Обезбългаряването на Западна Тракия 19191924

Анастасъ Разбойниковъ

 

[[  Увод  ]]

 

 

Книгата „Обезбългаряването на Западна Тракия” съдържа три отдѣла. Въ първитѣ два отдѣла е изложено накратко договорното и народностно положение на Западна Тракия и изгонването на българитѣ отъ тая българска область. Третиятъ отдѣлъ съдържа показания на западнотракийски българи, изгонени отъ роднитѣ имъ огнища. Повече отъ показанията съмъ събралъ презъ месецитѣ юлий и августъ 1924 год. на гара Свиленградъ и на пѣсъцитѣ на р. Арда край Кърджалий, кѫдето по онова време пристигаха измѫчени и оголени нашитѣ бѣжанци. Оттогава сѫ и помѣстенитѣ въ книгата снимки. Презъ сѫщото време сѫ разпитани и нѣкои бѣжанци въ Пловдивъ и въ Асеновградъ. Въ тази анкета ценно бѣхъ подпомогнатъ отъ известнитѣ наши тракийски дейци Димитъръ М. Дяковъ и Аргиръ Кузовъ. При разни случаи, следъ 1924 год., части отъ анкетата бѣха врѫчвани на видни европейски общественици, като Вандервелдъ и други. Макаръ анкетата да е само едно блѣдо и непълно представяне на страданията и изгонването на западнотракийскитѣ българи, мисля, че тя все ще ни даде една картина за тежкото близко минало и ще бѫде полезна за днешното време.

 

28. IX. 1940 г.

 

А. Сп. Р.

 

[Next]

[Back to Index]