Обезбългаряването на Западна Тракия 19191924

Анастасъ Разбойниковъ

 

АНКЕТА ЗА СТРАДАНИЯТА И ИЗГОНВАНЕТО НА БЪЛГАРИТѢ ОТЪ ЗАПАДНА ТРАКИЯ

 

5. Суфлийска околия

 

Село Кутруджа

 

 

На 11 юлий 1924 г. сѫ пристигнали отъ това село 6 семейства на гара Свиленградъ. Пристигнали сѫ по

 

 

Село Кутруджа. Пристигнали 6 бѣжански семейства съ волски коли на гара Свиленградъ.

Село Кутруджа. Пристигнали 6 бѣжански семейства съ волски коли на гара Свиленградъ.

 

 

сухо съ 4 волски коли, на които сѫ натоварили малко отъ покѫщнината си. Положението имъ е окаяно.

 

Разпитахме Димитъръ Димовъ 70 годишенъ и Фина Чанкова Русинова на 62 години. Тѣ ни разправиха следното:

 

70

 

 

При окупирането на Тракия отъ гърцитѣ, въ селото имъ останали, не избѣгали въ България, 26 семейства. Скоро селото е било подложемо на жестокъ побой. Бити били наредъ мѫже и жени, малки и голѣми. Фина Чанкова била бита, защото синъ ѝ, вече пълнолѣтенъ, билъ избѣгалъ въ България, за да не го взематъ войникъ въ гръцката войска. Поради сѫщата причина е билъ битъ и Димитъръ Димовъ — и неговия синъ

 

 

Село Кутруджа. Въ срѣдата — Димитъръ Димовъ, — въ лѣво — вдовицата Мария Македова, въ дѣсно — вдовицата Фина Чанкова фотографирани на гара Свиленградъ

Село Кутруджа. Въ срѣдата — Димитъръ Димовъ, — въ лѣво — вдовицата Мария Македова, въ дѣсно — вдовицата Фина Чанкова фотографирани на гара Свиленградъ

 

 

билъ избѣгалъ въ България. До пребиване сѫ били бити братята — Димитъръ на 15 години и Михаилъ на 10 години, Стоилови Македови, синове на вдовицата Мария Стоилова Македова, за да кажатъ, кѫде сѫ били избѣгали вуйчовцитѣ имъ. Майката тоже е била бита. Бититѣ деца нѣколко седмици лежали на легло.

 

71

 

 

Повече отъ година въ селото изхранвали 25 семейства гръцки бѣжанци отъ Мала Азия. Тия бѣжанци разполагали съ кѫщитѣ и другия имотъ на българитѣ. Не останали не бити дори децата и бабичкитѣ. Дим. Димовъ, като селски говедарь, една нощь разлаялъ едно селско куче. За това му нанесли жестокъ побой.

 

Въ селото имало полицейски участъкъ, кѫдето именно селянитѣ били подлагани на жестокитѣ наказания. Дим. Димовъ спасилъ живота си по чудо следъ толкова изтезания, или, както той казва, спасилъ се „отъ Бога”.

 

На снимката въ срѣдата е Димитъръ Димовъ, въ лѣво е вдовицата Мария Македова, а въ дѣсно Фина Чанкова. Фотографирани сѫ отъ насъ на гара Свиленградъ, следъ пристигането имъ въ България.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]