.

Средновековни градови и тврдини во Македонија

.

Иван Микулчиќ  (Македонска академија на науките и уметностите — Скопје, 1996)

 

Содржина

Карти

Заглавна страница..

                    Предговор на авторот
I. Вовед

II. Доцноантичко наследство
    ( Фортифицирање: историски настани. Бройност  —  Градежните особености во 6. век )

III. Словените во Македониjа
    ( Инвазии во 6. век. - Зона на населување на Словените. - Склавини во 7.-8. век  —  Обновување на византиската управа во Македониjа  —  Бугарски освоjувања на Северна Македониjа. Границата кон Византиjа. Обнова на тврдините  —  Државата на Самуил: градови и крепости )

IV. Обнова на византиската власт
    ( Историски осврт - Востаниjа. - Печенеги - Нормани во западните краишта  —  Стопанство - Феудализациjа. - Рударство. - Циркулациjа на монети )

V. Настаните во 13. и 14. век. Градови
    ( Историски осврт: распадот на Империjата и регионалните кнежества. - Латините, Бугарите, Епирците и Србите во Македониjа. - Српска експанзиjа во доцниот 13. и 14 век  —  Градови во Македониjа од 12. до 14. век )

VI. Материjалните остатоци од средниот век
    1. Раносредновековни фортификации
        ( Оспособување на доцноантички крепости  —  Опкопи и бедеми во северните земjи; аулите како протобугарски степски традиции )
    2. Доцносредновековни фортификации
        ( Градежен слог и техника во 11. и 12. век  —  13. век и словенските традиции  —  Форми на кули и западни влиjаниjа во 14. век )
    3. Движен археолошки материjал
         ( Предмети от метал и коска  —  Оружjе  —  Орудиjа  —  Монети  —  Керамика)

Фотографии

VII. Преглед на укрепени места од средниот век во Република Македониjа:

 1. Берово  —  Будинарци (Будинград ?)

 2. Битола  —  Битола (Битола, Бутела, Пелагониjа ?), Долно Ореово, Живоjно, Зовик (Чемрен), Стрежево (Габаларион)

 3. Брод  —  Белица (Белица), Девич (Девич), Заград (Растеш ?), Здуње (Здун?), Ижиште (Иж ?), Модриште (Модрич)

 4. Валандово  —  Валандово (Алавандово)

 5. Виница  —  Виница (Виница ?)

 6. Гевгелиjа  —  Габрово

 7. Гостивар  —  Горна Бањица, Градец (Градец; Полог ?), Калиште (Сокол ?), Србиново (Трново)

 8. Дебар  —  Дебар (Раховник)

 9. Делчево  —  Вирче, Драмче (Бигла), Звегор (Звегор ?), Луковица (Луковица)

 10. Демир Хисар  —  Бучин (Бучин), Граиште (Добрун), Железнец (Железнец, Сидерокастрон)

 11. Кавадарци  —  Дреново (Девол ?), Ресава (Тиквеш)

 12. Кичево  —  Арангел, Кичево (Кичава), Подвис

 13. Кочани  —  Мородвис (Моровизд, Мороизвизд)

 14. Крива Паланка  —  Опила (Славиште ?)

 15. Куманово  —  Градиште (Луково ?), Канарево (Козjак ?), Коњух (Коњух), Младо Нагоричане (Жеглигово)

 16. Неготино  —  Демир Капиjа-Корешница (Просек)

 17. Охрид  —  Годивjе, Охрид (Охрид), Песочани (Дебрица)

 18. Прилеп  —  Варош (Прилеп), Дебреште (Д’бреште, Деурети), Десово (Браилово), Зрзе (Зрзе), Манастир (Морихово ?), Прилепец, Трескавец (Трескав’ц)

 19. Пробиштип  —  Злетово (Злетово)

 20. Радовиш  —  Радовиш (Радовиште), Шопур

 21. Ресен  —  Евла (Василида ?), (Преспа), Стење (Конско) (Петра ?)

 22. Свети Николе  —  Сопот (Трстеник) (Ѓуриште ?)

 23. Скопjе  —  Водно (Чрнче), Кожле (Кожле), Маркова Сушица, Матка (Матка), Скопjе (Скопиа, Скоплjе), Чучер (Давина ?)

 24. Струга  — Загратчани

 25. Струмица  —  Банско (Термица ?), Костурино (Раборци) (Василида ?), Конче (Конче), Струмица (Струмица, Тивериополис)

 26. Тетово  —  Д. Лешница, Jегуновце, Лешок (Љешс’к), Ораше (Собри), Рогле, Стенче (Стена ?)

 27. Титов Велес  —  Теово (Бабуна ?), Титов Велес (Велес)

 28. Штип  —  Крупиште (Равен ?), Црешка (Чрешче), Штип (Стипон, Штип)

IVAN MIKULČIĆ:  Mittelalterliche Städte and Burgen in der Republik Makedonien    Medieval Towns and Castles in the Republic of Macedonia
List of Illustrations 
  Photographies
Список на илустрации во текстот 
  Натписи под фотографиите
Користена литература

[Back to Index]