Златният стожер на прабългарите

Иван Венедиков

 

ПРИЕТИ СЪКРАЩЕНИЯ

 

 

Ап. — Апокрифи. Под редакцията на Д. Петканова

 

БКЛ — Иванов, Я. Богомилски книги и легенди

 

БНТ — Поредица Българско народно творчество

 

БНМит — Българска народна митология

 

Вакарелски — Вакарелски, Хр. Поглед върху българската народна историческа песен

 

БК — Караджич, Вук. Српске народне песме

 

Ж. Жирмунский, В. Тюркский героический эпос

 

Илиев — Илиев, Ат. Сборник от народни умотворения, обичаи и други

 

СбНУ — Сборник за народни умотворения 

 

[Previous]

[Back to Index]