Златният стожер на прабългарите

Иван Венедиков

 

ПО-ВАЖНА ИЗПОЛЗУВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

1. Дечев, Д. Отговорите на папа Николай I по допитванията на българите. 2 изд. С., 1939.

 

2. Повесть временных лет. Т. 1—2. М.—Л., 1950 (Текст, подготвен от Д. Лихачов, превод и коментар от Д. Лихачов и Б. Романов.)

 

3. Йоан Екзарх. Шестоднев. Прев. от старобълг., послеслов и коментар Н. Кочев. С., 1981.

 

4. Динеков, П. Старобългарски страници. Антология. С., 1966.

 

5. Апокрифен български летопис. — В: Иванов, Й. Богомилски книги и легенди. С., 1925.

 

6. Венедиков, Ив. Легендата за Михаил каган. — В: Сб. Преслав. Т. 2. С., 1976.

 

7. Апокрифи. Под редакцията на Д. Петканова. С., 1981.

 

8. Преизполненная великаго назидания повесть о житии и деяниях блаженаго и праведнаго Филарета Милостиваго. — В: Византийские легенды. Л., 1972.

 

9. Омир, Илиада. Прев. Н. Вранчев. С., 1925.

 

10. Омир. Одисея. Прев. Н. Вранчев. С., 1927.

 

11. Овидий. Метаморфози. Прев. Г. Батаклиев. С., 1974.

 

12. Аргонавтика. Прев. Г. Батаклиев (под печат).

 

13. Дигенис Акрит. М., 1960 (превод А. Я. Сиркин).

 

14. Фирдоуси. Шахнаме. М., 1972.

 

15. Беовулф, Старшая Эда, Песень о нибелунгах. М., 1975.

 

16. Српске народне пйесме. Т. 1—2. Београд, 1932.

 

17. Ангелова, Р., Ст. Стойкова, Цв. Романска. Публикации и проучвания на българския юнашки епос. — СбНУ, т. 53, 1971.

 

18. Дринов, М. Медно (бакърно) гумно, меден ток в словенските и гръцки умотворения. — В: Съчинения, Т. 2, С., 1911.

 

19. Арнаудов, М. Очерки по българския фолклор. С., 1934.

 

20. Арнаудов, М. Митически песни. — В: Българско народно творчество. Т. 4, 1961.

 

21. Динеков, П. Български фолклор. С., 1972.

 

22. Вакарелски, Хр. Преглед върху българската народна историческа песен. — Българска реч, 1940, № 2.

 

23. Захариев, Й. Кюстендилско кроище. — СбНУ, Т. 32, 1918.

 

24. Вакарелски, Хр. Бит. — В: Бит и език на тракийските и малоазийските българи. Ч. 1. С., 1935. (Обширно изследване върху сватбата на с. 323— 401.)

 

25. Матов, Д. Бележки върху българската народна словесност. — СбНУ, Т. 10, 1894.

 

396

 

 

26. Потебня, А. Объяснения малорусских и сродных народних песень. Варшава, 1887.

 

27. Тодоров, Е. Същност и произход на българските юнашки и хайдушки песни във връзка с отразените в тях състезания. С., 1963.

 

28. Халанский, М. Заметки по славянской народной поэзии. — Русский филологический вестник, 19, с. 38.

 

29. Жирмунский, В. Тюркский героический зпос. М.—Л., 1962 (Основно съчинение върху изследванията на епоса на тюркските народи, от което са взети и почти всички цитати, използувани в настоящия труд).

 

30. Алпамыш. Узбекский народний эпос. М., 1958. (По варианта на Физил Юлдаш, в превод на руски (кунгратската версия на поемата) от Л. Панковски.)

 

31. Книга моего деда Коркута. Огузский героический эпос. М.—Л., 1962.

 

32. Алтай-Бутай. Ойратский народный эпос. Новосибирск, 1941 (превод на руски от Н. Улагашев).

 

33. Диваев, А. Древние игры киргизской молодежи. — Туркестанские ведомости, № 206, 1916.

 

34. Марко Поло. Путешествия. Л., 1940.

 

35. Салахая, Ш. Абхазский нартский эпос. Тбилиси., 1976.

 

36. Мифы народов мира. Т. 1—2. М., 1982 (Под редакцията на С. А. Токарев).

 

37. Gr. Krek. Einleitung in die slavische Literaturgeschichte, Graz, 1887.

 

38. Jan Machal. O bogatirskem epose slovenskem. Praha, 1894.

 

39. T. Meretič. Naša narodna epika, Zagreb, 1909.

 

40. M. Murko. Tragom Srpsko-Hrvazske narodne epike, Zagreb, 1951.

 

41. A. Vaillant. Les Chantes épiques des Slaves du Sud. — Revue des Cours et des Conférences, Paris, 1932.

 

42. Mythologie Générale. Publiée sous la direction de Félix Guirand. Paris, 1935.

 

43. G. Kazarov. Die Denkmäler des Thrakischen Reitergottes in Bulgarien, — Dissertationes Pannonicae, Budapest, 1938.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]