Спомени изъ години на борби и побѣди

 

Ив. Ев. Гешовъ

 

София, Кооперативна печатница „Гутенбергъ” 1916

 

Съдържание

Като .djvu файл  (3.9 Мб)

Корица..

 

 

1. Дѣтинство и Младость

 

2. Записки на единъ Осѫденъ

 

3. Борба по Побългаряването на Източна Румелия

 

4. Продължение борбата въ Източна-Румелия — Писма отъ М. Д. Балабановъ, П. Каравеловъ и П. Р. Славейковъ

 

5. Източна Румелия и Изборътъ на Първия Постояненъ Комитетъ

 

[Back to Main Page]