцката територия - „Българите да се върнат в България" - „Никакви българи повече в Гръцка Македония" ........................................................................................ 185

Подобни методи на изгонване или на насилствена асимилация се прилагат от гърците спрямо жителите на Воден, Вещица, Цър-Мариново, Пископия, Арсен, Свети Илия и Въртокоп - Арестуване на свещеници и видни граждани - Изземване на църкви - Изгаряне на славянски книги и икони - Списък на затворите в Солун, съставен от г- н Атанасов - 130 души са затворени в едно-единствено помещение -

Жестокости.............................................................................................................................................. 185

Град Кайляр и някои села са страдали особено много от гръцкото управление - Насилствени погърчвания - На българския свещеник е забранено да извършва църков- ните тайнства - Изгонване на учители - Посещаването на гръцките училища е задъл- жително, като наказанието се налага на родителите - Реквизиции без заплащане или без издаване на разписки - Убийства, изнасилвания, опожарявания ............................ 186

Асимилацията отбелязва по-малък напредък в Гръцка Македония, отколкото в Сръбска Македония, поради етническите разлики - Сърбия поддържа чувството на славянска общност - Склонност на белградското правителство да защитава славянс- кия елемент в Гръцка Македония ................................................................................................. 186

Отношения между гърци и мюсюлмани в Македония - Развитие на тези отноше- ния - В началото на окупацията турците помагат на гърците срещу българските комитаджии - Преследване на мюсюлманите след Букурещкия договор - Масови арести в Порой, Лъгадина (Лънгаза), Саръгьол, Лахна, Серес, Правище, Кайляр, Острово, Воден, Негуш, Караферия, Йенидже-Вардар - 5000 мюсюлмани са затворени в Солун - Разрушени села и градове.

Масово преселване и изселване.

Статии от Jeune-Turk", „Мир", „Таsfuri Efkiar" и „Есho de Bulgarie " .................187


392ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАЛКАНИТЕ
ГЛАВА V

ВОЙНАТА И МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО

1. МЕЖДУСЪЮЗНИЧЕСКАТА ВОЙНА И СПАЗВАНЕТО НА ДОГОВОРИТЕ

Както законите на войната, така изобщо съществените принципи на междуна- родното право бяха погазени от всички воюващи.

Несъблюдаване на договорите - Сръбски държавници и професори се позовават на клаузата rebussicstantibus", за да оправдаят своето поведение - Книгата на Балканикус - До каква степен клаузата е приложима към искането на сърбите за ревизия и за нарушаване на договора - Книгата на Ерих Кауфман - Статии от белградския вестник „Dielo" - Мнение на Карнегиевата комисия - Сърбите и българите считат въпроса като „въпрос на сила" - Опасни последици от начина на прилагането на клаузата rebussicstantibus", както тя е тълкувана от сърбите - Принципът на задължителната валидност и сила на договорите, пренебрегнат от балканските съюз- ници, е бил одобрен още на 17.1.1871 година от Лондонската конференция ............. 193

2. ВОЙНАТА И ЗАПОЧВАНЕТО НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ

Въпросът за започване на военните действия, както е регулиран в Хага - Член 4 на Сръбско-българския договор предвижда посредничество или арбитраж в случай на спор - Сърбите се позовават на тази клауза, но веднага след това я пренебрегват - Отговорността и вината на България - Прибягване до военна хитрост - Неверни сведения - Протест на българския посланик в Белград ...................................................... 196

3. НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ, ОБИЧАИТЕ НА СУХОПЪТНАТА ВОЙНА ЗАПОВЕДИ, ИЗДАДЕНИ ОТ ГЕНЕРАЛ САВОВ

Воюващите общо взето са пренебрегвали Хагската конвенция относно законите и обичаите за сухопътната война (конвенция, одобрена от тях) - Българските резерви по отношение на Конвенцията.

Инструкции, които следва да бъдат издадени до сухопътните въоръжени сили, определени в чл.чл. 1 и 3 на Конвенцията от 1907 година - С редки изключения Конвенцията е била пренебрегвана от армиите на съюзниците - Трудности, които Комисията срещна при извършването на своята анкета - Усилия на български войско- ви командири за спазване на Конвенцията от 1907 година ............................................... 197

Заповед, издадена на 14 октомври 1912 година от генерал Савов до 22 Тракийски пехотен полк - Заповеди, издадени на 13 декември 1912 година до армията при Лозенград.................................................................................................................................................. 198

Телеграмата на крал Константин за извършване на репресалии....................... 199


АНАЛИЗ НА ДОКЛАДА393
4. ВОЕННОПЛЕННИЦИ, МАЛТРЕТИРАНИ ИЛИ ЛИКВИДИРАНИ

Клаузи на Хагската конвенция, отнасящи се до военнопленниците (чл.чл. 4,5,6 и 23) - Женевската конвенция (чл. 2) - Пленници са били избивани през време на Балканската война - Документи - Описание на сръбския вестник „Радничке Новине" - Военнопленници са убивани при поход - Разказ на Хакки-Кямил, турски военноплен- ник, за поведението на българите при Одрин.......................................................................... 199

Военнопленниците се ползват с необходимото зачитане и грижи в болниците, главно поради присъствието на чуждестранен обслужващ персонал - физически здра- ви военнопленници са интернирани в различни области на страната и са третирани достатъчно добре - Трудът на военнопленниците - Той не е възнаграден - Турските войници са карани да работят на укрепленията, които се строят срещу Княжевац - Военнопленниците в Гърция - Гръцки затвори - Показания на майор Лазаров: негово- то описание е публикувано на 24 октомври във вестник „Мир" .....................................200

Третирането на българските офицери в Пирея - Разказ на майор Лазаров - Телеграма, изпратена до г-н Венизелос - Страдания на цивилни затворници, стари мъже и деца - Нарушение на Конвенцията от 1907 година ..............................................205

5. УПОТРЕБАТА НА ЗАБРАНЕНИ БОМБИ И ЕКСПЛОЗИВИ

Член 23 на Хагската конвенция от 1907 година - Свободата, която воюващите си присвояват да нанасят вреди в тази война, е неограничена - Турски и съюзнически войници употребяват куршуми „дум-дум" .................................................................................205

Българите - Официални доклади на Сръбския Генерален щаб по този въпрос - Употреба на динамитни бомби - Показание на полковник Маринкович - Доклади на

лекари и офицери ..................................................................................................................................206

Гърците - Протокол, съставен от лекарите форамити. Кол и Михайловски - Вербална нота, изпратена от българския министър на външните работи до легациите на шестте Велики сили в София, 24 юли - Изследване на гръцки куршуми ..............207

6. НАРУШЕНИЯ СПРЯМО БЕЛИЯ флаг НА ПАРЛАМЕНТЬОРА

Чл.чл. 23 и 32 на Хагската конвенция относно белия флаг на парламентьора (флаг за примирие) - Нападения, извършени срещу носители на този флаг - Телегра- мата от Скопие, 22 юли, публикувана в „Оdyeke" - Български носител на бял флаг третиран като военнопленник от сърбите; случаите с поручици Божков и Киселички. Доктор Магнев, парламентьор, не получава защита - Случаят с капитан Минков - Сърбите го убиват................................................................................................................................. 209

7. СЪДБАТА НА БОЛНИТЕ И РАНЕНИТЕ

Чл.чл. 21 и 27 на Хагската конвенция - Нарушаване на тези членове - Доклад на руския доктор Лазнев от българската болница в Серес - Разкази на свидетели относно избиването на 6 души - Сръбската артилерия бомбардира българската болница във Видин - Протокол на г-н Ножаров и доктор Богоев............................................................. 211

8. МАЛТРЕТИРАНЕ И ОГРАБВАНЕ НА НЕВОЮВАЩИ ГРАЖДАНИ

Чл.чл. 25, 28 на Хагската конвенция.

Ограничаване на обирите, извършвани от българите в Одрин. Разграбването на Княжевац - Вината на военните власти - Ограбване на села - Показания на г-н Р. Уодхам фишер - Бомбардирането на Шаркьой и Мирефчи (днес Мюрефте) ...........214

9. НАЛОЗИ И ПРОИЗВОЛНИ РЕКВИЗИЦИИ

Чл.чл. 48, 49, 51 и 52 на Хагската конвенция - Сърбите и по-специално гърците са нарушили принципите на международното право - Множество примери - Случаят


394ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАЛКАНИТЕ
със стареца Мицков - Сръбските войници в село Барбарево измъчват жителите - Движимости се изпращат или за Сърбия, или за Гърция - „Подписки" за Червения кръст отиват в ръцете на сърбите................................................................................................. 215

10. БЕЗЗАКОНИЯ СРЕЩУ ЛИЦА, СОБСТВЕНОСТ И РЕЛИГИОЗНИ ВЯРВАНИЯ

Чл.чл. 45, 46 и 47 на Хагската конвенция - Отделни опити на българите да се съобразят със законите на войната - Анексирането се подготвя още от самото начало на окупацията - Окупиращата армия счита хората за покорено население - Честта на жените никога не се зачита - Човешкият живот и частната собственост не се зачитат - Румънската армия и т.нар. мирна окупация - Румънските грабежи........................... 216

Разрушаване на джамии и църкви - Оскверняване на гробища - Настроението в Хавза - Турското кощунство в Силиврия - Протест на д-р Исмаил-Маил - Нарушение начл.18,относнозачитанетонарелигиознитеубежденияи вероизповеданията ...............................................................................................................................217

Влияние на Карнегиевата комисия.

Въпросът, повдигнат от сръбския вестник „Тарговински гласник" относно Кар- негиевата анкетна комисия - Не се касае за „международен произвол" - Комисията не изпълнява „съдебна функция", тя единствено представлява общественото мнение - Тя има частен характер - Улеснения, предоставени на Комисията в България и в Гърция...................................................................................................................................................... 218

Преимущества, които биха се получили от работата на международна анкетна комисия, която да бъде назначена към воюващите през време на войната.............218


АНАЛИЗ НА ДОКЛАДА395
ГЛАВА VI

ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВОЙНАТА

Заплахите за война - Обезценяване на акции и облигации - Затягане на паричния пазар - Стопански застой - Мобилизация - Замиране на производителния труд - Реквизиции - Вземане на заеми и покупки в чужбина - Унищожаване на човешки живот, на материални блага - Разрушителни бомбардировки - Опустошаване на цели райони - Изселване на населението - Какво видя Комисията - Броят на убитите, ранените, болните и осакатените - Липса на статистически данни за загубите на турската страна - Невъзможност да се изчислят загубите на невоюващите .............219

Материални загуби - Гръцки изчисления - Непрекъснати опустошения - Мили- они загуби - Последици от войната за Великите сили - Какво намалява значението на тези последици в балканските държави - В Сърбия, България и Гърция жените обработват нивите - Сравнително дребни стопанства - Изобилна реколта - Износ на зърнени храни - Операции на спестовните каси - Изтегляне на влоговете - Ограниче- ния при изплащането на влоговете - Никаква паника - Разсрочване на плащанията - Западане на транспорта - Лихварство и материални разрушения - Намаляване на държавните приходи - Изчисление на загубит ...................................................................... 231

Промишленото производство силно намалява, но в Гърция няма паника - Гърците в чужбина - Тяхното отношение спрямо войната - Помощ за родината в хора и пари - Емиграция - Приток на капитали, идващи от емигрантите - Няма никаква парична криза - Икономическата устойчивост на семейството в балканските страни......................................................................................................................................................... 234

Бежанците - Техните помещения в Солун и София - Мизерия и болести - Финансови трудности - Големи разходи за разквартируване, за изхранването и за пътуването на емигрантите - Раздаване на храна - Гърция използва 90 000 постоянно настанени бежанци - Създаване на нови села - Раздаване на земя в Гърция и България ...................................................................................................................................................236

Положението на чуждестранните акционери в анексираните територии - Наци- оналността на различните компании - Условията за даване концесии за мини, приста- нища и гори - Въпроси, които трябва да бъдат разрешени - Концесии за железопътни линии, трамваи, обществено осветление, двигателна сила, хидравлични съоръжения, шосета и обществени здания ................;.......................................................................................... 242

Намаляване на обема на получените данъци - Сръбските държавни приходи намаляват - Военните разходи на воюващите балкански държави - Преувеличения в цифровите данни, представени на Комисията - Изчерпване на държавното съкровище - Реквизиционни бонове - Тяхната консолидация - Молба за кредити от Европа - Увеличение на държавния дълг - Положението на държавните финанси на Гърция, Сърбия и България............................................................................................................................... 245

Икономически последици от териториалните промени - Частична мобилизация в Русия и Австро-Унгария - Намеса на Румъния във Втората война - Изчислената цена на завоеванията - Заеми, сключвани от балканските държави - Те търсят да получат един милиард от спестяванията на европейските страни - Дългът на европейските правителства ...........................................................................................................................................247


396ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАЛКАНИТЕ
ГЛАВА VII

МОРАЛНИ И СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ВОЙНАТА ИЗГЛЕДИ ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА МАКЕДОНИЯ

1. МОРАЛНИ И СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ

Описание на страхотни ужаси - Войната възбужда инстинкти към убийства и жестокости - Общата борба срещу турците - Причините - Борбата между бившите съюзници - Опожарявания, убийства, действия на насилие, опустошавания - Пренеб- регване на правото и справедливостта - Нарушение на законите на човечността - Възторгът на войските при тръгването на война и при връщането им - Болниците са пълни с ранени и с болни - Насажда се обща склонност към омраза, насилие, изнасил- ване и грабежи - Пагубно въздействие както върху жертвите, така и върху мъчителите

- Престъпни последствия от жестокостите, извършени от войниците по заповед на техните офицери - Действия срещу националностите - Социално и морално разстройс- тво - Страхотни разрушения - Непримирима омраза - Най-големите престъпления в най-новата история на човечеството - Деформиране на чувството за морал - Изражда- не на човешкия характер - Надежда за мъст - Увеличаване на непроизводителния войскови състав - Загуба на човешки живот ............................................................................249

2. ИЗГЛЕДИ ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА МАКЕДОНИЯ

Политически гаранции, предложени на Македония от държавите, които анекси- рат нейна територия - Образованието в Балканите - Земеделски и стопански училища

- Намаление на броя на неграмотните - Необходимост да се работи в областта на чистотата, хигиената и домашните удобства - Липса на чистота и твърде голям безпорядък в селата - Ролята на учителите - Техният дълг спрямо семействата:

обучение в изрядност и приличие - Принизеното положение на жената - Необходимост тя да получи образование и да бъде освободена от тежкия труд.................................... 256

Преимущества на либералното и толерантно управление - Социално и професи- онално образование - Доброжелателство и съчувствие - Защита на населението от присъединените територии - Нужда от работа, доверие и мир - Ролята на църквата - Тя трябва да проповядва вяра и морал вместо да се занимава с тесногръда националисти- ческа пропаганда - Комисията не е оптимистична - Мирът на Балканите е несигурен

- Враждебност и съперничество - Склонност към милитаризъм - Много тежки военни задължения - Обтегнати отношения - Общност на интересите - Необходимо е подоб- рение в отношенията между съседните народи - Дълг на цивилизования свят към Балканите - Прибягване към арбитраж - Дворецът на мира............................................ 257


АНАЛИЗ НА ДОКЛАДА399
Балканските страни днес

За да помогнем на читателя на този доклад на Международната комисия да получи ясна представа за резултатите от Втората балканска война по отношение разпределянето на бившите турски територии между балканските държави, прилага- ме на отсрещната страница последната карта на тези територии, съгласно границите, определени от Букурещкия мирен договор. Картата е приготвена от Дж. Г. Бартоломю от Единбургския Географски Институт и се публикува с неговото любезно разреше- ние. Като сравни тази карта с други две, които са дадени на стр. 66, читателят ще може да получи по-нагледна представа за естеството и политическия ефект на това терито- риално преразпределение. То трябва да бъде също така сравнено с двете карти, които са дадени след нея и които показват съответно българските и сръбските претенции за подялбата на Македония, изразени преди и през време на войната. За тези карти вж. стр. 28 и 43.

Ефектът на тези териториални промени по отношение на територия и на население, е приблизително определен от годишния статистически сборник на „Statesman" за 1914, от който цитираме следните таблици:

ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТУРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА БАЛКАНИТЕ, ПОКАЗВАЩО СЪЩО ЗЕМИТЕ, ОТСТЪПЕНИ ОТ БЪЛГАРИЯ НА РУМЪНИЯ

Кв. милиПовърхност

(кв.мили) Одрин..........................................................................................................................14 527

на България .......................................................................................... 5 211

на България ..............................................................................................560

на Гърция .................................................................................................. 112

5 883

Одрин (все още турски) ............................................................................8 644

Солун...........................................................................................................................14 175

на България .......................................................................................... З 080

на Гърция ............................................................................................. 9 300

на Сърбия .............................................................................................. 1 795

Янина ........................... .............................................................................................6 723

на Гърция .............................................................................................. 2 801

на Албания............................................................................................ 3922

Битоля.........................................................................................................................11 708

на Гърция .............................................................................................. 4 705

на Сърбия .............................................................................................. З 473

на Албания ............................................................................................ З 529

Скутари ......................................................................................................................З 138

на Черна гора........................................................................................... 168

на Албания............................................................................................ 2 970

Косово.........................................................................................................................12830

на Черна гора.......................................................................................1 961

на Албания................................................................................................ 896

на Сърбия ..............................................................................................9 973

България на Румъния ..........................................................................................2 969


400ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БАЛКАНИТЕ