Средновековни градови и тврдини во Македонија

Иван Микулчиќ

 

НАТПИСИ ПОД ФОТОГРАФИИТЕ

 

 

Фот. 1 „Девини Кули”. Девич (ред.бр.9): поглед на локалитетот од ЈИ.

 

Фот. 2 „Девини Кули”, Девич: главната кула, од исток.

 

Фот. 3 „Исар Кула”, Валандово (р. бр. 14): кулата-стража на сртот над акрополата (6. век), целосно сочувана до денес.

 

Фот. 4 Исто, дел од јужниот ѕид на акрополата (6. век), користен во доцниот среден век

 

Фот. 5 „Тиквеш”, Ресава (р. бр. 30): поглед на градиштето од СИ. Денес претставува островче во Тиквешкото езеро

 

Фот. 6 „Девол-град”, Дреново (р. бр. 29): поглед на локалитетот од СЗ.

 

Фот. 7 „Жеглиговски камен”, Мл. Нагоричане (р. бр. 39): поглед на плочата од С.

 

Фот. 8 „Големо градиште”, Коњух (р. бр. 38): просторим изделкани во карпа на западниот крај на акрополата, доцноантички, користени и подоцна

 

Фот. 9 Пробив на Вардар кај Демир Капија. Средновековните места се одбележани со соодветни броеви (сп. план — сл. 86)

 

Фот. 10 „Стрезов град”, Человец, главната тврдинз на Просек: ј/и бастион

 

Фот. 11 Пробивот на Вардар во Просек, со стариот пат долж него

 

Фот. 12 Процепот на Человечка река, длабок 220 м, што ги раздвојувал главната тврдина и варошот Просек

 

Фот. 13 Горни Сарај, главната кула. Од југ..

 

Фот. 14 „Горни Сарај”, Охрид, главната кула, од внатре. Поглед од ЈЗ.

 

Фот. 15 „Горна Порта”, Охрид, 14. век, со постари остатоци (?). Поглед од С.

 

Фот. 16 „Горна Порта”, Охрид, 14. век, со постари остатоци (?). Поглед од внатре.

 

Фот. 17 Варош, Прилеп, поглед на крепоста „Маркови Кули” (р. бр. 47), од југ.

 

Фот. 18 „Маркови Кули”, Варош, Прилеп, поглед на с/з дел (по А. Дероко)

 

Фот. 19 „Маркови Кули”, Варош, врвот Крупник (по А. Дероко)

 

Фот. 20 „Маркови Кули”, Варош. Зграда во дворецот (по А. Дероко)

 

Фот. 21, 22 „Градок”, Манастир (р. бр. 51), базиликата 1 на акрополата (6. век, сочувана и во средниот век) и дел од обѕидието од 10.—11. век.

 

Фот. 23 А, Б „Пилав Тепе”, Шопур (р. бр. 56), поглед на локалитетот од З. и од акрополата на патот Штип — Струмица, во подножјето.

 

Фот. 24 „Голем Град”, Преспа (р. бр. 58), поглед на укрепениот остров од З.

 

Фот. 24А „Маркови Кули”, Водно, Скопје (град Чрнче) Поглед во помалата цистерна на акрополата (6. век), користена и во средниот век

 

Фот. 25 „Маркови Кули”. Кожле (р. бр. 62): јужниот ѕид со кули, 13.—14. век

 

Фот. 26 Исто, детал: дел од постариот ѕид со круниште и обход, преѕидан во полукула на источниот крај.

 

Фот. 27 Пробивот на Треска кај Матка. Десно горе стоел збегот „Марков Град” (р. бр. 64).

 

Фот. 28 „Кале”, Скопје (р. бр. 65), кула на западниот ѕид, 14. век; реставрирана

 

Фот. 29, 30 „Кале”, Скопје, кружна с/и кула и ѕидот до неа, обложени со травертински блокови. Ѕидаријата е од 6. век и ги издржала сите освојувања и земјотреси, до денес.

 

Фот. 31 „Цареви Кули”, Струмица (р. бр. 71), главната кула, доцен 14. век. Поглед од И.

 

Фот. 32 „Цареви Кули”. Струмица (р. бр. 71), главната кула, доцен 14. век. Поглед од внатре.

 

Фот. 33 „Град Собри”, Ораше (р. бр. 75), јужниот штит-ѕид на акрополата, 13.—14. век. Поглед од ЈЗ.

 

Фот. 34 „Град Собри”, Ораше (р. бр. 75), јужниот штит-ѕид на акрополата. 13.—14. век. Поглед од З.

 

Фот. 35 „Кале”, Лешок (р. фp. 74), челото на акрополата со главната кула, 11.—12. век. Поглед од З.

 

Фот. 36. 37 „Кале”, Т. Велес (р. бр. 79), дел од источниот ѕид, 13.—14. век. Од ЈИ.

 

Фот. 38, 39 „Исар”, Штип (р. бр. 82), главната кула. полн 14. век. Поглед од И и ЈЗ.

 

[Previous] [Next]

[Back to Index]